Навчально-методичне забезпечення

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін
Навчального плану 2023 року підготовки
зі спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”
(PhD)
2 Вибіркові навчальні дисципліни / Elective academic disciplines

2.1 Вибіркові навчальні дисципліни третього семестру
2.1.1 Експериментальні методи досліджень інфокомунікацій / Experimental reserch methods in infocommunications
2.1.2 Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання / Modern problems and methods of mathematical and computer simulation
2.1.3 Оптоелектронне обладнання телекомунікаційних систем / Optoelectronic equipment of telecommunication systems
2.1.4 Когнитивні інфокомунікаційні системи / Cognitive infocommunication systems
2.1.5 Теорія телетрафіку та теорія черг /Teletraffic Engineering and queuing theory
2.1.6 Оптимізація цифрових телекомунікаційних мереж / Optimization of Digital Telecommunication Networks
2.1.7 Дослідження математичних моделей телекомунікаційних систем / Researches of mathematical models of telecomunication systems
2.2 Вибіркові навчальні дисципліни четвертого семестру
2.2.1 Сучасні моделі та методи штучного інтелекту / Modern models and methods of artificial intelligence
2.2.2 Інформаційні технології обробки великих даних / Information technologies of big data processing
2.2.3 Інформаційні технології в розподілених системах / Information technologies in distributed systems
2.2.4 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень / Information technologies to support decision making
2.2.5 Сучасні технології управління інформацією / Modern information management technologies
2.2.6 Управління науковими проєктами та дослідженнями / Management of Scientific Projects and Research
2.2.7 Управління науково-технологічним розвитком підприємств / Management of Enterprise Scientific and Technological Development
2.2.8 Основи педагогіки вищої школи / Fundamentals of pedagogy of higher school
2.2.9 Педагогічна риторика / Pedagogical rhetoric
2.2.10 Професійна культура викладача / Professional culture of teacher
2.2.11 Методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічній школі / Methodology and logic of scientific and pedagogical activity in the higher technical school
2.2.12 Правове регулювання авторського права / Legal regulations of the author’s right
2.2.13 Інновації, технології та патентне право / Technologies that Patent Law
2.2.14 Науково-технічні інформаційні ресурси та патентно-кон’юнктурні дослідження / Scientific and technical information resources and patent-conjuncture research
2.2.15 Управління інтелектуальною власністю / Management Intellectual Maintenance
2.2.16 Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем / Mathematical Models and Computer Simulation of Complex Systems
2.2.17 Математичні методи оптимізації та прийняття рішень / Mathematical methods for optimization and decision making
2.2.18 Ймовірнісні та нечіткі моделі та методи в техніці та економіці / Probabilistic and Fuzzy Models and Methods in Engineering and Economics
2.2.19 Математичні методи обчислювального інтелекту та машинного навчання / Mathematical Methods of Computational Intelligence and Machine Learning
Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін
Навчального плану 2023 року підготовки
зі спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”
(магістри-науковці)
Дисципліни вільного вибору

ВВП01 Технології транспортних мереж
ВВП02 Програмування серверних додатків
ВВП03 Засоби та алгоритми прийняття рішень в телекомунікаціях
ВВП04 Електромагнітна сумісність
ВВП05 Моделі та методи побудови розподілених баз даних
ВВП06 Сучасні технології безпроводового та мобільного звязку
ВВП07 Технологія мультисервісних мереж
ВВП08 Сучасні операційні системи
ВВП09 Інтелектуальні системи електронної комунікації
ВВП10 Експериментальні методи досліджень
ВВП11 Технології SMART HOUSE
ВВП12 Когнітивні інфокомунікаційні системи
ВВП13 Сучасні методи обробки інформації
ВВП14 Оптичні технології в системах електронної комунікації
ВВП15 Методи аналізу та автоматизованої обробки даних в системах електронної комунікації
ВВП16 Методи оптимізації телекомунікаційних систем
ВВП17 Широкосмугові технології в системах електронної комунікації
ВВП18 Системи моніторингу в електронних комунікаціях
ВС1.1 Психологія лідерства в бізнесі
ВС1.2 Психологія лідерства в освіті
ВС1.3 Основи професійної психології
ВС2.1 Правове регулювання інноваційної діяльності
ВС2.2 Інформаційне право
ВС2.3 Авторське право та суміжні права


Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін
Навчального плану 2023 року підготовки
зі спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”
(магістри)
Дисципліни вільного вибору

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін
Навчального плану 2023 року підготовки
зі спеціальності 172 “Електронні комунікації та радіотехніка”
(бакалаври)
Обов'язкові освітні компоненти

ЗП01 Історія та культура України
ЗП02 Українська мова (професійного спрямування)
ЗП03 Іноземна мова
ЗП04 Філософія
ЗП05 Правознавство
ЗП06 Історія науки і техніки
ЗП07-ЗП09 Вища математика ч.1, ч.2, ч.3
ЗП10 Фізика ч.1
ЗП11 Фізика ч.2
ЗП12 Екологія
ЗП13 Основи проф.безпеки та здоров’я людини
ЗП14 Фізичне виховання
СП01 Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
СП02 Програмування та алгоритмізація
СП03 Інженерна та комп’ютерна графіка в телекомунікаціях
СП04 Основи електроніки та схемотехніка в електронних комунікаціях
СП05 Об’єктно-орієнтоване програмування
СП06 Обчислювальна техніка та мікропроцесори
СП07 Теорія електричного зв’язку
СП08 Лінії передачі та оптоволоконне обладнання у електронних комунікаціях
СП09 Проектування та адміністрування комп’ютерних та телекомунікаційних мереж
СП10 Основи теорії ймовірностей і матстатистка
СП11 Інтелектуальний аналіз даних
СП12 Управління в ТКС
СП13 Теорія інформації та кодування
СП14 Методи та алгоритми штучного інтелекту в електронних комунікаціях
СП15 Системи комутації в електрозв’язку
СП16 Системи мобільного зв’язку
СП17 Захист інформації в електронних комунікаціях
СП18 Інтелектуальне управління трафіком
СП19 Системи моніторингу ТКМ
СП20 Частотно-селективні пристрої радіотелекомунікаційних систем

Дисципліни вільного вибору
ВВП01 Бази даних та інформаційні системи
ВВП02 Підтримка прийняття рішень у електронних комунікаціях
ВВП03 Теорія електричних кіл та сигналів
ВВП04 Програмування на Python
ВВП05 Технології VR/AR у електронних комунікаціях
ВВП06 Теорія сигналів та систем
ВВП07 Системи передачі в електрозв’язку
ВВП08 Електронні комунікації
ВВП09 Пристрої та системи в електронних комунікаціях
ВВП10 Операційні системи
ВВП11 Веб-програмування
ВВП12 Нейромережеві технології у електронних комунікаціях
ВВП13 Цифрова обробка сигналів
ВВП14 Технології побудови ІоТ
ВВП15 Надійність і діагностування систем телекомунікацій
ВВП16 Технології розробки серверних застосунків
ВВП17 Системи білінгу в електронних комунікаціях
ВВП18 Технології машинного навчання
ВВП19 Просторовий інтелект у рухомих системах
ВВП20 Методи штучного інтелекту у рухомих системах
ВВП21 Системи штучного інтелекту в електронних комунікаціях
ВВП22 Системи доступу
ВВП23 Моделювання телекомунікаційних систем
ВВП24 Основи створення високонавантажених телекомунікаційних систем
ВВП25 Розподілені та паралельні обчислення
ВВП26 Аналітика великих даних
ВВП27 Мультиагентні системи і технології
ВВП28 Управління інфокомунікаційними сервісами, мережами та доступом
ВВП29 Проектування об’єктів в сфері інфокомунікацій з елементами програмного забезпечення
ВВП30 Конфігурування та інженерія телекомунікаційних мереж нових поколінь
ВВП31 Телекомунікаційні мережі наступного покоління
ВВП32 Оптимізація розподілу ресурсів у телекомунікаційних системах
ВВП33 Безпека ІоТ
ВВП 34 Економіка інтелектуального бізнесу
ВВП 35 Управління економічною безпекою підприємства
ВВП 36 Економіка та управління інноваціями: європейський досвід

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін
Навчального плану 2022 року підготовки
зі спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка
(бакалаври)
Обов'язкові освітні компоненти

ЗП01 Історія та культура України
ЗП02 Українська мова (професійного спрямування)
ЗП03 Іноземна мова
ЗП04 Філософія
ЗП05 Правознавство
ЗП06 Історія науки і техніки
ЗП07 – ЗП09 Вища математика ч.1, ч. 2, ч.3
ЗП10 Фізика ч.1
ЗП11 Фізика ч.2
ЗП12 Екологія
ЗП13 Фізичне виховання
СП01 Основи проф.безпеки та здоров’я людини
СП02 Економіка підприємства
СП03 Об’єтно-орієнтоване програмування
СП04 Основи електроніки
СП05 Технології вимірювання в телекомунікаціях
СП06 Теорія електричного зв’язку
СП07 Комп’ютерні та телекомунікаційні мережі
СП08 Обчислювальна техніка та мікропроцесори
СП09 Теорія інформації та кодування
СП10 Обчислювальна техніка та інформаційні технології. Ознайомча практика
СП11 Алгоритмізація та програмування
СП12 Інженерна та комп’ютерна графіка
СП13 Операційні системи
СП14 Основи теорії ймовірностей
СП15 Фізичні основи телекомунікацій
СП16 Технології побудови телекомунікаційних еко-систем
СП17 Системи комутації в електрозв’язку
СП18 Системи мобільного зв’язку
СП19 Основи індустріальної сертифікації CISCO
СП20 Захист інформації у телекомунікаційних системах
СП21 Виробнича практика
СП22 Переддипломна практика
Дисципліни вільного вибору студента

ВВП01 Лінії передачі
ВВП02 Радіорелейні і супутникові системи передачі
ВВП03 Системи передачі в електрозв’язку
ВВП04 Методи передачі і розподілу інформації в телекомунікаційних системах та мережах
ВВП05 Оптоволоконне обладнання телекомунікаційних систем
ВВП06 Якість обслуговування в інфокомунікаційних мережах
ВВП07 Системи доступу
ВВП08 Адміністрування операційних систем Linux
ВВП09 Цифрова обробка сигналів
ВВП10 Частотно-селективні пристрої радіотелекомунікаційних систем
ВВП11 Організація баз даних
ВВП12 Патерни проектування
ВВП13 Створення та оптимізація безпечного середовища розробки програмного забезпечення
ВВП14 Віртуалізація функцій мережі
ВВП15 Управління IT-проектами
ВВП16 Технології збору, зберігання і аналізу даних
ВВП17 Проектування та адміністрування комп’ютерних мереж
ВВП18 Управління конфігурацією проекту
ВВП19 Системний аналіз та моделювання систем
ВВП20 Веб-програмування
ВВП21 Теорія електричних кіл та сигналів
ВВП22 Теорія сигналів та систем
ВВП23 Комп’ютерне конструювання
ВВП24 Цифрова обробка сигналів в інформаційно-комп’ютерних системах
ВВП25 Програмні засоби телекомунікаційних систем
ВВП26 Теорія імовірностей і математична статистика
ВВП27 Надійність і діагностування систем телекомунікацій
ВВП28 Основи створення високонавантажених телекомунікаційних систем
ВВП29 Моделювання телекомунікаційних систем
ВВП30 Розподілені телекомунікаційні системи
ВВП31 Схемотехніка телекомунікаційних пристроїв
ВВП32 Пристрої цифрової електроніки
ВВП33 Схемотехніка телекомунікаційних систем
ВВП34 Адміністрування комп’ютерних мереж
ВВП35 Адміністрування локальної комп’ютерної мережі
ВВП36 Прокладання та адміністрування комп’ютерних мереж