Head of Department

DENIS MIROSHNICHENKO

Employees

INNA LAVROVA
IRINA SINKEVYCH
ANDREY GRIGOROV
VALERIY NAZAROV
ELENA BOGOYAVLENSKAYA
ALENA TULSKAYA
PAVEL KARNOJITSKIY
IGOR SHULGA
MARYNA VASIUK
OLEKSANDRA IVAKH