2021 рік

 Теми дисертаційних робіт аспірантів 2021 року вступу

01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
Аспірант / PhD student:
Гончарук Сергій Степанович / Goncharuk Sergiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кухаренко Володимир Миколайович / Kukharenko Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування критичного мислення у майбутніх офіцерів інтерактивними методами дистанційного навчання / Formation of critical thinking in future officers by interactive distance learning methods
Аспірант / PhD student:
Кузнецова Ганна Анатоліївна / Kuznetsova Hanna

Науковий керівник / Dissertation supervisor
Резнік Світлана Миколаївна / Reznik Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування базової професійної компетентності майбутніх інженерів у процесі математичної підготовки у закладі вищої освіти / Formation of the basic professional competence of future engineers in the process of mathematical training in a higher education institution
Аспірант / PhD student:
Курбанова Халіда / Kurbanova Halida

Науковий керівник / Dissertation supervisor
Грень Лариса Миколаївна / Hren Larysa

Тема дисертації / Dissertation title:
я професійної компетентності майбутніх інженерів хімічного профілю у закладах вищої освіти /
Formation of professional competence of future chemical engineers in higher education institutions
Аспірант / PhD student:
Лозко Андрій Андрійович / Lozko Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кухаренко Володимир Миколайович / Kukharenko Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Педагогічні умови діагностики рівня сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Pedagogical conditions for diagnosing the level of formation of professional competence of future officers by means of information and communication technologies
Аспірант / PhD student:
Пономаренко Павло Миколайович / Ponomarenko Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романовський Олександр Георгійович / Romanovskiy Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування управлінської компетентності у майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах / Formation of managerial competence in future officers in higher military educational institutions
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
Аспірант / PhD student:
Білас Юлія Валеріївна / Bilas Iuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Скляр Володимир Миколайович / Sklyar Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Життєвий шлях та громадська діяльність українського письменника С.В. Пилипенка / Life course and public activity of the Ukrainian writer S.V. Pylypenko
Аспірант / PhD student:
Заверющенко Микола Петрович / Zaveriushchenko Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тверитникова Олена Євгенівна / Тverytnykova Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Внесок професора П.М. Мухачова (1861–1935 рр.) в розвиток галузі паровозобудування України / The contribution of Professor P.M. Mukhacev (1861–1935) to the development of the steam locomotive building in Ukraine
Аспірант / PhD student:
Іванов Василь Максимович / Ivanov Vasyl

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Скляр Володимир Миколайович / Sklyar Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Трансформація культового будівництва у Харкові (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / Transformation of the religious construction in Kharkiv (the second half of the XIX – the beginning of the XX century)
Аспірант / PhD student:
Коваль Юлія Юріївна / Koval Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тверитникова Олена Євгенівна / Тverytnykova Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Науково-освітня, організаційна та громадська діяльність академіка М.П.Барабашова в контексті розвитку астрофізики (кінець XIXст.-70-ті рр.XXст.) / Scientific- educational, organizational and public activity of Academician Barabashov in the context of the development of astrophysics (the end of the XIX century – 70 years of the 20 century century )
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
Аспірант / PhD student:
Разводова Тетяна Олександрівна / Razvodova Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дольська Ольга Олексіївна / Dolska Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Концепт совість в сучасній культурі: філософсько-антропологічна інтерпретація та практична реалізація / Сoncept of conscience in modern culture: philosophical-anthropological interpretation and practical implementation
Аспірант / PhD student:
Фарафонова Ірина Анатоліївна / Farafonova Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Владленова Іліана Вікторівна / Vladlenova Iliana

Тема дисертації / Dissertation title:
Філософські аспекти електоральної поведінки / Philosophical aspects of electoral behavior
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Аспірант / PhD student:
Кобєлєва Анна Валеріївна / Kobielieva Anna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Економічна оцінка комерційного потенціалу інноваційних технологій на промислових підприємствах / Economic assessment of the commercial potential of innovative technologies in industrial enterprises
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Аспірант / PhD student:
Мирошниченко Альона Юріївна / Myroshnychenko Alona

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горошко Олена Ігорівна / Goroshko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив соціальних медіа на вирішення екологічних проблем регіону / Social Media Use in Regional Environmental Problem-Solving
Аспірант / PhD student:
Шанідзе Олександр Дмитрович / Shanidze Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Калагін Юрій Аркадійович / Kalagin Yuri

Тема дисертації / Dissertation title:
Гендерні стереотипи студентської молоді в умовах постмодерну / Gender Stereotypes of Student Youth in Postmodern Environment
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Аспірант / PhD student:
Буряк Михайло Олександрович / Buriak Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маковоз Оксана Сергіївна / Makovoz Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління змінами в організаціях під час масштабування бізнесу / Managing change in organizations during business scaling
Аспірант / PhD student:
Гречишкіна Тетяна Дмитрівна / Hrechyshkina Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Якименко-Терещенко Наталія Василівна / Yakimenko-Tereschenko Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Людський капітал в системі соціального менеджменту підприємства / Human capital in the social mamagement system of an enterprise
Аспірант / PhD student:
Кришталєва Олександра Валеріївна / Kryshtalieva Oleksandra

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Краснокутська Наталія Станіславівна / Nataliia Krasnokutska

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування організаційної культури на підприємстві / The formation of organizational culture at the enterprise
Аспірант / PhD student:
Кріцак Олександра Миколаївна / Kritsak

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Манойленко Олександр Володимирович / Manoylenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління розвитком корпоративної архітектури суб’єкта господарювання / Managing the business entity’s corporate architecture development
Аспірант / PhD student:
Хо Жань / Ho Jan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Манойленко Олександр Володимирович / Manoylenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Логістичне управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства / Logistics management of the enterprise’s international competitiveness
07 Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Аспірант / PhD student:
Паймаш Ганна Василівна / Paimash Hanna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Ринково-орієнтований механізм розвитку потенціалу людей з особливими потребами / Market-oriented mechanism for developing the potential of people with special needs
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Аспірант / PhD student:
Кучма Михайло Володимирович / Kuchma Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мартиненко Геннадій Юрійович / Martynenko Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделювання нелінійної динаміки роторів з урахуванням магнітних підшипників на основі скінчено елементного та інтелектуального аналізів / Modeling of nonlinear dynamics of rotors taking into account magnetic bearings on the basis of finite element and intellectual analyzes
Аспірант / PhD student:
Неманежин Євген Олександрович / Nemanezhyn Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Львов Геннадій Іванович / Lvov Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів розрахунку високотемпературної міцності лопаток газових турбін при статичних та динамічних навантаженнях / Development of methods for calculating the high-temperature strength of gas turbine blades under static and dynamic loading
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Аспірант / PhD student:
Зачепило Михайло Олександрович / Zachepylo Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ющенко Олександр Георгійович / Yuschenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделювання та дослідження еволюційно зумовленого ноогенезу віртуальних біоценозів / Modeling and research of evolutionarily
Аспірант / PhD student:
Звєрцева Наталія Віталіївна / Zviertseva Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шматко Олександр Віталійович / Shmatko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі оцінки безпеки комп’ютерних систем / Computer systems security assessment models
Аспірант / PhD student:
Кравченко Олександр Сергійович / Kravchenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любчик Леонід Михайлович / Lyubchyk Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів діагностики дефектів поверхонь методами машинного навчання / Development of methods for diagnosing surface defects by using machine learning methods
Аспірант / PhD student:
Крисов Олег Євгенович / Krysov Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Безменов Микола Іванович / Bezmenov Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та технології аналізу структури складних систем з використанням алгоритмів кластерного аналізу / Models, methods and technologies for analyzing the structure of complex systems using cluster analysis algorithms
Аспірант / PhD student:
Пономар Дмитро Олександрович / Ponomar Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чередніченко Ольга Юріївна / Cherednichenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи збору та аналізу даних з відкритих джерел на основі мультиагентних технологій / Models and methods of data collection and analysis from open sources based on multi-agent technologies
Аспірант / PhD student:
Роговий Микита Антонович / Rohovyi Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гринченко Марина Анатоліївна / Grynchenko Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи управління проєктною командою в умовах кризи та конфліктів / Models and methods of project team management in crisis and conflict conditions
12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Аспірант / PhD student:
Шиман Анна Павлівна / Shyman Anna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Ніна Георгіївна / Nina Kuchuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез комп’ютерної системи управління рухом у мегаполісі / Metropolis traffic computer control system synthesis
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Аспірант / PhD student:
Дергоусов Вадим Миколайович / Dergousov Vadim

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пермяков Олександр Анатолійович / Permiakov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення виготовлення зубчастих передач редукторів вугільних комбайнів в умовах дрібносерійного виробництва / Technological support for the production of gears of gearboxes of coal combines in the conditions of small-scale production
Аспірант / PhD student:
Пономарьов Владислав Анатолійович / Ponomarov Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фатєєва Надія Миколаївна / Fatieieva Nadiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення енергоефективності гідросистем технологічного обладнання за рахунок використання цифрових гідроагрегатів / Improving the energy efficiency of hydraulic systems of technological equipment through the use of digital hydraulic units
Аспірант / PhD student:
Федоренко Віталій Сергійович / Fedorenko Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності процесів швидкісного зубофрезерування на основі трибологічних і дисипативних енергетичних моделей / Improving the efficiency of high-speed gear milling processes based on tribological and dissipative energy models
Аспірант / PhD student:
Чень Сіньлей / Chen Xinlei

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Костик Катерина Олександрівна / Kostyk Kateryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення поверхневого зміцнення деталей машин інноваційними методами обробки / Technologikal support of surface hardening of machine parts by innovative processing metods
Аспірант / PhD student:
Черельов Станіслав Володимирович / Cherelev Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Устиненко Олександр Віталійович / Ustynenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимальне проектування евольвентних циліндричних прямозубцевих передач з підвищеним коефіцієнтом перекриття / Optimal design of involute cylindrical spur gears with high contact ratio
Аспірант / PhD student:
Черпаков Микита Ігорович / Cherpakov Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черкашенко Михайло Володимирович / Cherkashenko Mykhaylo

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка теоретичних основ регулювання гідротурбін / Theoretical bases of development of the regulator hydraulic turbines
Аспірант / PhD student:
Ярошенко Олексій Андрійович / Yaroshenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гасюк Олександр Iванович / Hasiuk Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження енергодинамічних та регулювальних характеристик гідроприводу з гідромоторним блоком розширеного діапазону регулювання / Investigation of the energy-dynamic and control characteristics of a hydraulic drive with a hydraulic motor unit with an extended control range
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Аспірант / PhD student:
Краєвська Жанна Владиславівна / Kraievska Zhanna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бармін Олександр Євгенович / Barmin Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення зносостійкості поверхні при застосуванні додаткового фрикційно-деформаційного зміцнення сталей / Increasing the wear resistance of the surface when using additional friction-deformation hardening of steels
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Аспірант / PhD student:
Трембач Олексій Сергійович / Trembach Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кожушко Андрій Павлович / Kovalenko Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення техніко-економічних показників колісних тракторів раціональною заміною параметрів регулювання системи / Increasing the technical and economic indicators of wheeled tractors by rational replacement of system adjustment parameters
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Аспірант / PhD student:
Фролова Лілія Вікторівна / Frolova Liliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дьомін Дмитро Олександрович / Demin Dmitriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка ресурсозберігаючих технологій виготовлення фасонних виливків з чавунів, що забезпечують зниження витрат ресурсів на реалізацію технологічного процесу та підвищення якості / Development of resource-saving technologies for the manufacture of shaped castings from cast iron, ensuring a reduction in resource costs for the implementation of the technological process and improving quality
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Аспірант / PhD student:
Баклицький Владислав Миколайович / Baklytskyi Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черкашина Вероніка Вікторівна / Cherkashyna Veronika

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосконалення моделей і методів вибору пріоритетного напрямку проектування електричних мереж 110 кВ/Improvement of models and methods of choosing the priority direction of designing electrical networks 110 kV
Аспірант / PhD student:
Бєляєв Олег Сергійович / Bieliaiev Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клепіков Володимир Борисович / Klepikov Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез електромеханічних систем з нелінійним фрикційним навантаженням і спрощених структурах нейронних мереж / Synthesis of electromechanical systems with nonlinear frictional load and simplified structures of neural networks
Аспірант / PhD student:
Єршов Андрій Олександрович / Huzin Mykhayilo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шутенко Олег Володимирович / Shutenko Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження впливу резонансних складових перенапруги на вихід з ладу підстанційного обладнання / Studies of the influence of resonant components of overvoltage on the failure of substation equipment
Аспірант / PhD student:
Земцова Катерина Олегівна / Zemtsova Kateryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шамардіна Віра Миколаївна / Shamardina Vira

Тема дисертації / Dissertation title:
Багатодвигунний асинхронний електропривод кранових механізмів з підвищенними енергетичними показниками / Multi-motor asynchronous electric drive of crane mechanisms with increased energy performance
Аспірант / PhD student:
Кауркін Євген Олексійович / Kaurkin Yevgen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карпалюк Ігор Тимофійович / Ihor Karpaliuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив провалів напруг на технічні комплекси промислових підприємств / Influence of voltage dips on technical complexes of industrial enterprises
Аспірант / PhD student:
Кондратьєва Лілія Юріївна / Kondratieva Liliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любарськиий Борис Григорович / Liubarskyi Boris

Тема дисертації / Dissertation title:
Енергоефективне керування тяговим електроприводом кар’єрного локомотива з комбінованою енергетичною установкою / Energy efficient management of the traction electric driveline for
open pit locomotive with combined power plant
Аспірант / PhD student:
Кузнецов Дмитро Сергійович / Kuznetsov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Данильченко Дмитро Олексійович / Danylchenko Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності роботи електричних мереж за рахунок компенсації реактивної потужності / Improving the efficiency of electrical networks by compensating for reactive power
Аспірант / PhD student:
Лука Олексій Володимирович / Luka Oleksiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карпалюк Ігор Тимофійович / Ihor Karpaliuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи та засоби обліку електричної енергії в електротехнічних комплексах при наявності вищих гармонік / Methods and means of electricity metering in electrical complexes in the presence of higher harmonics
Аспірант / PhD student:
Охримчук Дмитро Володимирович / Okhrymchuk Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хоменко Ігор Васильович / Khomenko Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка і впровадження заходів щодо підвищення надійності і ефективності функціонування ЕЕС / Development and implementation of measures to increase the reliability and efficiency of the operation of the UES
Аспірант / PhD student:
Собченко Олег Вікторович / Sobchenko Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Сергій Юрійович / Shevchenko Sergey

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення грозостійкості повітряної лінії за рахунок конструкції ізоляції / Improving the lightning resistance of the overhead line due to the insulation design
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Аспірант / PhD student:
Міщенко Микита Тимофійович / Mishchenko Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Марченко Андрій Петрович / Marchenko Andrii

Тема дисертації / Dissertation title:
Оцінка ефективності гібридних силових установок на базі двигунів внутрішнього згоряння / Evaluation of the efficiency of hybrid power plants based on internal combustion engines
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Аспірант / PhD student:
Жидецький Олександр Ігорович / Zhydetskyi Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфімов Олександр В’ячеславович / Yefimov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Аналіз впливу зміни параметрів і структур теплових схем енергоблоків АЕС на ефективність їх роботи / Analysis of the influence of changes in the parameters of the structures of thermal power units of NPPs on the efficiency of their work
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Аспірант / PhD student:
Пеліх Даніїл Андрійович / Pelikh Daniil

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коваленко Сергій Володимирович / Kovalenko Sergiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи автоматизації управління складними системами в сфері біоінформатики / Models and methods of automating management of complex systems in the field of bioinformatics
Аспірант / PhD student:
Снурніков Дмитро Вячеславович / Snurnikov Dmitry

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Красніков Ігор Леонідович / Krasnikov Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерно-інтегрована технологія централізованого теплопостачання в умовах невизначеності/Computer-integrated district heating technology under uncertainty
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Аспірант / PhD student:
Крикун Вадим Романович / Krykun Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хомяк Юрій Валентинович / Khomiak Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Електромагнітний контроль металевої стрічки/Electromagnetic control of rolled metal
Аспірант / PhD student:
Луценко Сергій Михайлович / Lutsenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хомяк Юрій Валентинович / Khomiak Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Контроль діелектричних виробів електроємнісним методом / Control of dielectric product by electrocapacitance method
Аспірант / PhD student:
Онуфрієнко Данило Михайлович / Onufriienko Danylo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сучков Григорій Михайлович / Suchkov Hryhorii

Тема дисертації / Dissertation title:
Фільтрація вимірювальних сигналів із застосуванням дискретного вейвлет – перетворення. Методи та алгоритми / Filtration of measuring signals using discrete
wavelet transform. Methods and algorithms
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Аспірант / PhD student:
Баглай Володимир Юрійович / Baglai Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лісачук Георгій Вікторович / Lisachuk George

Тема дисертації / Dissertation title:
Композиційні керамічні матеріали для маскування військових об’єктів / Composite ceramic materials for camouflage of military objects
Аспірант / PhD student:
Владимиренко Владислава Віталіївна / Vladimirenko Vladislava

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Назаров Валерій Миколайович / Nazarov Valery

Тема дисертації / Dissertation title:
Теоретичні та практичні засади використання показника питомого електричного опору для контроля готовності коксу / Theoretical and practical principles of using the electrical resistivity indicator to control the readiness of coke
Аспірант / PhD student:
Вовк Аліна Олександрівна / Vovk Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Смірнова Ольга Леонідівна / Smirnova Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Анодні процеси на золоті у хлоридно-цитратних розчинах / Anode processes on gold in chloride-citrate solutions
Аспірант / PhD student:
Гордієнко Марія Олександрівна / Gordiienko Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Богоявленська Олена Володимирівна / Bohoiavlensks Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Переробка вуглецьвмісної сировини-кам’яного вугілля або твердих побутових відходів термохімічною конверсією / Processing of carbon-containing raw materials – coal or solid household waste by thermochemical conversion
Аспірант / PhD student:
Дунаєва Анастасія Романівна / Dunaieva Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дмитро Олексійович Мішуров / Dmytro Mishurov

Тема дисертації / Dissertation title:
Полімерні люмінесцентні сенсори на основі флавоноїдів / Polymer luminescent sensors based on flavonoids
Аспірант / PhD student:
Жук Ірина Сергіївна / Zhuk Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Циганков Олександр Валерійович / Tsigankov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології виробництва та контролю якості сумішей електронних сигарет вейп-систем і науково-методичні основи визначення складу аерозолів / Adequate technology for the production of electronic cigarettes and control of the quality of electronic cigarettes of vape systems and the scientific-methodical basis for the design of the warehouse of aerosol
Аспірант / PhD student:
Нікітін Владислав Євгенійович / Nikitin Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лаврова Інна Олегівна / Lavrova Inna

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології отримання композитів на базі відходів керамічного виробництва і модифікованих нафтових бітумів / Improvement of the technology of obtaining composites based on ceramic production waste and modified petroleum bitumen
Аспірант / PhD student:
Пашкова Ольга Михайлівна / Pashkova Olha

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Петров Сергій Олександрович / Petrov Serhei

Тема дисертації / Dissertation title:
Науково-методичні основи визначення складу сумішей для паління кальяну та розробка технології виробництва, як підґрунтя законодавчого регулювання їх обігу / Scientific and methodological bases for determining the composition of mixtures for hookah smoking and the development of production technology as a basis for legislative regulation of their circulation.
Аспірант / PhD student:
Поляков Микита Володимирович / Poliakov Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пітак Інна Вячеславівна / Pitak Inna

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація процесу регенерації аміаку у виробництві кальцинованої соди / Optimization of the ammonia regeneration process in the production of soda ash
Аспірант / PhD student:
Породнов Андрій Олексійович / Porodnov Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дістанов Віталій Баламірович / Distanov Vitalii

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез, дослідження та застосування похідних формазанів / Synthesis, research and application of formazan derivatives
Аспірант / PhD student:
Сарай Василь Володимирович / Sarai Vasyl

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єрмоленко Ірина Юріївна / Ermolenko Irina

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення електрохімічної технології одержання каталітичних систем на основі заліза і кобальту / Improvement of the electrochemical technology of obtaining catalytic systems based on iron and cobalt
Аспірант / PhD student:
Фандеєва Аліна Андріївна / Fandeieva Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Казаков Валентин Васильович / Kazakov Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Регенерація ванадієвих каталізаторів процесу окиснення SO2 до SO3 / Regeneration of vanadium catalysts for the oxidation process of SO2 to SO3
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Аспірант / PhD student:
Голдобін Сергій Миколайович / Holdobin Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шишкін Михайло Анатолійович / Shishkin Mykhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Багатопараметричний аналіз біосигналів в пристроях тривалого контролю порушень серцево-судинної системи / Multiparametric analysis of biosignals in devices for long-term
Аспірант / PhD student:
Гуріненко Анатолій Русланович / Gurinenko Anatolii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Томашевский Роман / Tomashevskyi Roman

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення достовірності контролю та діагностики кардіологічних станів в умовах апріорної невизначеності / Improving the reliability of control and diagnosis of cardiac conditions in conditions of a priori uncertainty