2022 рік

 Теми дисертаційних робіт аспірантів 2022 року вступу

01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
Аспірант / PhD student:
Курбанова Малохат / Kurbanova Malohat

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Грень Лариса Миколаївна / Hren Larysa

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування професiйного iмiджу майбутнього фахiвця освiтнiх, педагогiчних наук у закладах вищоi освiти / Formation of the professional image of the future specialist in educational and pedagogical sciences in institutions of higher education
Аспірант / PhD student:
Нагла Дарина Євгенівна / Nahla Daryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor
Чебакова Юлія Григорівна / Chebakova Yuliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Підготовка майбутніх викладачів вищої школи до організації партнерської взаємодії в умовах дистанційного навчання / Preparation of future teachers of a higher school for the organization of partnership interaction and the conditions of distance learning
Аспірант / PhD student:
Прасол Ірина Олександрівна / Prasоl Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor
Резнік Світлана Миколаївна / Reznik Svіtlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування професійної спрямованості у майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук у закладах вищої освіти /
Formation of professional orientation in future specialists of educational and pedagogical sciences in institutions of higher education
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
Аспірант / PhD student:
Кравченко Дар’я Дмитрівна / Kravchenko Daria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тверитникова Олена Євгенівна / Tverytnykova Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Становлення та розвиток автоматики і телемеханіки Наддніпрянської України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / Formation and development of automation and telemechanics of Dnipro Ukraine (second half of the 20th century – beginning of the 21st century)
Аспірант / PhD student:
Новгородов Дмитро Володимирович / Novhorodov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткаченко Світлана Сергіївна / Tkachenko Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Зародження та розвиток конструктивізму в архітектурі Харкова (першої половини ХХ ст.) / The origin and development of constructivism in architecture of Kharkiv (first half of the 20th century)
Аспірант / PhD student:
Ругаленко Станіслав Ігорович / Ruhalenko Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гутник Марина Валеріївна / Gutnyk Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Науково-педагогічна та організаційна діяльність Катерини Ющенко (1919-2001) / Scientific, pedagogical and organizational activity of Kateryna Yushchenko (1919-2001)
Аспірант / PhD student:
Стаднік Юлія Олександрівна / Stadnik Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Скляр Володимир Миколайович / Sklyar Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Основні напрямки діяльності секції етнології та краєзнавства науково-дослідної кафедри української культури (1921 – 1934 рр.) / The main areas of activity of the section of ethnology and local history of the research department of Ukrainian culture (1921 – 1934)
Аспірант / PhD student:
Телуха Євгеній Вікторович / Telukha Yevhenii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Савченко Леонід Петрович / Savchenko Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Волонерський рух в Україні в умовах АТО(ОСС) 2014-2022 рр. / Voluntary movement in Ukraine under the conditions of the ATO (OSS) 2014-2022.
Аспірант / PhD student:
Хіхло Вадим Юрійович / Khikhlo Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тверитникова Олена Євгенівна / Тverytnykova Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування та системна організація галузі електровимірювальної техніки в Україні (1950 р. – 1991 р.) / Formation and system organization of electrical measuring equipment industry in Ukraine (1950 – 1991)
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Аспірант / PhD student:
Гармаш Сергій Володимирович / Garmash Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування механізму забезпечення кадрової безпеки промислового підприємства / Formation of a mechanism for ensuring personnel security of an industrial enterprise
Аспірант / PhD student:
Климентова Марія Віталіївна / Klymentova Maria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кобєлєва Тетяна Олександрівна / Kobielieva Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосконалення методів ціноутворення науково-інноваційної діяльності підприємств та організацій / Improvement of pricing methods of scientific and innovative activities of enterprises and organizations
Аспірант / PhD student:
Пономарьов Владислав Дмитрович / Ponomarov Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Розвиток методів економічної оцінки процесів автоматизації техніко-економічних розрахунків на підприємстві / Development of methods of economic evaluation of processes of automation of technical and economic calculations at the enterprise
Аспірант / PhD student:
Товажнянський Павло Вячеславович / Tovazhnyanskyi Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Економічна оцінка комерційного потенціалу інноваційних технологій на промислових підприємствах / Economic assessment of the commercial potential of innovative technologies in industrial enterprises
05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Аспірант / PhD student:
Заіченко Владислав Олегович / Zaichenko Vladislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Підбуцька Ніна Вікторівна / Pidbutska Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Психологічні умови розвитку комунікативної компетентності фахівців зовнішньоекономічної діяльності / Psychological conditions for the development of communicative competence of specialists in foreign economic activity
Аспірант / PhD student:
Клочко Софія Андріївна / Klochko Sofiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Підбуцька Ніна Вікторівна / Pidbutska Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування наративної компетентності майбутніх психологів / Formation of narrative competence of future psychologists
Аспірант / PhD student:
Леонов Роман Миколайович / Leonov Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Книш Анастасія Євгенівна / Knysh Anastasiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування національної самосвідомості засобами музичного контенту / Formation of national self-awareness by means of musical content
Аспірант / PhD student:
Лобачов Олексій Вячеславович / Lobachov Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Підбуцька Ніна Вікторівна / Pidbutska Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Психологічні детермінанти професійної успішності WEB-розробників / Psychological determinants of professional success of WEB developers
Аспірант / PhD student:
Ляшенко Богдан Юрійович / Liashenko Bogdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Богдан Жанна Борисівна / Bogdan Zhanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Професійно-особистісна транформація цінностей працівнеків комерційних організацій в умовах проблемогенного соціуму / Professional and personal transformation of the values of workers in the commercial sphere in the conditions of a problematic society
Аспірант / PhD student:
Мартиненко Євгеній Олександрович / Martynenko Yevhenii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Підбуцька Ніна Вікторівна / Pidbutska Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування резильєнтності майбутніх психологів засобами психологічного тренінгу в процесі професійної підготовки / Formation of resilience of future psychologists by means of psychological training in the process of professional training
Аспірант / PhD student:
Підбуцький Олексій Юрійович / Pidbutskyi Oleksiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Книш Анастасія Євгенівна / Knysh Anastasiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Психологічні фактори успішності онлайн-навчання здобувачів закладів вищої освіти / Psychological factors of the success of online education of applicants of higher education institutions
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Аспірант / PhD student:
Меченкова Наталія Михайлівна / Mechenkova Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горошко Олена Ігорівна / Goroshko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління репутацією у військовий час (соціологічний аналіз) / Reputation management of wartime (sociological analysis)
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Аспірант / PhD student:
Бабенко Владислав Павлович / Babenko Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мардус Наталія Юріївна / Mardus Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Оцінка ризиків управління фінансовими потоками підприємства в кризових умовах / Risk assessment of
managing financial flows of the enterprise in the crisis
Аспірант / PhD student:
Білик Юлія Сергіївна / Bilyk Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мардус Наталія Юріївна / Mardus Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Фінансове забезпечення формування бюджетної стійкості об’єднаних територіальних громад / Financial assurance for the formation of fiscal sustainability of united territorial communities
Аспірант / PhD student:
Гаврик Аліна Андріївна / Havryk Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мардус Наталія Юріївна / Mardus Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування інноваційних інструментів ефективного управління корпоративними фінансами / The innovation tools forming for a corporate financial performance
Аспірант / PhD student:
Кайдалов Ігор Володимирович / Kaidalov Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Манойленко Олександр Володимирович / Manoylenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування цифрових фінансових інструментів управління приватним капіталом / The digital finance tools formation in private banking
Аспірант / PhD student:
Смирнов Ігор Михайлович / Smyrnov Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Брік Світлана Володимирівна/ Brik Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Організаційно-економічне забезпечення фінансової стійкості страхових компаній у кризових умовах/ Organizational and economic assurance of financial stability of insurance companies in the crisis
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Аспірант / PhD student:
Волков Олексій Олександрович / Volkov Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Прохоренко Олена Вікторівна / Prokhorenko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Масштабування бізнесу за допомогою підходів і інструментів управління результативністю / Scaling a business through
Аспірант / PhD student:
Кодочигов Дмитро Олексійович / Kodochyhov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Краснокутська Наталія Станіславівна / Krasnokutskaya Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Цифрова трансформація прийняття управлінських рішень в закладах вищої освіти / Digital transformation of managerial decision making in higher education institutions
Аспірант / PhD student:
Коробов Кирило Костянтиновича / Korobov Kyrylo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маковоз Оксана Сергіївна / Makovoz Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Фасилітація побудови бізнес архітектури в сервісних інформаційно- технологічних компаніях / Facilitation of business Architecture build in Information technology service companies
Аспірант / PhD student:
Котляр Дарина Сергіївна / Kotliar Daryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Давидюк Тетяна Вікторівна / Tetiana Davydiuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення механізму управління прибутковістю підприємства як інструменту трансформації кризи на можливість / Improving the mechanism of profitability management of the enterprise as a tool for transforming the crisis into an opportunity
Аспірант / PhD student:
Кулик Андрій Володимирович / Kulyk Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коптєва Ганна Миколаївна / Koptieva Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління стратегічними змінами на підприємствах в умовах кризових ситуацій / Management of strategic changes at enterprises in crisis situations
Аспірант / PhD student:
Ленко Іван Володимирович / Lenko Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Якименко-Терещенко Наталія Василівна / Iakymenko-Tereschenko Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення систем управління ризиками діяльності туристичних підприємств / Improvement of risk management systems of tourism enterprises
Аспірант / PhD student:
Омельченко Іван Григорович / Hrybyniuk Daria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коптєва Ганна Миколаївна / Koptieva Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління процесом залучення і утримання клієнтів технологічних компаній на зовнішніх ринках / Managing the process of attracting and retaining customers of technology companies in foreign markets
Аспірант / PhD student:
Семенюк Олексій Юрійович / Semeniuk Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мардус Наталія Юріївна / Mardus Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка системи управління невизначеністю інформаційно-технологічних проєктів / Development of uncertainty management framework for information technology projects
Аспірант / PhD student:
Чигрінов Вячеслав Васильович / Chyhrinov Viacheslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Олена Вікторівна Прохоренко / Olena Prokhorenko

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління організаційною структурою транспортного підприємства на різних стадіях життєвого циклу / Management of the organizational structure of the transport enterprise at different stages of the life cycle
07 Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Аспірант / PhD student:
Главчев Дмитро Максимович / Hlavchev Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шипуліна Юлія Сергіївна / Shypulina Yuliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Інноваційні підходи до підвищення ефективності комунікаційної політики компанії в сфері ІТ / Innovative approaches to improving the effectiveness of the company’s communication policy in the IT field
Аспірант / PhD student:
Пазій Дмитро Станіславович / Pazii Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ілляшенко Сергій Миколайович / Illiashenko Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Маркетингові інновації в управління брендом на міжнародному ринку / Marketing innovations application to brand management on the international market
Аспірант / PhD student:
Педченко Дмитро Віталійович / Pedchenko Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Райко Діана Валеріївна / Raiko Diana

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління розвитком корпоративної архітектури суб’єкта господарювання / Managing the business entity’s corporate architecture development
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Аспірант / PhD student:
Застьола Євген Олексійович / Zastyola Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сергієнко Олена Андріанівна / Serhiienko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку відновлюваних джерел енергії в умовах цифровізації економіки / Increasing the enterprises’ competitiveness in the renewable energy market in the context of digitalization of the economy
Аспірант / PhD student:
Петрухнов Олексій Валерійович / Petrukhnov Oleksiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шапран Євген Миколайович / Shapran Yevhen

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення механізму управління підприємницькими структурами паливно-енергетичної галузі на засадах державно-приватного партнерства / Improvement of the management mechanism of the fuel and energy business structures on the basis of public-private partnership
Аспірант / PhD student:
Самусь Павло Олегович / Samus Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сергієнко Олена Андріанівна / Serhiienko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення стратегії розвитку стартап-підприємств шляхом впровадження інноваційних цифрових технологій / Improvement of the development strategy of start-up enterprises by innovative digital technologies implementation
10 Природничі науки
101 Екологія
Аспірант / PhD student:
Адашевський Олег Володимирович / Adashevskyi Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Байрачний Володимир Борисович / Bairachnyi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Екологізація кондитерських виробництв шляхом утилізації відходів / Confectionery industries greening by wastes using
Аспірант / PhD student:
Кочетов Микита Сергійович / Kochetov Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тихомирова Тетяна Сергіївна / Tykhomyrova Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка та впровадження екологічно безпечної технології утилізації виробництва та споживання кави / Development and implementation of an environmentally safe technology for the utilization of coffee production and consumption
Аспірант / PhD student:
Кулініч Сергій Сергійович / Kulinich Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шестопалов Олексій Валерійович / Shestopalov Olehiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення екологічної безпеки процесів очищення стічних вод від тонкодисперсних домішок/Increasing environmental safety of wastewater treatment processes from finely dispersed impurities
Аспірант / PhD student:
Разно Микола Русланович / Razno Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тихомирова Тетяна Сергіївна / Tikhomirova Tetyana

Тема дисертації / Dissertation title:
Агроекологічна оцінка використання органічних компостів в концепції сталого землеробства / Agroecological assessment of the use of organic composts in the concept of sustainable agriculture
Аспірант / PhD student:
Чікірякін Кирило Віталійович / Chikiriakin Kyrylo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шестопалов Олексій Валерійович / Shestopalov Olehiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Проблеми та методи формування екологічної культури в суспільстві / Problems and methods of formation of ecological culture in society
10 Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Аспірант / PhD student:
Кузякін Олександр Олександрович / Kuziakin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зайцев Роман Валентинович / Zaitsev Roman

Тема дисертації / Dissertation title:
Система відбору електричної потужності для сонячних модулів та PV/T систем / Electric energy selection system for solar modules and PV/T systems
Аспірант / PhD student:
Куштим Антон Володимирович / Kushtym Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Михайлов Антон Ігоревич, Пилипенко Микола Миколайович / Mikhaylov Anton, Pylypenko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Тепловидільні збірки з твелами стрижневого типу на основі діоксиду урану для дослідницької ядерної установки “Джерело нейтронів” / Fuel assemblies with rod-type fuel rods based on uranium dioxide for the nuclear research assembly «Neutron source»
Аспірант / PhD student:
Лелюк Станіслав Юрійович / Leliuk Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мінакова Ксенія Олександрівна / Minakova Ksenia

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності фотоелектричних установок на основі кремнієвих фотоелектричних перетворювачів / Increasing the efficiency of photovoltaic installations based on silicon photoelectric converters
Аспірант / PhD student:
Саприкін Ростислав Ігоревич / Saprykin Saprykin

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мінакова Ксенія Олександрівна / Minakova Ksenia

Тема дисертації / Dissertation title:
Автономна гібридна фотоенергетична установка з інтелектуальною системою відбору потужності / Autonomous hybrid photo-energy installation with an intelligent system of power selection
Аспірант / PhD student:
Хрипунов Михайло Семенович / Khrypunov Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зайцев Роман Валентинович / Zaitsev Roman

Тема дисертації / Dissertation title:
Тонкоплівкові радіаційні детектори на основі телуриду кадмію / Thin film radiation detectors based on cadmium telluride
Аспірант / PhD student:
Шепотько Євгеній Миколайович / Shepotko Yevhenii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Наталя Петрівна / Klochko Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Гнучкі приладові термоелектричні, трібоелектричні і фотосенсорні структури на основі наноструктурованих шарів напівпровідників і біополімерних нанокомпозитів / Flexible applied thermoelectric, triboelectric and photosensor structures based on nanostructured layers оf semiconductors and biopolymer nanocomposites
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Аспірант / PhD student:
Бабуджан Руслан Андрійович / Babudzhan Ruslan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Водка Олексій Олександрович / Vodka Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка генеративних моделей для визначення напружено-деформованого стану гетерогенних матеріалів за допомогою фізико-інформованих нейронних мереж / The development of generative models for the analysis of a stress-strain state of heterogeneous materials using physical-informated neural networks
Аспірант / PhD student:
Красій Данило Максимович / Krasii Danylo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Larin Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкції методами машинного навчання / Remaining useful life prognosis of structural elements using machine learning methods
Аспірант / PhD student:
Лавщенко Руслан Ровшан огли / Lavshchenko Ruslan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Львов Геннадій Іванович / Lvov Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка data-driven підходу для передбачення фізичних характеристик композиційних матеріалів / Development of a data-driven approach for predicting the physical characteristics of composite materials
Аспірант / PhD student:
Овсяніков Владислав Валерійович / Ovsianikov Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Татарінова Оксана Андріївна / Tatarinova Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Використання штучних нейронних мереж для розв’язання крайових задач / Using artificial neural networks to solve boundary value problems
Аспірант / PhD student:
Паламарчук Павло Ігорович / Palamarchuk Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бреславський Дмитро Васильович / Breslavsky Dmitry

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методу розрахунку напружено-деформованого стану та зношування елементів конструкцій / Development the method for stress-strain calculations and wear of structural elements
Аспірант / PhD student:
Рикова Валерія Олексіївна / Rykova Valeriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Водка Олексій Олександрович / Vodka Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделювання міцності та надійності конструкцій з аерогелів на основі дворівневих моделей / Modeling the strength and reliability of aerogel structures based on two-level models
Аспірант / PhD student:
Фоменко Наталія Олександрівна / Fomenko Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Larin Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Обчислювальне моделювання в прогнозі біомеханічної поведінки кровоносних судин людини / Computational modeling in prediction of biomechanical behavior of human blood vessels
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Аспірант / PhD student:
Балаба Ярослав Андрійович / Balaba Yaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гомозов Євген Павлович / Gomozov Yevgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Побудова математичної моделі поширення гепатитів у Харківській області / Building a mathematical model for the spread of hepatitis in the Kharkiv region
Аспірант / PhD student:
Брушковський Сергій Сергійович / Brushkovskyi Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єльчанінов Дмитро Борисович / Yelchaninov Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Побудова симетричної криптосистеми на основі нейрокриптографічного алгоритму / Building a symmetric cryptosystem based on a neurocryptographic algorithm
Аспірант / PhD student:
Власенко Віталій Олегович / Vlasenko Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дашкевич Андрій Олександрович / Dashkevych Andrii

Тема дисертації / Dissertation title:
Геометричні моделі та методи комп’ютерного зору в задачах зіставлення цифрових зображень із картами місцевості / Geometric models and methods of computer vision in the tasks of matching digital images with terrain maps
Аспірант / PhD student:
Ворона Борис Михайлович / Vorona Borys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чередніченко Ольга Юріївна / Cherednichenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи розподілу ресурсів високонавантажених систем збору інформації у режимі реального часу / Models and methods of resource allocation of high-load information collection systems in real time
Аспірант / PhD student:
Жержерунов Павло Юрійович / Zherzherunov Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шматко Олександр Віталійович / Shmatko Olexandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційна технологія децентралізованої системи управління логістикою ланцюжка поставок / Models and information technology of a decentralized supply chain logistics management system
Аспірант / PhD student:
Зеін Вілєн Дмитрович / Zein Vilien

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Паржин Юрій Володимирович / Parzhin Yuriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Попередня обробка чорно-білих контурних зображень рукописних символів для їх розпізнавання штучними нейронами мережами детекторного типу / Pre-processing of black-and-white contour images of handwritten characters for their recognition by artificial neurons using detector-type networks
Аспірант / PhD student:
Коваленко Антон Сергійович / Kovalenko Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Северин Валерій Петрович / Severyn Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи оптимізації інтелектуальних систем комп’ютерного зору / Models and optimization methods of intelligent computer vision systems
Аспірант / PhD student:
Кондратов Олексій Михайлович / Kondratov Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Нікуліна Олена Миколаївна / Nikulina Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та інформаційна технологія дистанційної ідентифікації параметрів динамічних об’єктів / Models, methods and information technology of remote identification of parameters of dynamic objects
Аспірант / PhD student:
Литвинчук Ігор Іванович / Lytvynchuk Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Москаленко Валентина Володимирівна / Moskalenko Valentina

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційні технології стратегічного планування ресурсів ІТ компанії для реалізації портфеля проектів / Models and information technologies of strategic planning of company’s IT resources for the implementation of a portfolio of projects
Аспірант / PhD student:
Маляренко Владислав Вікторович / Maliarenko Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чередніченко Ольга Юріївна / Cherednichenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Знання орієнтовані моделі та методи підтримки прийняття рішень малого бізнесу в умовах ризику та невизначеності / Знання орієнтовані моделі та методи підтримки прийняття
рішень малого бізнесу в умовах ризику та невизначеності
Аспірант / PhD student:
Москаленко Володимир Юрійович / Moskalenko Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гринченко Марина Анатоліївна / Maryna Grynchenko

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційна технологія стратегічного аналізу та прогнозування бізнес-оточення компанії / Models and information technology of strategic analysis and forecasting of
the company’s business environment
Аспірант / PhD student:
Петренко Олексій Валерійович / Petrenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кортунов Вячеслав Іванович / Kortunov Vyacheslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів розпізнавання перешкод та наведення БпЛА на основі далекомірних датчиків/Development of methods for recognition of obstacles and guidance of UAV based on long-range sensors
Аспірант / PhD student:
Середін Володимир Всеволодович / Seredin Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гомозов Євген Павлович / Gomozov Yevgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Діагностика сигналів ЕКГ за допомогою нейронних мереж / Diagnosing ECG signals using neural networks
Аспірант / PhD student:
Сутягін Олександр Олександрович / Sutiahin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чередніченко Ольга Юріївна / Cherednichenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи підтримки прийняття рішень на основі колаборативної бізнес аналітики / Methods and models of making decisions by using collaborative analysis
Аспірант / PhD student:
Троценко Владислав Вікторович / Trotsenko Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Паржин Юрій Володимирович / Parzhin Yuriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Попередня обробка чорно-білих контурних зображень рукописних символів для їх розпізнавання штучними нейронами мережами детекторного типу / Pre-processing of black-and-white contour images of handwritten characters for their recognition by artificial neurons using detector-type networks
Аспірант / PhD student:
Тупкаленко Роман Андрійович / Tupkalenko Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Годлевський Михайло Дмитрович / Godlevskyi Mikhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційна технологія моделювання логістичних каналів на основі агентного моделювання
в умовах надзвичайних ситуацій / Models and information technology for modeling of logistics channels based on agent modeling in emergency situations
Аспірант / PhD student:
Усик Андрій Юрійович / Usyk Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Северин Валерій Петрович / Severyn Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи і технологія оптимального синтезу інтелектуальних інформаційних управляючих систем / Models, methods and technology of optimal synthesis of intelligent information control systems
Аспірант / PhD student:
Шапошніков Микита Ігорович / Shaposhnikov Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гринченко Марина Анатоліївна / Grynchenko Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, метод та iнформацiйна технологiя формування портфеля проєктів розвитку компанії / Models, method and information technology of forming a portfolio of company development projects
Аспірант / PhD student:
Шаров Владислав Олегович / Sharov Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Нікуліна Олена Миколаївна / Nikulina Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та інформаційна технологія розробки завадостійких систем управління / Models, methods and information technology for the development of noise-immune control systems
12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Аспірант / PhD student:
Бугай Владислав Сергійович / Buhai Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коломійцев Олексій Володимирович / Kolomiitsev Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез комп’ютерної системи управління рухом у мегаполісі / Metropolis traffic computer control system synthesis
Аспірант / PhD student:
Григор’єв Сергій Олегович / Hryhoriev Sergiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бульба Сергій Сергійович / Bulba Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи обробки даних в розподілених системах / Data processing methods in distributed systems
Аспірант / PhD student:
Гулевич Михайло Володимирович / Hulevych Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коломійцев Олексій Володимирович / Kolomiitsev Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Прогнозування регресивних дефектів програмного забезпечення / Software regression defects prediction
Аспірант / PhD student:
Євтушенко Олександр Сергійович / Yevtushenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заковоротний Олександр Юрійович / Zakovorotnyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка компонентів комп’ютерної системи керування рухом поїзда / Development of components for the computer system of train movement control
Аспірант / PhD student:
Котельницький Євген Валерійович / Kotelnytskyi Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бульба Сергій Сергійович / Bulba Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи пришвидшення комунікації та передачі даних в хмарних технологіях / Models and methods for accelerating communication and data transfer in cloud data platforms
Аспірант / PhD student:
Кошман Володимир Євгенович / Koshman Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коломійцев Олексій Володимирович / Kolomiitsev Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерної інженерії та програмування / Computer Engineering and Programming
Аспірант / PhD student:
Любченко Олексій Вікторович / Liubchenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коломійцев Олексій Володимирович / Kolomiitsev Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод оптимізації розміщення засобів кібернетичного захисту інформації у розподілених системах хмарних обчислень / A method of optimizing the
placement of cybernetic information protection tools in distributed cloud computing
Аспірант / PhD student:
Носаченко Богдан Петрович / Nosachenko Nosachenko

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Філатова Ганна Євгенівна / Filatova Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Система підтримки прийняття рішень в кардіології на основі аналізу діагностичних ознак / Decision support system in cardiology based on the analysis of diagnostic features
Аспірант / PhD student:
Носко Сергій Вікторович / Nosko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бульба Сергій Сергійович / Bulba Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи взаємодії між розподіленими мікросервісними системами / Models and methods of interaction between distributed microservice systems
Аспірант / PhD student:
Орлова Тетяна Олександрівна / Orlova Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заковоротний Олександр Юрійович / Zakovorotniy Oleksandк

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та структури даних на основі нейронних мереж для комп’ютерної системи прийняття рішень / Models and data structures based on neural networks for a computerized decision-making system
Аспірант / PhD student:
Петров Даніїл Максимович / Petrov Daniil

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заковоротний Олександр Юрійович / Zakovorotniy Alexander

Тема дисертації / Dissertation title:
Інтелектуальні методи та програмні компоненти розпізнавання обличчя людини для сучасних систем відеоспостереженням / Intelligent Methods and Software Components of Human Face Recognition for Modern Video Surveillance Systems
Аспірант / PhD student:
Решетнікова Поліна Едуардівна / Reshetnikova Polina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заковоротний Олександр Юрійович / Zakovorotnyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та програмні компоненти комп’ютерної системи управління рухом дизель-поїзда / Models, methods and software components of a computer system for diesel train movement control
Аспірант / PhD student:
Токар Михайло Олександрович / Tokar Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Георгій Анатолійович / Kuchuk Heorhii/span>
Тема дисертації / Dissertation title:
Метод оптимізації архітектури комп’ютерної системи підтримки логістики вантажних перевезень / The method of optimization of the architecture of the computer system for the support of freight transportation logistics
Аспірант / PhD student:
Хулап Андрій Валерійович / Khulap Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заковоротний Олександр Юрійович / Zakovorotny Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та програмні компоненти засобів штучного інтелекту для захисту інформації систем інтернету речей / Models, methods and software components of artificial intelligence tools for information protection of Internet of Things systems
12 Інформаційні технології
125 Кібербезпека
Аспірант / PhD student:
Гаврилова Алла Андріївна / Havrylova Alla

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Євсеєв Сергій Петрович / Yevseiev Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка та вдосконалення моделей і методів контролю цілісності та автентичності на основі каскадного алгоритму UMAC / Models and methods of integrity and authenticity control based on the UMAC cascade algorithm
Аспірант / PhD student:
Дженюк Наталія Володимирівна / Dzheniuk Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Євсеєв Сергій Петрович / Yevseiev Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі синтезу систем безпеки соціокіберфізичних систем / Models of the synthesis of security systems of socio-cyberphysical systems
Аспірант / PhD student:
Звєрцев Герман Олександрович / Zviertsev Herman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Євсеєв Сергій Петрович / Yevseiev Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі класификації атак на об’єкти критичної інфраструктури / Models for classification of attacks on critical infrastructure objects
Аспірант / PhD student:
Моталигін Євген Євгенович / Motalyhin Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мілов Олександр Володимирович/ Milov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі кібербезпеки бізнес-процесів об’єктів критичної інфраструктури/Models of cyber security of business processes of critical infrastructure objects
Аспірант / PhD student:
Стрельнікова Анна Юріївна / Strelnikova Anna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Євсеєв Сергій Петрович / Yevseiev Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі проектування системи управління розподіленими структурами забезпечення кібербезпеки / Design models of a management system for distributed structures of providing cybersecurity
Аспірант / PhD student:
Толкачов Максим Юрійович / Tolkachov Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Євсеєв Сергій Петрович / Yevseiev Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделювання безпеки інтернет-трафіку як семіотичної системи / Modeling Internet traffic security as a semiotic system
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Аспірант / PhD student:
Баранов В’ячеслав Миколайович / Baranov Viacheslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності технології високошвидкісної лезової обробки шляхом структурної та параметричної оптимізації / Increasing the efficiency of high-speed blade processing technology through structural and parametric optimization
Аспірант / PhD student:
Мироненко Сергій Олександрович / Myronenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шелковий Олександр Миколайович / Shelkovyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження продуктивності систем обробки зубчастих колес та розробка інтегрованої системи їхнього виготовлення / Study of the productivity of gear processing systems and development of an integrated system for their production
Аспірант / PhD student:
Сопрунов Ігор Анатолійович / Soprunov Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Закономірності контактної взаємодії модифікованих робочих поверхонь зубчастих передач / Regularities of contact interaction of modified working surfaces of gear
Аспірант / PhD student:
Харченко Олександр Сергійович / Kharchenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Басова Євгенія Володимирівна / Basova Yevheniia

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення трибологічних властивостей поверхні лопаток з нержавіючої сталі шляхом структурування високошвидкісним фрезеруванням та лазерним впливом/Technological provision of tribological properties of the surface of stainless steel blades by means of structuring by high-speed milling and laser impact
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Аспірант / PhD student:
Азаров Андрій Сергійович / Azarov Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Роговий Андрій Сергійович / Andrii Rogovyi

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення характеристик відцентрових компресорів зміною профілю лопаті / Improving the characteristics of centrifugal compressors by variations of blades
Аспірант / PhD student:
Бучко Ігор Георгійович / Buchko Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ребров Олексій Юрійович / Rebrov Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення тягових властивостей ґрунтообробних машино-тракторних агрегатів на базі колісних тракторів / Improvement of traction properties of tillage machine-tractor units on the basis of wheeled tracto
Аспірант / PhD student:
Даниленко Віталій Дмитрович / Danylenko Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кожушко Андрій Павлович / Kozhushko Andrii

Тема дисертації / Dissertation title:
Поліпшення техніко-експлуатаційних показників колісних тракторів при транспортуванні рідких вантажів в процесі розгону / Improvement of the technical and operational indicators of wheeled tractors when transporting liquid cargo during acceleration
Аспірант / PhD student:
Лук’янець Сергій Ігорович / Lukianets Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Роговий Андрiй Сергiйович/ Andrii Rogovyi

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення характеристик вихорокамерних насосiв пiд час перекачування нафти з великим газовмiстом/ Improvement of characteristics of vortex chamber pumps during pumping of oil with a big gas content
Аспірант / PhD student:
Пермяков Єгор Олександрович / Permiakov Yehor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення якості зубчатих коліс з демфуючими властивостями для головних приводів очисних вугільних комбайнів / Technological assurance of the quality of gear wheels with damping properties for the main drives of cleaning coal combines
Аспірант / PhD student:
Стрелков Максим Борисович / Strelkov Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коваленко Валентин Олександрович / Kovalenko Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення енергоефективності вантажопідйомних кранів шляхом вдосконалення систем керування / Increasing the energy efficiency of cranes by improving control system
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Аспірант / PhD student:
Барсук Андрій Сергійович / Barsuk Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дьомін Дмитро Олександрович / Demin Dmitriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Проєктно-експериментальний підхід в розробці технологічних заходів підвищення зносостійкості чавуну для виливків, що працюють в умовах абразивного тертя / A project-experimental approach to the development of technological measures to increase the wear resistance of cast iron for castings operating under conditions of abrasive friction
Аспірант / PhD student:
Воробйов Михайло Михайлович / Vorobyov Mikhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пономаренко Ольга Іванівна / Ponomarenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення якості виливків відповідального призначення в умовах НВФ “МЕТАЛОТЕХНОЛІТ” / Increasing the quality of castings of responsible purpose in the conditions of NVF “METALOTEKHNOLIT”
Аспірант / PhD student:
Євтушенко Степан Дмитрович / Yevtushenko Stepan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Інженерне моделювання та проектування процесів отримання виливків відповідального призначення методом лиття з кристалізацією під тиском / Engineering modeling and design of processes of production of castings for critical purposes by the method of casting with crystallization under pressure
Аспірант / PhD student:
Лаврик Євген Євгенович / Lavryk Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дьомін Дмитро Олександрович / Demin Dmitriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Вибір оптимальної за компромісним критерієм альтернативи проекту разової піщаної форми для чавунного литва / Selection of the optimal alternative to the project of a one-time sand mold for a cast iron casting, based on a compromise criterion
Аспірант / PhD student:
Лисенков Віталій Юрійович / Lysenkov Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дьомін Дмитро Олександрович / Demin Dmitriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез оптимальних конструкторсько-технологічних рішень для вдосконалення систем імпульсної формовки / Synthesis of optimal design and technological solutions for the improvement of impulse molding systems
Аспірант / PhD student:
Ніколаєв Денис Анатолійович / Nikolaiev Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дьомін Дмитро Олександрович / Demin Dmitriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Визначення оптимальних шляхів переплаву різнономенклатурної шихти для отримання чорних сплавів з заданими властивостями, призначених для фасонного литва / Determination of optimal ways of remelting various nomenclature charges to obtain black alloys with specified properties intended for shaped casting
Аспірант / PhD student:
Пензєв Павло Сергійович / Penziev Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Кострукторсько-технологічне проектування складних корпусних виливків з можливістю керування структурами і механічними властивостями сплаву / Constructional and technological design of hull castings complex with the ability to control the structure and mechanical properties of the alloy
Аспірант / PhD student:
Севоян Артур Арутюнович / Sevoian Artur

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Кострукторсько-технологічне проектування складних корпусних виливків з можливістю керування структурами і механічними властивостями сплаву / Constructional and technological design of hull castings complex with the ability to control the structure and mechanical properties of the alloy
Аспірант / PhD student:
Треньов Микола Станіславович / Trenov Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пономаренко Ольга Іванівна / Ponomarenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення механічних та фізичних властивостей алюмінієвих сплавів за допомогою використання нанодисперсних матеріалів / Increasing the mechanical and physical properties of aluminum alloys using nanodisperse materials
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Аспірант / PhD student:
Ганус Роман Олексійович / Hanus Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Сергій Юрійович / Shevchenko Serhiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методів розрахунків параметрів повітряних ліній електропередавання із захищеними проводами / Improvement of methods of calculating the parameters of overhead power lines with shielded wires
Аспірант / PhD student:
Кіянчук Владислав Михайлович / Kiianchuk Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Махотіло Костянтин Володимирович / Makhotilo Kostiantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління споживанням електричної енергії шляхом реагування попитом в Smart Grid / Managing electricity consumption through demand response in smart grids
Аспірант / PhD student:
Ковалек Петро Євгенійович / Kovalek Petro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кєссаєв Олександр Геннадійович / Kiessaiev Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічний контроль виготовлення кабелів низької та середньої напруги з ізоляцією з кремній-органічної резини / Technological control of low and medium voltage cables with silicon-organic rubber insulation production
Аспірант / PhD student:
Кравченко Святослав Ігорович / Kravchenko Sviatoslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Воробйов Богдан Віталійович / Vorobiov Bohdan

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження використання сучасних підходів для покращення характеристик сервоприводів промислових верстатів та установ / Investigation of the use of modern approaches to improve the characteristics of servo drives of industrial machines and institutions
Аспірант / PhD student:
Кравчук Дмитро Євгенович / Kravchuk Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Довгалюк Оксана Миколаївна / Dovgalyuk Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності роботи розподільних електричних мереж в умовах енергоринку / Increasing the efficiency of electricity distribution networks in the energy market
Аспірант / PhD student:
Ліхно Ярослав Владленович / Lihno Yaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Воробйов Богдан Віталійович / Vorobiov Bohdan

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення безпеки руху електричного транспорта засобами електропривода / Increasing the safety of electric vehicle movement by means of electric drive
Аспірант / PhD student:
Мясоєдов Павло Сергійович / Miasoedov Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пантелят Михайло Гаррійович / Panteliat Mykhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення електромагнітної сумісності мікропроцесорних систем керування електричних апаратів / Increasing the electromagnetic compatibility of microprocessor control systems of electrical devices
Аспірант / PhD student:
Нестеренко Олександр Григорович / Nesterenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пшеничников Дмитро Олексійович / Dmytro Pshenychnykov

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення якості керування електромеханічними системами з пружним зв’язком та зазором за критерієм максимальної добротності та запасу стійкості / Improving the quality of control of electromechanical systems with an elastic connection and a gap according to the criterion of the maximum quality factor and stability margin
Аспірант / PhD student:
Ніконов Микола Сергійович / Nikonov Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Сергій Юрійович / Shevchenko Sergii

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методів експлуатаційного контролю стану ізоляції електричних мереж з використанням БПЛА / Improvement methods of operational control of the state of insulation of electrical networks using UAVs
Аспірант / PhD student:
Потривай Андрій Едуардович / Potryvai Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Данильченко Дмитро Олексійович / Danylchenko Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Імітаційна модель СЕС в умовах експлуатації / Simulation model of SES in operating condition
Аспірант / PhD student:
Рижков Вячеслав Олександрович / Ryzhkov Vyacheslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лазуренко Олександр Павлович / Lazurenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Балансування потужності в гібридній енергетичній системі за допомогою Відновлювальних джерел енергії / Power balancing in a hybryd energy system using renewable energy sources
Аспірант / PhD student:
Светелік Олександр Олександрович / Svetelik Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гриб Олег Герасимович / Hryb Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення грозостійкості повітряної лінії за рахунок конструкції ізоляції / Improving the lightning resistance of the overhead line due to the insulation design
Аспірант / PhD student:
Солодовник Андрій Олександрович / Solodovnyk Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гриб Олег Герасимович / Hryb Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Визначення та класифікація подій порушень якості електроенергії у реальному часі / Determination and classification of events of power quality violations in real time
Аспірант / PhD student:
Стріляний Ігор Юрійович / Strilianyi Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Довгалюк Оксана Миколаївна / Oksana Dovgalyuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності роботи електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії / Increasing the efficiency of the electric power system with renewable energy sources
Аспірант / PhD student:
Сусарін Всеволод Валерійович / Susarin Vsevolod

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мельников Георгій Ігорович / Melnikov Georgy

Тема дисертації / Dissertation title:
Адаптування структури та режимів роботи ГЕС України в об’єднанній енергосистемі Європи / Adaptation of the structure and modes of operation of Ukraine’s gas power plant in the unified energy system of Europe
Аспірант / PhD student:
Хаустов Олександр Едуардович / Khaustov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любарський Борис Григорович / Liubarskyi Bor

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності системи охолодження тягових електродвигунів рухомого складу / Increasing the efficiency of the cooling systems of traction electric motors of rolling stock
Аспірант / PhD student:
Цюпа Владислав Миколайович / Tsiupa Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черкашина Вероніка Вікторівна / Chaerkashyna Veronika

Тема дисертації / Dissertation title:
Створення та моделювання концепції хмарної системи управління підстанції / Creation and modeling of the concept of a cloud-based substation managing system concept
Аспірант / PhD student:
Шматов Антон Олексійович / Shmatov Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черкашина Вероніка Вікторівна / Chaerkashyna Veronika

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення надійності розподільчих електричних мереж за рахунок моніторингу метеорологічних параметрів/Increasing the reliability of electrical distribution networks at the account of monitoring of meteorological parameters
Аспірант / PhD student:
Яковенко Олег Валерійович / Yakovenko Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черкашина Вероніка Вікторівна / Cherkashyna Veronika

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосокналення методики оцінювання збитків в розподільчих електричних мережах / Improvement of the method of damage assessment in distribution electric networks
Аспірант / PhD student:
Яловенко Максим Михайлович / Yalovenko Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Середа Олександр Григорійович / Oleksandr Sereda

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення алгоритму теплового захисту низьковольтних асинхронних двигунів шляхом безпосереднього контролю над тепловим станом статора в момент пуску / Low-voltage induction motor thermal protection algorithm improvement by stator thermal state direct control at the start-up time
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Аспірант / PhD student:
Горячий Ярослав Володимирович / Goriachyi Iaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мешков Денис Вікторович / Meshkov Denys

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективністі гібридної силової установки шляхом термостабілізації акумуляторної батареї / Increasing the efficiency of the hybrid power unit by thermal stabilization of the supply battery
Аспірант / PhD student:
Іванов Дмитро Ігорович / Ivanov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кравченко Сергій Сергійович / Kravchenko Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Забезпечення оптимальних термінів обслуговування та ресурсу ДВЗ на основі інтеграціії системи прогонозування технічного стану / Ensuring optimal service terms and resource of the engine based on the integration of the technical condition forecasting system
Аспірант / PhD student:
Ісмайлов Владислав Олександрович / Ismaylov Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарасов Олександр Іванович / Tarasov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосконалення методики проєктування опор турбомашин / Improvement of the design methodology of turbomachinery supports
Аспірант / PhD student:
Кльоб Антон Петрович / Klob Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Усатий Олександр Павлович / Usatyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Математичне моделювання та дослідження процесів в турбіні без частини соплових та/або робочих решіток / Mathematical modeling and research of
processes in a turbine without a part of nozzles and/or working grids
Аспірант / PhD student:
Ліфшиць Петро Володимирович / Lifshyts Petro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфімов Олександр В’ячеславович / Efimov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення техніко-економічних та екологічних показників котельних установок металургійних та коксо-хімічних підприємств на основі удосконалення їх структури, параметрів і конструктивних характеристик / Increasing the technical, economic and environmental indicators of boiler plants of metallurgical and coke-chemical enterprises based on the improvement of their structure, parameters and structural characteristics
Аспірант / PhD student:
Чучуменко Богдан Сергійович / Chuchumenko Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кравченко Сергій Сергійович / Kravchenko Serhiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Обгрунтування параметрів двигуна внутрішнього згоряння у складі гібридної силової установки автомобіля / Justification of the parameters of an internal combustion engine as part of a hybrid power plant of a car
Аспірант / PhD student:
Шевченко Олексій Сергійович / Shevchenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ліньков Олег Юрійович / Linkov Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Покрашення надійності деталей камери згорання форсованого дизеля / Improving the reliability of forced diesel combustion chamber parts
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Аспірант / PhD student:
Жуков Олексій Віталійович / Zhukov Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кошельнік Олександр Вадимович / Koshelnik Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:Удосконалення роботи системи повітропостачання доменних печей шляхом підвищення теплової ефективності регенеративних повітронагрівачів / Improving the operation of the blast furnace air supply system by increasing the thermal efficiency of regenerative air heaters
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Аспірант / PhD student:
Алфьоров Андрій Євгенійович / Alforov Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Куценко Олександр Сергіїович / Kutsenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез автоматичної системи стабілізації процесу згоряння в багаторежимному котельному агрегаті на основі квазістатичного підходу / Synthesis of an automatic system for stabilization of the combustion process in a multi-mode boiler unit based on a quasi-static approach
Аспірант / PhD student:
Алфьоров Михайло Євгенович / Alforov Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Куценко Олександр Сергіїович / Kutsenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез системи автоматичного керування багатоцільової дизель-генераторної енергетичної установки за багатьма критеріями якості / Synthesis of an automatic control system for a multi- purpose diesel generator power plant according to multiple quality criteria
Аспірант / PhD student:
Воронець Олександр Миколайович / Voronets Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пустовойтов Павло Євгенович / Pustovoitov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі і методи забезпечення QoS та енергозбереження у сенсорних мережах / Models and methods of providing QoS and energy saving in sensor networks
Аспірант / PhD student:
Ольшевський Андрій Вікторович / Olshevskyi Andriy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гапон Дмитро Анатолійович / Gapon Dmitro

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності автоматизованої станції управління насосом видобувної установки / Increasing the efficiency of the automated pump control station of the mining installation
Аспірант / PhD student:
Пашко Арсен Іванович / Pashko Arsen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дзевочко Олександр Михайлович / Dzevochko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерно-інтегрована технологія одержання сульфатного агенту у виробництві поверхнево-активних речовин / Computer-integrated technology for obtaining a sulfate agent in the production of surface-active substances
Аспірант / PhD student:
Рябушко Андрій Валерійович / Ryabushko Andriy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Подустов Михайло Олексійович / Mykhailo Podustov

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерно-інтегрована технологія процесу подрібнення матеріалів в кулькових млинах в умовах невизначеності / Computer-integrated technology of the process of grinding materials in ball mills under conditions of uncertainty
Аспірант / PhD student:
Соколов Дмитро Дмитрович / Sokolov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Раскін Лев Григорович / Raskin Lev

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи управління не-марківськими системами в умовах многоуровневой невизначеності / Models and methods of management of semi-Markov systems service under uncertainty
Аспірант / PhD student:
Тарасенко Микола Валерійович / Tarasenko Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Качанов Петро Олексійович / Petro Kachanov

Тема дисертації / Dissertation title:
Програмно-технічний комплекс автоматизованої системи управління котлоагрегатом теплової електростанції / Software and hardware complex of the automated control system of the boiler unit for a thermal power plant
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Аспірант / PhD student:
Корнєв Іван Костянтинович / Ivan Kornev

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хомяк Юрій Валентинович / Khomiak Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Електромагнітний контроль металевої стрічки/Electromagnetic control of rolled metal
Аспірант / PhD student:
Ольховіков Дмитро Станіславович / Olkhovikov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Григоренко Ігор Володимирович / Hryhorenko Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи обґрунтування параметрів контролю радіоелектронних систем засобів озброєння та військової техніки при експлуатації / methods of justification of control parameters of radio electronic systems of weapons and military equipment during operation
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Аспірант / PhD student:
Балаєв Антон Дмитрович / Balaev Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пітак Ярослав Миколайович / Pitak Yaroslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Композиційні керамічні матеріали для маскування військових об’єктів / Composite ceramic materials for camouflage of military objects
Аспірант / PhD student:
Банніков Артем Леонідович / Bannikov Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карножицький Павло Володимирович / Karnozhytskyi Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Наукові основи технології підвищення якості поглинального масла бензолового відділення коксохімвиробництва / Scientific bases of technology of quality improvement of absorbing oil of benzene department of coke-chemical production
Аспірант / PhD student:
Вейсберг Ольга Віталіївна / Veisberh Olha

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карножицький Павло Володимирович / Karnozhytskyi Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення теплоти згоряння деревинного вугілля / Increasing the heat of combustion of charcoal
Аспірант / PhD student:
Жуга Олег Олексійович / Zhuha Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Манойло Євгенія Володимирівна / Manoilo Evgenia

Тема дисертації / Dissertation title:
Закономірності гідродинаміки та масообміну в апаратах зі струменево-барботажним контактом фаз / Regularities of hydrodynamics and mass transfer in apparatuses with jet-bubbling contact phase
Аспірант / PhD student:
Іванюченко Віталій Володимирович / Ivaniuchenko Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тульський Геннадій Георгійович / Tulskyi Hennadii

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічна технологія пероксистанової кислоти / Electrochemical technology of peroxystanic acid
Аспірант / PhD student:
Карножицький Павло Павлович / Karnozhytskyi Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Назаров Валерій Миколайович / Nazarov Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Визначення хімічного потенціалу бурого вугілля України / Determination of the chemical potential of lignite of Ukraine
Аспірант / PhD student:
Кедун Тетяна Миколаївна / Kedun Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Назаров Валерій Миколайович / Nazarov Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка наукових основ отримання сумішного котельного палива з хімічних продуктів коксування / Development of the scientific basis of obtaining mixed boiler fuel from chemical products of coking
Аспірант / PhD student:
Копилов Сергій Олександрович / Kopylov Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лаврова Інна Олегівна / Lavrova Inna

Тема дисертації / Dissertation title:
Наукові підвалини підбору актуальних рецептур компаундованих бензинів / Scientific foundations of the selection of actual formulations of compounded gasolines
Аспірант / PhD student:
Корекян Павло Юрійович / Korekian Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тараненкова Вікторія Віталіївна / Taranenkova Victoria

Тема дисертації / Dissertation title:
Доломітові в’яжучі матеріали на основі вітчизняної сировини / Dolomite binding materials based on domestic raw materials
Аспірант / PhD student:
Лебедєва Катерина Олександрівна / Lebedieva Kateryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черкашина Ганна Миколаївна / Cherkashina Anna

Тема дисертації / Dissertation title:
Біологічно-активні полімерні гідрогелеві матеріали, модифіковані похідними вугілля / Biologically active polymer hydrogel materials modified with coal derivatives
Аспірант / PhD student:
Лисенко Людмила Анатоліївна / Lysenko Liudmyla

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Богоявленська Олена Володимирівна / Bogoyavlenska Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Наукові основи використання гумінових кислот з бурого вугілля України / Scientific basis of the use of humic acids from lignite of Ukraine
Аспірант / PhD student:
Омельянчук Геннадій Петрович / Omelianchuk Hennadii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сінкевич Ірина Валеріївна / Sinkevich Iryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосконалення технології виробництва олії соняшника олійноекстракційного цеху / Improvement of the sunflower oil production technology of the oil extraction workshop
Аспірант / PhD student:
Пархомов Юрій Юрійович / Parkhomov Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карножицький Павло Володимирович / Karnozhytskyi Pavlo
Тема дисертації / Dissertation title:
Використання відходів олієжирової промисловості у якості котельного палива/ Use of oil and fat industry waste as boiler fuel
Аспірант / PhD student:
Савченко Віталій Володимирович / Savchenko Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лаврова Інна Олегівна / Lavrova Inna

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка нових високоефективних деемульгаторів з метою інтенсифікації процесу зневоднення і знесолення нафти в установках ЕЛОУ / Development of new highly effective demulsifiers for the purpose of intensifying the process of dehydration and desalination of oil in ELOU installations
Аспірант / PhD student:
Соловйов Євген Леонідович / Soloviov Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnichenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування питомого електроопіру доменного коксу під впливом сировинних та технологічних чинників його виробництва / The formation of specific electric resistance of blast furnace coke under the influence of raw material and technological factors of its production
Аспірант / PhD student:
Тимошенко Анатолій Анатолійович / Tymoshenko Anatolii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Григоров Андрій Борисович / Grigorov Andrii

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічні підходи модифікації вуглецевих мас / Technological approaches of modification of carbon masses
Аспірант / PhD student:
Тимошенко Ірина Сергіївна / Tymoshenko Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тараненкова Вікторія Віталіївна / Taranenkova Victoria

Тема дисертації / Dissertation title:
Жертовні в’яжучі матеріали на основі композицій системи CaO-BaO-Al2O3-Fe2O3 для ядерних енергетичних установок / Sacrificial binding materials based on compositions of the CaO-BaO-Al2O3-Fe2O3 system for nuclear power plants
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Аспірант / PhD student:
Васильчук Дмитро Петрович / Vasylchuk Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Томашевський Роман Сергійович / Tomashevskyi Roman
Тема дисертації / Dissertation title:
Електронний пристрій з поліпшеними метрологічними характеристиками для вимірювання біомедичних показників на основі п’єзорезонансних пристроїв / Electronic device with improved metrological characteristics for measuring biomedical parameters based on piezoresonance devices
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Аспірант / PhD student:
Компанієць Володимир Олександрович / Kompaniiets Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пустовойтов Павло Євгенович / Pustovoitov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи превентивного гарантування показників QoS у мережах SDN в умовах самоподібного трафіку / Methods of preventive guarantee of QoS indicators in SDN networks in conditions of self-similar traffic
Аспірант / PhD student:
Удалов Дмитро Володимирович / Udalov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пустовойтов Павло Євгенович / Pustovoitov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Виявлення схованих методами цифрової стеганографії каналів передачі інформації в телекомунікаційних мережах / Detection of hidden with the aid of methods of digital steganography channels of information transmission in telecommunication networks
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
255 Озброєння та військова техніка
Аспірант / PhD student:
Веретенніков Ігор Миколайович / Veretennikov Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Стаховський Олег Валерійович / Stakhovsky Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Коба Андрій Миколайович / Koba Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Мельник Юрій Миколайович / Melnyk Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Костянтин Володимирович / Korytchenko Kostyantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Танцюра Ігор Іванович / Tantsuira Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Стаховський Олег Валерійович / Stakhovsky Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme