2016 рік

Теми дисертаційних робіт аспірантів 2016 року вступу

01 Освіта
011 Науки про освіту
Аспірант / PhD student:
Соловйова Лілія Володимирівна / Solovyova Liliya

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романовський Олександр Георгійович / Romanovskyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування професійної мотивації іноземних студентів в процесі  профорієнтаційної роботи на факультетах міжнародної освіти ВТНЗ / Development of  the Foreign students’ Professional Motivation during Career Guidance of at the Faculties of International Education in Technical Universities
Аспірант / PhD student:
Бондаренко Вікторія Вадимівна / Bondarenko Viktoriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романовський Олександр Георгійович / Romanovskyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Психолого – педагогічні основи формування лідерських якостей майбутніх психологів у процесі їх професійної підготовки в НТУ “ХПІ”/ Psycho-pedagogical background for forming future psychologists’ leadership skills in the course of training at NTU “KhPI”
Аспірант / PhD student:
Зінченко Ліна Володимирівна / Zinchenko Lina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романовський Олександр Георгійович / Romanovskyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування професійної відповідальності як основи підготовки майбутніх лідерів-менеджерів фізичної культури і спорту в НТУ “ХПІ” / Development of professional responsibility of students of Sports Department as a basis for leadership in management
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
Аспірант / PhD student:
Коломак Олеся Ігорівна / Kolomak Olesya

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дольська Ольга Олексіївна / Dolska Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Соціально-освітній вимір філософії хімії / Social and educational dimension of philosophy of chemistry
Аспірант / PhD student:
Міщенко Віктор Іванович / Mishchenko Viktor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Владленова Іліана Вікторівна / Vladlenova Iliana

Тема дисертації / Dissertation title:
Концепція сталого розвитку як стратегія формування духовного обліку особистості / The concept of sustainable development as a strategy for the formation of spiritual image of person
Аспірант / PhD student:
Муренко Олена Леонідівна / Murenko Olena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яків Володимирович / Tararoev Jakov

Тема дисертації / Dissertation title:
Філософські основи концепції народовладдя в політичному житті держави / Philosophical foundations of the concept of democracy in political life of the state
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Аспірант / PhD student:
Большаков Дмитро Віталійович / Bolshakov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дюжев Віктор Генадійович / Diuzhev Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій низькопотенційної енергетиці / Increasing susceptibility innovative technology companies to low potential energy
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Аспірант / PhD student:
Афанасьєва Марина Анатоліївна / Afanasieva Maryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Давидюк Тетяна Вікторівна / Davydiuk Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення механізму контролю діяльності в управлінні сталим розвитком підприємств / The control mechanism improvement in the sustainable development management of enterprises
Аспірант / PhD student:
Осетрова Тетяна Олександрівна / Osetrova Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Краснокутська Наталія Станіславівна / Krasnokutskaya Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління проектами на підприємстві з використанням розподілених команд / Project management using distributed teams at the enterprise
Аспірант / PhD student:
Педченко Дмитро Віталійович / Pedchenko Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Манойленко Олександр Володимирович / Manoylenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування системи адаптивного управління підприємством в умовах економіки транзитивного типу / Formation of adaptive management in the conditions of transitive economy type
Аспірант / PhD student:
Госн Салім / Ghosn Salim

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Краснокутська Наталія Станіславівна / Krasnokutska Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління взаємовідносинами з клієнтами на промислових підприємтсвах / Stakeholder management in industrial companies
10 Природничі науки
101 Екологія
Аспірант / PhD student:
Баранова Антоніна Олегівна / Baranova Antonina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Самойленко Наталія Миколаївна / Samoilenko  Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title: Запобігання негативного впливу на довкілля фармацевтичних відходів зі скла / Preventing environmental impact of pharmaceutical waste glass
Аспірант / PhD student:
Рикусова Надія Іванівна / Rykusova Nadia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шестопалов Олексій Валерійович / Shestopalov Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення екологічної безпеки газовидобування шляхом очищення та утилізації рідких відходів буріння / Іncreasing gas extraction environmental safety  by cleaning and utilizing drilling liguid wastes
Аспірант / PhD student:
Брянкін Олександр Серафимович / Briankin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Цейтлін Михаїл Абрамовіч / Zeitlin Michael

Тема дисертації / Dissertation title:
Закономірності процесів очищення та зневоднення шламів металургійних підприємств / Patterns of treatment processes and sludge dewatering steel plants
Аспірант / PhD student:
Брянкін Сергій Серафимович / Briankin Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шапорєв Валерій Павлович / Shaporev Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище від пилових викидів хімічних та переробних виробництв / Reducing anthropogenic impact on the environment from emissions of dust and chemical processing industries
10 Природничі науки
104 Фізика та астрономія
Аспірант / PhD student:
Резниченко Артем Ігорович / Reznychenko Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дзюбанов Дмитро Анатолійович, Колосков Олекандр Валерійович / Dziubanov Dmytro, Koloskov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Радіодіагностика іоносферних збурень / Radio diagnostics of ionospheric disturbances
10 Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Аспірант / PhD student:
Гарбуз Дмитро Олександрович / Harbuz Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Камарчук Геннадій Васильович, Зубарєв Євгеній Миколайович / Kamarchuk Hennadii, Zubarev Yevhenii

Тема дисертації / Dissertation title:
Структурні та електрофізичні властивості точково-контактних сенсорних мультиструктур / Structural and electrical properties of point-contact sensor multystruktur
Аспірант / PhD student:
Мельников Ілля Костянтинович / Melnykov Illia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Толстолуцька Галина Дмитрівна / Galyna Tolstoluska

Тема дисертації / Dissertation title:
Структура та властивості зміцнених карбідами високоентропійних сплавів / Structure and properties of high-entropy alloys strengthened by carbides
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Аспірант / PhD student:
Голоскубова Наталія Сергіївна / Goloskubova Nataliya

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Міхлін Юрій Володимирович / Mikhlin Yuri

Тема дисертації / Dissertation title:
Стійкість бігучих та стоячих хвиль у нелінійних ланцюгах / Stability of traveling and standing waves in nonlinear lattices.
Аспірант / PhD student:
Козлюк Альона Володимирівна / Kozlyuk Alyona

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бреславський Дмитро Васильович / Breslavsky Dmitry

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів  розрахунку повзучості та руйнування в умовах дії нестаціонарних теплових полів / Development of the methods for creep-damage calculations at conditions of  non-stationary thermal fields
Аспірант / PhD student:
Павлов Владислав Вікторович / Pavlov Vladislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Стрельнікова Олена Олександрівна / Strelnikova Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерне моделювання механічних властивостей періодично структурованих нанокомпозитів / Computer modelling the mechanical properties of periodical structured nanocomposites
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Аспірант / PhD student:
Бреславець Юлія Віталіївна / Breslavets Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Касілов Олег Вікторович / Kasilov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи побудови інформаційного контенту в навчаючих комп’ютерних іграх / Models and methods of construction information contetnt in teaching computer games
Аспірант / PhD student:
Копп Андрій Михайлович / Kopp Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Орловський Дмитро Леонідович / Orlovskyi Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційні технології процесного управління бізнес-структурами підприємства / Models and information technologies of the process approach to management of business structures of an enterprise
Аспірант / PhD student:
Мухін Дмитро Сергійович / Mukhin Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка системи діалогового автоматизованого проектування виробів з урахуванням суперечливих вимог на прикладі зубчастих передач / Development of a dialog system for automated structural design with account for conflicting requirements with application to gearing drives
Аспірант / PhD student:
Орлов Денис Максимович / Orlov Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бреславець Віталій Сергійович / Breslavets Vitaly

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи інтерактивного обміну інформацією у розподільному гральному середовищі / Interactive methods of information exchange in the fuse gambling space
12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Аспірант / PhD student:
Главчев Дмитро Максимович / Hlavchev Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дмитрієнко Валерій Дмитрович / Dmitriyenko Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Система підтримки прийняття рішень для управління динамічним об’єктом / Decision Support System for dynamic object control
Аспірант / PhD student:
Коркошко Андрій Вікторович / Korkoshko Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черних Олена Петрівна / Chernykh Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності, оптимізація та застосування розподілених систем, орієнтованих на різні предметні області / Improvement of performance, optimization and using of distributed systems focused on different subject areas
Аспірант / PhD student:
Мумладзе Георгій Романович / Mumladze Heorhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Поворознюк Анатолій Іванович / Anatoly Povoroznyuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Система підтримки прийняття рішень при проведенні лікарсько діагностичних заходів / Decision Support System during treatment-diagnostic procedures
Аспірант / PhD student:
Шевердін Ілля Валентинович / Sheverdin Illia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гавриленко Світлана Юріївна / Gavrylenko Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка технології створення модулей операційних систем для забезпечення захисту інформації / Development of technology to create modules operating systems to ensure the protection of the information
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Аспірант / PhD student:
Кононенко Сергій Миколайович / Kononenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Добротворський Сергій Семенович / Dobrotvorskyy Sergii

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення високошвидкісного фрезерування деталей з нерівномірною малою жорсткістю при керуванні величиною припуску / Engineering support of high-speed milling of parts with uneven low stiffness by controlling the allowance value
Аспірант / PhD student:
Саленко  Дмитро Дмитрович / Salenko Dmitriy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Добротворський Сегрій Семенович / Dobrotvorskiy Sergey

Тема дисертації / Dissertation title:
Технології підготовки стислого повітря для процесів обробки у машинобудуванні за рахунок дії додаткової енергії на природі цеоліти / Technology for compressed air processing in mechanical engineering at the expense of the additional energy in nature zeolites
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Аспірант / PhD student:
Постельник Ганна Олександрівна / Postelnyk Hanna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Соболь Олег Валентинович / Sobol Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Структурна інженерія вакуумно-плазмових конденсатів тугоплавких нітридів перехідних металів / Structural engineering vacuum plasma condensates of refractory nitrides of transition metals
Аспірант / PhD student:
Артьомова Світлана Віталіївна / Artomova Svitlana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфіменко Микола Григорович / Efimenko Mikola

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології заварювання дефектів литих корпусів турбін / Improvement of patchwork technology for cast turbine casings
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Аспірант / PhD student:
Косоруков Олександр Володимирович / Kosorukov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ценципер Адольф Ісаакович / Tsentsiper Adolf

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності роботи штангових свердловинних насосів шляхом розробки математичних моделей їх гідродинамічних процессів / Enhancing  the efficiency of downhole rod pumps by developing mathematical models of hydrodynamic processes
Аспірант / PhD student:
Олексенко Юлія / Oleksenko Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Миронов Костянтин Анатолійович / Mironov Konstantin

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення енергетичних показників радіально-осьової гідротурбіни шляхом вдосконалення проточних частин / Enhancing the energy performance of Francis turbines by improving the flow parts
Аспірант / PhD student:
Самба Битори Трезор Дес Бекет / Samba Bitori Tresor Des Becket

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Потетенко Олег Васильович / Potetenko Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосконалення робочого процесу високонапірних радіально-діагональних і прямоточних капсульних гідротурбін / Improving of workflow of high-pressure radial-diagonal hydraulic turbines and ramjet capsules
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Аспірант / PhD student:
Орендарчук Юлія Володимирівна / Orendarchuk Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Конструкторсько-технологічне інженерне моделювання литих корпусних деталей ГОМТ трактора в діапазоні потужності двигуна 240-300 к.с» / Design-process engineering modeling of cast body parts getobjname-mechanical transmissions of tractors in the power range of the engine 240 to 300 horsepower
Аспірант / PhD student:
Грімзін Ігор Анатолійович / Grimzin Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пономаренко Ольга Іванівна / Ponomarenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічні основи отримання якісних складових виливків в умовах НВЦ “Європейські технології машинобудування” / Technological bases of obtaining high-quality complex castings in terms of Scientific production center “European mechanical engineering”
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Аспірант / PhD student:
Воробйов Богдан Віталійович / Vorobiov Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пшеничников Дмитро Олексійович / Pshenychnykov Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Асинхронний електропривод електромобіля / Asynchronous electric drive of an electromobile
Аспірант / PhD student:
Петренко Микита  Павлович / Petrenko Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Михайлов Валерій Михайлович / Mikhailov Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Визначення профілю соленоїдів для створення імпульсних магнітних полів за допомогою аналітичних розв’язків задач аналізу / Solenoid shape determination for generating pulsed magnetic fields by using analytical solutions of analysis problems
Аспірант / PhD student:
Потоцький Дмитро Васильович / Pototskyi Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Валентина Володимирівна / Shevchenko Valentine

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження асинхронізованих турбогенераторів при їх використанні для стабілізації енергосистеми / Studying of asynchronous turbogenerators when used to stabilize the power system parameters
Аспірант / PhD student:
Сакун Євгеній Владиславович / Sakun Yevhenii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клепіков Володимир Борисович / Klepikov Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Електропривод електромобіля з мікропроцесорною системою перемикання передач / Electric vehicle drive with microprocessor-based transmission control system
Аспірант / PhD student:
Шилкова Лариса Василівна / Shilkova Larisa

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мілих Володимир Іванович / Mylikh Volodimyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення експлуатаційних показників магнітних сепараторів на базі асинхронних двигунів / Improving operational performance magnetic separators based on induction motors
Аспірант / PhD student:
Рогинський Олександр Володимирович / Rohynskyi Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Безпрозванних Ганна Вікторівна / Bezprozvannych Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив конструктивних та технологічних факторів на електричні характеристики високовольтної ізоляції  тягових  електричних машин / The impact constructive and technological factors on the electrical characteristics of high-voltage insulation of traction electrical machines
Аспірант / PhD student:
Козлоков Антон Олександрович / Kozlokov Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сендерович Геннадій Аркадійович / Senderovych Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Селективне виявлення однофазного замикання на землю в мережах з ізольованою та компенсованою нейтраллю / Selective detection of single-phase ground fault in networks with isolated and compensated neutral
Аспірант / PhD student:
Мірчук Ігор Анатолійович / Mirchuk Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Безпрозванних Ганна Вікторівна / Bezprozvannych Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив технологічних режимів на експлуатаційні характеристики фізично-модифікованої без вмісту галогенів електричної ізоляції суднових кабелів / The Influence of technological modes on the operational characteristics of physically modified halogen-free electrical insulation marine cables
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Аспірант / PhD student:
Несвітайло Володимир Анатолійович / Nesvitailo Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Осетров Олександр Олександрович / Osetrov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення середньо-експлуатаційних показників автомобільних двигунів за рахунок вибору раціональних параметрів і налаштувань системи керування / Improving operational performance medium-car engines by selecting rational parameters and settings management system
Аспірант / PhD student:
Фатєєв Андрій Вікторович / Fatieiev Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пильов Володимир Олександрович / Pylyov Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ресурсу деталей камери згоряння швидкохідних дизелів /I mproving the resource of combustion chamber speed diesel engines’ details
Аспірант / PhD student:
Коростиченко Владислав Вадимович / Korostychenko Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Триньов Олександр Володимирович / Trynov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація теплового стану циліндрової гільзи автотракторного дизеля / Optimization of the thermal state of cylindrical sleeves tractor diesel
Аспірант / PhD student:
Таланін Дмитро Сергійович / Talanin Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Прохоренко Андрій Олексійович / Prokhorenko Andriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення екологічних показників автотракторного двигуна шляхом вдосконалення акустичних та аеродинамічних параметрів глушника шуму випуску / Enhancement of ecological characteristics in a motor-tractor engine by improving acoustic and air-dynamic parameters of the exhaust noise muffle
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Аспірант / PhD student:
Поволоцький Елій Вікторович / Povolotskii Elii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ромашов Юрій Володимирович / Romashov Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів розрахунку показників довговічності оболонок тепловиділяючих елементів ядерних реакторів з метою удосконалення їхніх конструкцій / Development of methods for durability indexes estimation of  fuel element cladding of nuclear reactors to improve their designs
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Аспірант / PhD student:
Долобовська Ольга Вікторівна / Dolobovska Olha

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кошельнік Олександр Вадимович / Koshelnik Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності роботи систем утилізації теплоти скловарних печей з випарним охолодженням / Improving the efficiency of heat recovery for glass furnaces with evaporative cooling
Аспірант / PhD student:
Дягілєв Вадим Олександрович / Dyahiliev Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кавєрцев Валерій Леонідович / Kavertsev Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення конструкцій та технологічних процесів мультіпаливних котлів методами імітацйного моделювання / Improvement the structures and technical processes multifuel boiler of simulation method
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Аспірант / PhD student:
Трубчанова Ніна Вікторіна / Trubchanova Nina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Нікуліна Олена Миколаївна / Nikulina Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделювання та оптимізація автоматизованих процесів керування парогенератором АЕС / Modeling and optimization of automated control processes of steam generator of nuclear power station
Аспірант / PhD student:
Шевцов Олександр Сергійович / Shevtsov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Северин Валерій Петрович / Severin Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи оптимізації нелінійних систем керування паровими турбінами АЕС для маневрених режимів експлуатації / Modelі that methodological optimіzatsії nelіnіynih systems keruvannya Steam turbіnami AEC maneuverability rezhimіv ekspluatatsії

 
Аспірант / PhD student:
Кравченко Яна Олегівна / Kravchenko Yana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Подустов Михайло Олексійович, Бабіченко Анатолій Костянтинович / Podustov Mykhaylo, Babichenko Anatoliy

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерно-інтегрована технологія вторинної конденсації виробництва аміаку в умовах невизначеності / Computer Integrated Technology of secondary condensation of ammonia production under conditions of uncertainty
Аспірант / PhD student:
Омеляненко Ольга Володимирівна / Omelianenko Olha

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Северин Валерій Петрович / Severin Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез системи автоматичного управління тяговим електроприводом з інерційним накопичувачем енергії / Synthesis of automatic control system for electric traction inertia energy storage
Аспірант / PhD student:
Переверзєва Алевтина Миколаївна / Pereverzieva Alevtyna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бобух Анатолій Олексійович / Bobukh Anatoliy

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерно-інтегровані технології регенерації газів із насиченням ними очищеного розсолу виробництва кальцинованої соди / Computer Integrated Technologies of regeneration gas saturation of their purtified brine production of soda ash
Аспірант / PhD student:
Ауаті Мурад / Aouati Mourad

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Подустов Михайло Олексійович / Podustov Mihail

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерно-інтегрована технологія  багатовимірних об’єктів за умов невизначеності / Computer-integrated technology of multidimensional objects under conditions of uncertainty
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Аспірант / PhD student:
Вікарій Євген Геннадійович / Vikarii Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Щапов Павло Федорович / Shchapov Pavel

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення точності вимірювань динамічних величин в активному багатофакторному біомедичному експерименті / Improving the accuracy of the measurement of dynamic variables in the active biomedical multivariate experiment
Аспірант / PhD student:
Коржов Ігор Михайлович / Korzhov Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мигущенко Руслан Павлович / Mygushchenko Ruslan

Тема дисертації / Dissertation title:
Практична індентифікація випадкових процесів складних динамічних об’єктів / Practical identification of random processes of complex dynamic objects
Аспірант / PhD student:
Павлова Наталія Миколаївна / Pavlova Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кондрашов Сергій Іванович / Kondrashov Sergey

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи ідентифікації динамічних параметрів каналів зв’язку вимірювальних систем / Test indetification methods of dynamic parameters of communication channels of measuring systems
Аспірант / PhD student:
Зольтманн Олена Володимирiвна / Soltmann Olena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Щапов Павло Федорович / Sнснapov Pavel

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод підвищення точності непрямих вимірювань електрофізіологічних параметрів по нестаціонарним біопотенціальним сигналам / The method of increasing the indirect measurement accuracy of electrophysiological parameters  by nonstationary biopotential signals
Аспірант / PhD student:
Ал Аббасі Жаббар Жасім Ахмед / Al Abbasi Jabbar Jasim Ahmed

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горкунов Борис Митрофанович / Gorkunov Boris

Тема дисертації / Dissertation title:
Електромагнітні перетворювачі для контролю механічного навантаження металевих виробів / Electromagnetic sensors for control mechanical loads of metal products
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Аспірант / PhD student:
Білоус Тетяна Андріївна / Bilous Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тульський Геннадій Георгійов / Tulsky Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічний синтез пероксиоцтової кислоти / Electrochemical synthesis of peroxyacetic acid
Аспірант / PhD student:
Воронкін Андрій / Voronkin Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мішуров Дмитро Олексійович / Dmytro Mishurov

Тема дисертації / Dissertation title:
Полімерні нанокомпозити з нелінійно-оптичними властивостями / Polymer nanocomposites with nonlinear optical properties
Аспірант / PhD student:
Гамова Ольга Олександрівна / Gamova Olga

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шабанова Галина Миколаївна / Shabanova Halyna

Тема дисертації / Dissertation title:
Вогнетривкий цемент на основі композицій системи BaO-CoO-Al2O3 / Refractory cement the based compositions of the system BaO-CoO-Al2O3
Аспірант / PhD student:
Грубнік Аліна Олегівна / Hrubnik Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Манойло Євгенія Володимирівна / Мanoilo Eugenia

Тема дисертації / Dissertation title:
Закономірності процесу абсорбції технологічних газів у апаратах вихрового типу у виробництві кальцинованої соди / Regularities of the absorption process of the process gas in the vortex type devices in soda ash production
Аспірант / PhD student:
Єпіфанова Анастасія Сергіївна / Yepifanova Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Штефан Вікторія Володимирівна / Shtefan Viktoria

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічне формування функціонального покриття сплавом Со-Мо / Electrochemical formation of Co-Mo alloy coating
Аспірант / PhD student:
Забіяка Наталія Анатоліївна / Zabiiaka Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Байрачний Володимир Борисович / Bairachnyi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Матеріало – заощаджувальні хімічні процеси виробництва водню в хімічній техніці та енергетиці / Footage – saving chemical produce hydrogen in chemical engineering and energy
Аспірант / PhD student:
Лагдан Інна Володимирівна / Lahdan Inna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сахненко Микола Дмитрович / Sakhnenko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Гальванічні покриття Fe-Co з тугоплавкими металами / Electroplating of the Fe-Co refractory metals

 
Аспірант / PhD student:
Лігезін Станіслав Леонідович / Lihezin Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Щукіна Людмила Павлівна / Shchukina Liudmila

Тема дисертації / Dissertation title:
Стінові керамічні матеріали з використанням вуглецьвмісної сировини та енергозберігаючих технологічних процесів / Wall ceramics based on coal-containing raw materials and energy saving  technologic processes
Аспірант / PhD student:
Мануйлов Андрій Михайлович / Manuilov Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Штефан Вікторія Володимирівна / Shtefan Viktoriia

Тема дисертації / Dissertation title:
Хімічні та електрохімічні процеси при знезараженні води іонами срібла та міді / Chemical and electrochemical processes in the disinfection of water by silver and copper ions
Аспірант / PhD student:
Мардупенко Олексій Олександрович / Mardupenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Григоров Андрій Борисович / Grigorov Andriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Визначення ступеня підготовки та напрямку технологічної переробки нафти по її електрофізичним параметрам / Determination of the degree of preparation and direction of the petroleum refinery by its electrophysical parameters
Аспірант / PhD student:
Матрунчик Ольга Леонідівна / Matrunchyk Olha

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тульський Геннадій Георгійович / Tulsky Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічний синтез метансульфокислоти / Electrochemical synthesis of methanesulfonic acid
Аспірант / PhD student:
Османова Марина Павлівна / Osmanova Maryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тульський Генадій Георгійович / Tulsky Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічне одержання вольфраму з вторинної сировини / electrochemical production of tungsten recycled
Аспірант / PhD student:
Репей Вероніка Павлівна / Repei Veronika

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ульєв Леонід Михайлович / Ulyev Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Теплоенергетична інтеграція процесу ректифікації двокомпонентних сумішив/ Heat and Energy integration of distillation process for two-component mixture
Аспірант / PhD student:
Чефранов Євген Вікторович / Chefranov Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лісачук Георгій Вікторович / Lisachuk Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Керамічні матеріали з регульованими радіофізичними властивостями на основі системи BaO – SrO – Al2O3 – SiO2 / Ceramic materials with controlled radiophysical properties based on system BaO – SrO – Al2O3 – SiO2
Аспірант / PhD student:
Меньшов Сергій Миколайович / Menshov Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сахненко Микола Дмитрович / Sakhnenko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічні технології каталітичних матеріалів детоксикації газових середовищ / Electrochemical Technologies catalytic material detoxifying gaseous media
Аспірант / PhD student:
Дев’ятова Наталя Борисівна / Deviatova Natalia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Корогодська Алла Миколаївна / Korohodska Alla

Тема дисертації / Dissertation title:
Ресурсоощадна технологія тампонажних цементів / Resource saving technology of oil-well cements
Аспірант / PhD student:
Карандашов Олег Георгійович / Karandashov Oleg

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Авраменко В’ячеслав Леонідович / Avramenko Vyacheslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Модифікація конструкційних склопластиків для одержання труб намотуванням / Engineering glass-fiber plastics modification for pipes producing by winding
Аспірант / PhD student:
Левадна Світлана Вікторівна / Levadna Svitlana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Корогодська Алла Миколаївна / Korohodska Alla

Тема дисертації / Dissertation title:
Кобальтвмісний глиноземний цемент на основі відходів хімічної промисловості / Сobalt containing alumina cement based chemical industry waste
Аспірант / PhD student:
Матикін Олексій Володимирович / Matykin Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сахненко Микола Дмитрович / Sakhnenko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічний синтез каталітичних матеріалів для очистки стічних вод підприємств військово-промислового комплексу / Electrochemical synthesis of catalytic materials for wastewater treatment of the military-industrial complex
Аспірант / PhD student:
Шевченко Кирило Володимирович / Shevchenko Kyrylo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лаврова Інна Олегівна / Lavrova Inna

Тема дисертації / Dissertation title:
Інтесифікація масообмінних процесів первичної переробки та очищення нафтових дистилятів / Intensification of mass transfer processes of primary processing and refining of petroleum distillates
Аспірант / PhD student:
Дунаєвський Валентин Олександрович / Dunaievskyi Valentyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Арсеньєва Ольга Петрівна / Arsenyeva Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Енергозберігаюча реконструкція відділеня попереднього підігріву нафти на НХП / Energysaving reconstruction of preliminary oil heating site at the oil refinery enterprise
Аспірант / PhD student:
Пугач Яна Сергіївна / Puhach Yana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Арсеньєва Ольга Петрівна / Arsenyeva Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Інтенсифікація роботи випарних станцій із застосуванням пластинчастих теплообмінних апаратів / Intensification of work of evaporation plants with the use of laminate heat exchanges tabulate
18 Виробництво та технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
Аспірант / PhD student:
Романова Вікторія Володимирівна / Romanova Viktoriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Братах Михайло Іванович / Bratakh Mykhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Симуляція і прогнозування нестаціонарних процесів у трубопровідних системах, що транспортують багатофазове середовище, і підвищення надійності їх експлуатації / Simulation and prediction of unsteady processes in multiphase flow pipelines, and improvement of their operational reliability
Аспірант / PhD student:
Варавіна Олена Павлівна / Varavina Olena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фик Ілля Михайлович / Fyk Illia

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методів прогнозування видобутку газового конденсату на пізній стадії розробки газоконденсатних родовищ / Extension of gas-condensate production forecasting methods at mature production gas-condensate fields
Аспірант / PhD student:
Кузнєцова Тетяна Олегівна / Kuznietsova Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Донський Дмитро Федорович / Donsky Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив хімічного складу пластових вод на повноту  витіснення нафти та газу водою в умовах водонапірного режиму / Chemistry effect on oil-gas flushing efficiency in water drive
Аспірант / PhD student:
Аль-Султан Мохаммед / Al-Sultan Mohammed

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фик Ілля Михайлович / Fyk Illia

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення дослідження   нафтових свердловин, як фактор оптимізації режимів розробки / Advancing study in oil wells as optimization factor of drilling development
Аспірант / PhD student:
Неамах Амір / Neamah Ameer

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Донський Дмитро Федорович / Dmitro Donskyi

Тема дисертації / Dissertation title:
Параметричне прогнозування ступеню зносу обсадної колони в спрямованих свердловинах родовищ Іраку / parametrsc forcast of casing wear rate in directional wells in Iraq fields
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
255 Озброєння та військова техніка
Аспірант / PhD student:
Єфремова Ганна Ігорівна  / Yefremova Hanna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Волонцевич Дмитро Олегович / Volontsevich Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Клочков Ілля Євгенович / Klochkov Illia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Крамська Катерина Ігорівна / Kramska Kateryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лавриненко Сергій Миколайович / Lavrynenko Sergiy

Тема дисертації / Dissertation title: Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Лісовол Яна Миколаївна / Lisovol Yana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Маслієв Антон / Masliyev Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дущенко Владислав Васильович / Duschenko Vladyslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Мормило Яков Михайлович / Mormylo Yakov

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Волонцевич Дмитро Олегович / Volontsevich Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Хіхло Олена Юріївна / Khikhlo Olena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Костянтин Володимирович / Korytchenko Konstantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
27 Транспорт
274 Автомобільний транспорт
Аспірант / PhD student:
Косарєв Олександр Владиславович / Kosarev Aleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сергієнко Микола Єгорович / Sergienko Nikolay

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення техніко-економічних показників автомобіля в експуатації за рахунок раціонального використання енергії / Improving the technical and economic indicators of the car in expats due to the rational use of energy