Силабуси навчальних дисциплін за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Силабуси дисциплін освітньої програми «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування
галузі знань 07 – Управління та адміністрування
І курс
Бухгалтерський облік (1 курс)
Вступ до спеціальності
Економічна статистика
Оподаткування (1 курс)
Specialty introduction
ІІ курс
Accounting
Accounting by Economic Activity Types
Accounting in Foreign Countries
Accounting Software
Financial Accounting І
Optimization Methods and Models
Taxation
Бухгалтерський облік (2 курс)
Облік за видами економічної діяльності (2 курс)
Облік у зарубіжних країнах (2 курс)
Оподаткування (2 курс)
Оптимізаційні методи та моделі
Програмне забезпечення бухгалтерського обліку (2 курс)
Фінансовий облік І
ІІІ курс
Економічний аналіз
Звітність підприємств
Контроль фінансово-господарської діяльності
Облік у зарубіжних країнах (3 курс)
Облік за видами економічної діяльності (3 курс)
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік і оподаткування діяльності малих підприємств
Основи бізнес-аналізу
Програмне забезпечення бухгалтерського обліку (3 курс)
Управлінський облік
Фінансовий облік ІІ
ІV курс
Аналіз в галузях виробництва та послуг
Аналіз господарської діяльності
Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ
Аналіз ефективності бізнесу та бізнес-моделей
Аналіз і прогнозування ризиків в діяльності підприємств
Аналітичне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності
Аудит
Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
Бюджетування податків і зборів на підприємстві
Інвестиційний аналіз
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Облік і оподаткування діяльності бюджетних установ
Облік і оподаткування діяльності фінансово-кредитних установ
Облік, аналіз діяльності бюджетних установ
Облік, аналіз діяльності фінансово-кредитних установ
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності бюджетних установ
Обліково-аналітичне забезпечення діяльності фінансово-кредитних установ
Розрахунки і платежі в міжнародному бізнесі
Система оподаткування європейських країн
Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності
Управлінський аудит

 

Силабуси дисциплін освітньої програми «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування
галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Професійна підготовка
Діджиталізація обліку (укр. мова)
Діджиталізація обліку (англ. мова)
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Організація бухгалтерського обліку
Організація і методика аудиту
Основи наукових досліджень
Соціальна відповідальність бізнесу та бізнес-аналіз
Стратегічний управлінський облік
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
Фінансовий аналіз
Вибіркові дисципліни
Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
Консолідація фінансової звітності
Державний фінансовий контроль
Стратегічне бюджетування та аналіз результативності діяльності суб’єктів господарювання
Аналітичний інструментарій фінансово-економічної безпеки
Аналітичні методи оцінки ринкової вартості економічних об’єктів
Податковий контроль
Оподаткування фізичних осіб
Страховий менеджмент
Психологія лідерства
Основи професійної психології
Правове регулювання трудових відносин
Правове регулювання підприємницької діяльності