Інноваційні розробки кафедри

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ І ТЕРИТОРІЙ, РОЗРОБКА ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ ТА ОКРЕМИХ ПРОЕКТІВ, ОПТИМІЗАЦІЯ ТИПАЖУ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ПРОДУКЦІЇ

За останні роки вчені кафедри стратегічного управління НТУ «ХПІ» під керівництвом завідувача кафедри, професора, д.т.н. І.В. Кононенко розробили ряд моделей та методів підтримки прийняття рішень при управлінні розвитком територій та підприємств, а також виявили нову закономірність в економіці.
Найзначнішими з них є такі результати.

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Ця модель була створена в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку України на 2008-2012 роки. Модель дозволяє моделювати 11 видів економічної діяльності України, об’єднаних в наступних галузях промисловості: електроенергетика, машинобудування; металургія; харчова промисловість.

Ця імітаційна модель містить понад 2000 змінних і параметрів. Для будь-якого з модельованих видів економічної діяльності вона дозволяє отримувати середньострокові прогнози наступних параметрів: обсяг завершених НДР; обсяг завершених заходів в області розвитку; обсяг основних засобів; обсяг оборотних коштів; вартість нематеріальних активів; кількість співробітників, що беруть участь у виробництві; рівень браку персоналу у виробництві, чистий прибуток та багато інших.

На основі експериментів з імітаційною моделлю були розроблені прогнози до 2017 і зроблені пропозиції щодо розвитку науково-технічного та кадрового забезпечення 11-ти видів економічної діяльності, щодо поліпшення інноваційної стратегії України. Різні сценарії розвитку цих видів економічної діяльності були розроблені та змодельовані. Були отримані прогнози ключових показників ефективності функціонування цих видів економічної діяльності України.

Некоторые публикации по теме:
1. Igor Kononenko, Anton Repin. The Modeling and Forecasting of the Technological and Innovational Development of a Transition-Economy Country. – 3rd International Conference on Project Management (ProMac2006). Sydney. Australia. 27-29 September 2006. – 7 p.
2. Igor Kononenko, Igor Babych. Forecasting of Results of the State-Level Projects Implementation. The 7th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME 2011). E-Proceedings. Cesme, Izmir, Turkey. 06-08 October 2011. -15 p.

ЗАКОНОМІРНІСТЬ ВПЛИВУ ЗМІН ПРИРОСТУ ВВП КРАЇНИ НА ОБСЯГ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЇЇ ЕКОНОМІКУ

Ця нова закономірність у світовій економіці була виявлена для залежностей між припливом інвестицій в економіку країни та зміною приросту ВВП за той же або за попередній рік.

Закономірність була досліджена на основі економічних процесів в 32-х країнах Європи, а також в Японії, Канаді, Австралії та США. Країни були розділені на групи відповідно до класифікації Всесвітнього банку на основі ВВП на душу населення.

У групі країн з високим рівнем валового національного доходу на душу населення (HI) були проаналізовані дані наступних країн: Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Кіпр, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство та США (23 країни).

У групі країн з рівнем валового національного доходу на душу населення вище середнього (UMI) були проаналізовані дані країн:

Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Російська Федерація, Румунія, Словаччина, Туреччина, Хорватія, Чеська Республіка, Естонія (11 країн)

У групі країн з рівнем валового національного доходу на душу населення нижче середнього (LMI) були проаналізовані дані Болгарії та України.

Сутність закономірності полягає в наступному.

По-перше, це зростання інвестицій в економіку країни при прирості ВВП понад певного порогового значення, різного для кожної країни. Причому зростання інвестицій спостерігається і при збільшенні, і при зниженні приросту ВВП, якщо зміни приросту ВВП відбуваються в надпороговой зоні.

По-друге, спостерігається зниження або стабілізація обсягів інвестицій в економіку при падінні приросту ВВП, якщо зменшення приросту ВВП відбувається в області нижче порогового значення.

По-третє, спостерігається зростання обсягів інвестицій або їх стабілізація при збільшенні приросту ВВП, якщо таке збільшення відбувається в області підпорогових значень.

По-четверте, якщо збільшення приросту ВВП відбувається в області негативних значень приросту, то цей процес супроводжується зниженням обсягів інвестицій в економіку, в рідкісних випадках — стабілізацією.

По-п’яте, при збільшенні приросту ВВП в підпороговій зоні після періоду падіння приросту ВВП може спостерігатися зниження обсягів інвестицій.

Слід зазначити, що виявлена закономірність може незначно порушуватися під впливом потужних факторів іншої природи, наприклад, з політичних міркувань в економіку країни можуть бути зроблені інвестиції навіть на етапі зменшення приросту ВВП в підпороговій зоні.

Некоторые публикации по теме:
1. Кононенко И.В., Репин А.Н. Закономерность влияния изменений прироста ВВП страны на объем капитальных инвестиций в ее экономику для стран с различным экономическим состоянием // Бизнес-информ. – № 11, 2010. – с. 53-56.
2. Кононенко И.В., Репин А.Н. Метод прогнозирования инновационного и научно-технологического развития страны // Вестник Национального технического университета «ХПИ». Сборник научных трудов. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2005. – №54. – с. 100-105.
3. Igor Kononenko, Anton Repin. “Rule of GDP Growth Rate Change Influence on Fixed Capital Investments into the Country Economy”. The Third International Conference on Business, Management, and Economics (ICBME 2007). Cesme. Turkey. 13-16 June 2007. – 11 p.
4. Igor Kononenko, Anton Repin. The Modeling and Forecasting of the Technological and Innovational Development of a Transition-Economy Country. – 3rd International Conference on Project Management (ProMac2006). Sydney. Australia. 27-29 September 2006. – 7 p.

МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПЛАНОВОГО ПЕРІОДУ

Розроблено метод оптимізації портфеля проектів підприємства для планового періоду.

Метод враховує критерії, які характеризують досвід компанії в управлінні проектами, цілі компанії, а також проекти, з яких буде формуватися портфель проектів. Проекти оцінюються не тільки з точки зору їх здійсненності в умовах даної компанії, а й враховуються результати, які будуть отримані від реалізації проектів.

Наявність фінансових ресурсів у компанії та відповідність результатів проектів цілям компанії з точки зору отримання прибутку та реалізації продукції розглядаються як обмеження при формуванні портфеля. Крім того враховується можливість компанії здійснити проект за допомогою наявних ресурсів (в тому числі, виробничих потужностей).

Розроблені модель і метод дозволяють вибрати оптимальні варіанти портфелів проектів для кожного року заданого періоду діяльності підприємства.

Вихідні дані для задачі оптимізації портфеля проектів підприємства часто є нечіткими. Запропоновано метод оптимізації портфеля проектів, який дозволяє задати критерії та обмеження нечітко.

Для вирішення перерахованих завдань розроблено програмне забезпечення «Portfolio Optimization».
Некоторые публикации по теме:
1. Кононенко И.В., Букреева К.С. Метод формирования портфеля проектов предприятия для планового периода при нечетких исходных данных //Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. Випуск 7, 2011. Київський національний університет будівництва і архітектури. — с. 39-43.
2. Кононенко И.В., Букреева К.С. Модель и метод оптимизации портфелей проектов предприятия для планового периода // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — № 1/2 (43), 2010. — с. 9-11.

МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ПРОЕКТУ ЗА КРИТЕРІЯМИ ПРИБУТОК, ЧАС, ВАРТІСТЬ, ЯКІСТЬ, РИЗИКИ

Розроблено математичні моделі та методи оптимізації змісту проекту за критеріями: прибуток, час, вартість, якість, ризики з урахуванням обмежень на наявність фінансових заборгованостей після виконання робіт на окремих етапах, за часом проекту та якості його продуктів. Методи дозволяють вирішувати завдання при чітких і нечітких вихідних даних.

Запропоновані моделі та методи дозволяють вирішувати завдання планування змісту проектів в умовах, коли за допомогою мережевих моделей задані альтернативні варіанти виконання робіт та їх комплексів. Створена на основі розроблених методів комп’ютерна програма «PTCQR Project Scope Optimization» може бути застосована для вибору змісту проектів на підприємствах та в організаціях усіх галузей економіки.

Некоторые публикации по теме:
1. Кононенко И.В., Колесник М.Э. Оптимизация содержания проекта по критериям прибыль, время, стоимость, качество, риски // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — № 1/10 (55), 2012. — с. 13-15.
2. Igor V. Kononenko, Valeriy A. Fadeyev, Mariia E. Kolisnyk. Project scope optimization model and method on criteria profit, time, cost, quality, risk. Integrating Project Management Standards. Proceedings of the 26th IPMA World Congress, 29-31 October 2012, Conference Centre Creta Maris, Hersonissos, Crete, Greece, 2012.pp.286-292.

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТИПАЖУ ПРОДУКЦІЇ

Розроблено математичні моделі та методи оптимізації типажу перспективної продукції. Моделі та методи призначені для вирішення завдань з точки зору економіки країни або окремої компанії, що працює на ринку. Запропоновані моделі та методи дозволяють вирішувати задачу оптимізації типажу продукції для деякого планового періоду на основі прогнозів попиту на продукцію. На основі розроблених моделей і методів створені комп’ютерні програми. Результати роботи застосовані для оптимізації типажу продукції на ряді підприємств України, Польщі, Канади, зокрема для оптимізації типажу верстатів, побутових електричних приладів, комп’ютерів.

Некоторые публикации по теме:
1. Кононенко И.В., Колесник М.Э. Оптимизация содержания проекта по критериям прибыль, время, стоимость, качество, риски // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — № 1/10 (55), 2012. — с. 13-15.
2. Igor V. Kononenko, Valeriy A. Fadeyev, Mariia E. Kolisnyk. Project scope optimization model and method on criteria profit, time, cost, quality, risk. Integrating Project Management Standards. Proceedings of the 26th IPMA World Congress, 29-31 October 2012, Conference Centre Creta Maris, Hersonissos, Crete, Greece, 2012.pp.286-292.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *