Методичне забезпечення ОПП Міжнародні економічні відносини

Методичне забезпечення  ОПП

Міжнародні економічні відносини

Перший  (бакалаврський) рівень: 

 

 


Комплекс методичного забезпечення навчальних дисциплін зі спеціальності

Міжнародні економічні відносини 2021 рік


Забезпечення підручниками та навчальною літературою спеціальності 292 

Міжнародні економічні відносини

Електронна бібліотека

 1. Кудров В.М. Мировая экономика: учебник / В.М. Кудров. — М.: Юстицинформ, 2004 – 515 с.  (PDF)
 2. Кудров В.М. Мировая экономика: учебник / В.М. Кудров. — М.: Юстицинформ, 2009. – 512 с.  (PDF)
 3. Мировая экономика и международный бизнес: учебник / кол. авторов; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. — 5-е изд., стер. — М.: КНОРУС, — 688 с.  (PDF)
 4. Чечурина, М.Н. Международная интеграция и международные организации: учеб. пособие / М.Н. Чечурина. – Мурманск: изд-во: МГТУ, 2012. – 269 с.  (PDF)
 5. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебное пособие / Под ред. Л.Е. Стровского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с.  (PDF)
 6. Міжнародні організації / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвінової Н.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 223с.  (PDF)
 7. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове господарство: кол. монографія / За ред. І.М. Посохова, П.Г. Перерви, О.Д. Матросова, В.Г. Дюжева, В.О. Матросової. Харків : НТУ «ХПІ», 2016. (Гриф вченої ради НТУ «ХПІ»). – 450 с.  (PDF)
 8. Мировая экономика и международные экономические отношения: [в 2 ч.] Ч.1: учебник / под ред. Чл.-корр. РАН, д-ра экон. Наук, проф. Р.И. Хасбулатова. – М.: Гардарики, 2006. – 671 с.  (PDF)
 9. Мировая экономика и международные экономические отношения: [в 2 ч.] Ч. 2: учебник / под ред. Чл.-корр. РАН, д-ра экон. Наук, проф. Р.И. Хасбулатова. – М.: Гардарики, 2006. – 718 с.  (PDF)
 10. Международные экономичсекие отношения: теория и политика. Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп./ под ред. Козака Ю. Г.– К.: Центр учебной литературы, 2013. – 360 с.  (PDF)
 11. Хмылев В. Л. Современные международные отношения: учебное пособие / В.Л. Хмылев. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 210 с.  (PDF)
 12. Международные экономические отношения : учебник. / Под ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 647 с.  (PDF)
 13. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / І.В. Амеліна. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с.  (PDF)
 14. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит» – Одеса: ОНЕУ, 2012.– 670 с.  (PDF)
 15. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во “Центр учбової літератури”, 2009. – 670 с.  (PDF)
 16. Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колос І.В., Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 384 с.  (PDF)
 17. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: навч. посібник. К.: Кондор, 2005.  (PDF)
 18. Мазур О. Є. Ринкове ціноутворення. Навчальний посібник – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 480 с.  (PDF)
 19. Віноградський М.Д. Управління персоналом К.: «Центр учбової літератури», 2009.  (PDF)
 20. Никифоренко В.Г. Управління персоналом: Навчальний посібник. 2-ге видання, виправлене та доповнене. – Одеса: Атлант, 2013 р. – 275 с.  (PDF)
 21. Михайлова Л.І. Управління персоналом: навчальний посібник К.: «Центр учбової літератури», 2007.  (PDF)
 22. Рязанцев С.В. Мировой рынок труда и международная миграция: учебное пособие. С.В. Рязанцев, М.Ф. Ткаченко. – М.: Экономика, 2010. – 303 с.  (PDF)
 23. Погорєлов М.І. Управління персоналом та економіка праці  : навч. посібник. Харків : НТУ “ХПІ”, 2015.  (PDF)
 24. Под.ред. Н. Б. Элебаева Корпоративное управление: теория, методология и практика. М.: Экономика, 2010.  (PDF)
 25. Богаевская О.В. Американские корпорации: механизмы сохранения лідерства в глобальной экономике – М.: ИМЭМО РАН, 2012 – 94 с.  (PDF)
 26. Писаревський І.М., Стешенко О.Д. Управління ризиками: навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2008.  (PDF)
 27. Посохов І.М. Управління ризиками у підприємництві: навчальний посібник \ І.М. Посохов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 220 c.  (PDF)
 28. Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004.  (PDF)
 29. Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статистика: Практикум. К.: ТОВ УВПК ЕксОб, 2002.  (PDF)
 30. Опря А.Т. Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань). Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012.  (PDF)
 31. Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В., Красовська Ю.В. та інші. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни К.: Центр учбової літератури, 2009.  (PDF)
 32. Захарченко В.І., Корсікова Н.М., Меркулов М.М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012.  (PDF)
 33. Васильєв О.В. Економіка і організація інноваційної діяльності. Х.: ХНАМГ, 2010.  (PDF)
 34. Финансовый менеджмент : учебник / Под ред. Н.И. Берзона и Т.В. Тепловой. – М. : КНОРУС, 2014. – 654 с.  (PDF)
 35. Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007.  (PDF)
 36. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 576 с.  (PDF)
 37. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Ковалевський В.В Міжнародні фінанси: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007.  (PDF)
 38. Ковальчук К.Ф. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: навч. посібник. К. : «Центр учбової літератури», 2013.  (PDF)
 39. Васильківський Д.М., Яременко О.Ф. Конкуренція в міжнародному бізнесі: курс лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 80 с.  (PDF)
 40. Гриффин Р., Пастей М. Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. под ред. А.Г. Медведева. — СПб.: Питер, 2006. — 1088 с.  (PDF)
 41. Ерохин В.Л. Международное предпринимательство: учеб. пособие / В.Л. Ерохин. — М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АГРУС, 2008. – 392 с.  (PDF)
 42. Станчев М.Г. Дипломатичний протокол та етикет : навчально-методичний посібник. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015.  (PDF)
 43. За заг. редакцією Ольхового І.О. Військовий етикет і дипломатичний протокол. Навчальний посібник. К.: ВІ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011.  (PDF)
 44. Гулієв А.Д. Дипломатичний протокол та етикет : практикум К.: НАУ, 2014.  (PDF)
 45. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: навч. посіб. К.: Знання, 2005.  (PDF)
 46. Філоненко М.М. Психологія спілкування. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008.  (PDF)
 47. Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ. К.: КНЕУ, 2003.  (PDF)
 48. М.А. Бєлов, Н.М. Євдокимова, В.Є. Москалюк та ін.; За заг. ред. В.Є. Москалюка. Планування діяльності підприємства К.: КНЕУ, 2002.  (PDF)
 49. Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности. СПб: ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО», 2011.  (PDF)
 50. Гуцол А. Інноваційні технології в туризмі : Навчальний посібник Северодонецьк: ПП «Поліграф-Сервіс», 2015.  (PDF)
 51. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2006.  (PDF)
 52. Гребельник О.П. Митна справа. Підручник К.: Центр учбової літератури, 2014.  (PDF)
 53. Гребельник О.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. К.: Центр навчальної літератури, 2005.  (PDF)
 54. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти : монографія. Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009.  (PDF)
 55. Бердина М.Ю., Даюб А.В., Кузьмова Ю.С. Регулирование внешнеэкономической деятельности. СПб: ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО», 2011.  (PDF)
 56. Шишка Р.Б. Митне право України: Підручник. Київ:, 2008.  (PDF)
 57. Мировая экономика. Международные экономические отношения. Глобалистика: учебник / А.А. Суэтин. – М.: Кнорус, 2008. – 320 с.  (PDF)
 58. Борзенко В.І. Антикризове управління: навчальний посібник / В.І. Борзенко – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 232 с. (PDF)
 59. Козак Ю.Г. Міжнародна торгівля: підручник. Видання 5-те, перероб. та доп. – Киїі-Катовіце-Краков: Центр учбової літератури, 2015. – 272 с.  (PDF)
 60. Пан М.П., Торкатюк В.І., Вороніна О.С. Міжнародний менеджмент: Конспект лекцій. Харків: ХНАМГ, 2007.  (PDF)
 61. Лазарєва О.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.  (PDF)
 62. Михайлова Л.І та інші. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007.  (PDF)
 63. Борисова Л. М., Грошева Т. А., Ермушко Ж. А.        Мировая экономика. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2007.  (PDF)
 64. Гаджинский А. М. Логистика: учебник М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.  (PDF)
 65. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г Міжнародна логістика. Навчальний посібник. – К.: Обрії, 2011.  (PDF)
 66. Охріменко О.О., Іванова Т.В.         Соціальна відповідальність.  Навч. посіб. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».  (PDF)
 67. Грищук В.К. Соціальна відповідальність: навчальний посібник.  Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012.  (PDF)
 68. Кол. автор.: Лазоренко О., Колишко Р. та ін. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності. К.: Видавництво «Енергія», 2008.  (PDF)
 69. Чернявський А. Д. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. К.: МАУП, 2006.  (PDF)
 70. Карпенко О.А. Основи антикризового управління: навч.-метод. посіб. К.: Вид-во НАДУ, 2006.  (PDF)
 71. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: навч. посібник. Київ: Центр учбовової літератури, 2009.  (PDF)
 72. Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2010.  (PDF)
 73. Перегуда Є.В. Політологія: навчальний посібник К.: КНУБА, 2011.  (PDF)
 74. Горлач М.І [та ін.] Політологія: наука про політику. К.: Центр учбової літератури, 2009.  (PDF)
 75. Варій М. Й. Загальна психологія : підручник. К.: «Центр учбової літератури», 2009.  (PDF)
 76. За заг. ред.  Л.М. Кудояра Психологія: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет, 2011.  (PDF)
 77. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2008.  (PDF)