Викладацький склад

ГОДЛЕВСЬКИЙ Михайло Дмитрович, завідуючий кафедрою ПІІТУ, доктор технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 1977 року.
Член НМК України з комп’ютерних наук, відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ», член спецради з інформаційних технологій.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 169, з них: монографії – 4, навчальні посібники – 4, роботи в Scopus та Web of Science – 11.
Наукометричні дані:
SCOPUS / Researcher ID: T-3208-2018 / ORCID / Google Scholar
Науковий консультант 2 докторських дисертацій, науковий керівник 15 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: підтримка прийняття рішень в задачах управління розвитком розподілених систем; системна оптимізація; якість процесу розробки програмного забезпечення.
Науковий керівник тем: 0117U004806 «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах при євроінтеграції України» 2016 – 2018 рр.; «Розробка моделей та інформаційно-аналітичних технологій планування поліпшення якості процесу розробки програмного забезпечення» 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: «Теорія прийняття рішень», «Моделі і методи підтримки прийняття рішень».


ГАМАЮН Ігор Петрович, професор, доктор технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 1975 року.
Гарант спеціальності 122 «комп’ютерні науки», член редколегії збірника наукових праць «Вісник НТУ« ХПІ », заступник голови спецради з інформаційних технологій в НТУ« ХПІ », член спецради з інформаційних технологій в ХНУВС ім. І. Кожедуба.
Кількість наукових та навчальних публікацій – понад 100, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 2, робот в Scopus і Web of Science – 4.
Наукометричні дані: SCOPUS / Researcher ID: Е-2724-2019 / ORCID
Науковий керівник 1 кандидатської дисертації.
Наукові напрямки: моделі та методи структурної оптимізації системних технічних та технологічних об’єктів.
Науковий керівник теми: «Моделі та методи дослідження і проектування складних систем» 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: «Моделювання складних систем», «Імітаційне моделювання».


ГАМБАРОВ Леонід Арамович, професор, доктор технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 1964 року.
Директор Інституту інформатики і управління Міністерства освіти і науки та Національної академії наук України.
Заступник голови редакційно-видавничої ради НТУ «ХПІ» (до 1996 р.).
Кількість наукових та навчальних публікацій – понад 130, з них: робот в Scopus – 1.
Науковий керівник 1 кандидатської дисертації.
Наукові напрямки: моделювання процесу функціонування і оцінка ефективності складних економічних систем.
Науковий керівник теми: «Методичні основи підвищення ефективності математичного інструментарію вирішення завдань виробничо-транспортної логістики» 2019 – 2020.
Дисципліни: «Моделі і методи м’яких обчислень», «Методи обробки економічної інформації», «Основи управління динамічними об’єктами і технічними процесами», «Технології розробки ПО веб-орієнтованих систем», «Архітектура і проектування ПО», «Математичні моделі та методи в інтелектуальних системах».


КОЗУЛЯ Тетяна Володимирівна, професор кафедри, доктор технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 1998 року.
Член спецради з екологічної безпеки (2016 – 2017 рр.).
Кількість наукових і навчальних публікацій – 169, з них: монографії – 3 (1 у співавторстві, 1 в закордонному виданні); навчально-методичних робіт – 13, з яких 4 навчальних посібники, 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 1 підручник з грифом СумДУ; Scopus – 4, Web of Scienсe – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID: 0000-0001-5107-9140 / Google Scholar
Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: прийняття рішень в системі екологічного моніторингу, моделювання.
Дисципліни: «Екологія», «Проектування комп’ютерних систем управління».

 

 

 


ТКАЧУК Микола Вячеславович, професор кафедри, доктор технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 1981 р.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 150.
Наукометричні дані: Scholar
Наукові напрямки: моделі, методи та інформаційні технології програмної інженерії.
З 2018 р. – завідуючий кафедрою моделювання систем і технологій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (факультет комп`ютерних наук).

 

 

 

 

 

Додаткова iнформацiя
Освiта:

 • 1970-1976: навчання в ХПІ, на інженерно-фізичному факультеті, захистив диплом з відзнакою за спеціальністю “Динаміка політа та управління” (керівник дипломної роботи – проф., д.т.н. А.В. Дабагян)
 • 1978-1981: навчання в очній аспірантурі на секції обробки інформації (Sektion der Informationsverarbeitung) Дрезденського технічного університету (TU Dresden), успішно захистив дисертацію доктора-інженера (Dr.-Ing.) за спеціальністю “Технологія програмування” (науковий керівник – Prof. Dr. habil. O. Herrlich). Тема дисертаційної роботи: “Моделі та програмні технології розробки діалогового режиму в системах автоматизованого проектування”
 • 1982: в результаті процедури нострифікації отримав диплом кандидата технічних наук ВАК СРСР за спеціальністю 05.13.06
 • 2001 – 2003 р.р.: навчання в докторантурі за спеціальністю 05.13.06 (науковий консультант – проф., д.т.н. М.Д. Годлевський), наукові розробки в галузі проектування та реінжинірингу складних інформаційно-управляючих систем (див. список публікацій)
 • разработки в области проектирования и реинжиниринга сложных информационно-управляющих систем (см. Cписок публикаций)
 • 2006 – защита диссертации на соискание научной степени доктора технических наук на тему: “ Модели, методы и информационные технологии адаптивной разработки и реинжиниринга информационно-управляющих систем ” по специальности 05.13.06 – информационные технологии;
 • 2008 – решением аттестационной коллегии МОН Украины присвоено ученое звание профессора по кафедре автоматизированных систем управления.

Cтажування й підвищення кваліфікації:

 • 1992-1993 р.р.: науково-практичне стажування в фірмах LB Electronics та I-NET Inc. (Відень, Австрія), керівник стажування – д-р В.М. Брябрін
 • 1998-2000 р.р.: наукові стажуваняя в Інституті прикладних інформаційних систем університету м. Клагенфурт (Австрія) та в Інституті автоматизації виробничих процесів Магдебургського університету (Німеччина)
 • 10.2000 – 10.2002 г.г.: 2-х годичная научная стажировка в Институте прикладных информационных систем университета г. Клагенфурт, руководитель стажировки – проф. д-р Г. Х. Майер (Prof. Dr. H.C. Mayr);
 • 2003, 2006 г.г.: кратковременные научные командировки в Научно-инновационный центр (www.exfa.de) Магдебургского университета (Германия);
 • 2007 – грант по программе “TARET” 29298-IC-1-2005-1-AT-ERASMUS-IPUC-1, участие в работе школы-семинара по проблемам информатики и моделирования в Институте электроники (www.cti.ac.at), г Филлах, Австрия;
 • октябрь 2011 – январь 2012: чтение спец. курса лекций «Кибернетический подход в современной программной инженерии» в Альпен-Адриа университете г. Клагенфурт, Австрия http://www.uni-klu.ac.at/tewi/inf/ainf/ae/staff/index.html

Учебно-научная работа:

 • Лекции, практические и лабораторные занятия по дисциплинам: «Анализ требований к программному обеспечению», «Организация баз данных», «Методы и средства обеспечения качества программных систем», «Реинжиниринг информационно-управляющих систем»;
 • руководство выполнением дипломных работ студентов (всего за период с 2001 г. было защищено более 30 дипломных работ, подавляющее большинство – с оценкой «отлично», из них 12 – на базе преддипломной практики в Клагенфуртском университете, Австрия);
 • научное руководство аспирантами по специальности 05.13.06: под руководством проф. Н.В. Ткачука в 2001-2013г.г. успешно защищены 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, сейчас выполняются 3 диссертационные работы.

Участие в организации и проведении международных научных конференций:

 • § Член организационного комитета конференций ISTA – 2001 (Information Systems Technology and its Applications)
 • § Член программного комитета конференций ISTA-2003, 2004, 2006
 • § Со-председатель программного комитета конференций ISTA-2008,2010,2012 (www.uniscon.org)
 • § Член программного комитета конференций ICL (Interactive Computer Learning)-2008,2009,2010 (www.icl-conference.org)
 • § Член программного комитета конференций ICTERI-2012,2013 http://www.icteri.org/page/program-committee-icteri-2013-main-conference

Публикации: автор более 120 научных статей, в том числе и в зарубежных изданиях (Австрия, Германия, Россия); 7 докладов на международных научно-технических конференцяиях (Украина, Швейцария, Австрия, Иран)

Список основных публикаций за последние годы:

 • Сокол В.Є. Розробка та дослідження ненормалізованої моделі даних для автоматизованої системи моніторингу параметрів іоносфери /
 • Сокол В.Є., Ткачук М.В., Шаповалов А.Г. // Східно-Европейський журнал передових технологій, № 6/9 (64). – 2013. – С. 4-7.
 • Гамзаєв Р.О. Модель та інформаційна технологія побудови адаптивної матриці трасування вимог у гнучких процесах розробки програмного забезпечення / Гамзаєв Р.О., Ткачук М.В. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2013. – № 2 (976) – с.49-60.
 • Tkachuk, N. An Integrated Development Framework for Advanced IT-Service Management: Proof-of-Concept Project in Universities Domain / N. Tkachuk, V. Sokol, K.,Glukhovtsova // V. Ermolaev et al. (Eds.): ICTERI 2013: Revised Selected Papers, Series title: Communications in Computer and Information Science, Vol. 412.: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. – pp. 50-69.
 • Tkachuk, M. Models and Tools for Multi-dimensional Approach to Requirements Bechevior Analysis / Tkachuk, M., Martinkus, I. // H.C. Mayr et al. (Eds.):UNISCON 2012, LNBIP 137: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. – pp. 191-198.
 • Bolshutkin V., Steinberger C., Tkachuk M. Knowledge-oriented Approach to Requirements Engineering in Ambient-Assisted Living Domain // H.C. Mayr et al. (Eds.):UNISCON 2012, LNBIP 137: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. – pp. 205-208.
 • Tkachuk, N. An Intelligent Approach to Increase Efficiency of IT-Service Management Systems: University Case-Study. / N., Tkachuk, V., Sokol and K.,Glukhovtsova. // Proceedings of the 9th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge TransferKherson,Ukraine,June 19-22, 2013. 2013. – pp.48-63.
 • Vekshyn O., Tkachuk M.Algorithmic Software Adaptation Approach in Mobile Augmented Reality Systems // 7-th International Conference on Software Engineering Advances, ICSEA 2012, Lisbon, Portugal, 18-23 November, 2012, ISBN: 978-1-61208-025-3, p. 40-43.
 • M. V. Tkachuk, R. O. Gamzayev, H. C. Mayr, V.O. Bolshutkin. Models and Tools for Effectiveness Increasing of Requirements Traceability in Agile Software Development // Problems in Programming. Scientific Journal). – Kyev: Ukrainian NA of Science. – 2012. – № 2-3 . – pp.160-167.
 • М.М. Литвинчук, К.А. Нагорний, М.В. Ткачук. Архітектурні моделі оцінки складності пост об’єктна-орієнтованих технологій розробки програмних систем // Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна, Серія «Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – № 1000, 2012. – С.225-235.
 • Ткачук М.В., Сокол В.Є., Черкашенко О.В. Розробка методики комплексної оцінки ефективності впровадження систем управління ІТ-інфраструктурою організацій // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2012. – № 30 – с.94-104.
 • Ткачук М.В., Векшин О.В., Косенко В.В. Деякі проблеми розробки адаптивного програмного забезпечення мобільних інформаційних систем та підхід до їх вирішення // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2012. – № 29 – с.22-29.
 • Ткачук М.В., Сокол В.Є. Концепція та засоби підвищення ефективності розробки і використання систем управління ІТ-інфраструктурою організацій // Материалы XІ-й международной научно-технической конференции «Системный анализ и информационные технологии», УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», Киев, 23-28
 • N. Tkachuk, A. Vekshin, K. Nagorny and R. Gamzaev: A Lightweight Approach to Contact Data Synchronization in Mobile Social Networks. In: Proc. 7-th Int. Conf. ICTERI 2011,Kherson,Ukraine, May 4-7, 2011, CEUR-WS.org/Vol-716, ISSN 1613-0073, pp. 108-115.
 • Sergiy Polkovnikov, Sergey Bronin, Adaptive Control Framework for Software Components: Case-based Reasoning Approach // Proc. of 6th International Workshop on Software Cybernetics (IWSC – 2009),Seattle,USA, July 20-24, 2009.
 • Ткачук Н.В. Концепция интегрированной среды реинжиниринга cложных информационно-управляющих систем // «Проблемы управления и информатики», ж-л НАН Украины, 2003, №1. С. 74-83.
 • Ткачук Н.В. Модельно-технологический инструментарий для разработки и реинжиниринга сложных информационно- управляющих систем в АСУ ТП // Тезисы докладов 10-й международной научно-технической конференции „Автоматика – 2003“, г. Севастополь, 15-19 сентября 2003 г., т. 2. – С. 101-102
 • N.V. Tkachuk, V.A. Shekhovtsov, D.V. Kuklenko, H.C. Mayr An Approach to Efficient Data Handling in Web-based Process Control Systems // Proceedings of the IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control,. June 26-26 2003, Salzburg, Austria. – p.242-247 (на англ.)
 • Ткачук Н.В., Овасапов С.В. и др. Разработка архитектуры региональной Web – базированной АСУ ТП для объектов газопромыслового управления «Харьковгаздобыча» // Вісник НТУ «ХПІ» – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2002. – № 9 т. 6. C.51-60.
 • Ткачук Н.В., Кукленко Д.В. Применение концепции SCADA-систем для интеллектуального реинжиниринга данных в АСУ ТП // АСУ и приборы автоматики. Всеукр. межведом. научно-техн. сборник. 2002. Вып. 121. С.129-136.
 • Mykola V. Tkachuk, Heinrich C. Mayr, Dmytro V. Kuklenko, Michail D. Godlevsky. Web-based Process Control Systems: Architectural patterns, Data Models, and Services // Lecture Notes in Computer Science (LNCS 2510), GI Edition, Berlin 2002, pp. 721-729.
 • M. V. Tkachuk, H.C. Mayr et al. Web-Based Information Systems For Technological Process Control: Architectural Framework and Software Solutions // «Проблемы программирования», ж-л НАН Украины, 2001. № 1-2, с.317 – 325. (на англ.).
 • Tkachuk M.V. Ontological Reengineering Framework for Large Information Management Systems // Procedeeng of International Workshop CSIT’2001, September 2001, Ufa, Russian Federation, Vol. 3, pp. 90-102 (in English).

Опыт проектной работы: за период с 1992 г. по настоящее время принимал участие в качестве программиста, системного аналитика и руководителя проекта в выполнении более чем 20 реальных проектов поразработке и реинжинирингу информационных систем различного назначения, в том числе:

 • Разработка Web-базированных SCADA-систем для объектов АСУ ТП нефте-газодобычи в Харьковском регионе
  Период разработки: 10/2002 – по настоящее время Заказчик: КБ «Промавтоматика», г. Харьков Краткая характеристика: OS: MS Windows 2000; CASE tools:UML (Rational Rose), ERwin; DBMS: MS SQL Server 2000; application server: MS IIS / ASP; IDE: MS VC++, MS VB 6.0 / 5.0
 • Разработка подсистемы выполнения аналитических запросов к базе данных в приложениях автоматизации банковской деятельности (Business Rules Execution Facility)
  Период разработки: 03/2002 – 10/2002 Заказчик: UNiQUARE Financial Solution GmBH / Klagenfurt Краткая характеристика: OS: MS Windows 2000; CASE tools: UML (Rational Rose), ERwin; DBMS: Oracle 9i, IBM DB2 7.2 UDB; front-end: Java
 • Разработка подсистемы управления обработкой баннеров в коммерческой системе INTERNET-рекламы
  Период разработки: 11/2000 – 03/2001 Заказчик: COMMARO GmBH / Klagenfurt, Austria Краткая характеристика: OS: MS Windows NT; CASE tools: UML (Rational Rose), ERwin; DBMS: Oracle 9i, IDE: IBM Visual Java 3.51
 • Разработка и реинжиниринг ИУС для АСУ ТП газокомпрессорной станции
  Период разработки: 1998 – 2000 Заказчик: КБ «Промавтоматика», г. Харьков Краткая характеристика: OS: MS Windows NT; CASE tools:UML (Rational Rose), ERwin; DBMS: MS Access; IDE: MS VC++, MS VB 6.0
 • Разработка информационно-поисковой системы для автоматизации работы салона видеозаписи
  Период разработки: 1996 – 1997 Заказчик: частная фирма, г. Харьков Краткая характеристика: OS: MS Windows 95/98; DBMS: MS Access; IDE: MS MS VB 5.0
 • Разработка информационно-управляющей системы для автоматизации работы отделов городского муниципалитета
  Период разработки: 1995 – 1996 Заказчик: горсовет г. Энергодара (Запорожская обл.) Краткая характеристика: OS: DOS 6.2 / MS Windows 95; DBMS: Clipper 5.1 / MS Visual Basic4.0, ODBC, MS Access.
 • Разработка информационно-аналитической системы для автоматизации медицинских исследований
  Период разработки: 1994-1995 Заказчик: Харьковский медицинский институт Краткая характеристика: OS: DOS 6.2, DBMS: Clipper 5.1
 • Разработка информационно-аналитической системы для автоматизации документооборота в учреждениях органов МВД
  Период разработки: 1993-1994 Заказчик: УИН УВД в Харьковской области Краткая характеристика: OS: DOS 5.0, DBMS: Clipper 5.1 (Прим. Система была инсталлирована в 7 организациях)
 • Разработка информационно-аналитической системы для автоматизации офиса частного врача
  Период разработки: 1992-1993 Заказчик: консалтинговое соглашение с фирмой I-NET, Inc.(Вена, Австрия) Краткая характеристика: OS: MS Windows 3.11; DBMS: MS SQL Server 1.0, ODBC;IDE: MS VB2.0
 • Разработка информационно-аналитической системы для автоматизации документооборота в фирме оптовых продаж
  Период разработки: 1992 Заказчик: консалтинговое соглашение с фирмой «LB-Electronics» GmBH, (Вена, Австрия) Краткая характеристика: OS: OS/2; DBMS:MS SQL Server 1.0, IDE: MS VB 1.0
 • Разработка информационной системы для поддержки принятия решений при проектировании аэродромных покрытий
  Период разработки: 1992 Заказчик: Управление капитального строительства Министерства ГА, Москва Краткая характеристика: OS: DOS 3.0; DBMS: FoxBase 2.0

Знание иностранных языков:

 • английский – достаточно хорошо (устойчивые навыки разговорной речи, письма и чтения).
 • немецкий – владеет свободно
 • русский, украинский – в совершенстве (родной язык)

ГОЛОСКОКОВ Олександр Євгенович, професор кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 1975 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – більше 150, з них: монографій – 1 (в співавторстві), навчальних посібників – 5, робот в Scopus і Web of Science – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS Author ID: 57190427638 / Researcher ID: M-7366-2017 / ORCID
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: теорія випадкових процесів, теорія нечітких множин, нейромережева технологія обробки інформації, інтелектуальні технології управління та прийняття рішень в умовах ризику.
Дисципліни: «Теорія ймовірностей», «Математична статистика», «Нечітка технологія обробки інформації», «Інтелектуальний аналіз даних», «Основи управління складними системами».

 


ГУЖВА Віктор Олексійович, професор кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук, доцент.

Стаж викладацької діяльності з 1972 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 88, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 2, робот в Scopus і Web of Science – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID
Наукові напрямки: системний аналіз і оптимізація процесів управління функціонуванням і розвитком сучасних бізнес-систем.
Відповідальний виконавець теми К8007 ДР00119U002557 – «Розробка програмних рішень для підвищення ефективності управління виконання паралельних процесів» 2019 -2020 рр.
Дисципліни: «Дискретна математика», «Чисельнні методи», «Дослідження операцій».

 


НIКУЛIНА Олена Миколаївна, професор кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук, доцент.

Стаж викладацької роботи з 2009 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 83, з них: монографій – 0, навчальних посібників – 2, робіт у Scopus і Web of Science – 2.
Науковий керівник 1 кандидатської дисертації (аспірант).
Наукометричні дані:ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: Моделювання динамічних систем; ідентифікація динамічних систем; оптимізація управління динамічними системами; програмне забезпечення методів моделювання та оптимізації.
Дисципліни: «Об’єктне-орієнтоване програмування», «Чисельні методи», «Розподілені обчислення».

 

 

 

 


СТРАТІЄНКО Наталія Костянтинівна, професор кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук, доцент.

Стаж педагогічної роботи з 1987 року.
Кількість наукових та навчальних публікації – 52, з них: навчальних посібників – 2, робот у Scopus – 1.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID / Google Scholar
Наукові напрями: економіко – математичне моделювання, управління ІТ- проектами
Дисципліни: «Алгоритми та структури даних», «Комп’ютерна математика», «Дослідження операції», «Управління ІТ- проектами».

 

 

 

 

 

 

 

 


ШЕВЧЕНКО Сергій Васильович, професор кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 1983 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 113, з них: навчальних посібників – 1, робіт в Scopus – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID
Наукові напрямки: задачі динамічного управління виробництвом і постачаннями електроенергії, системне управління розвитком розподілених систем обробки даних; системна оптимізація; підвищення ефективності управління паралельними обчислювальними процесами.
Науковий керівник теми: К8007 №ДР – 0119U002557 «Розробка програмних рішень для підвищення ефективності управління виконання паралельних процесів» 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: «Основи архітектури комп’ютерних систем», «Мережеві технології», «Основи веб-технологій», «Програмування інтернет», «Перспективні концепції і технології розподілених програмних систем», «IT-інфраструктура».


АРКАТОВ Денис Борисович, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи – з 2010 р.
Кількість наукових і навчальних публікацій – понад 10.
Наукові напрямки: автоматизація управління технологічними процесами.

 

 

 

 

 

 


БІЛОВА Марія Олексіївна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 2014 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 37, з них: монографій – 1, навчальних посібників – , робіт у Scopus та Web of Science – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS/Researcher ID C-2705-2019/ORCID/Google Scholar
Наукові напрямки: оцінка якості складних об’єктів, якісна підготовка персоналу ІТ-компанії.
Відповідальний виконавець теми «Методи і засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань і якісної підготовки ІТ-компанії» 2019 – 2021 рр.
Дисципліни: «Основи формаційних систем і технологій», «Decision making theory», «Основи Java», «Організація баз даних», «Проектування баз даних», «Дослідження операцій», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Основи веб-технологій».

 


ВОВК Марина Анатоліївна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат економічних наук.

Стаж викладацької роботи з 2008 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 29, з них: робіт в Scopus і Web of Science – 2.
Наукометричні дані: SCOPUS Author ID: 57203517746 / ResearcherID: T-7377-2018 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: управління проектами; бізнес-аналіз, методи прийняття рішень, комплексна оцінка складних об’єктів.
Відповідальний виконавець теми: «Створення моделей і методів збору і автоматизованої обробки інформації та в веб-просторі», термін виконання 2019 – 2020 рр.
Дисципліни: «Основи управління розвитком організацій», «Управління проектами в програмній інженерії».

 


ВОЛОВЩИКОВ Валерій Юрійович, доцент кфедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 1999 р.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 32, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 1.
Нукометричні дані: ORCID/ Google Scholar
Наукові напрямки: інформаційні технології управління системами в умовах невизначеності.
Дисципліни: «Основи програмування», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Теорія прийняття рішень», «Моделі і методи підтримки прийняття рішень».

 

 

 


ГОЛОСКОКОВА Анна Олександрівна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 2011 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 12, з них: навчальних посібників – 1, робіт в Scopus – 1.
Наукометричні дані: SCOPUS / Researcher ID С-2130-2019 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: якість процесу розробки програмного забезпечення.
Відповідальний виконавець наукової теми: «Розробка моделей та інформаційно-аналітичних технологій планування покращення якості процесу розробки програмного забезпечення» 2019-2020 рр.
Дисципліни: «Нечіткі технології обробки інформації», «Дискретна математика», «Основи функціонування операційних систем».

 

 

 

 

 


ДВУХГЛАВОВ Дмитро Eдуардович, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук, доцент.

Стаж викладацької діяльності з 1996 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – більше 30, з них: навчальних посібників – 4.
Наукометричні дані: Researcher ID: E-8279-2019 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: програмне забезпечення інформаційних систем; обробка зображень, інформаційна підтримка навчального процесу.
Дисципліни: «Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Стек технологій Java EE», «Програмування веб застосувань Java EE», «Розробка та впровадження інформаційних систем».

 

 


КОЗУЛЯ Марія Михайлівна, доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 2014 р.
Наукових публікацій – 50, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 1, робіт в Scopus і Web of Science – 3.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID: 0000-0002-4090-8481 / Google Scholar
Наукові напрямки: системний аналіз, екологічний моніторинг, інформаційні технології.
Дисципліни: «Дискретна математика», «Моделі і методи підтримки прийняття рішень», «Технології розробки веб-орієнтованих систем», «Проектування баз даних».

 

 


ЛИСИЦЬКИЙ Василь Лаврентійович, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 1969 р.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 216, з них: монографій – 4, навчальних посібників – 2, робіт в Scopus – 2.
Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: системний аналіз і автоматизація управління сталим розвитком складних систем.
Науковий керівник комплексного проекту ДКНТ України 0200/007 К95 «Розробка математичних моделей та організаційно-економічних механізмів покрокового управління поведінкою виробників в процесі подолання кризових явищ в економіці».
Науковий керівник фундаментальної НДР 8. 4/20 «Розробка теоретичних основ, математичних моделей організаційно-економічних механізмів ефективного управління національними економіками, що трансформуються».
Дисципліни: «Дискретна математика», «Дискретні структури», «Системний аналіз», «Математичні методи дослідження операцій», «Математичні методи в управлінні складними системами», «Методи, моделі управління сучасними бізнес-системами».


ЛІТВІНОВА Юлія Сергіївна, доцент, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 2006 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 35, з них: монографій – 4 (в співавторстві), навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові напрямки: математичне моделювання, 3D-друк, створення математичних моделей для реалізації 3D-друку.
Дисципліни: «Стек технологій .NET», «Організація виробництва та маркетинг», «Управління ІТ-стартапами».

 

 


ЛЮТЕНКО Ірина Вікторівна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 1997 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 48, з них: робот в Scopus і Web of Science – 3.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: підтримка прийняття рішень в завданнях управління розвитком складних систем, оцінювання багатоознакових об’єктів, оцінка якості тестів програмного забезпечення.
Дисципліни: «Основи інженері програмного забезпечення», «Формальні методи дослідження програмних систем».

 

 


МЕЛЬНИК Каріна Володимирівна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук (доктор філософії)

Стаж викладацької роботи з 2004 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – більше 30, з них: монографій – 1, робот в Scopus – 1.
Наукометричні дані: ORCID iD / Google Scholar / Scopus
Наукові напрямки: інформаційні технології, системи підтримки прийняття медичних рішень, інтелектуальний аналіз даних.
Дисципліни: «Software engineering», «Modelling of system».

 

 

 

 

 


МОСКАЛЕНКО Валентина Володимирівна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук, PhD.

Стаж викладацької діяльності з 1994 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 110, з них: монографій – 3, навчальних посібників – 1 (3 в співавторстві, 1 в закордонному видавництві), робот в Scopus і Web of Science – 6.
Наукометричні дані: SCOPUS ID: 36021571200 / Researcher / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: інформаційні технології, Enterprise Performance Management Systems, прийнятя рішень і області стратегічного управління, економіко-математичне моделювання.
Відповідальний виконавець теми: 0117U004806 «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю і якістю в складних системах при євроінтеграції України», 2016 – 2018 рр.
Дисципліни: «Вступ до бізнес-аналітики», «Стандарти та методології управління IT-проектами», «Економіка та бізнес», «Управління якістю IT-проектів», «Управління ризиками IT-проектів», «Основи комп’ютерних наук і штучного інтелекту», «Сучасна теорія управління», «Основи управління розвитком організацій».


Орєхов Сергій Валерійович, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 1997 року.
Член НМК України з комп’ютерних наук, відповідальний редактор збірника наукових праць «Вісник НТУ« ХПІ », член спецради з інформаційних технологій.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 30, з них: статті у наукових журналах – 29, роботи в Scopus та Web of Science – 1.
Наукометричні дані: SCOPUS
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: Інтернет речей, пошукова Інтернет оптимізація, штучний інтелект, бізнес аналітика, Data Mining, якість процесу розробки програмного забезпечення, тестування програмного забезпечення, сховища даних, розробка ВЕБ орієнтованого програмного забезпечення.
Дисципліни: «Якість та тестування програмного забезпечення», «Інтелектуальний аналіз даних», «Конструювання програмного забезпечення», «Розробка ВЕБ орієнтованих систем».


ОРЛОВСЬКИЙ Дмитро Леонідович, доцент, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 1993 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 89, з них: монографій – 1, навчальних посібників – 4, робот в Scopus і Web of Science – 3.
Наукометричні дані: SCOPUS / Researcher ID: X-6782-2018 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: бази даних і сховища даних, аналітична обробка даних, проектування і розробка програмного забезпечення, інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем і бізнес-процесів.
Дисципліни: «Організація баз даних», «Проектування баз даних», «Проектування інформаційних систем», «Архітектура і проектування програмного забезпечення», «Інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем», «Аналіз даних та ВІ-технології».

 

 


ПАШНЄВ Андрій Анатолійович, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук, доктор філософії, старший науковий співробітник.

Стаж педагогічної діяльності з 1993 року.
Кількість наукових та навчально-методичних публікацій – 135, із них: монографій – 3, навчально-методичних посібників – 20.
Наукові напрямки: оптимізація процесів управління мережевими ресурсами в розподілених комп’ютерних інформаційно-управляючих системах.
Дисципліни: «Основи архітектури програмних систем», «Основи програмування (частина 2)», «Алгоритми та структури даних», «Основи теорії алгоритмів».

 

 

 

 

 


СОКОЛ Володимир Євгенович, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 2003 року.
Кількість наукових та навчальних праць – 14, з них: монографій – 1, навчальних посібників– 1, праць в Scopus та Web of Science – 2.
SCOPUS / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: системи управління знаннями, підготовка і перепідготовка персоналу ІТ-компаній, безперервна освіта (life-long learning), якість процесу розробки програмного забезпечення.
Науковий керівник теми: «Методи за засоби розробки програмного забезпечення з використанням корпоративних знань та якісної підготовки персоналу IT-компаній» 0119U002558, 2019-2020 рр.
Дисципліни: «Проектування баз даних»,» Проектування та розробка розподілених баз даних та сховищ даних».


ФОНТА Наталія Григорівна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 2006 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 45, з них: монографій – 3 (в співавторстві), навчальних посібників – 1.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові напрямки: системний аналіз, розробка інформаційних систем автоматизації управління в ієрархічних розподілених соціально-економічних системах.
Відповідальний виконавець розділу «Аналіз ефективності проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт» за угодою про співпрацю між НТУ «ХПІ» та Науково-дослідним центром Збройних сил України «Державний океанаріум»
Дисципліни: «Теорія ймовірності», «Чисельні методи», «Математична статистика».


ХАЦЬКО Наталія Євгенівна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 2010 року.
Кількцість наукових публікацій – 21, рабіт в Scopus и Web of Science – 2.
Наукометричні дані: ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, інформаційні технології, математичне моделювання, алгоритми формування траєкторії рухомого об’єкта в реальному часі.
Дисципліни: «Комп’ютерна математика», «Основи архітектури програмних систем», «Алгоритмізація та програмування», «Дослідження операцій», «Основи функціонування операційних систем», «Основи теорії алгоритмів», «Математична статистика», «Програмування веб-застосувань Java EE».

 

 

 

 


ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ольга Юріївна, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької роботи з 1998 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 136, у тому числі, навчальних посібників – 2, робот в Scopus – 13, и Web of Science – 7.
Наукометричні дані: SCOPUS / Web of Science Author ID: 0000-0002-9391-5220 / Researcher ID: M-8261-2015 / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 3 кандидатських дисертацій.
Напрямок наукової діяльності: моделі пошуку та збору бізнес-інформації на основі мультиагентних технологій.
Керівник наукової теми: «Створення моделей та методів збору та автоматизованої переробки бізнес-інформації у веб-просторі» 0119U002556, 2019-2020 рр.
Відповідальний виконавець наукової теми: «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління ефективністю та якістю в складних системах за умови євроінтеграції України» 0117U004806, 2016-2018 рр.
Дисципліни: «Програмне забезпечення інтелектуальних систем».


ШМАТКО Олександр Віталійович, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 2002 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 70, з них: монографій – 4 (3 в співавторстві, 1 в закордонному виданні), навчальних посібників – 4, робот в Scopus і Web of Science – 11.
Наукометричні дані: SCOPUS Author ID: 6602623478 / Researcher ID: M-7366-2017 / ORCID / Google Scholar
Науковий керівник 2 кандидатських дисертацій.
Наукові напрямки: блокчейн технології, кібербезпека, методи і моделі стратегічного управління, оцінка ризиків інформаційної безпеки
Відповідальний виконавець теми К8004 №ДР – 0119U002554 «Моделі і методи дослідження та проектування складних систем», керівник Гамаюн І. П., 2019-2020 рр.
Дисципліни: «Моделі і методи розподілених обчислень», «Сучасні технології веб-розробки», «Програмування Інтернет», «Інтелектуальний аналіз даних».


ЯМШАНОВ Ігор Сергійович, доцент кафедри ПІІТУ, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 2000 р
Кількість наукових та навчальних публікацій понад 10
Наукові напрямки: автоматизація технологічних процесів

 

 

 

 

 

 

 


ЯНГОЛЕНКО Ольга Василівна, доцент, кандидат технічних наук.

Стаж викладацької діяльності з 2012 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 30, з них: колективні монографії – 1, роботи в Scopus та Web of Science – 6.
Наукометричні дані: SCOPUS / ORCID
Наукові напрямки: інформаційні технології веб-моніторинга та оцінювання, моделювання розподілених систем, Web Mining, Data Mining.
Дисципліни: «Моделі та методи колективного експертного оцінювання», «Програмне забезпечення інтелектуальних систем».

 

 

 

 

 


ЄРШОВА Світлана Іванівна, старший викладач.

Стаж викладацької роботи з 1997 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій понад 16, з них: статей – 7, методичних рекомендацій – 9.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові інтереси: моделювання
Дисципліни: «Статистика», «Економіко-математичне моделювання», «Комп’ютерне моделювання», «Імітаційне моделювання», «Основи побудови інтелектуальних систем», «Формальні методи дослідження програмних систем», «Економіка ПЗ».

 

 

 


ІВАНОВ Лев Вадимович, старший викладач.

Стаж викладацької роботи з 1981 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій понад – більше 25.
Наукові інтереси: автоматизовані системи наукових досліджень, об’єктно-орієнтована проектування.
Дисципліни: «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Інформатика і комп’ютерна техніка», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Системи технологій», «Технологія програмування».

 

 

 


КОСМАЧОВ Олексій Сергійович, старший викладач кафедри ПІІТУ.

Стаж викладацької роботи з 1997 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій 8, з них: робіт в Scopus – .1
Наукометричні дані: Researcher ID: F-4770-2019 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: методи побудови адаптивних систем електронного навчання; управління ІТ проектами; системна оптимізація
Дисципліни: «Технології розробки мобільних систем», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Мережеві технології», «Аналіз і моделювання проблемно орієнтованих програмних систем».

 

 

 

 

 


СМОЛІН Павло Олександрович, старший викладач.

Стаж викладацької діяльності з 1991 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 10, серед них: навчальних посібників – 1, робот в Scopus – 1.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові напрямки: оптимізація вмісту проектів.
Дисципліни: «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи», «Технології розробки програмного забезпечення мобільних систем».

 

 

 

 


КОПП Андрій Михайлович, асистент кафедри ПІІТУ, аспірант.

Стаж викладацької роботи з 2016 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 31, з них: робіт у Scopus та Web of Science – 3.
Наукометричні дані: SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202887287 / Researcher ID: T-4283-2018 / ORCID / Google Scholar
Наукові напрямки: моделювання, аналіз та вдосконалення бізнес-процесів.
Дисципліни: «Організація баз даних», «Проектування баз даних».

 

 

 


ТОВСТОКОРЕНКО Олег Юрійович, асистент кафедри ПІІТУ, аспірант.

Стаж викладацької роботи з 2016 року.
Кількість наукових та навчальних публікацій – 4, з них: робіт у Scopus – 1.
Наукометричні дані: ORCID
Наукові напрямки: моделі та інструментальні засоби забезпечення варіабельності вимог в процессах розробки програмних систем.
Дисципліни: «Бази даних»; «Основи JavaScript», «Системне програмування».

 

 

 

 


ЯКОВЕНКО Карина Валеріївна, асистент кафедри ПІІТУ.

Стаж викладацької роботи – з 2011 року.
Кількість наукових і навчальних публікацій – 15.
Наукометричні дані: Google Scholar
Наукові напрями: фактори успішного працевлаштування в ІТ-сфері, феномен лідерства.
Дисципліни: «Основи професійної та соціальної відповідальності ІТ-фахівця».
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії КН-факультету НТУ «ХПІ».