Вибіркові дисципліни

Каталог силабусів

Блок 1 «Сучасні інформаційні технології / Modern Information Technologies»

Дисципліна 1.1 «Моделі та методи в інформаційних технологіях управління та прийняття рішень / Models and Methods in Management Information Technologies and Decision Making»
Анотація:
Метою викладання дисципліни є формування системи знань про моделі та методи в інформаційних технологіях управління та прийняття рішень, багатокритеріальної оптимізації, експертних методів прийняття рішень;  набуття  студентами практичних навичок вирішення задач прийняття рішень. Вивчаються:

 • Системологічний аналіз проблеми прийняття рішень.
 • Класифікація методів оцінки та порівняння багатокритеріальних альтернатив.
 • Вимірювання та шкалування окремих критеріїв.
 • Відношення переваги, функції цінності та вибору.
 • Експертні методи. Метод аналізу ієрархій.
 • Методи і алгоритми ідентифікації переваг особи, що приймає рішення.

Лекцій – 20;         Лабораторних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of the subject teaching is to develop the system of knowledge about the models and methods in management information technologies and decision-making, multi-criteria optimization, expert decision-making methods; students’ acquiring practical skills of decision-making. The following topics are studied:

 • Systemology problem analysis of decision-making.
 • Classification of assessment methods and comparison multi-criteria alternatives.
 • Measuring and scaling of certain criteria.
 • Benefit ratio, value and selection function.
 • Expert methods. The hierarchy analysis method.
 • Methods and algorithms of benefits identification of a person who makes decision.

Lectures – 20;         laboratory – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Годлевський Михайло Дмитрович

Дисципліна 1.2 «Моделювання та аналіз проблемно-орієнтованих програмних систем / Modeling and Analysis of Problem-Oriented Software Systems»
Анотація:
Метою викладання дисципліни є поглиблення та розширення теоретичних та практичних знань студентів в області сучасних методологій проектування та реалізації складних проблемно-орієнтованих програмних систем. Вивчаються:

 • Загальні принципи моделювання та аналізу складних систем.
 • Особливості побудови та функціонування проблемно­орієнтованих програмних систем.
 • Класифікація підходів до моделювання на різних стадіях життєвого циклу програмного забезпечення.
 • Доменне моделювання як засіб проектування програмних систем (domain-driven development).
 • Моделювання архітектури програмних систем: еталонні архітектури (reference architectures), патерни (patterns) та модельно­центрований підхід до архітектурного проектування програмного забезпечення (model-driven architecture approach).
 • Моделювання Web­базованих програмних систем, що інтенсивно опрацьовують дані: WebML Framework (Web­based RIA Modeling Language).
 • Моделювання сервіс­орієнтованих архітектур програмних систем: SoaML Framework (Service­oriented Architecture Modeling Language).

Лекцій – 20;         Лабораторних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of teaching is to deepen and expand theoretical and practical knowledge of students in advanced methodologies for designing and implementing complex problem-oriented software systems.Study:

 • Common principles of modeling and analysis of complex systems.
 • Special construction and operation features of problem-oriented software systems (POSS).
 • Classification of modeling approaches at the different stages of software life cycle.
 • Modern life cycle models in software development and maintenance (on the example of RUP methodology).
 • Software functional requirements modeling (UML, IDEF, ERD notations).
 • Non-functional requirements (quality attributes) modeling in POSS: reference software architecture and software design patterns.
 • Knowledge modeling in the application area of POSS development and usage.
 • Individual recommendations for software modeling and analysis with respect to specific objectives of dissertation research for some PhD – students.

Lectures – 20;         laboratory – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Ткачук Микола Вячеславович

Дисципліна 1.3 «Інформаційні технології аналізу даних та видобування знань / Information Technology of Data Analysis and Knowledge Extraction»
Анотація:
Метою викладання дисципліни є поглиблення та розширення теоретичних та практичних знань студентів в галузі інформаційних технологій аналізу даних та видобування знань. Розглядаються такі питання:

 • Інженерія знань. Проблеми сучасних обчислювальних систем. Можливості обробки знань.
 • Мови систем обробки знань. Семантика процедурних і декларативних мов. Математична структура даних в декларативних мовах.
 • Структура мов представлення знань. Властивості логіки предикатів як мови представлення знань.
 • Онтологічний інжиніринг. Мова опису онтологій OWL. Мова запитів SPARQL.
 • Застосування систем з нечіткою логікою і нечітких нейронних мереж в задачах прогнозування у маркетингу і фінансовому аналізі.
 • Метод індуктивного моделювання в задачах інтелектуального аналізу даних.

Лекцій – 20;         Лабораторних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of teaching is to increase and expand theoretical and practical knowledge of students in information technology data analysis and knowledge extraction. Discipline is focused on such issues:

 • Knowledge Engineering. Problems of modern computing. Knowledge processing capabilities..
 • Languages of KMS (Knowledge Management Systems). Semantics of procedural and declarative languages. Mathematical data structure in declarative languages.
 • The structure of knowledge representation languages. Properties of predicate logic as the language of knowledge representation.
 • Ontology engineering. Ontology description language OWL. Query language SPARQL.
 • The use of systems with fuzzy logic and fuzzy neural networks in projecting problems in marketing and financial analysis.
 • • The method of inductive modeling in problems of data mining.

Lectures – 20;         laboratory – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальна за переклад Чередніченко Ольга Юріївна

Дисципліна 1.4 «Інформаційний пошук та семантичний Веб / Information Retrieval and Semantic Web»
Анотація:
Метою викладання дисципліни є розширення теоретичних та практичних знань студентів в області інформаційного пошуку та застосування технологій Semantic Web.  Вивчаються:

 • Semantic Web: популярні ресурси, онтології і сервіси.
 • RDF: мова моделювання даних для Semantic Web. Реалізація програмних рішень за допомогою веб­сервісів (Google, Yandex, Bing, Yahoo).
 • Огляд програмних платформ, які використовують аспектно­орієнтований підхід (WordPress, Prestashop, Drupal, тощо).
 • Методи веб­краулінга. Тематичний пошук. Пошук з використанням булевих операторів.
 • Методи інтелектуального аналізу даних у веб­просторі.
 • Структура сучасних пошукових систем на прикладі Google і Yandex.
 • Сучасні принципи пошукової оптимізації.

Лекцій – 20;         Лабораторних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of teaching is to extend the theoretical and practical knowledge of students in the field of information retrieval and application of Semantic Web paradigm. The postgradute students learn the following topics:

 • What is Semantic Web: popular resources, ontologies and services.
 • RDF: data modeling for the Semantic Web. Implementation of software solutions using Web services (Google, Yandex, Bing, Yahoo).
 • Overview of software platforms that use aspekt oriented approach (WordPress, Prestashop, Drupal, etc.).
 • Methods web crawling. Thematic search. Search using Boolean operators.
 • Methods of data mining in Internet.
 • The structure of modern search engines for example Google and Yandex.
 • Modern principles of search engine optimization.

Lectures – 20;         laboratory – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Орєхов Сергій Валерійович

Дисципліна 1.5 «Сучасні технології розробки веб-застосувань (Java, .Net, PHP, JS) / Modern Technologies of Web Applications Development (Java, .Net, PHP, JS)»
Анотація:
Метою викладання навчальної дисципліни  є засвоєння необхідних знань та вмінь використовувати системний аналіз та об’єктно орієнтовані методи для проектування програмної архітектури складних програмних систем, а також надання практичних навичок щодо використання типових шаблонів для розробки веб-застосувань.Розглядаються:

 • Структура стеку технологій Java EE.
 • Технологія сервлетів Java. Розробка веб додатків з використанням Java EE.
 • Архітектура інверсії контролю.
 • Компонентні технології розробки веб-додатків .
 • Java Persistence API. Enterprise JavaBeans.
 • Структура стеку технологій .Net.
 • Мова створення сценаріїв PHP.  Паттерн MVC.

Лекцій – 20;         Лабораторних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of teaching is learning the necessary knowledge and skills to use the system analysis and object-oriented techniques for designing software architecture of complex software systems, and provide practical knowledge on the use of standard patterns to develop web applications.Consider:

 • Structure technology stack Java EE.
 • Technology servlets Java. Web applications using Java EE.
 • Architecture inversion control.
 • Component technology to develop web applications.
 • Java Persistence API. Enterprise JavaBeans
 • Structure stack technology .Net.
 • Scripting language PHP. Pattern MVC.

Lectures – 20;         laboratory – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Шматко Олександр Віталійович

Блок 2 «Управління науковими проектами та програмами / Management of Scientific Projects and Programs»

Дисципліна 2.1 «Управління науковими проектами та дослідженнями / Management of Scientific Projects and Research»
Анотація:
Наукове дослідження – це проект, який потребує кваліфікованого управління. Управління науковим проектом вимагає вирішення таких питань: як сформулювати мету проекту, створити його організаційну структуру, визначити ролі і відповідальності у проекті,  розробити план дій, організувати управління інтеграцією, змістом, часом, вартістю, якістю, ризиками, людськими ресурсами, комунікаціями, закупівлями, стейкхолдерами наукового проекту.

Лекцій – 20;         Лабораторних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
Scientific research is a project that requires skilled management. Research project management requires solving the following questions: how to formulate the goal of the project, to create an organizational structure, to define roles and responsibilities in the project, to develop an action plan, and to manage the integration, scope, time, cost, quality, risk, human resources, communications, procurement, and research project stakeholders.

Lectures – 20;         laboratory – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Кононенко Ігор Володимирович

Дисципліна 2.2 «Управління портфелями проектів та програмами наукових досліджень / Project Portfolio Management and Program Management of Scientific Research»
Анотація:
Для досягнення стратегічних цілей організація формує програми наукових досліджень, об’єднує проекти та програми у портфель. Ефективність управління портфелями та програмами залежить від вміння планувати цю діяльність, здійснювати моніторинг та управління. Оптимізація портфеля дозволяє знаходити компроміс між багатьма цілями, досягнення яких вимагає витрат обмежених ресурсів.

Лекцій – 20;         Лабораторних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
To achieve the strategic goals organization forms the research programs, and brings together projects and programs in the portfolio. The effectiveness of portfolio and program management depends on the ability to plan these activities, to monitor and to manage their. Portfolio Optimization allows you to find a compromise between many goals, which achievements requires spending limited resources.

Lectures – 20;         Laboratory – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Кононенко Ігор Володимирович

Дисципліна 2.3 «Управління науково-технологічним розвитком підприємств / Management of Enterprise Scientific and Technological Development»
Анотація:
Досягнення успіху це завжди результат спрямованих дій. За образним висловом Брайана Трейсі: “Відсутність планування означає планування невдачі”. Управління науково-технологічним розвитком підприємств вимагає вмінь прогнозувати розвиток техносфери, попит на товари та послуги, можливості для розвитку. Це дозволяє сформувати ієрархію цілей, розробити стратегію і тактику дій. Не менш важливим є втілення планів у життя, мотивація персоналу, узгодження дій великих колективів.

Лекцій – 20;         Лабораторних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
Success is always the result of targeted actions. In figurative expression of Brian Tracy: “The lack of planning means planning failure”. Management of scientific and technological development of enterprises requires skills to predict the development of Technosphere, the demand for goods and services, opportunities for development. This allows you to create a hierarchy of objectives, to develop a strategy and tactics. Equally important is the implementation of plans in life, motivation of personnel, and coordination of large groups.

Lectures – 20;         Laboratory – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Кононенко Ігор Володимирович

Блок 3 «Педагогіка вищої школи / Pedagogy of Higher School»

Дисципліна 3.1 «Основи педагогіки вищої школи / Basics of Higher School Pedagogy»
Анотація:
Навчальна дисципліна «Основи педагогіки вищої школи» спрямована на формування в слухачів розуміння і використання новітньої інформації щодо проблем вищої школи, новацій у сфері вищої освіти, питань загальноєвропейської системи гарантій якості освіти, європейської кредитно-трансферно-накопичувальної системи, компетентностей та результатів навчання тих, кого навчають; формування умінь організації навчально-виховного процесу, педагогічного контролю в навчальному процесі підготовки майбутніх конкурентоспроможних фахівців; умінь розробки дидактичних матеріалів та застосування педагогічного контролю, інтерпретації результатів дослідження, їх апробації та впровадження в практику; умінь обирати та застосовувати у навчально-виховному процесі сучасні методики та інноваційні педагогічні технології, знаходити рішення у професії, використовуючи науковий підхід.

Лекцій – 10;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 2;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The educational discipline “Fundamentals of pedagogy of higher school” is aimed at shaping the students’ understanding and application of new information in the field of higher education problems, innovations in higher education, the issues of the European system of quality assurance of education, European credit transfer and accumulation system, obtained competencies and students learning outcomes.
Additional attention is paid to formation of organization of the educational process skills, pedagogical control of the training process for development of competitive skills in future specialists on base of didactic materials and by means of: pedagogical control, interpretation of results, their testing and implementation in practice. The responsibility for choise and application of modern methods and innovative pedagogical technologies in the teaching and educational process as like as ability to find solutions in the future professional activity, using a scientific approach are in the focus of attention of this discipline.

Lectures – 10;         Practical – 10;         ECTS Credits – 2;      Pass/fail-exams

Відповідальна за переклад Гарник Людмила Петрівна

Дисципліна 3.2 «Педагогічна риторика / Educational Rhetoric»
Анотація:
Дисципліна «Педагогічна риторика» передбачає вивчення наступних тем: Основні категорії педагогічної риторики (Застосування риторичних законів та прийомів в педагогіці. Мовленнєві та риторичні знання, навички, уміння викладача. Характеристика особистості викладача. Зовнішній вигляд викладача. Образ викладача як оратора: міміка, пластика, рухи, постава, погляд. Вербальні й невербальні засоби спілкування. Діагностика сформованості вміння самопрезентації в публічному спілкуванні); Техніка мовлення (Звучна мова і її особливості. Основні вимоги до техніки мовлення викладача. Мовний апарат і його будова. Подих і його тренування. Голос і процес його розвитку. Тембр голосу й дикція. Інтонація. Темп мовлення. Способи вдосконалювання професійних характеристик голосу); Лекція як провідна форма навчання у ВНЗ (Основні вимоги до лекції. Типи лекцій. Підготовка до лекції. Взаємодія викладача й аудиторії. Емоційні стани аудиторії, її інтереси, мети й завдання. Контакт у педагогічному спілкуванні. Мовне поводження викладача в аудиторії. Способи та прийоми мовного впливу на аудиторію); Майстерність педагогічного спілкування (Спілкування як психологічна категорія. Структура, стилі та бар’єри педагогічного спілкування. Форми, етапи та засоби спілкування у типових педагогічних ситуаціях) тощо.

Лекцій – 10;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 2;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
«Pedagogical rhetoric» discipline envisages the study of next themes: Basic categories of pedagogical rhetoric (Application of rhetorical laws and receptions in pedagogics. Speech and rhetorical knowledge, skills, abilities of a pedagogue. Description of a pedagogue personality. Appearance of a pedagogue. Image of a pedagogue as a speaker: facial expressions, plastic, motions, posture, sight. Verbal and unverbal means of communication. Diagnosis of self-presentation ability formation in a public communication); Speech Technology (Sonorous speech and its features. Basic requirements for speech technology of a pedagogue. Vocal apparatus and its structure. Breathing and its training. The voice and the process of its development. The voice timbre and diction. Intonation. The speech pace. Ways to improve of professional voice characteristics); Lecture as the leading form of teaching in higher education (Basic requirements for lectures. Types of lectures. Preparation for lectures. The interaction of the teacher and the audience. The emotional state of the audience, their interests, goals and objectives. Contact in pedagogical communication. Speech behavior of the pedagogue in the classroom. Methods and techniques of verbal influence on the audience); Craftsmanship of teacher communication (Communication as a psychological category. The structure, style and barriers of teacher communication. The forms, stages and means of communication in typical pedagogical situations) and others.

Lectures – 10;         Practical – 10;         ECTS Credits – 2;      Pass/fail-exams

Відповідальна за переклад Чала Ю.М.

Дисципліна 3.3 «Професійна культура викладача / Professional Culture of Educators»
Анотація:
Відповідальність викладача за якість підготовки фахівців, їх виховання та особистісний розвиток вимагає не тільки відповідної компетентності у сфері, якої стосуються його навчальні дисципліни, але й розвиненої педагогічної майстерності, загальної і професійної культури. Ця культура ґрунтується на положеннях сучасної філософії освіти та педагогічної етики. Вивчення дисципліни передбачає знайомство із сутністю та структурою педагогічної діяльності викладача вищої школи, з її технологією і культурою здійснення. Детально розглядається культура педагогічного спілкування та ціннісний сенс педагогічної культури. Приділяється увага питанням розвитку загальної та професійної культури студентів і прищепленню їм системи життєвих цінностей.

Лекцій – 10;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 2;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
Teacher’s responcibility for quality of specialist’s preparation, their education and personal development requires not only competence in the field that is related with taught subject, but also with developed pedagogical mastership, common and professional culture. This culture is based on fundamentals of contemporary philosophy of education and pedagogical ethics. Studying of this discipline aims on acquaintance with essence and structure of pedagogycal activity of higher school teacher, with its technology and culture of its fulfilment. Culture of pedagogical communication and value sense of pedagogical culture are observed in details. Additional attention is payd to development of common and professional culture of students and to farmation in them the life-values system. It is provided analysis of sense of intelligence as atribute of professional culture of pedagog.

Lectures – 10;         Practical – 10;         ECTS Credits – 2;      Pass/fail-exams

Відповідальна за переклад Гарник Людмила Петрівна

Дисципліна 3.4 «Методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічній школі / Methodology and Logic of Scientific and Educational Activity in Higher Technical School»
Анотація:
Навчальна дисципліна “Методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічній школі” спрямована на формування у слухачів практично-процесуальних знань здійснення науково-педагогічної діяльності у вищі, що безпосередньо полягає в розумінні й використанні методів, принципів й способів наукового пізнання, мети і функцій педагогічної діяльності, послідовності етапів у здійсненні науково-педагогічної діяльності (логіки навчального процесу, логіки навчального предмету, логіки педагогічного контролю), яка передбачає всебічну апробацію та застосування ефективних інноваційних педагогічних технологій, удосконалення змісту та методик викладання матеріалу професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх конкурентоспроможних фахівців, знаходити рішення у професії, використовуючи науковий підхід.

Лекцій – 10;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 2;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The discipline “Methodology and logic of scientific and pedagogical activity in the higher technical school” is aimed at the formation in students practical knowledge in the field of implementation of scientific and pedagogical activity in the university. The logic of the educational process and academic subject, as like as logic of pedagogical control is in the focus of attention of this discipline.
The main idea of this discipline is based on understanding and applying instruments, principles and methods of scientific knowledge, goals and functions of pedagogical activity, sequence of stages in the implementation of scientific and pedagogical activity by students.
The discipline “Methodology and logic of scientific and pedagogical activity in the higher technical school” gives knowledge about application of effective innovative pedagogical technologies, improvement of the content and methods of teaching the material of professionally oriented and special disciplines in the professional training of future competitive specialists, and finding solutions in the future professional activity using a scientific approach.

Lectures – 10;         Practical – 10;         ECTS Credits – 2;      Pass/fail-exams

Відповідальна за переклад Гарник Людмила Петрівна

Блок 4 «Інтелектуальна власність в технологічних інноваціях / Intellectual Property in Technological Innovation»

Дисципліна 4.1 «Правове регулювання авторського права / Legal Regulation of Copyright»
Анотація:
Авторське право – інститут цивільного права, що регулює правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням (виданням, виконанням, показом і т. д.) творів науки, літератури чи мистецтва, тобто об’єктивних результатів творчої діяльності людей в цих областях.
Об’єкт навчальної дисципліни: відносини в галузі авторського права і суміжних прав.
Предмет навчальної дисципліни: чинне національне та міжнародне законодавство, основні поняття і положення авторського права, об’єкти і суб’єкти авторського права і суміжних прав, принципи, методи і засоби охорони об’єктів авторського права і суміжних прав, зокрема забезпечення державної реєстрації результатів творчої діяльності, що є творами літератури, науки і мистецтва, та договорів, що стосуються права автора на твір, застосування нормативно-правових актів, судової практики з метою прийняття обґрунтованих рішень у спірних відносинах, що виникають у процесі використання творів та об’єктів суміжних прав, та її захисту, комерціалізація об’єктів авторського права і суміжних прав, зокрема договори щодо передачі та відчуження майнових прав на зазначені об’єкти.

Лекцій – 10;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 2;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
Copyright – Institute of Civil Law, which regulates legal relations connected with the creation and use (publication, performance, display and so on. D.) Works of science, literature or art, that the objective results of creative activity of people in these areas.
The object of discipline: relations in the field of copyright and related rights.
The subject of discipline: the current national and international legislation, the basic concepts and provisions of copyright objects and subjects of copyright and related rights, principles, methods and means of protection of copyright and related rights, including the State Registration of results creative activities that are works of literature, science and art, and agreements concerning copyright to work, the application of regulations and judicial practice in order to make informed decisions in contentious relationship s, resulting in the use of works and objects of related rights and its protection, commercialization of copyright and related rights, including agreements on the transfer and alienation of property rights to these objects.

Lectures – 10;         Practical – 10;         ECTS Credits – 2;      Pass/fail-exams

.

Дисципліна 4.2 «Інновації, технології та патентне право / Innovation, Technology and Patent Law»
Анотація:
Дисципліна спрямована на оволодіння новими знаннями та навичками щодо процесів трансформації технології як об’єкта інтелектуальної власності, в інновації. Засвоєння теоретичних та практичних знань щодо правової охорони інтелектуальної власності, набуття практичних навичок щодо управління процесами створення, впровадження та комерціалізації інновацій.
Мета курсу: сформувати у аспірантів комплексне уявлення щодо оцінювання інноваційного потенціалу результатів наукової діяльності та виявлення об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) на усіх етапах її трансформації в інноваційний продукт.
Об’єкт навчальної дисципліни: відносини в галузі інноваційної діяльності, патентного права та використання інтелектуальної власності.
Предмет навчальної дисципліни: основні поняття і положення інноваційної діяльності, патентного права та трансферу технологій, принципи, методи і засоби охорони об’єктів інтелектуальної власності, зокрема забезпечення державної реєстрації результатів творчої діяльності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків та ін.) та договорів, що стосуються використання об’єктів патентного права та інноваційної діяльності, оцінка інноваційного потенціалу результатів наукової діяльності, трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт; форми впровадження інновацій в залежності від етапу розвитку технології та механізми їх просування в Україні та за кордоном, визначення необхідності оформлення інноваційного або інвестиційного проектів для отримання фінансування.

Лекцій – 10;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 2;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The course is aimed at learning new skills and knowledge about the process of transformation technology as intellectual property in innovation. The acquisition of theoretical and practical knowledge on intellectual property protection, practical skills for managing the creation, implementation and commercialization of innovations.
The purpose of the course is to form a comprehensive presentation of the postgraduate students about the assessment of the innovative potential of the results of scientific activity and the identification of intellectual property (IP) at all stages of its transformation into an innovative product.
Object of the academic discipline: relations in the field of innovation, patent law and the use of intellectual property.
The subject of the discipline: basic concepts and tenets of innovation, of patent law and the technology transfer, principles, methods and means of protection for intellectual property, in particular the provision of state registration of the results of creative activity (inventions, utility models, industrial designs) and the agreements relating to the use of objects patent law and innovation, evaluation of innovative potential of the results of scientific activity, the transformation intellectual property in an innovative product; forms of innovation, depending on the stage of development of the technology and mechanisms for their promotion in Ukraine and abroad, definition of necessity of drawing up of innovative or investment projects for reception of financing.

Lectures – 10;         Practical – 10;         ECTS Credits – 2;      Pass/fail-exams

.

Дисципліна 4.3 «Науково-технічні інформаційні ресурси та патентно-інформаційні дослідження / Scientific and Technical Informational Resources and Patent and Informational Researches»
Анотація:
Дисципліна спрямована на оволодіння новими знаннями та навичками щодо сучасних цифрових науково-технічних, зокрема патентних ресурсів, їх аналітичного опрацювання в процесі патентно-інформаційних досліджень. Оволодіння технологіями пошуку, систематизації та опрацювання інформації дозволить аспіранту обґрунтувати новизну, актуальність та перспективність дисертаційного дослідження, визначити перспективи та тенденції розвитку наукового напряму, а також обґрунтувати патентоспроможність отриманих в процесі наукової роботи результатів.
Мета курсу: виробити у аспірантів цілісне уявлення і практичні навички щодо проведення патентно-інформаційних досліджень з використанням сучасних цифрових науково-технічних ресурсів.
Завдання дисципліни: сформувати у аспірантів комплексне уявлення щодо інформаційного супроводу усіх етапів планування та виконання дисертації, сучасних методах патенто-інформаційних досліджень, аналітичного інструментарію обробки науково-технічних ресурсів.
Завдання вивчення дисципліни спрямовані на формування професійних компетенцій:

 • здатність проводити патентно-інформаційні дослідження та оформляти відповідний звіт;
 • здатність професійно формувати стратегії пошуку в залежності від роботи з окремим цифровим ресурсом;
 • здатність проводити аналітичне опрацювання знайдених ресурсів для визначення найбільш перспективних напрямків діяльності, виявлення провідних наукових шкіл та організацій;
 • здатність виявляти порушення прав патентовласників і заявників на об’єкти промислової власності.

Лекцій – 10;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 2;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The course is aimed at mastering new skills and knowledge on modern digital science and technology, including patent resources, their analytical processing in the patent information research. Mastering the techniques of search, systematization and processing of information will graduate justify novelty, relevance and prospects of the research, perspectives and trends of scientific direction and justify patentability received in the scientific work results.
Course objective: to develop a holistic view and graduate students practical skills for conducting patent information studies using modern digital scientific and technical resources.
Objectives of the discipline aimed at creating professional competence:

 • The ability to conduct patent research information and execute appropriate report;
 • The ability to form a professional search strategies based on individual work with digital resources;
 • The ability to carry out an analytical study found resources to identify the most promising areas of activity, identifying the leading schools and organizations;
 • The ability to detect violations of the rights of patent holders and applicants for industrial property.

Lectures – 10;         Practical – 10;         ECTS Credits – 2;      Pass/fail-exams

.

Дисципліна 4.4 «Управління інтелектуальною власністю / Intellectual Property Management »
Анотація:
Мета дисципліни – розкрити основні теоретичні та методологічні засади процесу управління інтелектуальною власністю, ознайомити аспірантів з основами корпоративної інноваційної політики, стратегією та технологіями управління інноваціями, алгоритмом оцінки комерційного потенціалу й перспективами комерціалізації технологій, розробленням договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, виявленням можливостей по комерціалізації знань, високого наукового рівня, професіоналізму наукового персоналу; навчити визначати вартість майнових прав інтелектуальної власності; формування наукового економічного світогляду та економічних компетентностей у сфері управління інтелектуальною власністю, розвиток їх економічного мислення та економічної культури з метою забезпечення високого інноваційного рівня виконуваних наукових досліджень, сприяння набуттю та комерціалізації прав інтелектуальної власності, що міститься в результатах науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та навчально-методичних робіт.

Лекцій – 10;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 2;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of discipline – to reveal the basic theoretical and methodological framework of the process of intellectual property, to introduce graduate students to the basics of corporate innovation policy, strategy and technology innovation management, algorithm evaluation of commercial potential and prospects for commercialization of technologies, development of agreements on disposal of intellectual property rights, identify opportunities for commercialization knowledge of high scientific level, professional scientific personnel; learn to determine the value of intellectual property rights; the formation of scientific economic outlook and economic competence in the field of intellectual property, the development of economic thought and economic culture in order to ensure a high innovative level performed research, facilitate the acquisition and commercialization of intellectual property rights contained in the results of research.

Lectures – 10;         Practical – 10;         ECTS Credits – 2;      Pass/fail-exams

.

Блок 5 «Спеціальні розділи математики для дослідників / Special Topics of Mathematics for Researchers»

Дисципліна 5.1 «Математичне та комп'ютерне моделювання складних систем / Mathematical Models and Computer Simulation of Complex Systems »
Анотація:
Метою викладання дисципліни є вивчення основних понять теорії математичного моделювання, методів побудови та аналізу моделей складних систем, придбання навичок вирішення практичних задач побудови та аналізу математичних та імітаційних комп’ютерних моделей.
Предметом навчальної дисципліни є методи побудови математичних і комп’ютерних моделей складних технічних і економічних систем.
Результатом вивчення дисципліни є придбання знань стосовно основних понять математичного та комп’ютерного моделювання, методів побудови математичних моделей, методів побудови моделей, що ґрунтуються на даних, методів ідентифікації та перевірки адекватності і точності моделей, методів жорсткого та м’якого моделювання, методів теорії біфуркацій та катастроф, вміння складати математичні моделі технічних та економічних систем, виконувати перевірку адекватності та точності розроблених моделей, проводити аналіз властивостей створених математичних моделей з використанням аналітичних та чисельних методів; виконувати спрощення математичних моделей складних систем із застосуванням методів декомпозиції та агрегування.

Лекцій – 20;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of teaching of discipline is learning the basic concepts of the theory of mathematical modeling methods for building and analysis models of complex systems, skills solving practical problems of building and analysis of mathematical and computer simulation models.
The subject of discipline are methods of constructing mathematical and computer models of complex technical and economic systems.
Learning outcome are to acquire knowledge about the basic concepts of mathematical and computer modeling methods for constructing mathematical models and methods for building models based on data, identification methods and testing the adequacy and accuracy of models, methods of hard and soft modeling techniques bifurcation theory and catastrophes, ability to make mathematical models of technical and economic systems, perform checks the adequacy and accuracy of the developed models, analyzing the properties of mathematical models created using analytical and numerical methods; perform mathematical models of complex systems simplification using decomposition and aggregation.

Lectures – 20;         Practical – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Любчик Леонід Михайлович

Дисципліна 5.2 «Математичні методи оптимізації та прийняття рішень / Mathematical methods for optimization and decision making»
Анотація:
Метою викладання дисципліни є вивчення та засвоєння методів математичного програмування, що використовуються при розв’язанні оптимізаційних задач в галузі техніки, економіки, планування і проектування; вивчення та засвоєння основних понять, моделей та методів теорії прийняття рішень, формування практичних навичок використання методів та алгоритмів оптимізації і прийняття рішень в інженерній діяльності.
Предметом навчальної дисципліни є методи пошуку екстремумів одномірних та багатомірних функцій при наявності обмежень та методи розв’язання задач оптимізації, методи та моделі прийняття рішень як вибору варіантів із заданої множини альтернатив за різних типів невизначеностей.
Вивчення дисципліни спрямовано на здобуття знань з методів розв’язання задач лінійної оптимізації; методів розв’язання безумовних та умовних задач нелінійної оптимізації та формування вмінь використовувати методи математичного програмування для розв’язання оптимізаційних задач; методів багатокритеріальної оптимізації; методів прийняття рішень в умовах невизначеності та вмінь знаходити множину Парето-оптимальних рішень та множину слабко ефективних рішень задачі, застосовувати методи багатокритеріального вибору для прийняття рішень в умовах невизначеності.

Лекцій – 20;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of teaching of discipline is the study of mathematical programming methods used in solving optimization problems in engineering, economics, planning and design; learning and assimilation of basic concepts, models and methods of decision theory, the formation of practical skills using techniques and optimization algorithms and decision making in engineering activities.
The subject of discipline is search methods of extremes of one- dimensional and multidimensional functions in the presence of constraints and methods for solving optimization problems, methods and models of decision making choices as a given set of alternatives for different types of uncertainties.
Study course is aimed at gaining knowledge of methods for solving linear optimization problems; methods of solving problems of unconditional and conditional nonlinear optimization and developing abilities to use mathematical programming methods for solving optimization problems; multicriteria optimization methods; methods of decision making under uncertainty and skills to find the set of Pareto-optimal solutions and the set of weakly efficient solutions of the problem, apply the methods of choice for multi decisions under uncertainty.

Lectures – 20;         Practical – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Любчик Леонід Михайлович

Дисципліна 5.3 «Ймовірнісні та нечіткі моделі та методи в техніці та економіці / Probabilistic and Fuzzy Models and Methods in Engineering and Economics»
Анотація:
Метою викладання дисципліни є вивчення основних понять теорії ймовірностей, нечітких множин і нечіткої логіки і математичних методів, що базуються на використанні комп’ютерних технологій та орієнтовані на аналіз і синтез технічних і економічних систем в умовах невизначеності, придбання навичок вирішення практичних задач аналізу конкретних технічних та економічних ситуацій, у яких вихідні дані є випадковими або нечіткими.
Предметом навчальної дисципліни є методи побудови моделей технічних і економічних систем в умовах невизначеності.
Зміст дисципліни включає до себе основні визначення обчислювального інтелекту, байес та марківський підходи для опису невизначеності, основні поняття і операції теорії нечітких множин, області застосування і базові прикладні задачі цієї теорії, методи аналізу та синтезу, а також типові структури нечітких систем керування.
Вивчення дисципліни спрямовано на формування практичних вмінь створення математичних моделі ймовірнісних і нечітких систем, розробкинечітких систем керування, обґрунтування вибору моделі для використання у різних предметних галузях.

Лекцій – 20;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of teaching is to study the basic concepts of probability theory, fuzzy sets and fuzzy logic and mathematical methods based on the use of computer technology and focused on the analysis and synthesis of technical and economic systems in conditions of uncertainty, skills solving practical problems of analysis of specific technical and economic situations in which the source data are random or fuzzy.
The subject of discipline is the model methods of technical and economic systems in conditions of uncertainty.
Contents of the subject includes the basic definition of computational intelligence, Bayesian Markov and approaches to describing uncertainty, basic concepts and operations of fuzzy sets and basic applications of applied problems of this theory, analysis and synthesis, as well as typical structure of fuzzy control systems.
Study courses aimed at the formation of practical skills development of mathematical models of stochastic and fuzzy systems, fuzzy control systems design, choice of models for use in various subject areas.

Lectures – 20;         Practical – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Любчик Леонід Михайлович

Дисципліна 5.4 «Математичні методи обчислювального інтелекту та машинного навчання / Mathematical Methods of Computational Intelligence and Machine Learning»
Анотація:
Метою викладання дисципліни є вивчення методів обчислювального інтелекту та машинного навчання, прийомів їх розробки та використання для розв’язання практичних задач інтелектуального аналізу даних.
Предметом навчальної дисципліни є задачі та методи інтелектуального аналізу даних, включаючи методи класифікації, кластерізації, відновлення регресії, та їх практичне використання.
Результатом вивчення дисципліни є знання постановки основних задач машинного навчання; основних підходів до розв’язання задач машинного навчання, архітектури та принципів роботи штучних нейронних мереж, основних типів еволюційних алгоритмів, прикладів використання методів обчислювального інтелекту для розв’язання прикладних задач, вміння проводити вибір найкращого методу обчислювального інтелекту, що підходить для конкретної задачі; проводити аналіз роботи методів обчислювального інтелекту з виявленням їх сильних и слабих сторін.

Лекцій – 20;         Практичних – 10;         Кредитів ЕCTS – 3;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
The purpose of teaching of discipline is to study the methods of computational intelligence and machine learning; methods of their design and use to solve practical problems of data mining.
The subject of discipline is a problem and methods of data analysis techniques including classification, clustering, regression recovery and their practical use.
Learning outcome are the knowledge of setting the basic tasks of machine learning; basic approaches to solving problems of machine learning; architecture and principles of artificial neural networks, evolutionary algorithms basic types, examples of methods for solving computational intelligence applications, the ability to conduct choice of the best methods of computational intelligence that is suitable for a particular task; analyze methods of computational intelligence to the identification of their strengths and weaknesses.

Lectures – 20;         Practical – 10;         ECTS Credits – 3;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Любчик Леонід Михайлович

Блок 6 «Підготовка та написання дисертаційної роботи / Preparation and writing of the thesis»

Дисципліна 6.1 «Підготовка та написання дисертаційної роботи / Preparation and writing of the thesis »
Анотація:
Здобувачі науково-освітнього ступеня доктор філософії мають одержати знання з таких питань:

 1. Нормативна база в сфері атестаційного процесу,
 2. Наукові публікації – вимоги, фахові видання, структура, наукометричні бази.
 3. Паспорт спеціальності – вихідний документ при визначенні теми і напрямку дисертаційного дослідження,
 4. Кваліфікаційні ознаки дисертації: актуальність, наукова новизна, об’єкт і предмет досліджень, мета і завдання досліджень.
 5. Формулювання висновків за результатами дослідження та визначення вирішеної науково-технічної / наукової задачі або проблеми.
 6. Підготовка та захист дисертацій – етапи, терміни, документообіг.

Лекцій – 10;         Кредитів ЕCTS – 1;      Залік

Силабус download_7832


Summary:
Applicants’ research and education PhD degree should obtain knowledge of such matters:

 1. Legislation in the field attestation process.
 2. Publications – requirements, professional publications, structure, scientometric base.
 3. The passport of the specialty – the original document in determining the theme and direction of the research.
 4. Qualification theses features: topicality, scientific novelty, object and subject of research, the purpose and objectives of research.
 5. The wording of the conclusions of the study and definition of solved scientific and technical / scientific problem or issue.
 6. Preparation and defense of the thesis – stages, deadlines, workflow.

Lectures – 10;        ECTS Credits – 1;      Pass/fail-exams

Відповідальний за переклад Сахненко Микола Дмитрович