Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Лабораторія біомедичної електроніки

Наукові групи

Група з розробки адаптивних методів ідентифікації та прогнозування спонтанних прихованих кардіопатологій

Керівник групи – Щапов Павло Федорович, д.т.н., проф.


Склад групи:

 • Шишкін М.А., к.т.н., доц.
 • Куліченко В.В., к.т.н., доц.

Короткий опис проекту:

Розробка нових методів прогнозування спонтанних прихованих патологій серцевої діяльності на основі аналізу електрокардіографічних даних та даних при холтерівському моніторингу. Зокрема, прогнозування настання передсердної фібриляції.


Метою методики є формування статистично значимих ознак наближення критичного стану серця як у короткостроковому, і тривалому інтервалі спостереження.


Галузь застосування:

Діагностика порушень серцевої активності при виконанні електрокардіографічних процедур та холтерівському моніторингу ЕКС.


Стан проекту:

Розроблено математичну модель, що дозволяє ідентифікувати настання передсердної фібриляції. З використанням методів кумулятивної статистики проаналізовано можливість короткострокового прогнозу настання фібриляції.


Праці на тему:

 1. Matlab модель генератора ЕКГ сигналу на основі частотного перетворення / М. А. Шишкін [та ін.] // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Нові рішення у сучасних технологіях: зб. наук. пр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2018. – № 26 (1302), т. 1. – С. 140-147. DOI:20998/2413-4295.2018.26.20
 2. Шишкін М. А. Порівняльна оцінка методів стиснення ЕКГ-сигналів для задач телемедицини / М. А. Шишкін, К. В. Колесник // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. тр. Темат. вип. : Нові рішення у сучасних технологіях – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014. – № 36 (1079). – С. 149-155.

Контактна особа:

Доцент Кафедри ПБМЕ Шишкін М.А. e-mail: mykhailo.shyshkin@khpi.edu.ua


Група розробки методу визначення стану гідратації пацієнтів при процедурі програмного гемодіалізу

Співорганізатори:

 1. НТУ «ХПІ»
 2. Обласний клінічний центр урології та нефрології ім. В.І. Шаповала (м. Харків)

Короткий опис проекту (розробки):

Створення математичного опису багатофакторних гідравлічних процесів, що відбуваються в організмі пацієнта при видаленні рідини в ході процедури програмного гемодіалізу. Розробка методу своєчасного закінчення процедури при досягненні пацієнтом стану «сухої ваги».


Галузь застосування:

Визначення стану гідратації пацієнтів при процедурі програмного гемодіалізу за умов амбулаторних відділень, і навіть реанімацій.


Стан проекту:

Розроблено та досліджено математичну модель переміщення рідини в організмі при ультрафільтрації. Розроблено метод визначення «сухої ваги» пацієнтів, який на відміну від існуючих за рахунок безперервного контролю складових об’єму ультрафільтрату методом біоімпедансометрії дозволяє неінвазивно, автоматизовано та об’єктивно визначати момент досягнення стану нормогідратації при програмному гемодіалізі. Розроблено структурну схему приладу та алгоритм безпечного досягнення «сухої ваги».


Термін реалізації: – 1 рік.

 1. Перші 6 місяців: Розробка схемотехнічних рішень для визначення «сухої ваги» пацієнта;
 2. Останні 6 місяців: Розробка програмного забезпечення приладу. Випробування.
 3. Очікувані результати: Виготовлення дослідного зразка приладу для визначення “сухої ваги” пацієнта при програмному гемодіалізі

Контактна особа:

К.т.н. Ткачук Богдан, e-mail: bog.tkachuk@gmail.com


Група з розробки методу отримання додаткової інформації біоелектричних сигналів

Керівник групи – Щапов Павло Федорович, д.т.н., проф.


Склад групи:

 1. Томашевський Р.С., к.т.н., доц.
 2. Король Є.І., к.т.н., доц.
 3. Зольтман Ольга, аспірант

Студентська група:

 1. Корнєєва К.Р., 6 курс
 2. Доценко З.О., 6 курс

Використання інтелектуальної інформаційної технології для обробки біомедичних випадкових вимірювальних сигналів (ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ). Для побудови метричних шкал станів, що діагностуються (кількісний стан 50-100), що дозволяють здійсненню багатоальтернативної діагностики на рівні 0,999.


Поточні проекти:

Дослідження моделей спектрально нестаціонарних випадкових біопотенційних сигналів, що виникають у біохімічних об’єктах під впливом з регульованою динамікою факторних рівнів.


Контактна особа:

Томашевський Роман Сергійович. e-mail: Roman.Tomashevskyi@khpi.edu.ua


Група розробки нового методу оцінки стану рідких середовищ організму

Керівник групи – Щапов Павло Федорович, д.т.н., проф.


Склад групи:

 1. Томашевський Р.С., к.т.н., доц.
 2. Вікарій Є.Г., аспірант
 3. Студентська група:
 4. Корнєєва К.Р., 6 курс
 5. Доценко З.О., 6 курс

Створення біомеханічної вимірювальної установки для отримання метрологічних обґрунтувань багатовимірної вимірювальної інформації щодо випадкових змін, індукованих механічним впливом біопотенціалів з контролем спектральної нестаціонарності.


Поточні проекти:

Створення біомеханічної вимірювальної установки та метрологічного забезпечення для динамічного регулювання факторів механічних навантажень на біологічні зразки.


Контактна особа:

Томашевський Роман Сергійович. e-mail: Roman.Tomashevskyi@khpi.edu.ua


Група за методами та пристроями телемедицини

Керівник групи – Сокіл Євген Іванович, д.т.н., проф.


Склад групи:

 1. Шишкін М.А., к.т.н., доц.
 2. Колесник К.В., к.т.н.

Студентська група:

 1. Папірний Д.
 2. Огаркова І.

Група займається розробкою та дослідженням методів та пристроїв дистанційного моніторингу фізіологічних параметрів людини. Зокрема, створенням портативного телемедичного приладу для обміну біомедичними даними бездротовими каналами зв’язку.


Поточні проекти:

 1. Мобільна система телемедичної діагностики та контролю медико-біологічних параметрів біологічних об’єктів
 2. Розробка методів комплексної діагностики функціонального стану біологічних об’єктів на основі багатопараметричної оцінки мобільних IoT сенсорів з адаптивною структурною організацією
 3. Розробка методів комплексної діагностики функціонального стану біологічних об’єктів на основі багатопараметричної оцінки мобільних IoT сенсорів з адаптивною структурною організацієюРазработка  методов комплексной диагностики функционального состояния биологических объектов на основе многопараметрической оценки мобильных IoT сенсоров с адаптивной структурной организацией.

Група з розробки технічних засобів для вивчення функції зовнішнього дихання

Керівник групи – Куліченко В’ячеслав Вікторович, к.т.н., доцент.


Склад групи:

 1. Томашевський Р.С., к.т.н., доцент.
 2. Король Є.І. к.т.н., доцент.
 3. Махонін Н.В., аспірант.

Студентська група:

 1. Семенченко М.Ю.

Група займається проектуванням та дослідженням технічних засобів визначення параметрів функції зовнішнього дихання людини. Моделювання та розробка датчиків об’ємної швидкості повітря, підвищення точності та чутливості витратомірів, розробка та дослідження спірометрів.


Поточні проекти:

 1. Цифровий портативний спірометр із турбінним датчиком.
 2. Визначення та дослідження функції перетворення турбінних витратомірів газу.

Контактна особа:

Томашевський Роман Сергійович. e-mail: Roman.Tomashevskyi@khpi.edu.ua


Група визначення стану плазматичних мембран еритроцитів оптичними методами

Керівник групи – Томашевський Р.С., к.т.н., доц.


Склад групи:

 1. Бархоткіна Т.М., к.м.н., доц.
 2. Бернадська Т.В., аспірант
 3. Долінін Д.А.

Визначення функціональних показників еритроцитів шляхом математичної обробки їх голографічного зображення з наступним статистичним аналізом. Даний метод дозволить діагностувати захворювання на мембранному рівні та підібрати необхідну терапію, що відповідає міжнародним стандартам ВООЗ діагностики та лікування.


Поточні проекти:

Голографічна система визначення стану плазматичних мембран еритроцитів


Контактна особа:

Томашевський Роман Сергійович. e-mail: Roman.Tomashevskyi@khpi.edu.ua

Група з моделювання фізіологічних процесів в організмі людини

Керівник групи – Лапта С.С., к.т.н., доц.


Склад групи:

 1. Сокіл Євген Іванович, д.т.н., проф.
 2. Колесник К.В., к.т.н.
 3. Чмихова О.В. аспірант.

Розробка приладів та систем медичного призначення, заснованих на фізіологічно адекватних моделях фізіологічних процесів. Передбачається за допомогою моделювання з доступних вимірювання інтегральних клінічних даних отримувати недоступні вимірюванню функціональні характеристики системи, що діагностується.


Публікації на цю тему:

 1. Моделювання гомеостатичної системи регулювання вуглеводного обміну з урахуванням вікових змін – Наукові праці Донецького національного політехнічного університету. – 2012. – Віп. 23 (196). – С. 124-138
 2. Автоматизація регулювання динаміки глікемії на основі її математичного моделювання – Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – 2012. – № 4 (33). – С. 154-160
 3. Розробка автоматизованої системи медичної діагностики – Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. – 2012. – Віп. 7 (105). – С. 221-225
 4. Рання об’єктивна діагнотика СД2 за даними ПТТГ, – Збірник наукових праць SWorld. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2012”. – Випуск 3 Том 34. – Одеса: КУПРІЄНКО, 2012. – ЦИТ: 312-083 – З 43-46
 5. Імітаційне моделювання інсулінемії для створення автоматизованої системи діагностики – Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. – 2013. – Віп. 1 (108). – С. 229-232
 6. Розвиток теорії моделювання перехідного процесу у складній гомеостатичній системі – Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. Випуск 1 (26). – Донецьк: ДонНТУ, 2014. – С. 29-35.
 7. Функціональний підхід до моделювання складних гомеостатичних систем з локальною інерційністю – Системи обробки інформації. Збірник наукових праць. 2014. № 5. (121) С. 146-149.
 8. Комп’ютерна рання діагностика цукрового діабету методами математичного моделювання – Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. тр. Темат. вип. : Нові рішення у сучасних технологіях – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014. – № 36 (1079). – С. 55-61.
 9. Негативний зворотний зв’язок за параметром у гомеостатичній коливальній системі, – Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. тр. Темат. вип. : Нові рішення у сучасних технологіях – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014. – № 36 (1079). – С. 66-72.
 10. Розрахунок режимів інсулінотерапії на основі математичного комп’ютерного моделювання – Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ”: зб. наук. тр. Темат. вип. : Нові рішення у сучасних технологіях – Харків: НТУ “ХПІ”. – 2014. – № 36 (1079). – С. 61-66.
 11. Нейросетева діагностика НТГ за даними ПТТГ пацієнта – Збірник наукових праць SWORLD. Випуск 1 (38), Том 25, 2015, С. 88-91 5.

Поточні проекти:

 1. Розробка системи замінюючої інсулінотерапії цукрового діабету 2 типу (СД2)
 2. Діагностична система виявлення порушення толерантності до глюкози (латентного цукрового діабету 2-го типу)

Контактна особа:

Лапта Станіслав Сергійович, stas69@ukr.net

Група визначення антиоксидантної активності харчових продуктів

Керівник групи – Томашевський Р.С., к.т.н., доц.


Склад групи:

 1. Домарьов А.П.
 2. Студентська група:
 3. Батаченко С.М.

Визначення антиоксидантної активності харчових продуктів методом кулонометричного титрування електрогенерованим бромом та створенням установки, що використовує цей метод.


Публікації на цю тему:

 1. YSF 2016. Divice for the Integrated Evaluation of Antioxidsnt Activity of Foods 5.

Поточні проекти:

Прилад для інтегральної оцінки антиоксидантної активності харчових продуктів.


Контактна особа:

Томашевський Роман Сергійович, romiocat.khpi@gmail.com


Група методів та технічних засобів для коректного дозування озону при проведенні процедур системної озонотерапії

Керівник групи – Кіпенський О.В., д.т.н., проф.


Склад групи :

 1. Бархоткіна Т.М., к.м.н., доц.
 2. Король Є.І., к.т.н., доц.
 3. Махонін Н.В., аспірант.
 4. Глухенька Т.А., претендент.

Аналіз процесів взаємодії озоно-кисневої суміші з рідинами та, в тому числі, з кров’ю людини. Розробка методів та обладнання для приготування препаратів та проведення процедур озонотерапії. Розробка методів та апаратури для аналізу впливу озону на організм людини.


Поточні проекти:

 1. Розробка генератора озону та удосконалення його функціональних вузлів
  Розробка способів оцінки стану клітинної мембрани
 2. Розробка методу та технічних засобів для коректного дозування озону при проведенні процедур внутрішньовенної інфузії озонованого фізіологічного розчину
 3. Розробка методу та технічних засобів для екстракорпорального озонування та оксигенування великих об’ємів крові

Контактна особа:

Махонін Микола Віталійович

 

Календар

March 2024
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031