Вимоги до оформлення

Редколегією до опублікування приймаються статті за наступними науковими напрямами:

 • енергетика та енергозбереження; енерготехнологія енергоємних галузей промисловості; нетрадиційна енергетика; ресурсозбереження; енергетика та навколишнє середовище;
 • тепловикористовуючі установки; моделювання процесів промислового обладнання; процеси і апарати різних галузей промисловості (хімічної, харчової, мед. обладнання та ін.);
 • застосування ЕОМ в технологічних процесах; автоматизовані системи керування та обробки інформації;
 • тепло- і масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки; теплові процеси та кріогенне обладнання медичного призначення;
 • електроенергетика; обладнання електростанцій і передача електроенергії;
 • економічні аспекти енергетики і промислової екології; комерційний інжиніринг, реінжиніринг і технологічний менеджмент,
  а також за іншими напрямами, на стику різних галузей знань.

Матеріали до опублікування в кожен послідуючий номер приймаються до 20 числа останнього місяця попереднього кварталу. Рукописи авторам не повертаються.
Матеріал повинен бути підготовлений на IBМ-сумісному комп’ютері та надрукований в 2-х екземплярах. До матеріалів повинен додаватися диск CD–R чи CD–RW зі статтею, набраний в редакторі текстів MS Word for Windows версій 97, XP, 2000 чи 2003.
До статті необхідно додати експертний висновок щодо можливості опублікування матеріалів у відкритій печаті та рецензію доктора наук за профілем статті, що подається.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Розмір паперу А4 (210х297 мм); ліве і праве поля – 25 мм, верхнє і нижнє – 30 мм; рекомендований шрифт Times New Roman Суг; розмір шрифту – 12; міжрядковий інтервал – 1.

ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛА:

 • безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ друкується УДК статті;
 • пропустивши один рядок, в центрі друкуються ініціали та прізвища авторів;
 • пропустивши один рядок, в центрі напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ БУКВАМИ друкується назва статті;
 • пропускається один рядок і з абзацу (1,25 см) друкується основний текст, відформатований за шириною сторінки;
 • відстань перед та після формул та рівнянь повинна бути в один порожній рядок до текста з інтервалом 1;
 • формули і рівняння повинні бути вирівняні відносно центру;
 • номери формул та рівнянь повинні бути вирівняні по правому краю;
 • розмір шрифту формул та рівнянь для основного тексту – 12 пт.;
 • рисунки, схеми і графіки повинні бути виконані в чорно-білому зображенні;
 • пропустивши один рядок, повинен слідувати список літератури, оформлений у відповідності з вимогами ДСТУ;
 • далі йде транслітерація списка літератури;
 • наприкінці статті на українській (російській – для статті на українській мові), російській та англійській мовах повинні бути надруковані УДК, автори, назва і анотації.

шаблон статті.doc (1,33 mb)

 Усі наукові публікації періодичного видання проходять незалежну зовнішню рецензію.

СТАТТІ, ОФОРМЛЕНІ У НЕВІДПОВІДНОСТІ З ПРАВИЛАМИ, РЕДКОЛЕГІЄЮ НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ

НА ЖУРНАЛ ВІДКРИТА ПІДПИСКА В ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕННЯХ УКРАЇНИ

 ПIДПИСНИЙ IНДЕКС 22786

АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ

Україна, 61002,
Харків-2, вул. Фрунзе, 21,
НТУ «ХПІ», редкозлегія журналу
«Інтегровані технології та енергозбереження»,

секретарю редколегії Горбунову К.О.

Тел.   (057) 707-69-58.

(057) 707-61-99

Email:  gor.kona2016@gmail.com
Email: kostiantyn.horbunov@khpi.edu.ua