Вибіркові дисципліни

Каталог силабусів вибіркових навчальних дисциплін

Каталог силабусів навчальних дисциплін 3 семестру

кафедра 121-“Парогенераторобудування”
кафедра 122-“Турбінобудування”
кафедра 123-“Теплотехніка та енергоефективні технологiї”
кафедра 124-“Двигуни та гібридні енергетичні установки”
кафедра 126-“Електричні машини”
кафедра 128-“Промислова і біомедична електроніка”
кафедра 130-“Електричні станції”
кафедра 131-“Передача електричної енергії”

кафедра 132-“Автоматизація та кібербезпека енергосистем”

кафедра 133-“Електроізоляційна та кабельна техніка”

кафедра 134-“Технічна кріофізика”

кафедра 136-“Загальна електротехніка”кафедра 141-“Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском”

кафедра 142-“Ливарне виробництво”

кафедра 143-“Матеріалознавство”

кафедра 146-“Технологія машинобудування та металорізальні верстати”

кафедра 147-“Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка”

кафедра 149-“Підйомно-транспортні машини і обладнання”

кафедра 150-“Гідравлічні машини”

кафедра 152-“Автомобіле- і тракторобудування”
кафедра 153-“Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова”кафедра 154-“Хімічна техніка та промислова екологiя”

кафедра 161-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”

 

кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”

кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”

кафедра 164-“Радіоелектроніка”

кафедра 165-“Фізика металів і напівпровідників”

кафедра 167-“Мікро- та наноелектроніка”

кафедра 168-“Фізика”

кафедра 181-“Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології”

кафедра 182-“Технічна електрохімія”
кафедра 183-“Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей”

кафедра 184-“Органічний синтез та фармацевтичні технології”

кафедра 186-“Технології жирів та продуктiв бродiння”

кафедра 187-“Технологія переробки нафти, газу і твердого палива”

кафедра 188-“Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя”
кафедра 189-“Видобування нафти, газу та конденсату”
кафедра 190-“Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів”
кафедра 191-“Інтегровані технології, процеси і апарати”
кафедра 193-“Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття”кафедра 194-“Фізична хімія”

кафедра 201-“Маркетинг”
2.1.0 Актуальні проблеми маркетингового середовища та аспекти результативності бізнесу / Actual prodlems of marketing environment and aspects of the business effectiveness download_7832
2.1.0 Формування маркетингових інструментів управління підприємством / Formation of marketing tools for enterprises download_7832
2.1.0 Сучасні форми бізнес-комунікацій / Modern forms of business-communications competitiveness download_7832
2.1.0 Маркетинговий інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємства / Development marketing management tools of enterprise download_7832
2.1.0 Маркетингове обгрунтування формування стратегій розвитку підприємства / Marketing substantiation of formation of strategies of development of the enterprise download_7832
2.1.0 Формування взаємовідносин між підприємством, партнерами та споживачами / Formation of mutual relations between the enterprise, partners and consumers download_7832

кафедра 202-“Економіка бізнесу i міжнародні економічні відносини”
кафедра 204-“Менеджмент”
кафедра 205-“Облік і фінанси”
кафедра 206-“Підприємництва, торгівлі і логістики”
кафедра 208-“Міжкультурна комунікація та іноземна мова”
кафедра 301-“Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна”
2.1.0 Професійно-етичні засади педагогічної діяльності / Professional and Ethical Principles of Pedagogical Activity download_7832
2.1.0 Методика викладання загальнонаукових та фахових дисциплін у закладах освіти / Methods of teaching general scientific and professional disciplines in educational institutions download_7832
2.1.0 Педагогічні технології в освіті / Pedagogical Technologies in Education download_7832
2.1.0 Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти / Monitoring and Pedagogical Control in Education download_7832
2.1.0 Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників вищої школи / Pedagogical Skills of Academic Teaching Staff in High School download_7832
2.1.0 Гендерні дослідження в сучасній психологічній науці / Gender research in modern psychological science download_7832
2.1.0 Клінічні аспекти професійного вигорання / Clinical aspects of professional burnout download_7832
2.1.0 Стрес-менеджмент / Stress management download_7832
2.1.0 НЛП – технології в діловому спілкуванні / NLP – technology in business communication download_7832
2.1.0 Психологія саморегуляції / Psychology of self-regulation download_7832
2.1.0 Психологія кризових станів / Psychology of crisis states download_7832
2.1.0 Технології впливу у професійній комунікації / Technologies of influence in professional communication download_7832
2.1.0 Психологія особистості в медіапросторі / Psychology of personality in the media space download_7832
2.1.0 Психологічні основи організації онлайн-навчання / Psychological foundations of online learning download_7832
2.1.0 Психологія лідерства / Psychology of leadership download_7832
2.1.0 1 / 2 download_7832

кафедра 304-“Інтелектуальнi комп’ютернi системи”
кафедра 305-“Соціологія і публічне управління”
кафедра 307-“Філософія”
кафедра 310-“Українознавство, культурологія та історія науки”
кафедра 321-“Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.”
кафедра 322-“Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології”
кафедра 323-“Стратегічне управління”
кафедра 324-“Комп’ютерна математика і аналіз даних”
кафедра 328-“Кібербезпека”
кафедра 351-“Обчислювальна техніка та програмування”

кафедра 352-“Системи інформації ім. В.О. Кравця”
кафедра 353-“Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики”
кафедра 354-“Автоматика та управління в технічних системах”
кафедра 355-“Мультимедійні інформаційні технології і системи”
кафедра 356-“Розподілені інформаційні системи і хмарні технології”
кафедра 357-“Інформаційно-вимірювальні технології і системи”
кафедра 358-“Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу”

Каталог силабусів навчальних дисциплін 4 семестру

кафедра “Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.”
2.2.1 Сучасні моделі та методи штучного інтелекту / Modern models and methods of artificial intelligence download_7832
2.2.2 Інформаційні технології обробки великих даних / Information technologies of big data processing download_7832
2.2.3 Інформаційні технології в розподілених системах / Information technologies in distributed systems download_7832
2.2.4 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень / Information technologies to support decision making download_7832
2.2.5 Сучасні технології управління інформацією / Modern information management technologies download_7832

кафедра “Стратегічне управління”
2.2.6 Управління науковими проєктами та дослідженнями / Management of Scientific Projects and Research download_7832
2.2.7 Управління науково-технологічним розвитком підприємств / Management of Enterprise Scientific and Technological Development download_7832

кафедра “Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна”
2.2.8 Професійна самореалізація викладача-лідера / Professional self-realization of the teacher-leader download_7832
2.2.9 Педагогічна риторика / Pedagogical rhetoric download_7832
2.2.10 Професійна культура викладача / Professional culture of teacher download_7832
2.2.11 Тенденції та стратегії управління особистісним розвитком фахівця-лідера / Trends and strategies for managing the personal development of a specialist-leader download_7832

кафедра “Економіка бізнесу і міжнародні економічні відносини”
2.2.12 Правове регулювання авторського права / Legal regulations of the author’s right download_7832
2.2.13 Інновації, технології та патентне право / Technologies that Patent Law download_7832
2.2.14 Науково-технічні інформаційні ресурси та патентно-кон’юнктурні дослідження / Scientific and technical information resources and patent-conjuncture research download_7832
2.2.15 Управління інтелектуальною власністю / Management Intellectual Maintenance download_7832

кафедра “Комп’ютерна математика і аналіз даних”
2.2.16 Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем / Mathematical Models and Computer Simulation of Complex Systems download_7832
2.2.17 Математичні методи оптимізації та прийняття рішень / Mathematical methods for optimization and decision making download_7832
2.2.18 Математичні методи обчислювального інтелекту та машинного навчання / Mathematical Methods of Computational Intelligence and Machine Learning download_7832

кафедра “Кібербезпека”
2.2.19 Методи і технології моніторингу та аудиту інформаційної безпеки / Methods and technologies of information security monitoring and audit download_7832
2.2.20 Кібер-криміналістика / Cyber forensics download_7832
2.2.21 Методи побудови постквантових криптосистем / Methods of constructing postquantum cryptosystems download_7832
2.2.22 Сучасні методи захисту соціо-кіберфізичних систем / Modern methods of protection of socio-cyber-physical systems download_7832
2.2.23 Новітні технології забезпечення кібербезпеки на основі технології блокчейн / Modern blockchain based technologies for cybersecurity download_7832
2.2.24 Методи аналізу артефактів систем безпеки / Methods of analysis of security system artifacts download_7832

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору інших рівнів вищої освіти