2018

1. Evolution of the generalized body of knowledge on project management / I. V. Kononenko, S. Yu. Lutsenko // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ», 2018. – № 2 (1225).– С. 17–22.
DOI: 10.20998/2413-3000.2018.1277.2

2. Кононенко И.В. Формирование методологии управления портфелем проектов и программ организации. XV Міжнародна конференція “Управління проектами у розвитку суспільства”. Тези доповідей. м. Київ, 18-19 травня 2018 р. С. 109-111.