122 Комп’ютерні науки. Управління проєктами у сфері інформаційних технологій (магістр)

Освітня програма: "«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ"

Освітня програма: “«Управління проєктами у сфері інформаційних технологій”

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Гарант освітньої програми: Кононенко Ігор Володимирович

1 – Загальна інформація
Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут Комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Рівень – магістр
Кваліфікація – магістр з комп’ютерних наук
Рівень з НРК другий (магістерський) рівень вищої освіти, НРК – 7
рівень, QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл.
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів EKTS,
термін навчання 1 роки 4 місяці
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію: серія НД № 2192167 від 6
вересня 2017 р. до 1 липня 2023 р.
Передумови Наявність ступеня бакалавра
Мова(и) викладання Українська. Можливе викладання англійською мовою.
Термін дії освітньої програми До наступної акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівця, здатного вирішувати складні задачі і проблеми з управління
проєктами у сфері інформаційних технологій та здійснювати інноваційну професійну діяльність
3 – Характеристика освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність, програма) Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
Програма: Управління проєктами у сфері інформаційних технологій
Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: процеси збору, представлення, обробки, зберігання, передачі та доступу до інформації в комп’ютерних системах.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук.
Основний фокус освітньої програми Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій зі спеціальності Комп’ютерні науки Управління проєктами у сфері інформаційних технологій

Ключові слова: методи, моделі, прийняття рішень, інформаційні технології, управління, проєкт

Особливості програми Обов’язкова спеціальна практика в ІТ-компаніях партнерів
кафедри
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Професіонали, які здобули освіту за освітньою програмою «УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» можуть займатися такими видами економічної діяльності:
72 Діяльність у сфері інформатизації
73 Дослідження та розробки
80 Освіта
Професійні назви робіт:
Випускники можуть працювати за професіями згідно з
Національним класифікатором професій ДК 003:2010:
2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи)
2131.2 Розробники обчислювальних систем
2132.1 Наукові співробітники (програмування)
2132.2 Розробники комп’ютерних програм
2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти
2321 Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти
2322 Викладачі закладів фахової передвищої освіти
1238 Керівники проєктів та програм
2447.1 Наукові співробітники (проєкти та програми)
2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами
Подальше навчання Можливість здобуття освіти за освітньою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та здобуття додаткових кваліфікацій в системі освіти
дорослих.
5 – Програмні компетентності
Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК)
СК1 Усвідомлення теоретичних засад комп’ютерних наук.
СК2 Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді
відповідної інформаційної моделі.
СК3 Здатність використовувати математичні методи для аналізу
формалізованих моделей предметної області.
СК4 Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для
забезпечення якості прийняття проєктних рішень.
СК5 Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати
архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення.
СК6 Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми
розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук.
СК7 Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до
сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень.
СК8 Здатність розробляти і реалізовувати проекти зі створення
програмного забезпечення, у тому числі в непередбачуваних умовах, за
нечітких вимог та необхідності застосовувати нові стратегічні підходи,
використовувати програмні інструменти для організації командної
роботи над проєктом.
СК9 Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань.
СК10 Здатність оцінювати та забезпечувати якість ІТ-проєктів,
інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення, застосовувати міжнародні стандарти оцінки якості програмного забезпечення інформаційних та комп’ютерних систем, моделі оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та комп’ютерних систем.
СК11 Здатність ініціювати, планувати та реалізовувати процеси розробки
інформаційних та комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією, впровадженням і супроводом.
Спеціальні компетентності профільовані
Профільований пакет дисциплін 01 “Методології управління портфелями,
програмами, проєктами”
СКП 1.1 Здатність формувати та здійснювати стратегію розвитку організації
СКП 1.2 Здатність розробляти та економічно обґрунтовувати проєкти у сфері
інформаційних технологій, управляти вартістю цих проєктів
СКП 1.3 ЗЗдатність управляти портфелями проєктів та програмами у сфері
інформаційних технологій
СКП 1.4 Здатність використовувати сучасні методології управління проєктами
у сфері інформаційних технологій
6 – Результати навчання
Результати навчання (РН)
РН 1 Мати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні
наукові здобутки у сфері комп’ютерних наук і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у сфері комп’ютерних наук та на межі галузей
знань.
РН 2 Мати спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем комп’ютерних наук, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.
РН 3 Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію у сфері комп’ютерних наук до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.
РН 4 Управляти робочими процесами у сфері інформаційних технологій, які
є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
РН 5 Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері
інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності.
РН 6 Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної
системи.
РН 7 Розробляти та застосовувати математичні методи для аналізу
інформаційних моделей.
РН 8 Розробляти математичні моделі та методи аналізу даних (включно з
великими).
РН 9 Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних
(включно з великими).
РН 10 Проєктувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних
систем різного призначення.
РН 11 Створювати нові алгоритми розв’язування задач у сфері комп’ютерних
наук, оцінювати їх ефективність та обмеження на їх застосування.
РН 12 Проєктувати та супроводжувати бази даних та знань.
РН 13 Оцінювати та забезпечувати якість інформаційних та комп’ютерних
систем різного призначення.
РН 14 Тестувати програмне забезпечення.
РН 15 Виявляти потреби потенційних замовників щодо автоматизації обробки інформації.
РН 16 Виконувати дослідження у сфері комп’ютерних наук.
РН 17 Виявляти та усувати проблемні ситуації в процесі експлуатації
програмного забезпечення, формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу.
РН 18 Збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та
вимоги до інформаційної або комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи супроводжується.
РН 19 Аналізувати сучасний стан і світові тенденції розвитку комп’ютерних
наук та інформаційних технологій.
Зміст підготовки магістра за профільованими пакетами дисциплін,
сформульований у термінах результатів навчання
Профільований пакет дисциплін 01 “Методології управління портфелями,
програмами, проєктами”
РНП 1.1 Розробляти стратегію розвитку організації, управляти її здійсненням./td>
РНП 1.2 Розробляти та економічно обґрунтовувати проєкти у сфері інформаційних технологій, управляти вартістю цих проєктів.
РНП 1.3 Управляти портфелями проєктів та програмами у сфері інформаційних
технологій.
РНП 1.4 Управляти проєктами у сфері інформаційних технологій з використанням сучасних методологій управління проєктами.
7 – Перелік компонентів освітньо-професійної програми
Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знайти у навчальному плані за посиланням.
8 – Структурно-логічна схема
Структурно-логічна схема.
9 – Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти
Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою спеціальності 122 Комп’ютерні науки проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачею документа (диплома) встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з комп’ютерних наук за освітньою програмою управління проєктами у сфері інформаційних технологій.
Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно.
Вимоги до кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері комп’ютерних наук.
Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації.
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті або у публічному репозиторії закладу вищої освіти або його структурного підрозділу.
Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, слід здійснювати відповідно до вимог законодавства.

Вибіркові освітні компоненти. Профільні блоки

1 «Методології управління портфелями, програмами, проєктами»

Стисла характеристика

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *