Research papers

Intelligent Computer Systems in Google Scholar.

Scientific Publications of the Department Staff:

2016
Research Papers:

 • Шаронова Н.В. Інформаційні особливості визначення оцінки відповідності стану екологічності системних об’єктів / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, М.О. Білова, М.М. Козуля // Системні дослідження та інформаційні технології – 2016, №2 – С. 45–58.

 • Шаронова Н.В. Формування знань-орієнтованих баз даних для визначення комплексної методики ідентифікації якості складних систем / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, М.М. Козуля, Я.В. Святкін // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2016. – 1/2 (79) – С. 13–21.

 • Khairova N. The Logical-Linguistic Model of Fact Extraction from English Texts / N. Khairova, S. Petrasova, Ajit Pratap Singh Gautam // Information and Software Technologies. – Switzerland : Springer International Publishing, 2016. – № 639. – P. 625–635.

 • Хайрова Н. Экстракция фактов из слабоструктурированной текстовой информации /Н. Хайрова, Н. Шаронова, Аджит Пратап Сингх Гаутам // International Journal “Information Model & Analyses. – Bulgaria, 2016 . – Vol. 5. – № 1. – P.66-77.

 • Orobinska O. Formation semi-automatique de classes sémantiques couvrantes pour enrichir une ontologie de domaine / O.O. Orobinska, J-H. Chauchat, N.V. Sharonova // Extraction et la Gestion des Connaissances. Acts en ligne de la XVI conference : Reims, 2016. – P. 51–61.

 • Борисова Н.В. Семантическая сравнимость атрибутов реляционной базы данных при построении систем поддержки принятия решений в корпоративных системах / Н.В. Борисова, З.А. Кочуева. // Проблемы информационных технологий. – 2016. – № 01(019). – C. 210-213.

 • Kanishcheva O. Towards Translation of Tags in Large Annotated Image Collections / O. Kanishcheva, G. Angelova, S. G. Nikilov // Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. – Springer. – ISBN: 978-3-31944747-6. – 2016. – Vol. 9883. – P. 140-150. doi> 10.1007/978-3-319-44748-3_14

 • Kanishcheva O. About Sense Disambiguation of Image Tags in Large Annotated Image Collections / O. Kanishcheva, G. Angelova // Innovative Approaches and Solutions in Advanced Intelligent Systems. – Springer. – ISBN: 978-3-319-32207-0. – 2016. – Volume 648. – P. 133-149. doi> 10.1007/978-3-319-32207-0_9

 • Купріянов Є.В. Лінгвістичний стан іспанських мовних одиниць та його параметризація у лексикографічній базі даних / Є.В. Купріянов // Лінгвістичні дослідження. – 2016. – Харків. – Вип. 41. – С. 92–100.

 • Куприянов Е.В. Семантические состояния, индуцированные лексикографической системой толкового словаря испанского языка / Е.В. Куприянов // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – 2016. – Т. 6. – №3. – С. 58–70.

 • Купріянов Є.В. Гіперланцюги та гіперцикли, індуковані Л-системою тлумачного термінологічного словника зі зварювання (на прикладі іспанської частини словника) / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і практичні виміри [зб. наук. праць]. – 2016. – Рівне. – С. 160—165.

 • Купріянов Є.В. Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2016. – Вип. 74. – С. 240–245.

 • Лутай Н.В. Творчі завдання на заняттях з вивчення англійської мови / Н.В. Лутай, Т.П. Бесараб // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2016. – Вип. 62. – С. 203-206.

 • Козуля М.М. Методическое обеспечение оценки воздействия техногенных объектов на окружающую среду / А.М Касимов, Т.В. Козуля, Д.И. Емельянова, М.М. Козуля // Экологический Вестник Северного Кавказа – Краснодар, 2016 – Т 12. – №1 – С. 48–55.

 • Козуля М.М. Знання-орієнтована комплексна методика оцінки стану складних систем / М.М. Козуля // Вісник НТУ «ХПІ» Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів – Харків, НТУ «ХПІ», – 2016. – №19(1191) – С.39-44.

Conference reports:

 • Шаронова Н.В. Знання-орієнтоване інформаційне забезпечення досліджень складних систем / Н.В. Шаронова, М.М. Козуля // Системный анализ и информационные технологии: материалы 18-й Международной научно-технической конференции SAIT 2016. – К.: УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2016. – С. 178-179.

 • Борисова Н.В. Автоматизована лематизація дієслів з відокремлюваними префіксами у німецькій мові / Н.В. Борисова, І.В. Оліфенко // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 72-73.

 • Борисова Н.В. Створення електронного навчального термінологічного словника з прикладної лінгвістики / Н.В. Борисова, А.О. Тимошенко // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 74-75.

 • Борисова Н.В. Розробка інформаційної системи автоматизованої лематизації дієслів німецької мови / Н.В. Борисова, І.В. Оліфенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 1. – С. 8.

 • Канищева О.В. Тенденции развития методов обработки мультимодальной информации / О.В. Канищева // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – С. 24-27.

 • Купріянов Є.В. Лексикографічна система для віртуальної лексикографічної лабораторії «Тлумачний словник іспанської мови» / Є.В. Купріянов // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та комп’ютерна лінгвістика». – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 17–18.

 • Петрасова С.В. Формалізація інформаційно-лінгвістичних сутностей та відношень засобами штучного інтелекту / С.В. Петрасова // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 квітня 2016 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 48–49.

 • Петрасова С.В. Інтелектуалізація сучасного інформаційного простору / С.В. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей XХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 травня 2016 р., м. Харків. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 4. – С. 302.

 • Бабкова Н.В. Роль психофизического эксперимента в автоматизированной обработке цифровых зображений / Н. В. Бабкова // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 50-51.

 • Лутай Н.В. Комунікативні стратегії ввічливості в неофіційному англомовному дискурсі (на матеріалі сучасних художніх кінофільмів) / Н.В. Лутай // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи». – Харків, 2016. – С. 119-122. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/Конференция_2016_сборник.pdf

 • Козуля М.М. Інформаційно-програмне забезпечення реалізації системних методів визначення стану складних систем / М.М. Козуля // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика».– Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 46–47.

 • Козуля М.М. Інформаційно-методичні основи аналізу даних моніторингу складних систем / М.М. Козуля // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 4. – С. 297.

2015
Research Papers:

 • Шаронова Н.В. Информационно программное обеспечение оценки качества и безопасности объектов исследования мониторинговых систем / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, Я.В. Святкин // International Periodical Scientific Journal “Intelecti” – Tbilisi, 2015. – 3(53) – P. 67–72.

 • Хайрова Н.Ф. Информационное пространство фактов интегрированной корпоративной системы / Н.Ф. Хайрова, Аджит Пратап Сингх Гаутам // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, 2015. – № 11 (1120). – C. 96–102.

 • Хайрова Н.Ф. Логико-лингвистическая модель генерации фактов из текстовых потоков информационной корпоративной системы / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Аджит Пратап Сингх Гаутам // International Journal Informatiom theories & application – 2015. Vol. 22., № 2. – pp. 142-152.

 • Kupriianov E.V. Electronic dictionary classification as problem of modern computer lexicography / E.V. Kupriianov // Вісник Харківського національного ун-ту імені В. Н. Каразіна. – 2015. – №1152. Сер.: Філологія. – С. 46–49.

 • Петрасова С.В. Математическая модель идентификации семантических отношений толерантности и эквивалентности / С.В. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // International Journal of Information Theories & Application (ITHEA). – Bulgaria, 2015. – № 2 (4). – P. 337–344.

 • Petrasova S. The logical and linguistic model for automatic extraction of collocation similarity / N. Khairova, S. Petrasova, Ajit Pratap Singh Gautam // Econtechmod : an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin; Rzeszow, 2015. – № 4 (4). – P. 43–48.

 • Петрасова С.В. Логико-лингвистическая модель идентификации семантически эквивалентных коллокаций / С.B. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // Вестник НТУ “ХПИ”. Серия : Системный анализ, управление и информационные технологии. – Х. : НТУ «ХПИ». – 2015. – № 58 (1167). – с. 14-17.

 • Козуля М.М. Інформаційна складова у побудові технології викладання навчальних дисциплін / М.М. Козуля // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – Харків: 2015. – 42 (46). – С. 274-282. – Режим доступа: http://library.kpi.kharkov.ua/JUR/42.pdf

 • Лутай Н.В. Письмові навички при вивченні англійської мови як іноземної. Теоретичні перспективи / Т.П. Бесараб, В.Б. Коновалова, Н.В. Лутай // Наукові записки НУ «Острозьска Академия», 2015. – №53.– с. 300-304.

 • Гулієва Д.О. Вербальне та невербальне втілення комунікативної стратегії докору (на матеріалі англомовного кінодискурсу) / Д.О. Гулієва // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка, Житомир : 2015. – № 2(80).

 • Ситнікова П.Е. Досвід кафедри у безперервній підготовці з інформаційних технологій студентів гуманітарного університету / Кирвас Виктор Андреевич, Сітнікова Полина Едуардівна // Пробл. освіти. – [Київ], 2015. – Вип. 80, ч. 2. – С. 256–261.

Conference reports:

 • Шаронова Н.В. Інформаційні та об’єктивні загальносистемні особливості функціонування природно-техногенних систем / Н.В.Шаронова, М.М.Козуля // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 17-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2015, Київ, 22-25 червня 2015 р./ ННК „Інститут прикладного системного аналізу” НТУУ „КПІ”, К.: 2015. – С.117-119. – Режим доступа: http://sait.kpi.ua/media/filer_public/f8/7e/f87e3b7b-b254-407f-8a58-2d810d23a2e5/sait2015ebook.pdf

 • Хайрова Н.Ф. Логико-лингвистическая модель генерации фактов из текстових потоков информационной корпоративной системы / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Аджит Пратап Сингх Гаутам // ITHEA International Scientific Society, Bulgaria– ITA 2015, XVIII-th Joint Internation Scientific Events on Informatics, Summer Session June 29 – July 12, 2015, – Varna (Bulgaria)

 • Хайрова Н.Ф. Состояние и перспективы развития компьютерной лингвистики / Н.Ф. Хайрова //Матер. 4-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”, 16 квітня 2015 р. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. С. 11-13.

 • Аджит Пратап Сингх Гаутам Основные проблемы обработки текстов в интегрированных корпоративных информационных системах / Аджит Пратап Сингх Гаутам, Н.В.Шаронова // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика», – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С.9-10. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14463/1/Adzhit_Osnovnye_problemy_2015.pdf

 • Канищева О.В. Фолксономия как источник для построения онтологий и ассоциативных словарей. Проблемы и перспективы / О.В. Канищева // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика» (м. Харків, 16 квітня 2015 р.). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 16-17.

 • Kanishcheva O. Fine-tuning SIMPLE based Content Based Image Retrieval system / Van-Hieu Vu, Hai-Son Le, O. Kanishcheva and G. Angelova // Proceedings of the 6th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015), 03-05 December 2015, Hue, Vietnam, ISBN: 978-1-4503-3843-1, Paper id: 36, 8 pages. doi>10.1145/2833258.2833273

 • Kanishcheva O. About Emotion Identification in Visual Sentiment Analysis / O. Kanishcheva, G. Angelova, K. Bontcheva, R. Mitkov (Еds.), Proceedings of the 10th International Conference on “Recent Advances in Natural Language Processing” RANLP 2015, 7-9 September 2015, Hissar, Bulgaria, ISSN: 1313-8502, pp. 258-265. Available at http://lml.bas.bg/ranlp2015/docs/RANLP_main.pdf

 • Kanishcheva O. A Pipeline Approach to Image Auto-Tagging Refinement / O. Kanishcheva, G. Angelova, Bădică C., Y. Manolopoulos, M. Coşulschi, G. Eleftherakis and F. Leon (Eds.) // Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference, Craiova, Romania, ACM New York, NY, USA, 2015, ISBN: 978-1-4503-3335-1, Paper id: 9, 8 pages. doi>10.1145/2801081.2801108

 • Kanishcheva O. AComIn Workshop “Big Data in Education and Large Digital Collections”, 29 June 29, 2015, Sofia, Bulgaria (http://www.iict.bas.bg/acomin/news/29-June-2015.pdf), talk “Sentiment Analysis of images depending on their resource”.

 • Olga Kanishcheva, Galia Angelova 7th Balkan Conference in Informatics (http://bci2015.bci-conferences.org/), 2-4 September, 2015, Craiova, Romania, talk “A Pipeline Approach to Image Auto-Tagging Refinement”

 • Olga Kanishcheva, Galia Angelova International Conference “Recent Advances in Natural Language Processing 2015”, (http://lml.bas.bg/ranlp2015), 5-11 September, 2015, Hissar, Bulgaria, talk “About Emotion Identification in Visual Sentiment Analysis”

 • Olga Kanishcheva, Galia Angelova International Conference “Advanced Computing for Innovation 2015” (http://www.iict.bas.bg/acomin15/index.html), 10-11 November, 2015, Sofia, Bulgaria, talk “About Tag Sense Disambiguation in Image Annotation”

 • Olga Kanishcheva 6th International Symposium on Information and Communication Technology (http://www.acm-soict.org/), 3-4 December 2015, Hue, Vietnam, Le Hai-Son, Olga Kanishcheva, Galia Angelova, talk “Fine-tuning SIMPLE based Content Based Image Retrieval system”

 • Кочуєва З.А. Застосування інформаційних технологій при організації контролю професійних знань студентів-лінгвістів / З. А. Кочуєва // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми викладання фундаментальної та прикладної математики у сучасному вищому навчальному закладі» (MMAP-2015) (м. Харків, 19-20 травня 2015 р.).

 • Кочуєва З.А. Використання автоматизованої системи управління процесом книгозабезпеченності у системі ВНЗ / З.А. Кочуєва // Матеріали XХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2015) (м. Харків, 20-22 травня 2015 р.). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 9.

 • Борисова Н.В. Оцінка ефективності видобування термінів предметної області з текстів / Н. В. Борисова. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика» (м. Харків, 16 квітня 2015 р.). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 52-53.

 • Борисова Н.В. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців з прикладної лінгвістики / Н.В. Борисова // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми викладання фундаментальної та прикладної математики у сучасному вищому навчальному закладі» (MMAP-2015) (м. Харків, 19-20 травня 2015 р.).

 • Борисова Н.В. Архітектура інформаційної системи автоматизованого формування лексикографічних ресурсів / Н.В. Борисова // Матеріали XХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2015) (м. Харків, 20-22 травня 2015 р.). – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 8.

 • Купріянов Є.В. Антропоцентричний підхід до укладання електронного перекладного словника технічної термінології // Є. В. Купріянов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та комп’ютерна лінгвістика». — Харків : НТУ «ХПІ», 2015. — С. 48 — 49. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14562/1/Kupriianov_Antropotsentrychnyi_2015.pdf

 • Nikonorov S.I. Technical communication skills in the context of training specialists for software outsourcing field / S. I. Nikonorov // Матер. 4-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”, 16 квітня 2015 р. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 42-44. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14720/1/Nikonorov_Technical_2015.pdf

 • Петрасова С.В. E-communities как источник данных в неформальном информационном пространстве / С. В. Петрасова // Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика : материалы ІV всеукр. научно-практ. конф., 16 апреля 2015 г., г. Харьков. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2015. – С. 21–22. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14607/1/Petrasova_E-Communities_2015.pdf

 • Петрасова С.В. Автоматическая идентификация семантических корреляций в текстах / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова // Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье «MicroCAD-2015» : тезисы докладов XХІІІ международной научно-практической конференции, 20-22 мая 2015 года, Харьков. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2015. – Ч. 1. – С. 24. – Режим доступа: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2015/S1/2015_5_Tezisy_sbornik_part1_2015_24.pdf

 • Petrasova S. Automatic Identification of Collocation Similarity / S. Petrasova, N. Khairova // Proceedings of the 10th International Conference on Computer Science & Information Technologies (CSIT’2015), 14-17 September 2015, Lviv. – 2015. – P. 136–138.

 • Бабкова Н.В. О референции и кореференции в лингвистике / М.А. Кузьмина, Н.В. Бабкова // Матер. 4-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”, 16 квітня 2015 р. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 71-73. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14568/1/Kuzmina_O_referentsii_2015.pdf

 • Козуля М.М. Методи формування знань-орієнтованих систем при викладанні еколого-економічних дисциплін / М.М. Козуля //Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези допов. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір. – Харків : НТУ «ХПІ», 14-15 квітня 2015р. – С 208-210.

 • Козуля М.М. Методичні підходи обробки та аналізу даних у системах з екологічною складовою / М.М. Козуля //«Информационные технологии: Наука, техника, технология, образование, здоровье» (MicroCAD-2015): XХІІІ Международная научно-практическая конференция – Харьков, 20-22 мая 2015 г.

 • Козуля М.М. Интеллектуальная обработка данных о состоянии природно-техногенных объектов / М.М. Козуля // IV Всеукраинской научно-практической конференции “Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика” – Харьков : НТУ “ХПИ”, 16 апреля 2015 – С. 57-58. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14555/1/Kozulya_Intellektualnaya_2015.pdf

 • Lutai N.V. Teaching Grammar Activities to students of Linguistic department / N.V. Lutai, V.B. Konovalova // IV Всеукраинской научно-практической конференции “Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика” – Харьков : НТУ “ХПИ”, 16 апреля 2015 – С. 61-62. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14711/1/Lutai_Learning_2015.pdf

 • Дорошенко А.Ю. Интеллектуальные технологии экстракции и идентификации знаний фактографической информации ЭВМ/ А.Ю. Дорошенко // Матер. 4-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”, 16 квітня 2015 р. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 35-36. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14482/1/Doroshenko_Tekhnologii_2015.pdf

 • Ситникова П.Э. Определение функциональных требований к автоматизированной системе тестирования успеваемости студентов/ А.И. Коваленко, В.М. Решетняк, Д.Э. Ситников, П.Э. Ситникова // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XVІI межвуз. науч.-практ. конф., 27 нояб. 2015 г. / Нар. укр. акад., каф. информ. технологий и математики. – Харьков, 2015. – С. 41–43.

 • Ситникова П.Э. Практическая реализация дистанционной формы обучения в гуманитарных вузах Украины задачи / А. И. Коваленко, Д. Э. Ситников, П. Э. Ситникова // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XVІI межвуз. науч.-практ. конф., 27 нояб. 2015 г. / Нар. укр. акад., каф. информ. технологий и математики. – Харьков, 2015. – С. 43-46.

 • Ситникова П.Э. Разработка требований к автоматизированной системе тестирования знаний и их реализация / А. И. Коваленко, Д. Э. Ситников, П. Э. Ситникова //Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф. (26-27 листоп. 2015 р.) Харків. Держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2015. – С. 165-167.

 • Ситникова П.Э. Реализация логико-алгебраической модели оценки знаний в автоматизированной системе тестирования успеваемости / А. И. Коваленко, В.М. Решетник, Д.Э. Ситников, П.Э. Ситникова // Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали всеукр. наук.-техн. конф. молодих учених, 22-23 квітня 2015 р. – Харків: Харків. держ. акад. культури [та iн.], 2015. – С. 220–221.

2014
Research Papers:

 • Ajit Pratap Singh Gautam, Dr. Natalia Valeriyavna Sharonova. A Survey of Association Rule Mining for Customer Relationship Management. International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management (IJAIEM), Volume 3, Issue 8, August 2014, pp. 180-186.

 • Шаронова Н.В. Задача идентификации при создании информационной системы для мониторинговых исследований / Н.В.Шаронова, Я.В.Святкин, М.М.Козуля // Проблеми інформаційних технологій. – Херсонський нац. техн. ун-т. –2014. – № 01 (015). – С.57-63.

 • Оробинская Е.А. Применение масштабных лингвистических ресурсов для расширения онтологии предметной области (на примере области «Радиационная безопасность»). / Е.А.Оробинская, Н.В.Шаронова, А.Ю.Дорошенко, Ж.-Ю.Шоша. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, № 5/2 (71), 2014, – С.9-14.

 • Хайрова Н.Ф. Построение модели идентификации и систематизации криминально значимой информации в текстовых репозиториях / Н.Ф. Хайрова, Д.Ю. Узлов // Проблеми інформаційних технологій. – Херсон : ХНТУ, 2014. – 01 (015). – С. 92–96.

 • Хайрова Н.Ф. Решение проблемы формальной оценки эффективности технологий идентификации знаний в слабоструктурированной текстовой информации / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Д.Ю. Узлов // International Journal “Information Content & Processing” – 2014.

 • Канищева О.В. Решение задачи автоматизированного создания терминологического словаря предметной области / Н. В. Борисова, О. В. Канищева, З. А. Кочуева // Технологический аудит и резервы производства. – Харьков : Технологический центр, 2014. – № 5/3 (19). – С. 41-44.

 • Каніщева О.В. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів / О. В. Канищева, А. В. Медведська, А. О. Панчул // Інформаційні системи та мережі. – Львів : Львівська політехніка, 2014. – № 805. – С. 289-287.

 • Кочуева З.А. Индексирование полнотекстовых документов для задачи интеллектуального поиска информации по ключевым словам / З.А. Кочуева, Н.В. Борисова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків : ПП «Технологічний Центр», 2014. – № 1/2 (67). – С. 4-8.

 • Борисова Н.В. Индексирование полнотекстовых документов для задачи интеллектуального поиска информации по ключевым словам / З.А. Кочуева, Н.В. Борисова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків : ПП «Технологічний Центр», 2014. – № 1/2 (67). – С. 4-8.

 • Борисова Н.В. Інформаційна система автоматизованого формування лексикографічних ресурсів / Н.В. Борисова, І.С. Ямшанов // Проблеми інформаційних технологій. – 2014. – № 01(015). – C.193-199.

 • Бабкова Н.В. Моделирование цветового пространства цифрового изображения для тепловых процессов / Н.В. Бабкова, Н.В. Шаронова, С.В. Шкапо // Проблеми інформаційних технологій. – Херсон : ХНТУ, 2014. – № 1 (015). – С. 167–172.

 • Оробинская Е.А. Интеллектуальные технологии идентификации фактографической информации / Е. А. Оробинская, А. П. Сингх Гаутам, А. Ю. Дорошенко // Проблемы информационных технологий – Херсон, 2014. – № 5(46). – С. 19-24.

 • Kuprijanov E.V. Notional structure of technical term system as basis for creating multilingual electronic dictionary / E.V. Kuprijanov // Вісник Харківського національного ун-ту імені В. Н. Каразіна. — 2014. — № 1107. Сер. : Філологія. — С. 107—110.

 • Петрасова С.В. Метод автоматической идентификации семантических корреляций терминов глоссария / Н.Ф. Хайрова, С.В. Петрасова, С.В. Ленков // Сборник научных трудов ВИКНУ имени Тараса Шевченко. – К. : ВИКНУ, 2014. – № 46. – С. 222-228. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpviknu_2014_46_35.pdf

 • Петрасова С.В. Использование метода компараторной идентификации для динамического наполнения тезауруса оперативно-розыскной деятельности / Н.Ф. Хайрова, Д.Ю. Узлов, С.В. Петрасова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х. : ЧП “Технологический Центр”, 2014. – № 3/2 (69). – С. 4–8. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vejpte_2014_3(2)__2.pdf

 • Козуля М.М. Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки екологічності системних об’єктів / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, Д.І. Ємельянова, М.М. Козуля // Системні дослідження та інформаційні технології, 2014, №3 – С 25-34.- Режим доступу: http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/32550/29149

 • Лутай Н.В. Воспроизведение в переводе коммуникативных стратегий самопрезентации (на материале речей Барака Обамы) / Т.П. Бесараб, Н.В. Лутай // Язык и межкультурная коммуникация: современные образовательные тенденции 21 века, 2014. – №2.

Conference reports:

 • Хайрова Н.Ф. Логико-лингвистическая модель идентификации семантических отношений сущностей средствами алгебры конечных предикатов / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Д.Ю. Узлов // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent System (OSTIS) : материалы IV междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 20-22 февраля 2014 года) – Минск: БГУИР, 2014. – С. 267–270.

 • Khairova N. Evaluating expected effectiveness of interval alternatives / G. Shepelyov, M. Sternin // Advances in Decision Technology and Intelligent Information Systems Canada. – 2014. – Vol. XV. – p. 16–20.

 • Хайрова Н.Ф. Идентификация актуальной криминалистически значимой информации электронных ресурсов / Н.Ф. Хайрова, Д.Ю. Узлов // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс] : матеріали міжнародної веб-конференції, м. Харків, 27 березня 2014 р., / За заг. ред. Н. П. Пасмор. – Електрон. текстові дані. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014, Режим доступу : library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf

 • Kanishcheva, O. Using of the Statistical Method for Authorship Attribution of the Text. In Proceedings of the 1st Int. Electron. Conf. Entropy Appl., 3 – 21 November 2014; Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 1, 2014 , e003; doi:10.3390/ecea-1-e003. – Режим доступу : http://www.sciforum.net/conference/ecea-1/paper/2638

 • Канищева О.В. Методы смысловой обработки текстовой информации в электронных коллекциях и репозиториях / О.В. Канищева // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Режим доступа : library.nulau.edu.ua/biblioteka/Web-konf-2014/Imperatives.pdf

 • Канищева О.В. Информационные технологии и математическая лингвистика / О. В. Канищева // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали III Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 11-12. – Режим доступу : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/14522/1/Kanishcheva_Folksonomiya_2015.pdf

 • Борисова Н.В. Підготовка фахівців з прикладної лінгвістики у контексті концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти / Н. В. Борисова. // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів, м. Харків, 8-9 квітня 2014 р. / Редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 456.

 • Борисова Н.В. Использование интеллектуальных методов идентификации информации в интегрированных информационно-криминалистических системах / Н. Ф. Хайрова, Д. Ю. Узлов, Н. В. Борисова // Роль физико-математических наук в современном образовательном пространстве: Материалы IV Международной научно-практической конференции. – Атырау : Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, 2014. – С. 280-282.

 • Борисова Н.В. Индексация полнотекстовых документов в электронных библиотеках / Н.В. Борисова, Н.В. Шаронова, З.А. Кочуева // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс] : матеріали міжнародної веб-конференції, м. Харків, 27 березня 2014 р., / За заг. ред. Н. П. Пасмор. – Електрон. текстові дані. – Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014.

 • Угольникова Н.С. Художественно-эстетическая функция комического в фэнтезийных романах Роберта Асприна / Н. С. Угольникова // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи. Сб. статей по материалам XXIV междунар. заочной научно-практ. конф. – М., Изд. „Международный центр науки и образования”, 2014. – № 5 (24). – С. 51-56.

 • Бабкова Н.В. Использование метода компараторной идентификации для обработки цифровых изображений в задаче определения теплофизических параметров высокотемпературных процессов / Н.В. Бабкова, А.М. Никитин, Н.В. Шаронова // Роль физико-математических наук в современном образовательном пространстве : Материалы IV Международной научно-практической конференции. – Атырау : Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова, 2014. – С. 273-274.

 • Куприянов Е.В. Микроструктура электронного толково-переводного словаря по энергетическому машиностроению / Е. В. Куприянов // Прикладная лингвистика в науке и образовании. Сборник тру­дов VII международной научной конференции. — СПб : ООО «Книжный дом», 2014. — С. 45—49.

 • Купріянов Є.В. На шляху до створення англійсь­ко-українського електронного словника з енерге­тичного машинобудування / Є. В. Купріянов // Матеріали IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та комп’ю­тер­на лінгвістика». — Харків: НТУ «ХПІ», 2014. — С. 36—37.

 • Петрасова С.В. E-learning: формирование единого образовательного пространства на базе контента пользователей социальных сетей / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XVI межвуз. научно-практ. конф., 26 ноября 2014 г., г. Харьков. – Х. : НУА, 2014. – С. 31–33.

 • Petrasova S. Evaluating Effectiveness of Linguistic Technologies of Knowledge Identification in Text Collections / N. Khairova, G. Shepelyov, S. Petrasova // Transactions on Business and Engineering Intelligent Applications : proceedings of 7th International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems, 16th-20th September 2014, Rzeszow. – 2014. – № 29. – P. 71–75. – Режим доступа : http://www.foibg.com/ibs_isc/ibs-29/ibs-29-p09.pdf

 • Петрасова С.В. Використання методу автоматичної екстракції відношень семантичної близькості для розробки баз знань / С. В. Петрасова // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали ІІІ всеукр. науково-практ. конф., 17 квітня 2014 р., м. Харків. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 19–20.

 • Петрасова С.В. Семантико-когнитивный метод выявления знаний глоссария / С. В. Петрасова // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке : материалы 18-го междунар. молодежного форума, 14-16 апреля 2014 г., г. Харьков. – Х. : ХНУРЭ, 2014. – С. 10–11.

 • Козуля М.М. Информационные системы в комплексной оценке состояния окружающей среды / М.М. Козуля, Н.В. Шаронова, С.В. Шкапо //Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів. – Харків: НТУ «ХПІ», 26-27 листопада 2014. – С 91-93.

 • Козуля М.М. Інформаційне забезпечення комплексної екологічної оцінки довкілля / Н.В. Шаронова, М.М. Козуля // Системный анализ и информационные технологии: материалы 16-й Международной научно-технической конференции SAIT 2014, Киев, 2014 /УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”. – К.: УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2014. – С. 176–177. – Режим доступа : http://sait.kpi.ua/media/filer_public/5f/94/5f946055-4609-486f-b292-c12e5443c6dc/sait2014ebook.pdf

 • Козуля М.М. Методология комплексной оценки экологичности разработанных энергосберегающих технологий (на примере предприятий по переработке использованных автомобильных шин) / Т.В. Козуля, Д.И. Емельянова // III Межотраслевой научно-практической конференции молодых ученых и специалистов ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 26-27 марта 2014 г. – Украина, г. Харьков – С. 294-299.

 • Козуля М.М. Інформаційне забезпечення комплексної екологічної оцінки довкілля / Н.В. Шаронова, М.М. Козуля // Системный анализ и информационные технологии: материалы 16-й Международной научно-технической конференции SAIT 2014, Киев, 2014 /УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”. – К.: УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2014. – С. 176–177.

 • Шарова К.С. Communicative games in teaching process / І.О. Гоголь, К.С. Шарова // Тези доповідей XIІІ Міжнародної наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 69–70.

 • Ivlieva K.S. Advantages of distance learning / K.S. Ivlieva, O.V. Feshchenko // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІI Науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 58–59.

 • Івлєва К.С. Значення контролю та самоконтролю як основних методів оцінки знань студентів при вивченні іноземної мови / О.А. Лозинська, К.С. Івлєва // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі : Матеріали VІI Науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 89–90.

 • Lutai N.V. Case Study Approaches and Methodologies/ N.V Lutai // Сучасні засоби навчання інозем. мов у вищих навчальних закладах. – Академія імені Я. Мудрого, 2014.

 • Lutai N.V. How to train students to listen and speak effectively / N.V Lutai, V.B. Konovalova // Іноземні Мови у Вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педаг. та методичні перспективи. – Академія імені Я. Мудрого, 2014.

2013
Research Papers:

 • Шаронова Н.В. Информационное обеспечение комплексной оценки экологического качества систем окружающей среды / Н.В.Шаронова, М.М.Козуля, Я.В.Святкин // Проблеми інформаційних технологій. – Херсонський нац. техн. ун-т. –2013. – № 02 (014). – С.109-113.

 • Шаронова Н.В. Информационная технология создания OLAP-кубов для представления многомерного пространства знаний коллекции документов / Н.Ф. Хайрова, Н.В.Шаронова, Н.В.Борисова // “Управляющие системы и машины”, 2013. – № 1. – С. 66-70.

 • Хайрова Н.Ф. Концептуальная схема идентификации смысла лингвистических единиц / Н. Ф. Хайрова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. № 39. – С. 217-223.

 • Хайрова Н.Ф. Логико-лингвистическая модель извлечения фактов из слабоструктурированной текстовой информации / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова // International Journal “Information Models and Analyses” – Varna, Bulgaria. Vol.2, Number 2, 2013. – C. 167-175.

 • Борисова Н.В. Формирование словаря сочетаемости терминов предметной области/ Н.В. Борисова, О.В. Канищева // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – №5(65). – С. 16-19.

 • Борисова Н.В. Автоматизированное формирование словаря синонимов / Н.В. Борисова, О.В. Канищева, Е.Н. Юрченко // Вестник ХНТУ. – 2013. – № 1(44). – C. 91-95.

 • Купріянов Є.В. Репрезентація полісемічних термінів енергетичного машинобудування в електронному словнику лінгвоенциклопедичного типу / Є.В. Купріянов // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(1). – С. 180-188. – Режим доступу : — https://www.academia.edu/6304414/Kuprijanow

 • Бабкова Н.В. Информационно-параметрический контроль теплофизических параметров высокотемпературных процессов / Н.В. Бабкова , С.Ю. Петрухин , Н.В. Шаронова // Вестник ХНТУ. – №1 (46). – 2013. – С. 372-376.

 • Бабкова Н.В. Моделирование семантических отношений в онтологии / Н.В. Бабкова, О.В. Канищева, З.А. Кочуева // Бионика интеллекта, Харьков, №1 (80), 2013. – С. 25-28.– Режим доступа : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/3414/1/Kanishcheva_Modelirov%20semantich_2013.pdf

 • Петрасова С.В. Метод автоматической экстракции парадигматических отношений между понятиями толкового словаря / С.В. Петрасова, З.А. Кочуева, Н.Ф. Хайрова // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – 2013. – № 62. – С. 118-124. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vcpisa_2013_62_15.pdf

 • Лутай Н.В. Лексико-семантичні особливості військового галузевого перекладу / В. Б. Коновалова, Н. В. Лутай // Лінгвістичні дослідження. – 2013. – Вип. 36. – С. 273-277.

Conference reports:

 • Шаронова Н.В. Логическая схема определения семантической близости / Н.В. Шаронова, Н.Ф. Хайрова, Д.Ю. Узлов // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції MegaLing’2013 “Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичні технології” (м. Київ, 20-21 листопада 2013 р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/hayrova-nina-feliksovna-sharonova-natalya-valerevna-uzlov-dmitriy-yurevich-logicheskaya-shema-opredeleniya-semanticheskoy-blizosti.htm

 • Шаронова Н.В. Ентропійна оцінка факторів визначення ступеню хвороби й груп захворювання / Н.В. Шаронова, Т.В. Козуля // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 15-ї Міжнародної конференції SAIT 2013, Київ, 27-31 травня 2013 р. – К.: : ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2013. – с. 218-219.– Режим доступа : http://sait.kpi.ua/media/filer_public/26/a7/26a715c4-68ed-4d3c-b412-943d4fa283ba/sait2013ebook.pdf

 • Khairova N. Decision-making Support Based on Logical-linguistic Modeling of Fact Extraction from Semi-structured Text Information / N. Khairova, N. Sharonova //Advances in Decision Technology and Intelligent Information Systems. – Canada, 2013. –V. XIV. – P.17-21.

 • Хайрова Н.Ф. Лингвистические технологии экстракции и идентификации знаний / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу” (м. Київ, 22-23 жовтня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – С. 7.

 • Kanishcheva O.V. Using of Minimal Recursion Semantic representation for linguistic information / О.V. Kanishcheva // The II International Conference “Advanced Information Systems and Technologies” : матеріали Другої науково-практичної конференції, 21-24 травня 2013 р. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – С. 143-145.

 • Канищева О.В. Извлечение информации из текстовых сообщений на основе правил EBNF / О.В. Канищева, А.Ю. Дорошенко // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції MegaLing’2013 “Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичні технології” (м. Київ, 20-21 листопада 2013 р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/kanischeva-olga-valerevna-doroshenko-anastasiya-yurevna-izvlechenie-informatsii-iz-tekstovyih-soobscheniy-na-osnove-pravil-ebnf.html

 • Борисова Н.В. Подход к формированию словаря сочетаемости терминов предметной области / Н.В. Борисова, О.В. Канищева // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу” (м. Київ, 22-23 жовтня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – С. 10.

 • Борисова Н.В. Ідентифікація синонімічних та полісемічних відношень термінологічних одиниць / Н.В. Борисова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” (м. Харків, 28 березня 2013 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – С. 15-16.

 • Борисова Н.В. Моделювання семантико-синтаксичних відношень у словосполученнях із використанням методу компараторної ідентифікації / Н.В. Борисова // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції MegaLing’2013 “Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичні технології” (м. Київ, 20-21 листопада 2013 р.): [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/borisova-natalya-volodimirivna-modelyuvannya-semantiko-sintaksichnih-vidnoshen-u-slovospoluchennyah-iz-vikoristannyam-metodu-komparatornoyi-identifikatsiyi.html

 • Борисова Н.В. Психолого-педагогічні аспекти фундаментальної складової професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики / О.А. Ігнатюк, Н.В. Борисова, Н.О. Шанідзе // Тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конференції “Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення фундаментальної освіти” (м. Харків, 7-8 листопада 2013 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 65.

 • Купріянов Є.В. Створення Інтернет-ресурсу для викладання лінгвістичних дисциплін на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем / Є.В. Купріянов // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та комп’ютерна лінгвістика». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 48-50. – Режим доступу : — http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/2492/1/2013_Kupriyanov_Stvorennia%20internet-resursu.pdf

 • Купріянов Є.В. Гіпертекстова модель електронного галузевого словника / Є.В. Купріянов // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium: сб. науч. тр. / ГрГУ им. Янки Купалы. – Гродно: ГрГУ, 2013. – С. 155-159. – Режим доступу : — http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/2490/1/2013_Kupriyanov_Hipertekstova%20model.pdf

 • Купріянов Є.В. Проблеми укладання англійсько-українського електронного словника з енергетичного машинобудування [Ел. ресурс] / Є.В. Купріянов. – Режим доступу : — http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/kupriyanov-evgen-valeriyovich-problemi-ukladannya-angliysko-ukrayinskogo-elektronnogo-slovnika-z-energetichnogo-mashinobuduvannya.html

 • Купріянов Є.В. Лінгвістичні проблеми укладання англійсько-українського електронного словника з енергетичного машинобудування // Матеріали III Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді», 2013. – С. 69-70. – Режим доступу : — http://evkupr.hostzi.com/science/kuprijanov_khai.pdf

 • Петрасова С.В. Формализация семантических отношений концептов толкового словаря / С.В. Петрасова // Актуальные проблемы прикладной лингвистики глазами научной молодежи : материалы III регион. научно-практ. конф., 3 декабря 2013 г., г. Харьков. – Х. : НАУ “ХАИ”, 2013. – С. 40–41.

 • Петрасова С.В. Лингвистические проблемы использования открытой формы тестовых заданий / С.В. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XV межвуз. научно-практ. конф., 29 ноября 2013 г., г. Харьков. – Х. : НУА, 2013. – С. 57–60.

 • Петрасова С.В. Автоматизована побудова семантичної мережі на основі тлумачного словника [Електронний ресурс] / С.В. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // Міжнар. наук. конф. MegaLing’2013 «Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій», 20-21 листопада 2013 р., м. Київ. – Режим доступу : http://megaling.ulif.org.ua/tezi-2013-rik/petrasova-svitlana-valentinivna-hayrova-nina-feliksivna-avtomatizovana-pobudova-semantichnoyi-merezhi-na-osnovi-tlumachnogo-slovnika.html

 • Шарова К.С. Пресупозиція як основа реакції відповіді на питальне висловлювання / В.В. Кукушкін, К.С. Шарова // Тези доповідей XIІ наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 180-182.

 • Шарова К.С. Прийоми організації інтерактивного читання на заняттях з англійської мови / О.А. Лебедєва, К.С. Шарова // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 96-97.

 • Шарова Е.С. Использование метода проектов на занятиях по иностранному языку (аспект устная практика) / Е.В. Фещенко , Е.С. Шарова // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 168-169.

2012
Research Papers:

 • Шаронова Н.В. Интеллектуальная обработка данных в процессе формирования патентно-конъюнктурных баз знаний / Н.В. Шаронова, О.И. Король // Біоніка інтелекту. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – № 3(74). – С. 159-163.

 • Шаронова Н.В. Теоретико-практичні основи методології комплексної оцінки екологічності територіальних об’єктових систем / Н.В. Шаронова, Т.В. Козуля, Д.І. Ємельянова, М.М. Козуля // Проблеми інформаційних технологій. – Херсонський нац. техн. ун-т. –2012. – № 01 (011). – С. 37-45.

 • Шаронова Н.В. Використання онтологій для семантичного пошуку документів / Н.В. Шаронова, А.Ю. Дорошенко, Сайед Мохаммад Таухид Сиддики // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – № 31. – С. 95-100.

 • Шаронова Н.В. Розв’язання задач управління екологічною безпекою за умови реалізації концепції корпоративної екологічної системи Системні дослідження та інформаційні технології / Н.В. Шаронова, Т.В. Козуля // Міжнародний науково-технічний журнал, – НАНУ, ННК „Інститут прикладного системного аналізу” НТУУ „КПІ”, К.: 2012. – № 2. – С. 67-78.

 • Борисова Н.В. Моделирование процедур систематизации и классификации информационных объектов методом компараторной идентификации / Н.В. Борисова, З.А. Кочуева, Н.В. Шаронова, Н.Ф. Хайрова // Вестник ХНТУ. – 2012. – № 1(44). – C.91-95.

 • Хайрова Н.Ф. Информационная технология применения семантически ориентированных методов классификации задачи opinion mining / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова // International Journal Information Technologies & Knowledge. Volume 6/2012, Number 3. с. 273 – 282.

 • Канищева О.В. Модели и методы синтаксического анализа / О.В. Канищева, Н.В. Борисова // Біоніка інтелекту. – Харків : ХНУРЕ, 2012. – № 2(79). – С. 89-94.

 • Угольникова Н.С. Художественный мир в романах Р. Асприна „Мифические истории” / Н. С. Угольникова // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія „Філологія”. – 2012. – Вип. 64 (994). – С. 135-139. – Режим доступу : http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_994/content/ugolnikova.pdf

 • Купріянов Є.В. Фрейм-сценарій як засіб семантизації технічних термінів на позначення процесів (на прикладі гідротурбінної термінології) / Є.В. Купріянов // Слов’янський збірник. – 2012. – Вип. XVII. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – С. 255-260. – Режим доступу : http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/3542/1/sbornik%20slav.255-260.pdf

Conference reports:

 • Шаронова Н.В. Перспективы использования алгебры конечных предикатов при описании семантической сочетаемости / Н.В. Шаронова, О.В. Канищева // Теорія прийняття рішень : тези доп. VI міжнар. школи-семінар. – Ужгород : УжНУ, 2012. – С. 199-200.

 • Шаронова Н.В. Прикладной лингвистике в нту «хпи» и кафедре интеллектуальных компьютерных систем – пять лет! …….. // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 6-7.

 • Kozulia T.V., Emelianova D.I., Kozulia M.M., Sharonova N. Methodological Aspects of Complex Ecological Estimation of Man-Caused Territory State and Mathematical Modelling of Processes in a Environment System // 8th IEEE EAST-WEST DESIGN&Test Symposium (EWDTS 2010) / Kharkov, Ukraine, September 14-17, 2012. – P. 371 – 373.

 • Хайрова Н.Ф., Шаронова Н.В. Моделирование сложно формализуемой многоуровневой языковой системы, основанное на методах и средствах теории интеллекта // MegaLing”2012 «Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій», Київ,: Тези доповідей Міжнародна наукова конференція (21-23 листопада 2012 р.). – К. – С. 5.

 • Хайрова Н.Ф., Шаронова Н.В. Информационная технология применения семантически ориентированных методов классификации задачи opinion mining / ITHEA International Scientific Society ITA 2012. XV – th Joint Information Scientific Events on Informatics. June 18 – July 05, 2012, Varna, Bulgaria. с. 273 – 282.

 • Khairova N., Sharonova N. Opinion Mining Informationд Technology for Making Business Decisions //Advances in Decision Technology and Intelligent Information Systems – Volume XIII p. 11-15 //International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. July 30 – August 3, 2012. Baden-Baden, Germany.

 • Канищева О.В. Модели представления лингвистических данных / О. В. Канищева // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : матеріали XX міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 15.

 • Борисова Н.В., Кочуєва З.А. Моделювання інформаційних об’єктів у бібліотечних системах //Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.1 (15-17 травня 2012 р., Харків) /за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків: НТУ “ХПІ”. – С. 5.

 • Кочуєва З.А. Методи і моделі обробки інформаційних об’єктів у сучасних бібліотечних системах // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 20-21.

 • Купріянов Є.В. Фрейм-сценарій як засіб семантизації технічних термінів на позначення процесів (на прикладі гідротурбінної лексики) // Програма І Міжнародної науково конференції «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні та прикладні аспекти». — Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2012. – С. 17.

 • Король О.И. Модель интеллектуальной обработки патентно-конъюнктурной информации // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 38-39.

 • Дорошенко А.Ю. Використання онтологiй для семантичного пошуку документiв // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 8-9.

 • Orobinska O.O. Generalizing framework for ontology learning // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 12-13.

 • Шарова К.С., Гоголь І.О. Аудіокнига як допоміжний засіб навчання читанню // Тези доповідей XI наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 293 – 295.

 • Шарова Е.С., Фещенко Е.В. Этапы проведения занятия по грамматике // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали ІІ Міжнародної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 131 – 132.

 • Шарова К.С., Лозинська О.А. Особливості комунікативно спрямованого тестового контролю іншомовної компетенції в читанні у студентів немовних факультетів // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 111 – 112.

 • Фещенко О.В., Шарова К.С. E-learning: its importance, advantages and disadvantages // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 203 – 204.

 • Шарова К.С. Відмінність пресупозицій від інших імпліцитних компонентів висловлювання // Іноземні мови як засіб реалізації міжпредметних зв’язків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 80-річчю кафедри іноземних мов. – Біла Церква: Білоцерківський національний аграрний університет, 2012. – С. 60 – 62.

 • Huliyeva D.O. Verbal means of emotional and rational motivation in gender specific advertising / D. O. Huliyeva // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді : матеріали 2 Регіональної науково-практичної конференції. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, 2012. – С. 93-94.

2011
Research Papers:

 • Шаронова Н.В. Использование логических сетей для формирования баз знаний логического типа / Н.В. Шаронова, В.А. Тарловский, Н.Ф. Хайрова // Вестник Херсонского национального университета. – 2011. № 2 (41). С. 184 -187.

 • Хайрова Н.Ф. Модель извлечения знаний из неструктурированных документов корпоративной информационной системы / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова/ Applicable Information Models. ITHEA. 2011, Sofia, Bulgaria. C. 131-139.

 • Бабкова Н.В. Дискретная модель передачи тепла в оребренных трубах / Н.В. Бабкова, И.В. Галущак, В.Я. Горбатенко, А.М. Никитин // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Динаміка та міцність машин №52 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2011. – Режим доступа : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Динамика%20и%20прочность%20машин/2011/52/20115203.pdf

 • Zazhimakina S.M., Loi A.O. Intergration processess and innovative Technologies: achievments and prospects of engineering sciences (in foreign languages). Випуск 1. – Kharkiv National Automobile and highway university. Department of foreign languages №1. – Kharkiv 2011. – С .359-361 («Technical facilities at studying English in technical universities»)

 • Zazhimakina S.M., Vareshnuk I.E. Intergration processess and innovative Technologies: achievments and prospects of engineering sciences (in foreign languages). Випуск 1. – Kharkiv National Automobile and highway university. Department of foreign languages №1. – Kharkiv 2011 – С .362-365. («Problems and strategies for students’ oral skills development in technical universities»)

Conference reports:

 • Шаронова Н.В. Использование информационного документооборота в интегрированной корпоративной системе / Н.В. Шаронова, Н.Ф. Хайрова //MegaLing’2011 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. Доповіді Міжнародної наукової конференції. Весняна сесія. 12-16 травня 2011, Україна, Крим, Партеніт. С. 96-97.

 • Хайрова Н.Ф. Использование метода компараторной идентификации для создания модели корпоративной таксономии // Системный анализ и информационные технологии: материалы Международной научно-технической конференции SAIT 2011, Киев, 23-28 мая 2011 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». — К.:УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». 2011. С.332.

 • Хайрова Н.Ф. Модель извлечения знаний из неструктурированных документов корпоративной информационной системы / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова / участие в конференции ITHEA International Scientific Society ITA 2011. Joint Information Scientific Events on Informatics. June 20 – July 03, 2011, Varna, Bulgaria.

 • Хайрова Н.Ф. Необходимость интеллектуального структурирования информационных потоков в корпоративных информационных системах / Хайрова Н.Ф., Борисова Н.В./ VI Международная научно-практическая конференция: Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии. 24-25 мая 2011. Харьков. С. 104-105.

 • Khairova N. Modeling a Logical Network of Relations of Semantic Items in Superphrasal Unities / Khairova N., Sharonova N.// 9th IEEE EAST-WEST DESIGN&Test Symposium (EWDTS 2011) / Sevastopol, Ukraine, September 9-12, 2011. — P. 360 – 365.

 • Хайрова Н.Ф. Аналитическая обработка полнотекстовых документов корпоративной системы / Хайрова Н.Ф., Шаронова Н.В. / Міжнародна наукова конференція MegaLing’2011. Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій. Участь у конференції Київ, 26-30 вересня 2011.

 • Nina Khairova Multidimensional Representation of the Documents Collection / Computer Science and Information Technologies: Materials of the VI th international Scientific and Technical Conference CSIT 2011. — Lviv: Publishing House Vezha&Co, 2011, P. 164-165.

 • Каніщева О.В. Побудова алгоритму автоматичної індексації повнотекстових документів за ключовими словами / О. В. Каніщева, О. М. Ляхвацкая // Радіоелектроніка і молодь в XXI ст. : тези доп. 15-ого міжнар. молод. форуму. – Харків : ХНУРЕ, 2011. – Т. 9 – С. 20-21.

 • Каніщева О.В. Комбинированное использование методов LSA и TRM на семантических уровнях процесса реферирования / В. Е. Дручинина, О. В. Канищева // Вычислительный интеллект (результаты, проблемы, перспективы) : материалы 1-й Международной научно-технической конференции. – Черкассы : Маклаут, 2011. – С. 310-311.

 • Угольнікова Н.С. Образ женщины в цикле романов Р. Асприна Мифические истории // Доповідь на IV Міжнародному українському науковому конгресі дослідників зарубіжної літератури та культури „Світова література на перехресті культур та цивілізацій”, Алушта, 15-19 квітня 2011 р.

 • Угольнікова Н.С. Добро и зло в произведениях фэнтези (сравнительный анализ фэнтези Р. Асприна и славянских авторов) // Доповідь на конференції „Пространство литературы, искусства и образования”, Харків, НТУ „ХПІ”, 16 грудня 2011 р.

 • Никитин А.М. Модель течения в области оребренной цилиндрической поверхности / Никитин А.М., Бабкова Н.В., Галущак И.В., Горбатенко В.Я. // 73 міжнародна науково-технічна конференція кафедр академії, ІТП залізниць, підприємств та організацій України та інших країн . 12-13 квітня 2011 р.

 • Юрченко О.М. Біблеїзм як засіб інформаційного захисту та культурної комунікації // ХX Міжнародна наукова конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бурого, 20–24 червня 2011 р., м. Київ.

2010 and earlier