ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія»

Витяги з протоколів кафедри:

 Рецензії на ОПП: 

Договори про співпрацю: 

Зустрічі зі стейкхолдерами: 2021, 2022, 2023

Результати анкетування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Технології переробки нафти, газу та твердого палива» рівня бакалавр

Результати анкетування студентів за результатами зимової сесії 2023/2024 навчального року

 Міжнародна академічна мобільність.

161_самоаналіз.pdf

 ОПП “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” для громадян України:
2020,   2022.,  2023.

ОПП “Технології переробки нафти, газу та твердого палива” для громадян іноземних держав:
2020, 2022., 2023.

Навчальні плани для здобувачів освіти, громадян України: 20202022, 2023

Навчальні плани для здобувачів освіти, громадян іноземних держав: 2020, 2022 2023

Дисципліни вільного вибору студента із загально університетського каталогу дисциплін

Силабуси навчальних дисциплін :

Здобувачі освіти – громадяни України
Здобувачі освіти – громадяни іноземних держав 
Загальна підготовка:
General preparation:
 
ЗП1
GP1
Історія та культура України
History and culture of Ukraine
Силабус
Syllabus
ЗП2
GP2
Українська мова (професійного спрямування)
Ukrainian language (professional direction)
Силабус
Syllabus
ЗП3
GP3
Іноземна мова
Foreign Language
Силабус
Syllabus
ЗП4
GP4
Філософія
Philosophy
Силабус
Syllabus
ЗП5
GP5
Правознавство
Jurisprudence
Силабус
Syllabus
ЗП6
GP6
Вища математика, ч.1
Higher mathematics, part 1
Силабус
Syllabus
ЗП7
GP7
Вища математика, ч.2
Higher mathematics, part 2
Силабус
Syllabus
ЗП8
GP8
Фізика, ч.1
Physics, part 1
Силабус
Syllabus
ЗП9
GP9
Фізика, ч.2
Physics, part 2
Силабус
Syllabus
ЗП10
GP10
Загальна та неорганічна хімія,ч.1
General and inorganic chemistry, part 1
Силабус
Syllabus
ЗП11
GP11
Загальна та неорганічна хімія, ч.2
General and inorganic chemistry, part 2
Силабус
Syllabus
ЗП12
GP12
Органічна хімія, ч.1
Organic chemistry, part 1
Силабус
Syllabus
ЗП13
GP13
Органічна хімія, ч.2
Organic chemistry, part 2
Силабус
Syllabus
ЗП14
GP14
Історія науки і техніки
History of science and technology
Силабус
Syllabus
ЗП15
GP15
Фізичне виховання
Physical Education
Силабус
Syllabus

Спеціальна (фахова) підготовка:
Special (professional) training:

СП1
ST1
Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
Introduction to. Introductory practice
Силабус
Syllabus
СП2
ST2
Інженерна графіка
Engineering graphics
Силабус
Syllabus
СП3
ST3
Промислова екологія
Industrial ecology
Силабус
Syllabus
СП4
ST4
Аналітична хімія
Analytical chemistry
Силабус
Syllabus
СП5
ST5
Фізична хімія, ч.1
Physical chemistry, part 1
Силабус
Syllabus
СП6
ST6
Інформаційні технології в хімічних технологіях і інженерії
Information technology in chemical technology and engineering
Силабус
Syllabus
СП7
ST7
Процеси та апарати хімічних виробництв, ч.1
Processes and devices of chemical production, part 1
 
Силабус
Syllabus
СП8
ST8
Фізична хімія, ч.2
Physical chemistry, part 2
Силабус
Syllabus
СП9
ST9
Процеси та апарати хімічних виробництв, ч.2
Processes and devices of chemical production, part 2
Силабус
Syllabus
СП10
ST10
Загальна хімічна технологія
General chemical technology
Силабус
Syllabus
СП11
ST11
Поверхневі явища та дисперсні системи
Surface phenomena and dispersed systems
Силабус
Syllabus
СП12
ST12
Фізика і хімія горючих копалин ч.1
Physics and chemistry of combustible fossils part 1
 
Силабус
Syllabus
СП13
ST13
Математичне моделювання та оптимізація об’єктів хімічної технології
Mathematical modeling and optimization of objects of chemical technology
Силабус
Syllabus
СП14
ST14
Фізика і хімія горючих копалин ч.2
Physics and chemistry of combustible fossils part 2
Силабус
Syllabus
СП15
ST15
Основи технологій переробки нафти і газу
Basics of oil and gas processing technologies
Силабус
Syllabus
СП16
ST16
Основи технологій переробки твердих горючих копалин
Fundamentals of technologies for the processing of solid fossil fuels
Силабус
Syllabus
СП17
ST17
Основи наукових досліджень
Basics of the scientific research
Силабус
Syllabus
СП18
ST18
Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
Control and management of chemical and technological processes
 
Силабус
Syllabus
СП19
ST19
Основи проектування виробництв галузі
Basics of designing industry productions
Силабус
Syllabus
СП20
ST20
Економіка підприємства
Enterprise economics
Силабус
Syllabus
СП21
ST21
Охорона праці
Safety labour 
Силабус
Syllabus
СП22
ST22
Виробнича практика
Production practice
Силабус
Syllabus
СП23
ST23
Переддипломна практика
Undergraduate practice
Силабус
Syllabus
СП24
ST24
Атестація
Attestation
 

Вибіркові компоненти освітньої програми:
Optional components of the educational program:

ВП1
OP1
Методи аналізу  продуктів переробки горючих копалин
Methods of analysis of fossil processing products
Силабус
Syllabus
ВП2
OP2
Фізика і хімія адсорбентів
Physics and chemistry of adsorbents
Силабус
Syllabus
ВП3
OP3
Сучасні  методи підготовки та очищення нафто- та газопромислової сировини
Modern methods of oil and gas pretreatment
Силабус
Syllabus
ВП4
OP4
Автомобільні експлуатаційні матеріали
Automobile operational materials
Силабус
Syllabus
ВП5
OP5
Устаткування нафтосховищ
Oil storage equipment
Силабус
Syllabus
ВП6
OP6
Устаткування виробництв переробки нафти і газу
Equipment for oil and gas processing industries
Силабус
Syllabus
ВП7
OP7
Устаткування виробництв переробки твердих горючих копалин
Equipment of solid fuel processing plants
Силабус
Syllabus
ВП8
OP8
Методи визначення якості нафти, газу та продуктів переробки
Methods of determining the quality of oil, gas and refined products
Силабус
Syllabus
ВП9
OP9
Альтернативні види палива
Alternative fuels
Силабус
Syllabus
ВП10
OP10
Системи автоматичного проектування
Computer-aided design systems
Силабус
Syllabus
ВП11
OP11
Технології вуглецевих матеріалів
Technology of carbon materials
Силабус
Syllabus
ВП12
OP12
 Фізика і хімія палив, олив, мастил
Physics and chemistry of fuels, oil, lubricants
Силабус
Syllabus
ВП13
OP13
Методи оцінки та запобігання окисненню палива
Methods of assessment and prevention of fuel oxidation
Силабус
Syllabus
ВП14
OP14
Збір та підготовка  вуглеводневої сировини
Gathering and preparation of hydrocarbon raw materials
Силабус
Syllabus
ВП15
OP15
Підготовка та збагачення вуглеводневої сировини
Preparation and enrichment of hydrocarbon raw materials
Силабус
Syllabus
ВП16
OP16
Технології виробництва та використання пластичних мастил
Technologies of production and use of plastic lubricants
Силабус
Syllabus
ВП17
OP17
Технології виробництва модифікованих бітумів
Production technologies of modified bitumen
Силабус
Syllabus
ВП18
OP18
Технології ракетних палив
Technologies of rocket fuels
Силабус
Syllabus
ВП19
OP19
Промисловий трубопровідний транспорт нафти, газу
Industrial pipeline transport of oil and gas
Силабус
Syllabus
ВП20
OP20
Методи утилізації відходів виробництва переробки вуглеводневої сировини
Methods of disposal of production waste from the processing of hydrocarbon raw materials
Силабус
Syllabus
ВП21
OP21
Устаткування газорозподільчих станцій
Equipment of gas distribution stations
Силабус
Syllabus
ВП22
OP22
Переробка нафтозаводських газів в компоненти моторних палив
Processing of refinery gases into components of motor fuels
Силабус
Syllabus
ВП23
OP23
Виробництво моторних палив з нетрадиційної сировини
Production of motor fuels from non-traditional raw materials
Силабус
Syllabus
ВП24
OP24
Технології виробництва та використання ПАР в переробці вуглеводневої сировини
Technologies of production and use of surfactants in the processing of hydrocarbon raw materials
Силабус
Syllabus