Історія кафедри

Посилання на профіль Google Scholar кафедри права: https://scholar.google.com.ua/

У 1998 році ректорат нашого університету прийняв рішення про створення спеціальної кафедри – кафедри права. Це було пов’язано з необхідністю розширення та поглиблення правових знань серед студентської молоді, відкриттям нових спеціальностей, які потребували більш ґрунтовної юридичної підготовки. Такі завдання були покладені на знов створену кафедру, яку очолила Перевалова Людмила Вікторівна, кандидат філософських наук, на той час доцент кафедри соціології та права. Це був перший досвід створення правової кафедри у технічному вищому навчальному закладі.

Перш за все необхідно було сформувати колектив кафедри, розробити навчальні програми та плани з багатьох дисциплін, які раніше не викладалися в університеті, відремонтувати та підготувати приміщення кафедри. Все це було зроблено. І з нового навчального року кафедра почала працювати. У складі кафедри тоді було тільки 5 викладачів, які працювали  ще у складі кафедри соціології та права. За роки існування кафедри кількість викладачів збільшувалась, тому що збільшувалась кількість навчальних курсів, що викладалися для різних факультетів та спеціальностей.

За ці роки в університеті відкрилися нові факультети і нові кафедри. Університет готує фахівців з самих різних спеціальностей, а це вимагає і нових юридичних дисциплін. Нові курси розробляються і викладаються з урахуванням інтересів кожного конкретного факультету і випускаючої кафедри. Головним критерієм такого підходу є те, щоб кожен студент отримав саме йому необхідні знання і уміння, щоб він міг їх використати у своїй подальшій професійній діяльності. Так, для студентів економічного факультету, факультету бізнесу і фінансів викладаються такі навчальні курси як  “Правознавство”, “Господарське і фінансове право”, “Договірне право”, “Трудове право”, “Екологічне право” для студентів ІТ – факультету, а для фахівців у сфері “Адміністративного менеджменту”  і магістрів інших спеціальностей такий курс як “Правове забезпечення управлінської діяльності”. При проведенні семінарських занять головний упор робиться на самостійну роботу студентів. З цією метою на кафедрі були розроблені тестові завдання, практичні завдання, які примушують студентів самостійно думати, аналізувати чинне законодавство і застосовувати його на практиці. Студенти  вчаться складати різного роду договори, позовні заяви, юридичні документи. Для активізації самостійної роботи студентів викладачі кафедри використовують ділові ігри, ігрове проектування. Так разом з кафедрою обліку та аудиту економічного факультету проводяться семінари з теми «Податковий контроль». Під час підготовки до заняття студенти вивчають Податковий кодекс, податкові документи, готуються до податкових перевірок. Семінар проводиться під керівництвом старшого викладача кафедри права Гаряєвої Г.М. та старшого викладача кафедри обліку та аудиту Шовкопляс Т.В. Студенти економічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Інтелектуальна власність» приймають участь у проведенні семінарів по темі «Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності», який проводиться при активної участі Державного інспектора з питань інтелектуальної власності в Харківської області. Студенти приймають участь у перевірках, складають акти, протоколи, за підсумками такої роботи складаються звіти, презентації, які представляються на семінарі. Для студентів факультетів КІТ та ІФ проводяться семінари по темі «Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності», під час якого студенти готують засновницькі документи, подають заяви на реєстрацію, оспорюють немотивовані відмови у суді.

Викладачі кафедри проводили і інші інтересні  заняття з використанням ролевих ігор, турнірів, під час підготовки до таких семінарських занять студенти не тільки одержують необхідні професійні знання, але і навчаються складати правові документи , знайомляться з різними способами захисту своїх прав, підвищують свою правову культуру.

Приєднання до Болонської хартії зажадало від кафедри, та і не тільки від неї, змін підходів до викладання. Викладачами кафедри були розроблені дистанційні курси «Правознавство», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Підприємницьке право», «Господарське і фінансове право», «Господарське право», «Договірне право», «Трудове право».

Для підготовки  студентів , що навчаються на англійській мові, викладачами кафедри були спеціально підготовлені лекційні курси «Правознавство», «Господарське право», «Договірне право» та «Трудове право», розроблені плани практичних занять, завдання для самостійної роботи на англійській мові.

Наукова робота кафедри присвячена розробці такої важливої проблеми як становлення і розвиток громадянського суспільства в Україні. У руслі цієї  проблеми ведуться наукові розробки наших викладачів : було захищено п’ять кандидатських дисертацій(Аврамова О.Є., Яковець І.С., Нестеренко П.В., Васильєва Н.Г., Лисенко І.В.), опубліковані чотири монографії, щорічно публікується не менше 20 наукових статей і тез.

Велика робота проводиться викладачами кафедри по  залученню студентів до наукової роботи. Викладачі кафедри успішно здійснюють керівництво дипломними та магістерськими роботами зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

Інтерес до наших дисциплін досить високий, при проведенні будь-яких опитувань студенти завжди вказують на необхідність отримання юридичних знань. Про це можна судити і по постійному зростанню кількості учасників  олімпіад по правознавству, студентських наукових конференцій. Наші студенти неодноразово брали участь у Всеукраїнських олімпіадах по правознавству і, попри те, що їх суперниками були  студенти юридичних вищих навчальних закладів, входили у десятку призерів.

Доброю традицією стало проведення  кафедрами гуманітарного циклу студентських наукових конференцій, престиж яких постійно зростає. У них  вже беруть участь не лише студенти  НТУ «ХПІ»,  університетів України, але і студенти з інших країн. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді на такі міжнародні науково-практичні конференції як «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», «Економіко-правові основи діяльності підприємств», «Європейські традиції очима сучасної української молоді». Разом з викладачами готують та публікують наукові статті з різної правової тематиці у Віснику НТУ «ХПІ» «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства».

Багато уваги кафедра приділяє роботі зі студентами. Адже головним завданням усієї системи нашої освіти є не лише підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, але і передусім гідних громадян незалежної, демократичної держави.

Протягом навчального року кафедра проводить в університеті дні правових знань, на які запрошуються працівники правоохоронних органів, управління юстиції, адвокати, правозахисники.

За час роботи кафедри було засновано і успішно діє студентське наукове товариство “Правознавець”, його роботою успішно керує старший викладач кафедри В.Г. Вергун.

Не відмовляє кафедра і в юридичній допомозі студентам і співробітникам університету, консультуючи їх з багатьох правових питань. У газеті “Політехнік” спільно з юридичним відділом університету ведеться рубрика “Правовий лікбез”, де у форматі “запитуйте – відповідаємо” ми намагаємося відповісти на найцікавіші питання. Відповідає за цю роботу старший викладач кафедри Гаряєва Г.М., слід особливо підкреслити її активну роботу по розробці  і проведенню ділових ігор, спрямованих на активізацію навчального процесу.

За роки роботи на кафедрі була зібрана значна бібліотека юридичної літератури, якою користуються студенти і співробітники університету. У цьому заслуга працівників кабінету. Вони не лише займаються складанням каталогів і видачею літератури, а можуть надати кваліфіковану допомогу нашим студентам при написанні доповідей, рефератів, допомогти підібрати законодавчі акти, необхідні для вирішення практичних завдань. Це інженери кафедри  Зубко В.В., Софоклова О.В., Горна З.О.,  Шаблевська І.Ю.

За весь період існування кафедри було багато зроблено: захищалися дисертації, писалися посібники і підручники, постійно збільшувався обсяг навчальних дисципліни. Колектив кафедри успішно впорався і продовжує справлятися з усіма проблемами, вирішувати складні питання сьогодення.