Наукове видання

Наукове виданняНазва редколегії: «Математичне моделювання в техніці та технологіях». Рік заснування:2010.

План випуску на 2013р.: 3 збірника. Мова видання: українська, російська.

Головний редактор: Ванін В. А. доктор технічних наук, професор кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Заступник головного редактора: Міхлін Ю. В. доктор фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики НТУ «ХПІ».

Відповідальний секретар: Кулик С. І. кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Члени редколегії:

Гандель Юрій Володимирович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; засл. працівник освіти України, професор кафедри математичної фізики та обчислювальної математики ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Геворкян Юрій Левонович, канд. фіз.-мат. наук, проф.; завідувач кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Григор’єв Олександр Львович, д-р техн. наук, проф.; професор кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Дубовий Володимир Кирилович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; професор кафедри математичного аналізу ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Куценко Олександр Сергійович, д-р техн. наук, проф.; завідувач кафедри системного аналізу та керування НТУ «ХПІ».

Курпа Лідія Василівна, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри прикладної математики НТУ «ХПІ».

Литвин Олег Миколайович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; лауреат державної премії України, завідувач кафедри вищої і прикладної математики УІПА.

Любчик Леонід Михайлович, д-р техн. наук, проф.; лауреат державної премії України, завідувач кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання.

Ніколаєв Олексій Георгійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; завідувач кафедри вищої математики та декан факультету ракетно-космічної техніки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Новожилова Марина Володимирівна, д-р фіз.-мат. наук, проф.; завідувач кафедри комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій ХДТУБА.

Руткас Анатолій Георгійович, д-р фіз.-мат. наук, проф.; лауреат державної премії України, завідувач кафедри математичного моделювання та програмного забезпечення ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

Северин Валерій Петрович, д-р техн. наук, проф.; професор кафедри системного аналізу та керування НТУ «ХПІ».

Шелковий Олександр Миколайович, д-р техн. наук, проф.; професор кафедри технології машинобудування та металоріжучих верстатів НТУ «ХПІ».

Янютін Євген Григорович, д-р техн. наук, проф.; професор кафедри вищої математики НТУ «ХПІ».

Адреса редколегії: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, Україна, кафедра вищої математики.

Тел.: (057)707-60-87, (057)707-60-35, e-mail: kpi_mmtt@mail.ru

Збірник виходить українською та російською мовами.

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., № 1 – 05/4 (Бюлетень ВАК України, № 6, 2010 р., с. 3, № 20).

Архів статей

                                       Одинадцятий випуск сбірника ММТТ

Вісник  1118 (1061)’2014

                                                             ЗМІСТ

К 80-летнему юбилею Ганделя Ю.В………………………………………………. 3

Анділахай О. О. Розробка математичної моделі визначення параметрів абразивної обробки деталей затопленими струменями……………………. 9

Бодянський Є. В., Тищенко О. К., Копаліані Д. С. Багатовимірна каскадна нейро-фаззі система з оптимізацією пулу нейронів………17

Владіміров Е. О., Гавва Д. В., Чикунов П. О. Розкриття невизначеності вирішення задачі кінематики графічним способом при вивченні курсу теорії механізмів та машин…………………………..26

Возняк О. Т., Пона О. М., Шаповал С. П. Вплив вітру на роботу сонячного колектора з гофрованим теплопоглиначем……….……………………… 32

Гайдамака А. В. Распределение осевой нагрузки между цилиндрическими роликами радиального подшипника………………………… 39

Гречка І. П. Встановлення технічного рівня гідроагрегату обертання……. 45

Григорьев А. Л. Метод прочностного динамического анализа запирающего механизма дизельной форсунки………………………………………. 53

Донской Д. Ф., Кутя М. М., Олешко С. А. Математическая модель динамики добычи газа на завершающей стадии эксплуатации месторождения……59

Кондратенко А. Н. Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 1: настроечный коэффициент…… 68

Кондратенко А. Н. Математическая модель гидравлического сопротивления фильтра твёрдых частиц дизеля. Часть 2: температурный коэффициент… 80

Кухтенков Ю. М., Кухтенков М. Ю., Рижов С. О. Дослідження обертового зриву в насосному режимі оборотних гідромашин……………………………….. 89

Мачуга О. С. Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 2. Розв’язування практичних задач………………. 94

Мельник О. С., Трохименко Н. В., Онищук О. В. Програмовані наноелектронні логічні елементи………………………………… 110

Ольшанський В. П., Ольшанський С. В.  Функція Ламберта в задачі коливань математичного маятника……………………………………………….. 116

Плаксій Ю. А. Двочастотна кватерніонна еталонна модель обертання твердого тіла конічного типу…………………………………………………………………………….. 120

Проценко М. И. Экспериментальный стенд для исследований работы термотрансформатора с использованием струйной термокомпрессии и его расчётная модель………………………………………………………………………… 130

Семко А. Н., Владыкина Н. Н. Моделирование электромагнитных и гидродинамических параметров в лабораторной установке…………………….. 138

Сімсон Е. А., Назаренко С. О., Марусенко С. І. Аналіз чутливості елементів конструкцій при динамічних навантаженнях………………………….. 146

Сотник М. І. Моделювання робочих режимів відцентрових насосів……. 151

Степук А. В., Автономова Л. В., Бондарь С. В. Влияние модели состояния материала на напряжённо-деформированное состояние П-образной конструкции при ударе шаром     ……………………………………….161

Тарсис Е. Ю. Вариационно-структурный метод решения плоской контактной задачи теории упругости………………………………………………………………. 167

Тимошенко Н. С., Семко А. Н. Теоретическое и экспериментальное исследование модели вытяжного газохода для дуговых сталеплавильных печей…. 178

Ткаченко В. Н. Исследование напряжённо-деформированного состояния колеса волновой зубчатой передачи с использованием теорий упругих оболочек………. 191

Шевченко С. А., Валивахин С. А. Математическая модель регулятора давления газа       195

Шуклинов С. Н. Адаптивная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью………………………… 209

Реферати……… 218

Рефераты……………… 224

 

 

                                Деcятий віпуск сбірника ММТТ  Вісник  106 (1049)’2014

                                                                 ЗМІСТ

Автономова Л. В., Бондарь С. В., Степук А. В. Деформирование П-образной тонкостенной конструкции с рёбрами жёсткости при ударе шаром……………… 3

Андренко П. М., Свинаренко М. С., Рємєтова А. Х. Параметричні дослідження гідравлічного гасителя пульсацій тиску з автоматичним підстроюванням параметрів……. 9

 

Богучарский С. И. Обработка изображений на основе комбинированного векторного квантования с использованием полуконтролируемого обучения……………. 20

 

Бойко Д. А., Филатова А. Е. Метод визуализации патологических структур на маммограммах с использованием послойного наложения…………………. 29

 

Гайдамака А. В. Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта, радиального зазора и изгиба колец         35

 

Григорьев А. Л. Модернизация метода характеристик для расчёта интенсивных импульсов нагнетания жидкости…………………………………………………. 42

 

Димитрова-Бурлаенко С. Д. Асимптотически почти периодические функции Левитана в пространствах Фреше…………………………………………… 59

 

Зайончковський Г. Й., Федоричко Я. Б.  Математичне моделювання експлуатаційних змін технічного стану малогабаритних електромагнітних клапанів. 67

 

Козьмин Ю. С. Математическое моделирование объектов с распределёнными параметрами для управления процессами кристаллизации………………….. 81

 

Кошовий А. Г., Кошовий Г. І. Метод інтегральних рівнянь в задачах розсіювання акустичних хвиль дофрактальними гратками……………………………………………………………….. 94

 

Курпа Л. В., Осетров А. А., Шматко Т. В. Определение собственных частот функционально-градиентных пологих оболочек с помощью метода -функций и сплайн-аппроксимации……………………………………………………………………. 99

 

Лебедєв А. Ю. Підвищення технічного рівня лабіринтно-гвинтового насоса за рахунок вдосконалення його робочих органів………………………………………………………. 111

 

Любарский Б. Г. Определение рационального угла наклона кузова скоростного электропоезда с тяговым приводом на основе реактивного индуктивного двигателя с аксиальным магнитным потоком………………………………………………. 118

Мазур О. С., Ткаченко В. В.  Динамічна стійкість багатошарових пластин складної форми…………………………………………………………………………….. 124

 

Мачуга О. С. Особливості проектування лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом. Частина 1. Математична модель………………………………………………… 130

 

Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю., Артьомов М. П. Однопараметровий контроль стану динамічних промислових об’єктів за допомогою тестових статистик…… 145

 

Николаев А. Г., Танчик Е. А. Напряжённое состояние пористого материала в области между четырьмя сфероидальными порами……………………………….. 150

 

Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. ВБК – приближение в расчётах колебаний осциллятора линейно-переменной массы с сухим трением…………………… 160

 

Пильов В. В.  Удосконалення опису зносу паливних струменів тангенційним вихором робочого тіла в об’ємі камери згоряння дизеля……………………………… 169

 

Плаксій Ю. А.  Трьохчастотні аналітичні еталонні моделі обертання твердого тіла          175

 

Степанов М. С., Гасанов М. І., Волошкіна І. В. Моделювання теплового режиму в технологічній системі охолодження шліфувального верстату………………. 185

 

Сіренко Ф. Ф.  Особливості застосування методу найменших квадратів при параметричній ідентифікації спрощеної статичної характеристики ГТД на ділянці запуску ……………………………………………………………………….191

 

Тропина А. А. Численная оценка плазменных методов измерения скорости в сверхзвуковом потоке газа……………………………………………………… 199

 

Федосов А. В. Математическое моделирование профиля поперечного сечения сляба в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок………………………. 204

 

Хавін В. Л., Автономова Л. В., Марусенко С. І. Моделювання процесу високошвидкісного різання на базі незалежного підходу Лагранжа-Ейлера……. 214

 

Щеглов В. И. Об одном эффекте деформирования упругого полого шара при воздействии на него сферического температурного поля специального вида.. 223

 

                          Дев’ятый випуск сбірника ММТТ  Вісник   9’ 54 (1027)’2013

                                                                  ЗМІСТ

С эксклюзивным Юбилеем, господа харьковские политехники!.. 3

Бомба А.Я., Сінчук А.М. Комплексний аналіз поведінки системи «свердловини-тріщини-пласт» в елементах площадного заводнення ……4

Ванин В.А. Метод интегрального представления и его применение для построения и исследования разностных схем со слабой аппроксимацией повышенного порядка…………….. 15

Гайдамака А.В. Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта и радиального зазора       ….50

Гомозов Є.П., Кулагіна К.М. Математичні моделі та оптимізація кредитного ризику  …….59

Григорьев А. Л. Использование интегралов Дюамеля для расчёта импульсов давления и скорости течения вязкой жидкости по трубопроводу…… 63

Грицюк А.В., Григорьев А.Л., Врублевский А. Н., Сафонов С.Б., Овчинников А. Выбор параметров гидропневмомеханического регулятора автомобильного дизеля для реализации принципа адаптивного управления топливоподачей.. 87

Грицюк В.И.  Устойчивый метод идентификации модели………. 102

Губський С.О., Окунь А.О.  Спрощення розрахунків для оцінки та прогнозування технічного стану металоконструкцій кранів………. 106

Димитрова-Бурлаенко С.Д. Квазиравномерный предел левитановских почти периодических функций …..111

Егоров С.В., Егорова И.Н. Метод семантического сжатия текста….. 118

Загородня Т.М. Оптимізація параметрів навчальних занять за допомогою інформаційної технології підтримки прийняття рішень.123

Ламнауер Н. Загальна модель розподілу лінійних розмірів деталей та її застосування для поліпшення якості виробів…..134

Литвин О.М., Першина Ю.І.  Відновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за відомими її проекціями вздовж взаємно перпендикулярних ліній…144

Мигущенко Р.П. Оцінка стаціонарності вібраційних процесів паливної системи дизельних двигунів ……. 155

Немченко Т.А. Неоднорідне рівняння  і його голоморфні розв’язки …162

Ольшанський В.П., Ольшанський С.В. Вільні коливання осцилятора змінної маси при наявності сухого тертя …… 172

Потаніна Т.В.  Задача генезису при розпізнанні технічного стану обладнання енергоблоків ТЕС і АЕС  ……179

Семко А.Н., Куликова Н.А. Особенности численного моделирования течения в гидропушке ….. 185

Хацько Н.Е. Результаты моделирования совместной работы систем управления и навигации  ….195

Чикунов П.О., Криводубский О.А. Параметрическая идентификация и настройка динамической модели оперативного прогноза ассортимента продукции соледобывающего предприятия…. 201

Янютин Е.Г., Егоров П.А. Идентификация параметров нестационарно колеблющейся системы «балка-масса» ….207

 

                                         Вісьмий випуск збірника ММТТ   Вісник  37’ 2013

                                                                    ЗМІСТ

Андренко П. М., Блошенко Р. Ю. Розрахункові дослідження робочого процесу в гідравлічній гальмівній системі літака у режимі гальмування…. 3

Антонова И. В. Нечёткая экспертная система прогноза риска в страховании профзаболеваний      10

Борисенко А.С. Моделирование и расчёт антенн для ZigBee сети ….. 17

Гайдамака А.В. Распределение радиальной нагрузки между телами качения однорядного радиального подшипника: учёт углов контакта  26

Григорьев А.Л., Геворкян Ю.Л. Блочная матричная структура и симметрия дискретных динамических моделей гидравлических узлов……. 35

Душкин В. Д.  Моделирование дифракции волн на периодических системах лент, расположенных на двух сторонах диэлектрического слоя……. 51

Качаненко І.В., Нетреба А.ВРеконструкція рентгенівських томограм для неповного набору проекцій     58

Кондратенко А.Н., Строков А.П. Моделирование тепло- и массообменных процессов в фильтре твёрдых частиц дизеля. Часть5: расчётное исследование гидравлического сопротивления фильтра с цеолитовой насыпкой        68

Литвин О.М., Першина Ю.І., Прохорова О.М. Відновлення розривної внутрішньої структури двовимірного тіла за допомогою розривного ін-терлінаційного сплайну, використовуючи криволінійні трикутники та трапеції  76

Назаренко О. Ідентифікація та прогнозування стаціонарних слабо формалізованих процесів з ефектом запізнення в вимірному просторі.. 90

 Немченко Т. Деякі властивості голоморфних розв’язків рівняння 105

 Новиков Ф.В., Гершиков И.В. Теоретический анализ температуры шлифования  119

Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. Моделирование колебаний осциллятора линейно-переменной массы при импульсном нагружении…125

Плаксій Ю.А.  Підвищення точності реверсивних схем алгоритмів визначення кватерніонів орієнтації    130

Плаксій Ю. А.  Еталонна тригонометрична кватерніонна модель прецесійного типу обертання твердого тіла     141

Пляцук Л. Д., Черныш Е. Ю. Математическое моделирование процесса обезвреживания осадков сточных вод в биосульфидогенных условиях……… 148

Подвойський Ю. А., Зав’ялов П. С., Кухтенков Ю. М. Уточнення алгоритму і особливості розрахунку математичної моделі пульсацій тиску від вихрових джгутів у відсмоктуючій трубі гідротурбіни.. 161

Прохоренко О. В., Прохоренко А. О. Числові та аналітичні методи розрахунку внутрішньої норми прибутковості інвестиційних проектів…. 170

Русанов А. В. Обобщение неявной схемы расщепления для моделирования стационарных и нестационарных газодинамических процессов….. 174

Сергиенко А.Н., Медведев Н.Г., Любарский Б.Г., Беляев С.Н., Шушляпин С.В. Методика описания неровностей профиля дороги при моделировании подвески автомобиля с рекуператором энергии колебаний       185

Степук А.В., Автономова Л.В., Бондар С.В. Особливості деформування п-подібної тонкостінної конструкції при ударі……….. 193

Фатеева Н.Н. Применение метода Байеса в диагностике гидропневмоагрегатов 200

Хорев О.Н. Моделирование рабочего процесса в проточной части радиально-осевой насос-турбины          206

Шевченко О.О., Іванова І.М. Застосування біотехнологій для підвищення очистки стічних вод від біогенних елементів……… 215

Янютин Е.Г., Егоров П.А. Колебания мембраны, контактирующей с упругим основанием, при импульсном нагружении……. 223

 

Сьомий випуск збірника ММТТ Вісник 5’ 2013 Сьомий випуск збірника ММТТ  Вісник  5’ 2013

ЗМІСТ

Батлук В.А., Романцов Е.В. Підвищення екологічної безпеки експлуатації систем водопідготовки і водоочищення в теплоенергетиці…. 3

Гречка І.П., Клітной В.В., Свинаренко М.С. Математична модель гідравлічного стенда для випробувань домкратів…  14

Грицюк А.В., Григорьев А.Л., Врублевский А.Н., Овчинников А.А. Расчётный метод исследования пульсаций давления в сервоприводе регулятора дизеля….27

Доманський І.ВПерспективи розвитку схемо-технічних рішень зовнішнього електропостачання тягових підстанцій залізниці….. 54

Дорундяк Л. М., Лютий Є.М., Тисовський Л.О., Ляшеник А.ВМатематична постановка і числовий аналіз задачі про рух повітряного потоку в циклоні….. 66

Душкин В.Д.  Математическая модель дифракции волн на периодической плоскопараллельной системе импедансных лент…. 76

Іваніцькая О.П. Типізація та моделювання гідравлічних модулів з одноштоковим гідравлічним циліндром ….84

Колісніченко Е.В., Найда М.В., Ткачук Ю.Я., Хованський С.ОАналіз стану та тенденція використання комерційних програмних пакетів для одно- та двокомпонентної суміші……94

Кондратенко О.М., Строков О.П. Моделювання тепло- та масообмінних процесів у фільтрі твердих частинок дизеля. Частина 4: Розрахункове дослідження робочих характеристик фільтра…. 100

Кононенко А.П., Калиниченко В.В. Модель рабочего процесса эрлифта с учётом структуры газожидкостных образований снарядного водовоздушного потока….110

Кононенко А.П., Овсянников В.П., Оверко М.В. Совершенствование гидроим-пульсаторов изменением гидравлических параметров ударного трубопровода… 119

Лебедєв А.Ю.  Визначення критерія кавітації лабіринтно-гвинтового насоса ..124

Левтеров А.М., Левтерова Л.И. Анализ математических моделей механизма сажеобразования при сжигании углеводородных топлив…. 130

Левтеров А.М., Левтерова Л.И. Численное моделирование рабочего цикла дизеля с непосредственным впрыском. Прогнозирование эмиссии сажи и оксидов азота…141

Мазур О.С. Сравнительный анализ двух подходов к исследованию параметрических колебаний ортотропных пластин сложной формы…155

Максимова М.О. Метод визначення параметрів синусоїдальних відбивачів інфрачервоних обігрівачів…163

Межуєв В.І. Оцінка ефективності інформаційної технології предметно-орієнтованого математичного моделювання…167

Мигущенко Р.П., Кропачек О.Ю., Семенченко А. С., Матяш К. В. Дослідження системи управління вібраційним об’єктом… 177

Ніколаєнко Л.М., Лугова С.О., Салтанов С.І., Котенко О.І. Дослідження робочого процесу вихрового ступеня за допомогою обчислювального експерименту….184

Новіков Ф.В., Іванов І.Є. Умови формування пружних переміщень у технологічній системі при механічній обробці….194

Новіков Ф.В., Нежебовський В.В., Шкурупій В.Г. Математична модель визначення шорсткості поверхні при абразивній обробці….199

Оверко В.С., Бескровная М.В. Моделирование течения крови в патологически искривлённых сосудах   ….211

Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. Функция Ламберта в задаче баллистики материальной точки….220

Семко А.Н., Бескровная М.В., Украинский Ю.Д., Виноградов С.А., Грицына И.Н. Перспективы применения импульсных струй жидкости для тушения газовых факелов….225

Хавін В.Л., Автономова Л.В., Марусенко С.І. Застосування нейромережевої мо-делі для прогнозування стану матеріалу при високошвидкісному деформуванні….232

Янютин Е.Г., Богдан Д.И., Толбатов Е.Ю. Начальное деформирование упругого полупространства при кинематическом воздействии… 240

Шостий випуск збірника ММТТ  Вісник 54’ 2012

ЗМІСТ

Анділахай О.О., Гершиков І.В. Математична модель визначення енер- гоємності абразивної обробки та умов її зменшенн…3

Артюх М.В., Литвин О.М. Теореми про представлення виробничих функцій деякого класу за допомогою операторів нелінійної інтерлінації та інтерфлетації…14

Бурлаєнко В.М., Морачковський О.К. Застосування кінематичного контактного алгоритму з явною схемою інтегрування за часом у скінченноелементних задачах динаміки тіл з тріщиною…19

Ванин В.А., Григорьев А.А. Моделирование синфазных упругих колебаний в волноводах и сонотродах винтовой формы…25

Григорьев А.Л., Геворкян Ю.Л. Алгоритмы интегрирования жестких уравнений клапанных гидромеханических узлов …39

Дубінін В.О., Дубініна О.М. Аналіз проблеми прогнозування попиту на товари масового споживання в логістичній системі торгового підприємства….56

Захарян В.С., Даллакян Р.В. О росте – характеристик и производной произведений М. М. Джрбашяна ….63

Ієвлєва С.М. Алгоритмічні методи підвищення надійності роботи газо- транспортної системи України… 74

Кипенский А. В., Томашевский Р. С. Математическое моделирование процессов в турбинном преобразователе потока портативного спирометра…. 86

Ковалёв А.В. Численное моделирование течений вязкой несжимаемой жидкости в резервуарах подвижных объектов…. 99

Кривякин Г.В., Редченко Е.С. Влияние элементов конструкции линей-ного двигателя на тяговую характеристику привода наклона кузовов скоростных поездов…107

Куреннов C.C. Моделирование клеевого слоя в соединении двух параметрическим упругим основанием….112

Литвин О.М., Лобанова  Л.С., Мірошниченко Г.А. Розв’язання задачі Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь шляхом мінімізації похибки правих частин в нормі…119

Литвин О.М. , Першина Ю.І. , Пасічник В.О Побудова розривних лінійних інтерполяційних сплайнів для наближення функцій, що мають розриви на лініях триангуляції…129

Назаренко О.М. , Карпуша М.В. Ідентифікація параметрів задач опти- мізації слабоформалізованих систем …140

Назиров  З.Ф., Черемська Н.В. Про один клас нестаціонарних вектор- нозначних випадкових функцій …150

Новіков Ф.В., Іванов І.Є. Аналітичне визначення питомого зношування круга при шліфуванні… 159

Оверьянова  Л.В. Магнитная система индуктора электромеханического преобразователя инерционного накопителя энергии…165

Потаніна Т.В. Оптимізація тривалості міжремонтних періодів в експлу- атації енергооб’єктів з врахуванням ризику….170

Потетенко О.В. , Шевченко Н.Г. , Коваль Е.C. , Тыньянова И.И.  Численное моделирование гидродинамического усилия, действующего на кольцевой затвор в процессе его опускания в проточную часть радиально-осевой гидротурбины…176

Семко А.Н., Локтюшина Ю.В. О влиянии сжимаемости рабочей жидкости на эффективность гидропушки ……186

Степук О.В., Автономова Л.В., Бондар С.В., Марусенко С.І. Особливості математичного моделювання процесу видавлювання деталі типу гільза….. 196

Янютин Е.Г., Богдан Д.И. Начальный этап деформирования упругого полупространства при кинематическом воздействии…..202

Янютин Е.Г., Егоров П.А. Нестационарные колебания мембраны, несущей несколько сосредоточенных масс….. 209

Пятий випуск збірника ММТТ  Вісник 27’ 2012

ЗМІСТ

Хруслов Е.Я., Котляров В.П., Григорьев А.Л. К 90-летию со дня рождения академика Владимира Александровича Марченко…3

Андренко П.М.Свинаренко М.С.Блошенко Р.Ю. робочий процес редукційного клапана гальмівної системи літака…11

Бабаян А.О. Эффективное решение задачи Дирихле для правильно эллиптического уравнения четвертого порядка…17

Батлук В.А, БелявськаБ.М. Бочкало Є.ДАналіз та моделювання факторів небезпеки при використанні мобільного ріжучого інструменту з ротаційною пилою…25

Батлук В.А., Параняк Н.М., Олексів Н.ПЕколого-економічне обґрунтування впровадження пиловловлювачів…33

Бєлов I.СПро деякі перетворення невід’ємних косинус – многочленів…45

Борисенко А.Н., Кубрик Б.И., Сосина Е.В., Чернай В.Ф. Оптимизация управлений дизель-генератора с турбокомпрессором на базе принципа…49

Ванин В.А., Григорьев А.А. Результаты математического моделирования винтовых волн трансляции в нелинейных упругих континуумах, вибрирующих синфазно57

Даллакян Р.В. О граничных значениях гармонических функций классов…73

Димитрова-Бурлаенко С.Д. Почти автоморфные функции как компактные непрерывные функции на группе…82

Кошовий А.Г., Кошовий Г.І. Декартові добутки одновимірних фракталів: фрактальні мережі на площині86

Курпа Л.В., Тимченко Г.Н., Будников Н.А. Вынужденные нелинейные колебания многослойных пологих оболочек несимметричного строения…92

Ламнауэр Н.Ю. Модель распределения размеров изделий и её применение для оценки точности обработки97

Левтеров А.М., Левтерова Л.И., Гладкова Н.Ю., Мараховский В.П., Авраменко А.НРасчетно-экспериментальные исследования характеристик автомобильного двигателя на бензоэтанольных смесях…107

Литвин О.М. Новий метод розв’язання двоточкових крайових задач для звичайних лінійних диференціальних рівнянь114

Литвин О.М. Система сплайнів класу , які є функціями двох змінних…118

Литвин О.М., Артюх М.В. Виробнича функція зі змінними коефіцієнтами еластичності, побудована на основі експериментальних даних Коба-Дугласа…124

Литвин О.О., Кулик С.І., Ткаченко О.В., Матвєєва С.Ю., Черняк О.О. Оператори інтерполяції функцій однієї змінної, що збігаються з нею на заданих відрізках області наближення…30

Максимов М.В., Брунеткин А.И., Добровольская Т.С. Определение собственной частоты колебаний жидкости со свободной поверхностью в емкостях сложных форм ….134

Малихіна Т.В., Стєрвоєдов М.Г. Математичне моделювання проходження електронів через шар речовини як складова частина віртуального лабораторного практикуму з ядерної фізики  …144

Мигущенуо Р.П., Кропачек  О.Ю., Печериця Т.В., Матяш К.В. Аналіз питань компенсації адитивних збурень при діагностиці дизельних агрегатів…154

Ольшанский В.П., Ольшанский С.В. Моделирование продольного удара по стержню с сосредоточенной массой159

Плаксій К.Ю., Міхлін Ю.В. Стійкість нелінійних нормальних форм коливань пружинно-маятникової системи та процес зриву вертикальної форми…167

Прохоренко А.О. Диференціальне рівняння електронного регулятора для дизеля з акумуляторною паливною системою183

Ребров А.Ю. Определение расхода топлива двигателем машинно-тракторного агрегата вероятностным методом190

Сахно Ю.О., Сахно Є.Ю., Тур Г.І., Шевченко Я.ВМодель процесу радіальної стабілізації положення колінвала в модернізованій гідроопорі…196

Семко А.Н., Локтюшина Ю.В. О влиянии плотности жидкости на параметры гидропушки204

Симсон Э.А., Пивоваров Д.Б., Хав В.Л., Назаренко С.А. Численное моделирование технологического процеинсса изготовления корпуса поглощающего аппарата214

Шматко Т.В. Дослідження стійкості ортотропних пологих оболонок зі складною формою плану222

Щерба А.І., Канашевич Г.В., Дробот І.В. Алгоритм керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці…231

Четвертий випуск збірника ММТТ  Вісник  2’ 2012

ЗМІСТ

АНДРЕНКО П.М., ГРЕЧКА І.П., ЛЕБЕДЄВ А.ЮМатематична модель розподільника потоку…3

АНИЩЕНКО Г.О., РОМАШОВ Ю.В. Построение численных решений задач теории ползучести10

АРТЮХ М.В., ЛИТВИН О.М. Деякі теореми про виробничі функції від двохзмінних зі змінними коефіцієнтами еластичності та їх застосування…23

БЄЛОВ I.С. Правий зсув невід’ємних косинус – многочленів30

БОРИСЕНКО А.М., ЄНІКЄЄВ О.Ф., ЗИКОВ І.С. Аналіз динаміки дворівневої системи підвищення ефективності алмазного шліфування 34

БУРЛАЄНКО В.М., МОРАЧКОВСЬКИЙ О.К.  Скінченноелементна модель нелінійної динаміки тіла з тріщиною, береги якої контактують44

ВАНИН В.А., ГРИГОРЬЕВ А.А. Критический анализ некоторых современных моделей физического пространства51

ГРИГОРЬЕВ А.Л., ГЕВОРКЯН Ю.Л. Линейные и линеаризованные матричные модели для анализа динамики и устойчивости клапанных гидромеханических узлов...74

ГРИГОРЬЕВ А.Л., ГЕВОРКЯН Ю.Л. Абсолютная и относительная динамическая устойчивость  гидромеханических узлов88

ІВАНІЦЬКАЯ О.П. Про моделювання гідравлічних модулів з горизонтальним одноштоковим гідравлічним циліндром107

КУЛИК С.І., ЛИТВИН О.М. Мішана вейвлет-апроксимація Хаара функцій трьох змінних115

ЛИТВИН О.М., ЛОБАНОВА Л.С., НЕФЬОДОВА І.В. Про аналітичне представлення структури наближеного розв’язку в методі скінченних елементів (прямокутні елементи) з вибором координат вузлів елементів123

ЛИТВИН О.М., НЕЧУЙВІТЕР О.П. 2d – коефіцієнти Фур’є на класі Ліпшиця та оператори кусково-сталої сплайн-інтерлінації132

ЛИТВИН О.М., ПЕРШИНА Ю.І. Побудова розривних інтерполяційних, апроксимаційних та інтерлінаційних сплайнів з використанням трапецевидних елементів141

МЕЖУЄВ В.І., ЛИТВИН О.М., ЛИТВИН О.O. Метод розробки метамоделей на основі логічних моделей предметних областей153

НАЗАРЕНКО О.М., КАРПУША М.В. Моделювання та прогнозування нестаціонарних часових рядів…162

НАЗИРОВ З.Ф., ЧЕРЕМСЬКА Н.ВДилатації випадкових полів…172

ОЛЬШАНСКИЙ В.П., ОЛЬШАНСКИЙ С.В. Колебания линейного неоднородного зернового потока в цилиндрическом виброрешете180

ПАНАМАРЬОВА О.Б. Узагальнена методика розрахунку та проектування гідроагрегату живлення гідросистем189

ПРОХОРЕНКО А.О. Математична модель гідравлічно розвантаженого керуючого клапана для дизельної паливної апаратури194

РЕДЧЕНКО О.С. Математична модель руху у кривих швидкісних потягів з кузовами, що нахиляються206

СТЕПАНОВ М.С., ШЕВЧЕНКО С.М. Математическое моделирование силы резания при шлифовании в различных условиях212

ЯНЮТИН Е.Г., ПОВАЛЯЕВ С.И. Восстановление динамических нагрузок, действующих на конические оболочки218

Третій випуск збірника ММТТ  Вісник 42’ 2011

ЗМІСТ

МАРЧЕНКО А.П., ТКАЧУК Н.А., ЗАРУБИНА А.А., ГРИГОРЬЕВ А.Л.   Профессору А.А. Грунауэру 90 лет!3

БЄЛОВ І.С.  Про LMI – характестики невід’ємних косинус – многочленів15

ВАНИН В.А., ГРИГОРЬЕВ А.Л. Моделирование характеристик устойчивой волны переноса упругопластической деформации в винтовом стержне22

ВАНИН В.А., ГРИГОРЬЕВ А.А. Квантовая релятивистская механика уединённых экспоненциальных волн переноса деформации кручения по цилиндрическому стержню37

ГАНДЕЛЬ Ю.В., ДУХОПЕЛЬНИКОВ С.В. Математическая модель дифракции ТЕ-волны на решетке в плоскопараллельном волноводе48

ГЛУХОВ Ю.П. Динамика многослойной предварительно напряженной полосы при воздействии подвижной загрузки57

ГРИГОРЬЕВ А.Л., ГЕВОРКЯН Ю.Л. Матричный численно-аналитический метод интегрирования уравнений движения многомассовой цепной системы68

КОШОВИЙ А.Г., КОШОВИЙ Г.І. Одновимірні самоподібні фрактали та їх використання у моделюванні82

ЛЕВТЕРОВ А.М. Анализ энергопотребления в стране и в мире. Методология исследования  основных показателей транспортных ДВС89

ЛЕВТЕРОВ А.М., ЛЕВТЕРОВА Л.И., ГЛАДКОВА Н.Ю. Метод аналитического исследования характестик поршневых двигателей внутреннего сгорния на альтернативных допливах99

ЛИТВИН О.М., ЛИТВИН О.О., ТКАЧЕНКО О.В. Одна теорема про ізогеометричні властивості операторів інтерлінації функцій 2-х змінних107

ЛИТВИН О.М., НОСОВ К.В., БАРАНОВА Т.А. Вибір оптимальних координатних функцій в методі скінчених елементів для еліптичних крайових задач…10

ЛИТВИН О.М., ПЕРШИНА Ю.І. Математичне моделювання процесів, що описуються розривними функціями однієї змінної119

МАЛИХІНА Т.В. Моделювання електромагнітних процесів низьких енергій взаємодії випромінювання з речовиною при розробці детекторів126

МАРЧЕНКО А.П.ПИЛЬОВ В.В.СУКАЧЕВ І.І. Удосконалення математичної моделі випаровування паливної плівки зі стінки камери згоряння дизеля…133

НАЗИРОВ З.Ф., ЧЕРЕМСЬКА Н.В., ЯНЦЕВИЧ А.А. Лінійні перетворення дискретних випадкових полів…144

ОЛЬШАНСКИЙ В.П., ОЛЬШАНСКИЙ С.В. Установившиеся колебания скорости потока зерновой смеси на плоском виброрешете155

ПЛОТНИКОВ А.Л.КОЛУПАЕВ И.Н., ШЕВЧЕНКО С.М. Моделирование параметров упрочнения поверхностного слоя стали в технологии алмазно-искрового шлифования163

СЕМКО А.Н., БИГВАВА В.А. Взаимодействие затопленной струи порохового импульсного водомета с плоской преградой168

ТКАЧУК Н.А.ГРАБОВСКИЙ А.В., ТКАЧУК Н.Н.КОСТЕНКО Ю.В., АРТЕМОВ И.ВЧисленное моделирование динамических процессов в виброударных системах…   179

ШЕВЧЕНКО С.М. Уравнение регрессии для микротвердости упрочненного поверхностного слоя стали при алмазно-искровом шлифовании188

 Другий випуск збірника ММТТ  Вісник 13 2011

ЗМІСТ

АВТОНОМОВА Л.В. Особливості аналізу електротермомеханічного стану потужнострумового з’єднання…3

БЄЛОВ І.С.  Про одну теорему У. Х. Янга…9

ВАНИН В.А., ГРИГОРЬЕВ А.А. Моделирование сил взаимодействия частиц при упругопластическом расширении среды…14

ГАНДЕЛЬ Ю.В., ДУХОПЕЛЬНИКОВ С.В. Математические модели для расчёта технических характеристик цилиндрических антенн с продольными щелями в случае ТЕ-волн…33

ГРИГОРЬЕВ А. А., ДЕРИЕНКО А. И. Моделирование гармонической волны переноса для связанных колебаний винтового стержня...39

ГРИГОРЬЕВ А.Л., ГЕВОРКЯН Ю.Л. Гносеологические аспекты моделирования обменных колебаний в среде Максвелла и Коссера…55

ГРИНЁВ В.Б., ЯНЮТИН Е.Г., ГРИШАКИН В.Т. Идентификация подвижного нагружения, воздействующего на вязко-упругую пластину на упругом основании…69

ДОБРОТВОРСКИЙ С.С., БАСОВА Е.В., РЕПЕТА А.А. Перспективы применения вейвлет-анализа для обеспечения качества обрабатываемых поверхностей…75

ЗАВ’ЯЛОВ П.С., КУХТЕНКОВ Ю.М., ГРИШИН О.М. Розрахунок втрат від осьового вихрового джгута у відсмоктуючій трубі радіально-осьової гідротурбіни…83

ІВАНІЦЬКАЯ О.П. Про моделювання гідравлічних модулів з вертикальним гідравлічним циліндром…89

ИСАКОВ С.Н. О методе расчёта высокочастотных структурносвязанных систем…97

КАЗАК О.В., СЕМКО А.Н. Особенности электровихревого движения расплава в сталеплавильных печах постоянного тока с подовым електродом…104

КОШОВИЙ А.Г., ПУХЛЯР О.П., КОШОВИЙ Г.І. Узагальнення континууму Серпінського: фрактальні килими зі змінною розмірністю Хаусдорфа…117

КУРПА Л.В., БУДНІКОВ М.А. Дослідження нелінійних вимушених коливань багатошарових пластин складної форми…124

КУРПА Л.В., МАЗУР О.С., ТКАЧЕНКО В.ВПараметричні коливання багатошарових пластин під дією періодичного навантаження…134

НАЗИРОВ З.Ф., ЧЕРЕМСЬКА Н.В., ЯНЦЕВИЧ А.А. Про один клас неоднорідних випадкових полів…146

ПИРОТТИ Е.Л., ОТДЕЛЬНОВ В.А. Математическое моделирование распределения электромагнитного поля за решёткой рассеивателей…154

СТЕПУК А.В. Термоэлектродинамическая модель дизельного фильтра с СВЧ регенерацией…160

ТАРСИС Е.Ю. Определение податливости поперечной стойки блока дизеля методом R-функций…166

ФАТЄЄВА Н.М., ФАТЄЄВ О.М. До питання динамічного розрахунку пневмоциліндрів з двостороннім управлінням…171

ШМАТКО А.В.,  МАЛЕЖИК А.В.  Математическое  моделирование поведения  сложных  технических  систем под воздействием внешних импульсов…177

ШМАТКО Т.В. Исследования нелинейных свободных колебаний орто-тропных пологих оболочек переменной толщины…184

ЯНЮТИН Е.Г., ВОРОПАЙ Н.И. Исследование динамического деформирования пластины на основе одного волнового уравнения…194

Перший випуск збірника ММТТ  Вісник 68’ 2010

ЗМІСТ

Баранова Т.А., Литвин О.М. Оптимальні базисні функції в методі скінченних елементів…

Белов И.С. Об одной системе алгебраических уравнений…

Ванин В.А., Головченко А.В., Самотой Е.В. Построение и исследование разностных схем повышенного порядка слабой аппроксимации для законов сохранения…

Ванин В. А., Григорьев А. А. Изоморфизм групп продольных и поперечных колебаний винтового стержня…

Григорьев А. Л., Тюпа И. В., Глебова Л. В. Математическая модель емкостного метода возбуждения колебаний в упругих средах…

Гуцаленко Ю.Г. Прогноз семикарбида вольфрама в вольфрамокерамических композитах горячего прессования с электроконсолидацией порошков на монокарбидной основе…

Димитрова-Бурлаенко С.Д. Представление L-почти периодических функций как непрерывные функции на топологической группе...

Духопельников С.В. Математические модели для расчета технических характеристик цилиндрических антенн с продольными щелями…

Єфімов О. В., Потаніна Т. В. Методи автоматизації прийняття рішень при управлінні плануванням ремонтів обладнання енергоблоків ТЕС і АЕС…

Кошовий А.Г., Ванін В.А. Математична модель взаємодії дофрактального розсіювача з екраном…

Літвін О.М., Дроботя А.І., Кулик С.І., Літвін О.O. Створення графічного стегофайлу на зображенні-контейнері з використанням вейвлетів…

Ляшенко В.П., Ванін В.А. Задачі для рівняння теплопровідності у порошковій металургії…

Першина Ю.І. Відновлення об’єктів, що мають різну щільність…

Степанов М.С., Назаренко С.А., Степунин В.А. Математическое моделирование элементов машин при воздействии физических полей…

Тарсис Е.Ю. Использование точного решения контактной задачи в методе r – функций для составных тел конечных размеров…

Черемська Н. В. Урахування флуктуацій при розрахунках теплових режимів сонячних батарей…

Шматко Т.В. Исследование динамической неустойчивости нелинейных форм колебаний многослойных пластин и пологих оболочек…

Янютин Е.Г., Воропай Н.И. Постановка и решение динамических прямых и обратных задач для прямоугольной пластины с учетом поперечного обжатия…