Програма кандидата на посаду директора ННІХТІ Ігора Михайловича Рищенко

Програма директора

 

ПРОГРАМА

 

кандидата на посаду директора інституту

хімічних технологій та інженерії  НТУ «ХПІ»

Рищенко Ігоря Михайловича

 

Основна мета даного документа – відобразити погляди на поточний стан інституту  й запропонувати основні напрями  його подальшого розвитку. Підготовлена програма базується на досвіді роботи у НТУ «ХПІ» протягом понад 30 років, та на посаді в.о. директора ННІХТІ з лютого 2018 року.

Насамперед, необхідно вибудувати стратегічну лінію розвитку інституту в цілому, як мінімум на кілька років вперед. Принципово вирішити це питання можна лише всім колективом при цілеспрямованій координації зусиль. Вирішення цього питання дозволить, по-перше, згуртувати колектив, усунути причини внутрішньої напруженості, а по-друге, дасть можливість відійти від практики нескінченного «ручного поточного управління» і стресового реагування на зовнішні проблеми.

В якості базової пропозиції по формуванню стратегії розвитку ННІХТІ пропонується зосередитися на розв’язанні визначених вище основних завдань та підпорядкувати цій стратегії наявні ресурси й план матеріально-технічного розвитку інституту.

 

 

Стратегія подальшого розвитку  НН ІХТІ

 

У основу цієї програми закладені два ключових поняття: спадкоємності і поступового сталого розвитку. Тобто, необхідно взяти найкраще з надбаного, з досвіду, зі знань, зберегти його та передати далі. А  позитивного росту не буде без аналізу становища, без пропонування вирішення поточних та довгострокових задач, без впровадження інноваційного та передового досвіду.

 

 

Умови існування

 

 1. Відповідність вимогам (на рівнях від окремого працівника до кафедри та інституту в цілому):
 • Закону про освіту, Закону про вищу освіту, ліцензійним та акредитаційним вимогам, нормативним документам МОНУ, вимогам до статусу національного ВНЗ, тощо;
 • контроль виконання наказів НТУ «ХПІ», розпоряджень директора ІХТІ, рішень Вченої ради ІХТІ;
 • відповідальність за виконання.
 1. Збереження існуючих досягнень (переліку спеціальностей, спеціалізацій, контингенту студентів та аспірантів, обсягів прийому, обсягів наукової тематики)

 

Умови розвитку

 

 • оптимізація кадрового складу та структури ІХТІ (створення конкурсної системи відбору кадрів на рівні ІХТІ; жорсткі заходи щодо виконання вимог);
 • організація стратегічного взаємовигідного співробітництва ІХТІ та окремих кафедр (з профільними підприємствами; з випускниками; українськими та іноземними ВНЗ, науковими організаціями та окремими колегами) з метою розвитку матеріальної бази (через співробітництво, залучення спонсорів, науку, гранти, тощо).
 • збільшення прийому студентів (через системну роботу з абітурієнтами різного віку, оптимізацію переліку спеціальностей та спеціалізацій)
 • збільшення прийому аспірантів (створення системи відбору, підвищення престижності)

 

Декларація розвитку  інституту реалізується наступними заходами за основними напрямами діяльності:

 

Наукова діяльність

 • Силами співробітників інституту та на базі кафедрального обладнання відкрити на кожній кафедрі (або міжкафедрально) аналітичні лабораторії (або лабораторії сертифікації) продукції, речовин та матеріалів, що відповідають профілю кафедри.
 • Створити в інституті міжкафедральні кластери по принципу науково-виробничих об`єднань («кафедра – науково-дослідна організація – виробництво» або «кафедра – асоціація виробників») у галузі видобування та переробки пальних копалин, харчової та хімічної промисловості, виробництва та переробки високомолекулярних сполук.
 • Активно залучати співробітників інституту до роботи експертної спільноти на платній основі.
 • Активізувати участь в різних конкурсах для отримання фінансування: бюджетного (фундаментальні і прикладні проекти), грантів, у тому числі Міжнародних, грантів для молодих вчених.
 • Розширювати зв’язки з промисловістю з метою укладання господарських договорів. Для випускаючих кафедр необхідне укладення господарських договорів не менше, ніж на 100 тис. грн., для загальних кафедр – не менше, ніж на 50 тис. грн.
 • Збільшення кількості аспірантів різних форм навчання до 80 осіб, активно залучати іноземних громадян до навчання в аспірантурі.
 • Залучення талановитої молоді (кандидатів наук) і створення сприятливих умов для роботи над докторськими дисертаціями. Кожна кафедра повинна мати хоча б 1 співробітника для роботи над докторською дисертацією.
 • Залучення всіх професорсько-педагогічних працівників для виконання ініціативних тем (ІІ половина робочого дня), виконання яких є базовим при подачі на конкурс нових проектів.
 • Активізувати залучення талановитих студентів для участі їх в Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних і міських конкурсах науково-дослідних робіт.
 • Підтримка високого рівня провідних досліджень, в тому числі залучення інвестицій в розвиток сучасної матеріально-технічної бази інституту.
 • Необхідність інтеграції наукових досліджень співробітників шляхом участі в Міжнародних конференціях, спільних Міжнародних програмах і проектах, отримання Міжнародних грантів і т.д.
 • Залучення та підтримка талановитої молоді для стажування в провідних наукових центрах Європи і Азії.
 • Збільшення кількості публікацій у провідних фахових виданнях, включених до баз даних Scopus і Web of Science. Кожному професору, д.т.н. бажано опублікувати не менше 2 статей в рік в цих виданнях, а доценту, кандидату наук – не менше 1 статті в рік.
 • Збільшити кількість охоронних документів, ліцензій і т.п.
 • Розробити програму «Кадри» з урахуванням аспірантів, які не змогли вчасно захиститися. Створити сприятливі умови і надавати допомогу для захисту аспірантів минулих років.
 • Розробити програму видань «Монографії».
 • Створення професійних електронних бібліотек книг, наукових та науково-прикладних журналів, аудіо- та відеоматеріалів на кафедрах.
 • Постановка і організація роботи написання та оформлення грантів на кафедрах. Створити централізований моніторинг національних і зарубіжних грантових програм в рамках спеціальностей Інституту.
 • Планування, моніторинг та реалізація наукометричної роботи Інституту.
 • Організація загальної науково-дослідної лабораторії для всіх співробітників, аспірантів і магістрантів Інституту.
 • Розвиток наукових шкіл на кафедрах з високим авторитетом у науковому світі.
 • В Інституті випускаються 3 друкованих видання: «Вісник НТУ«ХПІ» серії «Хімія, хімічна технологія та екологія» та «Інноваційні дослідження в наукових роботах студентів» і журнал «Інтегровані технології та ресурсозбереження». Просувати зазначені видання на сучасний рівень друкованих видань для включення їх до переліку рейтингових.

 

Освітня діяльність

У відповідності до положень болонської системи про освіту протягом життя (learning during the life) надавати платні послуги наступного характеру:

 • стажування вчителів ЗОШ та викладачів коледжів та інших навчальних закладів I – III рівнів акредитації;
 • організація підвищення кваліфікації лаборантів, техніків та інженерів підприємств хімічної та видобувної промисловості;
 • читання тематичних лекцій для співробітників зацікавлених організацій, співробітництво із центрами зайнятості, тощо.

 

Робота по залученню абітурієнтів

 • Винести на розгляд вченої ради університету питання про відкриття на базі НТУ «ХПІ» власного ліцею I – III рівнів акредитації (хоча б з 5 класу) з обов’язковим хіміко-біологічним напрямом.
 • Винести на розгляд вченої ради університету питання про відкриття на базі компьютерно-технологічного коледжу НТУ «ХПІ» хіміко-технологічного відділення.
 • Активізувати роботу співробітників інституту в малій академії наук.
 • Розширити активність співробітників кафедр інституту в діяльності STEM – руху.

 

Міжнародна діяльність

Головна задача діяльності в цьому напрямі – це розвиток міжнародних зв‘язків на всіх рівнях освітнього процесу.

 1. Навчання:
 • Розробка навчальних програм для викладання англійською мовою.
 • Поширення викладання фахових дисциплін англійською мовою.
 • Розробка спільних освітніх програм з іноземними університетами – партнерами університету, в тому числі програм подвійного диплому.
 • Підготовка методичних вказівок і посібників, орієнтованих на іноземців.
 • Створення системи заохочення співробітників інституту, які беруть участь у роботі з іноземними студентами.
 1. Залучення іноземних студентів до вступу на факультет:
 • Збільшити кількість іноземних громадян, що навчаються в інституті до 400 осіб.
 • Активна робота з контрактерами, підготовка агітаційних матеріалів про навчання і потенційну наступну діяльність.
 • Побудова відповідного привабливого іміджу кафедр та інституту в цілому.

 

 1. Пропозиції міжнародного співробітництва:
 • Розширення можливостей закордонних наукових стажувань для викладачів факультету. Забезпечення інтересів факультету з цього питання на університетському рівні.
 • Розширення й розвиток контактів із закордонними вишами з питання підготовки студентів і аспірантів (наукові стажування, спільне наукове керівництво, узгодження принципів взаємозаліку дисциплін при навчанні протягом семестру і більше).

 

 

 

Удосконалення системи діяльності ІХТІ та кафедр за усіма напрямками через :

 • прозорість, оприлюднення результатів діяльності;
 • систему заохочення кращих кафедральних колективів та співробітників;
 • електронний документообіг;
 • ефективну систему зворотного зв’язку від колективу до дирекції, активізацію роботи профспілки та інших громадських організацій викладачів та студентів.

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

в.о. директора навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії щодо діяльності інституту з 01.02.2018 р.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

З метою забезпечення діяльності інституту сформовано вчену раду, науково-технічну раду, методичну комісію, групи забезпечення спеціальностей, раду молодих вчених , первинні профспілкові організації співробітників та студентів, стипендіальну комісію, комісію з поселення до гуртожитків тощо.

Задля вирішення питань поточної діяльності щотижнево проводяться наради дирекції та завідувачів кафедр.

Відповідно до Положення про інститут видаються розпорядження директора, які обов’язкові для виконання усіма співробітниками.

Вченою радою ННІ ХТІ затверджено плани навчальної, наукової, методичної, виховної та профорієнтаційної роботи на 2018/2019 навчальний рік. Напрацьовані та в цілому схвалені ректором Основні напрями діяльності ННІ ХТІ до 2020 року.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Підготовка ведеться на 13 кафедрах інституту з 4 спеціальностей за 16 спеціалізаціями.

Контингент: бюджет – 839 студентів, контракт – 130 , іноземці – 175.

Всього : 1144 студенти.

За результатами літньої сесії 2017/2018 навчального року абсолютна (якісна) успішність складає: за бюджетом – 97% (62%), за контрактом – 80% (30%)

Переможці II-го туру Всеукраїнських олімпіад 2018 р.: Загальна кількість переможців – 14 ( ІІ місце – 8 студентів; ІІІ місце – 6 студентів). Переможці міжнародного конкурсу студентських наукових робіт у м. Стамбулі – 3 особи.

Кращі студенти інституту є іменними стипендіатами 2018р.: Безрукавий Д.В., гр. ХТ – 55б (О) – стипендія Президента України;   Воротна А.О. , гр. ХТ – 55а(О) – стипендія ім. В.Л. Кирпичова; Сорочинський В.М., гр. ХТ – 43амп(О) , Давидкін Р.О., гр. ХТ – 43амп(О) , Бондаренко В.Ю., гр. ХТ – 43амп(О) , Сазоник В.В., гр. ХТ – 43амп(О), Гуцул К.В.,  гр. ХТ – 45а (О)  – стипендія для кращих студентів – харчовиків від ВАТ «Наша олія»

Навчальний процес і наукові дослідження проводять біля 146 викладачів та 36 науковців, серед них 36 доктори наук, 67 професорів та біля 120 кандидатів наук і доцентів. Середній вік викладачів інституту – 51 рік, керівництва інституту – 48 років.

У квітні  2018 р. в інституті організовано регіональний  східноєвропейський осередок Спілки нафтогазових інженерів (SPE) для студентів і професіоналів до якої входять 79 студентів та викладачів  НН ІХТІ.

За участі студентів та викладачів інституту проведено 63 відкритих уроки та понад 200 майстер-класів та воркшопів для школярів,  2 тематичні конференції для випускників шкіл із зони АТО, укладено 7 договорів про співпрацю із школами та ліцеями Харківської області.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Об’єми держбюджетної, прикладної та госпдоговірної тематики  кафедр становлять (тис. грн.): госпдоговірна – 1752,1; прикладна – 8176; фундаментальна – 2970. На кафедрах плідно працюють визнані наукові школи, роботи виконують штатні працівники і викладачі – сумісники.

Кафедри ННІ МІТ співпрацюють з такими потужними підприємствами як:  компанія «EMO FRITE» (Словенія), ДП «Укрмедтестстандарт», ПАТ «Карпатигаз», ТОВ «Укрспецбудтехсервіс», Славутський комбінат ПАТ «Будфарфор», ТОВ «Фасіндар», ТОВ «Харківхімпром», ТОВ «Трубний завод», ТОВ «Укрндікомунпроект»,  ВАТ “Сумський НВО ім. М.В. Фрунзе, УкрНДІхиммаш, ДП «Нафтохімпроект» та ін.

Безпосередню участь в НДР беруть не тільки співробітники кафедр, а також і студенти в рамках виконання наукової роботи магістра. За результатами НДР більше 80 студентів інституту виступили з доповідями на Внутрішньовузівській науково-практичній студентській конференції магістрантів НТУ “ХПІ”, більше 20 з них взяли участь в міжнародній конференції MicroCAD,  понад 20 студентів опубліковують свої наукові праці в журналах і вісниках НТУ «ХПІ». Чисельність аспірантів усіх форм навчання на  кафедрах інституту становить біля 70 осіб.

У 2018 р. планується захист: 2 докторські і 13 кандидатських робіт, подано до захисту 6 робіт.

При кафедрах ННІ МІТ діє 2 спеціалізовані докторські вчені ради, що дозволяють захистити дисертаційні роботи по таким спеціальностям: 05.17.01 – технологія неорганічних речовин, 05.17.03 – технічна електрохімія,  05.17.11 – хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, 05.17.08 – процеси та обладнання хімічних технологій, 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів, Випускаються журнали і вісники: журнал «Інтегровані технології та енергозбереження», вісники НТУ «ХПІ»: «Хімія. Хімічні технології та екологія», «Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів».

У 2018 р. студенти інституту прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі наукових  студентських робіт і досягли таких результатів: 1 місце – 2, 2 місце – 3, Всього 5 призове місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу наукових  студентських робіт.

У 2018 році кафедрами було проведено конференції: міжнародні – 3; всеукраїнські – 1.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

          Основними напрямами методичної роботи кафедр і інституту були:

 • Аналіз та контроль роботи кафедр з методичного забезпечення навчальних дисциплін, розробка методичних вказівок до нових та існуючих дисциплін. Створення лабораторних макетів і стендів за участю студентів.
 • Підготовка екзаменаційних білетів, завдань з модульних контрольних робіт, індивідуальних завдань, матеріалів до переддипломних практик та якісне проведення практик.
 • Підготовка студентських робіт для участі в конкурсах, конференціях, олімпіадах, публікаціях в спеціалізованих журналах. Аналіз результатів та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня цих робіт.
 • Організація підвищення кваліфікації викладачів, ознайомлення викладачів і аспірантів з надходженнями технічної літератури до науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ».
 • Організація роботи кафедр щодо упровадження сучасних педагогічних технологій та проведення на кафедрах методичних або науково-методичних конференцій.
 • Організація та проведення профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів. Підведення підсумків нового прийому. Розробка заходів для поліпшення агітаційної роботи серед ймовірних абітурієнтів.
 • Розроблені, оновлені та застосовуються 8 нових дистанційний курсів навчання. Застосовуються ігрові форми проведення занять.
 • На кафедрах видобування нафти, газу і конденсату та переробки нафти, газу та твердого палива підготовлено курси лекцій та проводяться лекційні і практичні заняття англійською мовою.
 • В конференціях, методичних семінарах по вдосконаленню педагогічної майстерності, які проводяться методичним відділом НТУ «ХПІ», активну участь приймають викладачі інституту.

Перелічені питання включались до планів роботи методичних комісій кафедр і інституту, вирішувались в робочому порядку на кафедрах та щотижневих нарадах з завідувачами кафедр у директораті.

 

ВИХОВНА РОБОТА

 • Проведено поселення студентів 1-6 курсів у гуртожитки, які закріплені за ННІ ХТІ та інші.
 • Організовано щоденне чергування викладачів у гуртожитках.
 • Підготовлено вибори студентського самоврядування у гуртожитках №11.
 • Здійснюється постійна участь членів дирекції інституту в роботі студ. ради гуртожитку №11.
 • Опубліковано 19 статей і заміток у «Політехніку» щодо життя у гуртожитку, спортивних змаганнях, досягнень у навчанні та наукової роботі, разом з музеєм ХПІ проведено 2 тематичні зустрічі з випускниками факультету – успішними вченими та виробничниками.
 • У студентській спартакіаді брали участь понад 90 осіб, футбольна збірна інституту стала абсолютним чемпіоном університету, володарем 2-х кубків (суперкубку  і кубку ім. Семко)
 • Організовано участь студентів у в святі та програмі посвячення в студенти  31 серпня 2018 року.
 • Організовано і проведено збори студентів першого курсу з питань навчання та  поведінки в університеті, в гуртожитку та місті.
 • Постійне щотижневе проведення старостату.
 • Участь студентів у ремонті, благоустрої гуртожитків та території навколо них.

ПРИЙОМ ДО ІНСТИТУТУ

У 2018 році на 1-й курс на базі ПЗСО зараховано 134 студентів на бюджетну форму та 6 за контрактом. Всього 140 абітурієнти.

На 1-й курс на базі диплому молодшого спеціаліста – 15 (бюджет).

Загалом на 1-й курс: 155 абітурієнти.

На 2-й, 3-й курси – 8 (бюджет) і 7 (контракт).

На 5-й курс зараховано 178 студентів (бюджет – 153, контракт – 25).

 

ОСОБИСТІ ОБ’ЄКТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Загальна кількість наукових, навчально-методичних праць та звітів з НДР становить 187 (з них 8 навчальних посібників, 1 монографія, 18 методичних вказівок та практикумів, 24 патенти на винаходи),  h- індекс = 3.

Керую аспірантом , офіційно опонував докторську та кандидатські дисертації. Стаж науково-педагогічної роботи – 34 роки, на посаді директора –8 місяців.

Кожні п’ять років проходив підвищення кваліфікації, останнє – у 2014 році (зараховано захист докторської дисертації наказом по університету).

 

В.о. директора  ННІХТІ                                      Рищенко І.М.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *