2015 рік

Теми дисертаційних робіт аспірантів 2015 року вступу

01 Фізико-математичні науки
01.04.07 Фізика твердого тіла
Аспірант / PhD student:
Севрюков Денис Валерійович / Sevriukov Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зубарєв Євгеній Миколайович / Zubarev Eugeniy

Тема дисертації / Dissertation title:
Структурно-фазові перетворення у нанорозмірних шаруватих плівкових системах метал-металоїд / Structural and phase transforations in nanoscale layer films of metal-metalloid
01 Фізико-математичні науки
01.02.08 Технологія машинобудування
Аспірант / PhD student:
Алексенко Борис Олександрович / Aleksenko Borys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Добротворський Сергій Семенович / Dobrotvors’kyy Sergiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосконалення технології регенерації адсорбентів в адсорбційних осушувачах стислого / Improvements in technology adsorbent regeneration Adsorption dryers brief
Аспірант / PhD student:
Мартинов Михайло Сергійович / Martynov Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шелковий Олександр Миколайович / Shelkovyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація організаційно-технологічної структури автоматизованого механоскладального виробництва методами імітаційного моделювання / Optimization of organizational and technological structure of automated field assembly methods of simulation modeling
01 Фізико-математичні науки
01.02.09 Динаміка та міцність машин
Аспірант / PhD student:
Потопальська Ксенія Євгенівна / Potopalska Kseniia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Larin Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:Випадкові коливання та прогнозування ресурсу цистерн, резервуарів та трубопроводів при корозійно-втомних відмовах / Random vibrations and prediction of lifetime of boiler tanks, reservoirs and pipes with corrosion-fatigue failure
05 Технічні науки
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
Аспірант / PhD student:
Каслін Олександр Ігорович / Kaslin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Полив`янчук Андрій Паволович / Polivyanchuk Andriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності динамічних методів оцінки дисперсних частинок з відпрацьованими газами дизелів / Improving the efficiency of dynamic control methods with the emission of particulate matter in the exhaust gases of diesel engines
05 Технічні науки
05.05.05 Піднімально-транспортні машини
Аспірант / PhD student:
Радченко Вадим Сергійович / Radchenko Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Григоров Отто Володимирович / Grigorov Otto

Тема дисертації / Dissertation title:
Зниження динамічних навантажень і зменшення витрат енергії в механізмах пересування козлового крану за рахунок застосування частотного приводу / Reducing dynamic loads and reduce energy consumption in the mechanisms of movement gantry crane through the use of frequency drive
05 Технічні науки
05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
Аспірант / PhD student:
Войтович Юрій Сергійович / Voytovych Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Євген Іванович / Sokol Yevgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Трифазні перетворювачі змінного струму в постійний з високим коефіцієнтом потужності та покращеними масогабаритними показниками / Three-phase AC-DC converters with high power factor and improved mass and dimensions
05 Технічні науки
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи
Аспірант / PhD student:
Чмихова Оксана Володимирівна / Chmykhova Oksana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Євген Іванович / Sokol Yevgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Діагностика цукрового діабету / Diagnosis of diabetes mellitus
05 Технічні науки
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
Аспірант / PhD student:
Бульба Сергій Сергійович / Bulba Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Георгій Анатолійович / Kuchuk Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи розподілу ресурсів гетерогенних хмарних середовищах при виконанні пакетів композитних додатків / Models and methods of heterogeneous cloud environment resource distribution in work of packages of composite applications
Аспірант / PhD student:
Мовчан Олександр Вікторович / Movchan Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Семенов Сергій Геннадійович / Semenov Sergei

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод статичного аналізу программ для підвищення якості системного та прикладного программного забезпечення / Method static analysis of programs to improve the quality system and application software development
Аспірант / PhD student:
Свистунов Юрій Дмитрович / Svystunov Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Георгій Анатолійович / Kuchuk Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи організації взаємодії розподілених комп’ютерних систем на основі сервіс-орієнтованої архітектури / The methods of interaction organization between distributed computer systems based on service-oriented architecture
Аспірант / PhD student:
Шипова Тетяна Миколаївна / Shipova Tetyana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Семенов Сергій Геннадійович / Semyenov Sergiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методу виявлення аномалій для захисту даних в комп’ютерних системах / Development anomaly detection method for protecting data in computer systems
05 Технічні науки
05.13.06 Інформаційні технології
Аспірант / PhD student:
Василенко Артем Вікторович / Vasylenko Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чередніченко Ольга Юріївна / Cherednichenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційна технологія ідентифікації бізнес-інформації для підтримки прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності /
Models and information technology of business information identification for decision support in the conditions of risk and uncertainty
Аспірант / PhD student:
Калінін Денис Вікторович / Kalinin Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Куценко Олександр Сергійович / Kutsenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Керування теплопостачанням будинків з використанням прогнозуючої моделі  /
Management of heating buildings using predictive modelsy
05 Технічні науки
05.13.07 Автоматизація процесів керування
Аспірант / PhD student:
Лукінова Дарина Андріївна / Lukinova Daryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Северин Валерій Петрович  / Severin Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи оптимізації процесів керування ядерним реактором ВВЕР-1000 для забезпечення маневреності енергоблоку  /
Control processes optimization models and methods of nuclear reactor VVER-1000 for electrical power unit flexibility
Аспірант / PhD student:
Ніцин Дмитро Олександрович / Nitsyn Dmitro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Северин Валерій Петрович  / Severin Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Геометричні методи візуалізації і дослідження багатопараметричних систем керування /
Geometric imaging techniques and study multiparameter control systems
Аспірант / PhD student:
Годлевський Ігор Михайлович / Godlevskyi Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Александрова Тетяна Євгенівна / Aleksandrova Tetyana

Тема дисертації / Dissertation title:
Параметричний синтез високоточних цифрових систем наведення і стабілізації (на прикладі танкового озброєння) /
Parametrik synthesis of high – precision digital guidance and stabilization systems (bythe exemple of tank armament)
05 Технічні науки
05.16.01 Металознавство та термічна обробка металів
Аспірант / PhD student:
Глушко Альона Валерiївна / Glushko Alyona

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дмитрик Вiталiй Володимирович / Dmytryk Vitaliy

Тема дисертації / Dissertation title:
Особливості зміни структури зварних з’єднань паропроводів, які тривалий час експлуатуються в умовах повзучості /
Special features changes of structure of welded steam pipe joints, operated for a long time under the conditions of creeping
05 Технічні науки
05.17.03 Технічна електрохімія
Аспірант / PhD student:
Сачанова Юлія Іванівна / Sachanova Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сахненко Микола Дмитрович  / Sakhnenko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Функціональні покриви тернарними сплавами заліза, кобальту і молібдену /
The functional coatings by ternary alloys of iron, cobalt and molybdenum
05 Технічні науки
05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
Аспірант / PhD student:
Фесенко Олексій Ігорович / Fesenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Саввова Оксана Вікторівна / Savvova Oksana
Тема дисертації / Dissertation title:
Склокристалічні покриття по сплавах титану в системі R2O-RO-CaF2-R2O3-P2O5-SiO2 для стоматологічного ендопротезування /
Glass-ceramic coatings for titanium alloys on the basis of R2O–RO–CaF2–R2O3–P2O5–SiO2 system for dental replacement
05 Технічні науки
05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів
Аспірант / PhD student:
Нурієв Раміль Шахін огли / Nuriiev Ramil

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любарський Борис Григорович  / Liubarskyi Boris

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності електрорухомого складу з тяговим приводом на основі синхронного двигуна зі збудженням від постійних магнітів /
Improved Elektropodvizhnoy of traction drive through synchronous motor with excitation from permanent magnets
08 Економічні науки
08.00.04 Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
Аспірант / PhD student:
Жадан Юлія Володимирівна / Zhadan Yuliya

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Посохов Ігор Михайлович / Posokhov Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Інноваційні технології та елементи механізмів управління  ризиками на   підприємствах олійно-жирової промисловості  /
Innovation technologies and elements of risk-management mechanisms of enterprises of fat-and-oil industry
Аспірант / PhD student:
Лук’яниця Аліна Юріївна / Lukianytsia Alina
Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Савченко Ольга Ігорівна  / Savchenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування програми розвитку підприємства на засадах інновінгу /
The formation of enterprise development program on the principles of innoving
Аспірант / PhD student:
Чепіжко Олена Володимирівна / Chepizhko Elena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Посохов Ігор Михайлович / Posokhov Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності /
Management of competitiveness of industrial enterprises in terms uncertainty
13 Педагогічні науки
13.00.04 Теорія і методика професійної освіти
Аспірант / PhD student:
Дяченко Людмила Борисівна / Diachenko Lіudmуla
Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Резнік Світлана Миколаївна / Svetlana Reznik

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості у процесі вивчення природничих дисциплін /
Formation of research competence of the future light industrytech technology in the study of natural sciences
Аспірант / PhD student:
Мартиненко Олександр Михайлович  / Martynenko Alexander

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ігнатюк Ольга Анатоліївна  / Ignatyuk Olga
Тема дисертації / Dissertation title:
Формування готовності майбутніх офіцерів до особистісно-професійного розвитку в умовах вищого військового навчального закладу /
Formation of readiness of future officers to the personal and professional development in conditions of higher military educational institutions
Аспірант / PhD student:
Костиря Ірина Валентинівна / Kostyria Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гура Тетяна Віталіївна / Gura Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах /
Forming leadership position for future engineers in higher technical education
Аспірант / PhD student:
Сизикова Валерія Сергіївна / Syzykova Valeriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ігнатюк Ольга Анатоліївна / Ignatyuk Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування професіоналізму майбутнього соціального працівника у процесі фахової підготовки /
The formation of professionalism in the sistem of professional training of future social workers
19 Психологічні науки
19.00.03 Психологія праці; інженерна психологія
Аспірант / PhD student:
Кірєєва Вероніка Едуардівна / Kirieieva Veronika 

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Підбуцька Ніна Вікторівна / Pidbutska Nina 

Тема дисертації / Dissertation title:
Рефлексивність як чинник розвитку  професійної готовності майбутніх психологів до тренінгової діяльності /
Reflexivity as an improvement factor of professional preparedness  to the training activities of a future psychologist
22 Соціологічні науки
22.00.04 Спеціальні та галузеві соціології
Аспірант / PhD student:
Гераськіна Олена Сергіївна / Heraskina Olena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Рущенко Ігор Петрович  / Ruschenko Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Методологічні основи роботи з організаційними девіантами /
Methodological basics of work with organizational deviants