2014

1. Кононенко И.В., Колесник М.Э., Лобач Е.В. Процесс многокритериальной оптимизации содержания проекта при использовании методологии PMBoK // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – – №2 (1045). – с. 11-17.

2. Кононенко И.В., Колесник М.Э., Лобач Е.В. Многокритериальная оптимизация содержания проекта // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – – №3 (1046). – с. 26-36.

3. Кононенко И.В., Репин А.Н. Закономерность влияния изменений прироста ВВП страны на объем капитальных инвестиций в ее экономику: новые факты // ХI Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». м. Київ, 23-24 травня 2014. Тези доповідей. – 2014. – с. 95-96.

4. Кононенко И.В., Бабич И.И. Оценка точности прогнозирования имитационной модели научно-технологического развития видов экономической деятельности Украины // Управління проектами: стан та перспективи: тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 2014. – с.138-139.

5. Кононенко И.В., Харазий А.В. Трехэтапный метод выбора оптимальной методологии управления проектом // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами». м. Миколаїв, вересень 2014. Тези доповідей. – 2014. – с. 38-39.

6. Гринченко М.А., Агапова А.С. Розробка програмного засобу для вирішення задачі визначення конкурентоспроможності організації // VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року). Матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч.1. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – с. 4.

7. Бабич І.І., Буцай Є.В. Розробка веб-сервісу, що надає послуги в сфері трансферу технологій // VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року). Матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч.1. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – с. 16-17.

8. Бабич І.І., Глєбов О.С. Розробка програмного забезпечення для вирішення задачі оптимізації будівництва та експлуатації складу // VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року). Матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч.1. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – с. 18-19.

9. Гринченко М.А., Ісаєнко О.К. Аналіз стейкхолдерів проекту та розробка стратегії взаємодії з ними // VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року). Матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч.1. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – с. 30-31.

10. Харазій А.В., Коноплина А.Г., Іващенко А.В., Козяр С.Н., Жадан О.В. Адаптація методологій PMBoK, Prince2, P2M та SWEBOK залежно від розмірів проекту та розрахунок тривалості управління проектами при використанні даних методологій // VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року). Матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч.1. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – с. 36-37.

11. Кононенко І.В., Тонкопєєва Д.О., Кішкінова А.В. Розробка програмного забезпечення для оптимізації змісту проекту за п’ятьма критеріями при нечітких вхідних даних // VIII Університетська науково-практична студентська конференція магістрантів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (22–24 квітня 2014 року). Матеріали конференції: у 3-х ч. – Ч.1. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – с. 59-60.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *