Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Перелік видань навчально-методичного характеру, розроблених кафедрою

Перелік видань навчально-методичного характеру, розроблених кафедрою. Матеріали знаходяться у бібліотеці НТУ ХПІ, у депозитарії НТУ ХПІ (електронна версія), у електронній бібліотеці кафедри, у бібліотеці кафедри

Гончаров Ю.П. Перетворювальна техніка: підручник. Ч.2 / Ю.П. Гончаров, О.В. Будьонний, В.Г. Морозов, М.В. Панасенко, В.Я. Ромашко, В.С. Руденко. – Харків: Фоліо, 2000. – 360с

Ю.П.  Гончаров, М. В. Панасенко та ін. Статичні перетворювачі тягового рухомого складу: Навч. Посібник / За редакцією Ю. П. Гончарова. – Харків: НТУ «ХПІ» “, 2007. – 192 с.

Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика [Текст] : підручник / Є. І. Сокол [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2007. – 252 с

Лісова М.А. Основи анатомії і фізіології людини [Текст]: навч. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008 р. – 256 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Аналогова схемотехніка» для студентів спеціальностей «Електронні системи» і «Фізична та біомедична електроніка» /Уклад. Є.І. Король, О.А. Бутова – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 40 с.

Фетюхина Л.В., Бутова О.А. Теорія інформації та кодування. Навчально-методичний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 68с.
Методичні вказівки до лабораторних робіт та розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Інформатика», Частина 2 / Укладачі: Король Є. І., Вержановська М. Р., Махонін М. В. – Харків: НТУ «ХПI», 2016. – 68 с.
Колесник Ю. І. Елементи та пристрої квантової електроніки : навч. посібник / Ю. І. Колесник, А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 318 с. – (Фізична та біомедична електроніка).
Є.І.Сокол, О.Г.Гриб., М.М.Резинкіна та ін. Безпека та моніторинг енергосистем безпілотними літальними апаратами / Під загальною редакцією член-кореспондента НАН України, д.т.н., проф. Сокола Є.І. – Харків: – 2017, ФОП Панов А.Н., 382 с.
Г.Г.Жемеров, Д.В.Тугай Енергоефективність систем електропостачання з напівпровідниковими перетворювачами електроенергі: монографія / Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2018 – 272 с.,(
Ye. Sokol, M. Cherkashenko, O. Shudruk. Synthesis of control schemes for hydroficated automation objects. Monograph. LAP, Germany. 2018, 110 p.
Marina V. Voinova, Leonid Y. Gorelik ,Eugen I. Sokol Sensors and Bioelectronics in the Kidney Replacement Therapy Applications S. Yurish, Editor. Advances in Biosensors: Reviews. Volume 2 (монографія). Published by IFSA Publishing, S. L., Barcelona: Spain 2018. Р. 65- 132 ISBN: 978-84-09-05394-0 e-ISBN: 978-84-09-05393-3
Основи реєстрації та аналізу біосигналів : навч. посібник / О. Г. Аврунін, А.В.Кіпенський [та ін.] ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків : ХНУРЕ, 2019. – 400 с.
Жемеров Г.Г. Компенсовані керовані випрямлячі в розділених системах електропостачання : монографія/ Г.Г.Жемеров, Д.С. Крилов, Д.В.Тугай; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М.Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2020. – 258 с. (15,0)
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження фільтрів, що згладжують” з дисципліни “Енергетична електроніка”: / уклад.: Г. Г. Жемеров, Д. С. Крилов, О. І. Холод; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 36 с
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи електронної техніки» для студентів спеціалізації 171.01 «Промислова електроніка» / Уклад. М. О. Тимченко, В. В. Варв’янська, В. Ю. Шутько, О. І. Холод. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – 29 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47441
Гідроенергетика. Том 2. Гідравлічні машини : підручник / Є. Сокол [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Промарт, 2020. – 531 с.
Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни “Цифрова схемотехніка” [Текст] : для студ. спец. 171 «Електроніка», / НТУ «ХПІ»; укл.: Б.О. Стисло – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 52 с.: іл., табл. – Бібліогр.: с. 43
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи розробки програмних додатків» / Укладачі: Король Є. І. – Харків: НТУ «ХПI», 2021. – 36 с.
Сокол Є.І. Несинусоїдальні і несиметричні режими в електроенергетичних системах: підручник/ Є.І. Сокол, Г.А. Сендерович, О.Г. Гриб. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – 202 с. (11,7)
Сокол Є.І. Цифровий облік електричної енергії з урахуванням показників її якості та визначенням відповідальності за погіршення: монографія / Є.І. Сокол, Д.А .Гапон, О.Г. Гриб, А.О. Запорожець, І.Г. Карпалюк та ін. / Під загальною редакцією член-кореспондента НАН України, д.т.н., проф. Сокола Є.І. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – 330 с. (19,2)
Сокол Є.І. Визначення коронного розряду в електричних мережах із застосуванням безпілотних літальних апаратів з метою підвищення якості електропостачання: монографія / Є.І. Сокол, І.Г. Карпалюк, О.Г. Гриб та ін. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. – 322 с
Metodical instruction for the laboratory works on the discipline “Analog Electronscs” for the students of specialties 171 “Electronics” of the Institute of Education and Sciens in Power ingeneeringg, Electronics and Electromechanics / compliers: Korol Y.I., Mahonin N.V., Styslo B.O. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2021.– 45 p. (2,0)
Навчально-методичний посібник  Teaching aid for self-study in the discipline “Power electronics and converter technology” for foreign students of electrical engineering specialties / Comp.: D. S. Krylov, O. I. Kholod – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2022 – 74 р (Ум. друк. арк. 2.0)

Монографія (розділ у монографії) Сокол Є.І., Щапов П.Ф., Томашевский Р.С. 7. Оцінювання інформативності біомедичних показників динаміки біологічних змін в умовах багатофакторного активного експерименту (пневматика) С. 248 – 271 // Моделювання вогнепальних поранень: монографія / за заг. ред. В.І. Цимбалюка.- Харків: Вид-во, 2022.-322с

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи “Розрахунок шестипульсного мостового керованого випрямляча” з дисципліни “Енергетична електроніка” / уклад.: Д. С. Крилов, О. І. Холод ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : ЦОП “Рейтинг”,” 2023. – 29 с. (Ум. друк. арк. 1,0)
Methodical instructions for performing the laboratory work «Configuration of parts» on the discipline «Fundamentals of Electronic Device Design» for students of specialty 171 «Electronics» for the first (bachelor) level of higher education of all forms of training / compiled by: O. A. Butova, M. G. Samynina, L. V. Domochka. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2023. – 37 p.

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Конфігурації деталей» з дисципліни «Основи проєктування електронних пристроїв» для студентів спеціальності 171 «Електроніка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання / уклад.: О. А. Бутова, М. Г. Саминіна. – Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 37 с.

Календар

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930