Загальнонаукові дисципліни

Каталог силабусів загальнонаукових дисциплін
1.1.1 Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності / Worlde Image and Social-Cultural Basis of the Scientific and Technical Activity
– денна форма download_7832
– вечірня форма download_7832
1.1.1* Онтологічні та гносеологічні концепції у сучасній філософії / Ontological and gnoseological visions in contemporary philosophy download_7832
1.1.2 Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі / Foreign Languages for Communication in a Scholarly and Pedagogical Environment
– кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови download_7832
– кафедра іноземних мов download_7832
– кафедра ділової іноземної мови та перекладу download_7832download_7832
1.1.2 Українська мова як іноземна / Ukrainian as a Foreign Language download_7832
1.1.3 Представлення наукових результатів / Presentation of scientific results download_7832
1.1.4 Педагогіка і психологія вищої освіти з методикою викладання / Pedagogy and psychology of higher education with teaching methods download_7832
* для освітньо-наукової програми “Філософія”