Викладацький склад

Годлевський Михайло Дмитрович. Професор, доктор технічних наук.

 

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедры.
Годлевський Михайло Дмитрович професор, доктор технічних наук. Завідувач кафедри ПІІТУ з 1990 року.
Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій.
Наукові напрямки: розробка моделей і алгоритмів підтримки прийняття рішень в задачах управління розвитком ієрархічних розподілених систем; питання координації прийнятих рішень; імітаційне моделювання; системна оптимізація.

 

 

 

 

Додаткова інформація

В даний час Годлевський М.Д. також є:

 • заступником голови комісії з комп’ютерних наук Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • членом експертної ради з природничих наук, інформатики та математики Державної Акредитаційної Комісії України
 • заступником голови спеціалізованої ради Д64.050.07 ВАК України в НТУ “ХПІ”, член спеціалізованої вченої ради Д64.062.01 ВАК України в Національному аерокосмічному університеті “ХАІ”;
 • керівником семінару з розгляду дисертаційних робіт за спеціальністю 05.13.06 “Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології”;
 • членом методичного та міжнародного рад НТУ “ХПІ”.

Під його керівництвом на кафедрі:

 • розроблена система відбору абітурієнтів;
 • увійшли в практику закордонні стажування аспірантів і викладачів кафедри, а також переддипломна і наукова практика студентів за кордоном;
 • захищено 7 кандидатських дисертацій;
 • створена і працює наукова школа з управління розвитком складних техніко-економічних систем;
 • відкрито новий напрямок “Програмна інженерія”;

на факультеті інформатики та управління:

Гамаюн Ігор Петрович. Доктор технічних наук. Професор кафедри.

 

Стаж роботи на кафедрі – з 1973 р.
Стаж викладацької роботи – з 1975 р.
Навчальних публікацій 8.
Наукових публікацій 70.
Напрям наукової діяльності: моделі та методи структурної оптимізації системних технічних та технологічних об’єктів.

 

 

 

 


Гамбаров Леонід Арамович. Доктор технічнх наук. Професор кафедри.

 

З 1993 року очолює Інститут інформатики і управління Міністерства освіти та науки і Національної академії наук України.
Навчальні дисципліни: моделі і методы м`яких обчислень, методи обробки економічної інформації, основи управління динамічними об`єктами.
Напрями наукових досліджень: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, багатокритеріальна оптимізація, управління в технічних системах.

 

 

 Козуля Тетяна Володимирівна. Доктор технічних наук. Професор кафедри.
Кандидат географічних наук.

 

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедры
Кандидат географічних наук за спеціальністю «Конструктивна географія».
Доктор технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека».
Стаж викладацької роботи з 1998 р
Стаж роботи на кафедрі з 2003 р
Наукових публікацій – 165, науково-методичних видань – 11.
Напрямок наукової діяльності: прийняття рішень в системі екологічного моніторингу, моделювання.
 

 

 

 


Ткачук Микола Вячеславович. Доктор технічних наук. Професор кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедры
Доктор технічних наук, професор. Професор кафедри ПІІТУ.
Стаж роботи на кафедрі – з 1976 р.
Стаж викладацької роботи: з 1981 р. (1981 – 1983 р.р. асистент; 1984-1987 р.р. старший викладач; з 1988 р. – доцент)

 

 

 

 

Додаткова інформація
Освіта:

 • 1970-1976: навчання в ХПІ, на інженерно-фізичному факультеті, захистив диплом з відзнакою за спеціальністю “Динаміка політа та управління” (керівник дипломної роботи – проф., д.т.н. А.В. Дабагян)
 • 1978-1981: навчання в очній аспірантурі на секції обробки інформації (Sektion der Informationsverarbeitung) Дрезденського технічного університету (TU Dresden), успішно захистив дисертацію доктора-інженера (Dr.-Ing.) за спеціальністю “Технологія програмування” (науковий керівник – Prof. Dr. habil. O. Herrlich). Тема дисертаційної роботи: “Моделі та програмні технології розробки діалогового режиму в системах автоматизованого проектування”
 • 1982: в результаті процедури нострифікації отримав диплом кандидата технічних наук ВАК СРСР за спеціальністю 05.13.06
 • 2001 – 2003 р.р.: навчання в докторантурі за спеціальністю 05.13.06 (науковий консультант – проф., д.т.н. М.Д. Годлевський), наукові розробки в галузі проектування та реінжинірингу складних інформаційно-управляючих систем (див. список публікацій)
 • 2006 – защита диссертации на соискание научной степени доктора технических наук на тему: “ Модели, методы и информационные технологии адаптивной разработки и реинжиниринга информационно-управляющих систем ” по специальности 05.13.06 – информационные технологии;
 • 2008 – решением аттестационной коллегии МОН Украины присвоено ученое звание профессора по кафедре автоматизированных систем управления.

Cтажування й підвищення кваліфікації:

 • 1992-1993 г.г.: научно-практическая стажировка в фирмах LB Electronics и I-NET Inc. (Вена, Австрия), руководитель стажировки – д-р В.М. Брябрин
 • 1998-2000 г.г.: научные стажировки в Институте прикладных информационных систем университета г. Клагенфурт (Австрия) и в Институте автоматизации производственных процессов Магдебургского университета (Германия);
 • 10.2000 – 10.2002 г.г.: 2-х годичная научная стажировка в Институте прикладных информационных систем университета г. Клагенфурт, руководитель стажировки – проф. д-р Г. Х. Майер (Prof. Dr. H.C. Mayr);
 • 2003, 2006 г.г.: кратковременные научные командировки в Научно-инновационный центр (www.exfa.de) Магдебургского университета (Германия);
 • 2007 – грант по программе “TARET” 29298-IC-1-2005-1-AT-ERASMUS-IPUC-1, участие в работе школы-семинара по проблемам информатики и моделирования в Институте электроники (www.cti.ac.at), г Филлах, Австрия;
 • октябрь 2011 – январь 2012: чтение спец. курса лекций «Кибернетический подход в современной программной инженерии» в Альпен-Адриа университете г. Клагенфурт, Австрия http://www.uni-klu.ac.at/tewi/inf/ainf/ae/staff/index.html

Учебно-научная работа:

 • Лекции, практические и лабораторные занятия по дисциплинам: «Анализ требований к программному обеспечению», «Организация баз данных», «Методы и средства обеспечения качества программных систем», «Реинжиниринг информационно-управляющих систем»;
 • руководство выполнением дипломных работ студентов (всего за период с 2001 г. было защищено более 30 дипломных работ, подавляющее большинство – с оценкой «отлично», из них 12 – на базе преддипломной практики в Клагенфуртском университете, Австрия);
 • научное руководство аспирантами по специальности 05.13.06: под руководством проф. Н.В. Ткачука в 2001-2013г.г. успешно защищены 4 диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук, сейчас выполняются 3 диссертационные работы.

Участие в организации и проведении международных научных конференций:

 • § Член организационного комитета конференций ISTA – 2001 (Information Systems Technology and its Applications)
 • § Член программного комитета конференций ISTA-2003, 2004, 2006
 • § Со-председатель программного комитета конференций ISTA-2008,2010,2012 (www.uniscon.org)
 • § Член программного комитета конференций ICL (Interactive Computer Learning)-2008,2009,2010 (www.icl-conference.org)
 • § Член программного комитета конференций ICTERI-2012,2013 http://www.icteri.org/page/program-committee-icteri-2013-main-conference

Публикации: автор более 120 научных статей, в том числе и в зарубежных изданиях (Австрия, Германия, Россия); 7 докладов на международных научно-технических конференцяиях (Украина, Швейцария, Австрия, Иран)

Список основных публикаций за последние годы:

 • Сокол В.Є. Розробка та дослідження ненормалізованої моделі даних для автоматизованої системи моніторингу параметрів іоносфери /
 • Сокол В.Є., Ткачук М.В., Шаповалов А.Г. // Східно-Европейський журнал передових технологій, № 6/9 (64). – 2013. – С. 4-7.
 • Гамзаєв Р.О. Модель та інформаційна технологія побудови адаптивної матриці трасування вимог у гнучких процесах розробки програмного забезпечення / Гамзаєв Р.О., Ткачук М.В. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2013. – № 2 (976) – с.49-60.
 • Tkachuk, N. An Integrated Development Framework for Advanced IT-Service Management: Proof-of-Concept Project in Universities Domain / N. Tkachuk, V. Sokol, K.,Glukhovtsova // V. Ermolaev et al. (Eds.): ICTERI 2013: Revised Selected Papers, Series title: Communications in Computer and Information Science, Vol. 412.: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. – pp. 50-69.
 • Tkachuk, M. Models and Tools for Multi-dimensional Approach to Requirements Bechevior Analysis / Tkachuk, M., Martinkus, I. // H.C. Mayr et al. (Eds.):UNISCON 2012, LNBIP 137: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. – pp. 191-198.
 • Bolshutkin V., Steinberger C., Tkachuk M. Knowledge-oriented Approach to Requirements Engineering in Ambient-Assisted Living Domain // H.C. Mayr et al. (Eds.):UNISCON 2012, LNBIP 137: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013. – pp. 205-208.
 • Tkachuk, N. An Intelligent Approach to Increase Efficiency of IT-Service Management Systems: University Case-Study. / N., Tkachuk, V., Sokol and K.,Glukhovtsova. // Proceedings of the 9th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge TransferKherson,Ukraine,June 19-22, 2013. 2013. – pp.48-63.
 • Vekshyn O., Tkachuk M.Algorithmic Software Adaptation Approach in Mobile Augmented Reality Systems // 7-th International Conference on Software Engineering Advances, ICSEA 2012, Lisbon, Portugal, 18-23 November, 2012, ISBN: 978-1-61208-025-3, p. 40-43.
 • M. V. Tkachuk, R. O. Gamzayev, H. C. Mayr, V.O. Bolshutkin. Models and Tools for Effectiveness Increasing of Requirements Traceability in Agile Software Development // Problems in Programming. Scientific Journal). – Kyev: Ukrainian NA of Science. – 2012. – № 2-3 . – pp.160-167.
 • М.М. Литвинчук, К.А. Нагорний, М.В. Ткачук. Архітектурні моделі оцінки складності пост об’єктна-орієнтованих технологій розробки програмних систем // Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна, Серія «Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – № 1000, 2012. – С.225-235.
 • Ткачук М.В., Сокол В.Є., Черкашенко О.В. Розробка методики комплексної оцінки ефективності впровадження систем управління ІТ-інфраструктурою організацій // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2012. – № 30 – с.94-104.
 • Ткачук М.В., Векшин О.В., Косенко В.В. Деякі проблеми розробки адаптивного програмного забезпечення мобільних інформаційних систем та підхід до їх вирішення // Вісник Національного технічного університету “ХПІ” – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2012. – № 29 – с.22-29.
 • Ткачук М.В., Сокол В.Є. Концепція та засоби підвищення ефективності розробки і використання систем управління ІТ-інфраструктурою організацій // Материалы XІ-й международной научно-технической конференции «Системный анализ и информационные технологии», УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», Киев, 23-28
 • N. Tkachuk, A. Vekshin, K. Nagorny and R. Gamzaev: A Lightweight Approach to Contact Data Synchronization in Mobile Social Networks. In: Proc. 7-th Int. Conf. ICTERI 2011,Kherson,Ukraine, May 4-7, 2011, CEUR-WS.org/Vol-716, ISSN 1613-0073, pp. 108-115.
 • Sergiy Polkovnikov, Sergey Bronin, Adaptive Control Framework for Software Components: Case-based Reasoning Approach // Proc. of 6th International Workshop on Software Cybernetics (IWSC – 2009),Seattle,USA, July 20-24, 2009.
 • Ткачук Н.В. Концепция интегрированной среды реинжиниринга cложных информационно-управляющих систем // «Проблемы управления и информатики», ж-л НАН Украины, 2003, №1. С. 74-83.
 • Ткачук Н.В. Модельно-технологический инструментарий для разработки и реинжиниринга сложных информационно- управляющих систем в АСУ ТП // Тезисы докладов 10-й международной научно-технической конференции „Автоматика – 2003“, г. Севастополь, 15-19 сентября 2003 г., т. 2. – С. 101-102
 • N.V. Tkachuk, V.A. Shekhovtsov, D.V. Kuklenko, H.C. Mayr An Approach to Efficient Data Handling in Web-based Process Control Systems // Proceedings of the IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control,. June 26-26 2003, Salzburg, Austria. – p.242-247 (на англ.)
 • Ткачук Н.В., Овасапов С.В. и др. Разработка архитектуры региональной Web – базированной АСУ ТП для объектов газопромыслового управления «Харьковгаздобыча» // Вісник НТУ «ХПІ» – Харків: НТУ ”ХПІ”. – 2002. – № 9 т. 6. C.51-60.
 • Ткачук Н.В., Кукленко Д.В. Применение концепции SCADA-систем для интеллектуального реинжиниринга данных в АСУ ТП // АСУ и приборы автоматики. Всеукр. межведом. научно-техн. сборник. 2002. Вып. 121. С.129-136.
 • Mykola V. Tkachuk, Heinrich C. Mayr, Dmytro V. Kuklenko, Michail D. Godlevsky. Web-based Process Control Systems: Architectural patterns, Data Models, and Services // Lecture Notes in Computer Science (LNCS 2510), GI Edition, Berlin 2002, pp. 721-729.
 • M. V. Tkachuk, H.C. Mayr et al. Web-Based Information Systems For Technological Process Control: Architectural Framework and Software Solutions // «Проблемы программирования», ж-л НАН Украины, 2001. № 1-2, с.317 – 325. (на англ.).
 • Tkachuk M.V. Ontological Reengineering Framework for Large Information Management Systems // Procedeeng of International Workshop CSIT’2001, September 2001, Ufa, Russian Federation, Vol. 3, pp. 90-102 (in English).

Опыт проектной работы: за период с 1992 г. по настоящее время принимал участие в качестве программиста, системного аналитика и руководителя проекта в выполнении более чем 20 реальных проектов поразработке и реинжинирингу информационных систем различного назначения, в том числе:

 • Разработка Web-базированных SCADA-систем для объектов АСУ ТП нефте-газодобычи в Харьковском регионе
  Период разработки: 10/2002 – по настоящее время Заказчик: КБ «Промавтоматика», г. Харьков Краткая характеристика: OS: MS Windows 2000; CASE tools:UML (Rational Rose), ERwin; DBMS: MS SQL Server 2000; application server: MS IIS / ASP; IDE: MS VC++, MS VB 6.0 / 5.0
 • Разработка подсистемы выполнения аналитических запросов к базе данных в приложениях автоматизации банковской деятельности (Business Rules Execution Facility)
  Период разработки: 03/2002 – 10/2002 Заказчик: UNiQUARE Financial Solution GmBH / Klagenfurt Краткая характеристика: OS: MS Windows 2000; CASE tools: UML (Rational Rose), ERwin; DBMS: Oracle 9i, IBM DB2 7.2 UDB; front-end: Java
 • Разработка подсистемы управления обработкой баннеров в коммерческой системе INTERNET-рекламы
  Период разработки: 11/2000 – 03/2001 Заказчик: COMMARO GmBH / Klagenfurt, Austria Краткая характеристика: OS: MS Windows NT; CASE tools: UML (Rational Rose), ERwin; DBMS: Oracle 9i, IDE: IBM Visual Java 3.51
 • Разработка и реинжиниринг ИУС для АСУ ТП газокомпрессорной станции
  Период разработки: 1998 – 2000 Заказчик: КБ «Промавтоматика», г. Харьков Краткая характеристика: OS: MS Windows NT; CASE tools:UML (Rational Rose), ERwin; DBMS: MS Access; IDE: MS VC++, MS VB 6.0
 • Разработка информационно-поисковой системы для автоматизации работы салона видеозаписи
  Период разработки: 1996 – 1997 Заказчик: частная фирма, г. Харьков Краткая характеристика: OS: MS Windows 95/98; DBMS: MS Access; IDE: MS MS VB 5.0
 • Разработка информационно-управляющей системы для автоматизации работы отделов городского муниципалитета
  Период разработки: 1995 – 1996 Заказчик: горсовет г. Энергодара (Запорожская обл.) Краткая характеристика: OS: DOS 6.2 / MS Windows 95; DBMS: Clipper 5.1 / MS Visual Basic4.0, ODBC, MS Access.
 • Разработка информационно-аналитической системы для автоматизации медицинских исследований
  Период разработки: 1994-1995 Заказчик: Харьковский медицинский институт Краткая характеристика: OS: DOS 6.2, DBMS: Clipper 5.1
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи для автоматизації документоообігу в установах органів МВС
  Період розробки: 1993-1994 Замовник: УІН УВС в Харківській області Коротка характеристика: OS: DOS 5.0, DBMS: Clipper 5.1 (Прим. Система була інстальована в 7 організаціях)
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи для автоматизації офісу приватного лікаря
  Період розробки: 1992-1993 Замовник: консалтінгова згода з фірмою I-NET, Inc. (Відень, Австрія) Коротка характеристика: OS: MS Windows 3.11; DBMS: MS SQL Server 1.0, ODBC;IDE: MS VB2.0
 • Розробка інформаційно-аналітичної системи для автоматизації документообігу у фірмі оптових продаж
  Період розробки: 1992 Замовник: консалтінгова згода з фірмою “LB-Electronics” GmBH (Відень, Австрія) Коротка характеристика: OS: OS/2; DBMS:MS SQL Server 1.0, IDE: MS VB 1.0
 • Розробка інформаційної системи для підтримки прийняття рішень при проектуванні аеродромного прокриття
  Період розробки: 1992 Замовник: Управління капітального будівництва Міністерства ЦА, Москва Коротка характеристика: OS: DOS 3.0; DBMS: FoxBase 2.0

Знання іноземних мов:

 • англійська – досить добре (сталі навички читання, письмової та усної мови).
 • німецька – володіє вільно
 • російська, українська – досконало (рідна мова)

Горілий Олексій Васильович. Кандидат технічних наук. Професор кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 1964 р.
Стаж викладацької роботи – з 1958 р.
Навчальних публікацій – 5
Наукових публікацій – 41
Напрямок наукової діяльності: педагогіка, психологія вищої школи – розвиток інтелекта, творчих здібностей учнів
Навчально-наукова робота:
Заняття з дисциплін “Теорія імовірностей”, “Загальна статистика”, “Економетрика”, “Теорія прийняття рішень”

 

 

 


Голоскоков Олександр Євгенович. Кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент. Професор НТУ “ХПІ”, професор кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедри
Стаж роботи на кафедрі – з 1973 р.
Стаж викладацької роботи – з 1975 р.
1 монографія в спіавторстві
Статей – більше 120
Навчальних посібників – 5
Напрямок наукової діяльності: системи підтримки прийняття рішень, обробка статистичної інформації, стохастичне програмування і стохастичні процеси, нейромережеві технології, теорія нечітких множин.
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Теорія ймовірності”, “Математична статистика”, “Системи штучного інтелекту”, “Нечітка технологія обробки інформації”, “Ідентифікація динамічних об’єктів”, “Основи управління складними системами”, “Імовірнісні процеси”, “Нейромережеві технології”, “Моделі, алгоритми розпізнавання образів”.


Гужва Віктор Олексійович. Кандидат технічних наук. Професор кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедры
Стаж роботи на кафедрі – з 1968 р.
Стаж викладацької роботи – з 1973 р.
Навчальних публікацій – 6
Наукових публікацій – більш ніж 50
Напрямок наукової діяльності: оптимізація складних економічних систем
Навчально-наукова робота: Заняття з дисциплін “Теорія прийняття рішень”, “Математичні методи дослідження операцій”, “Математичні основи автоматизованого управління”, “Основи дискретної математики”
Керівник спеціалізації “Комп’ютерне моделювання процесів та систем управління”

 


Стратієнко Наталія Костянтинівна. Кандидат технічних наук. Професор кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 1987 р.
Стаж викладацької роботи – з 1987 р. по 1988 р., з 1992 р.
Методичних вказівок – 11
Статей – 15
Напрямок наукової діяльності: економіко-математичне моделювання, менеджмент
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Теорія алгоритмів та математичні основи подання знань”, “Теорія алгоритмів”, “Менеджмент”, “Техніка та технологія галузі”, “Теорія економічного аналіза”, “Управління трудовими ресурсами”
Керівник спеціальності “Менеджмент організацій”
Керівник спеціалізації “Інформаційні системи в менеджменті організацій”

 


Шевченко Сергій Васильович. Кандидат технічних наук. Професор кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедри
Стаж роботи на кафедрі – з 1980 р.
Стаж викладацької роботи – з 1980 р.
Навчально-методичних публікацій – 8
Наукових публікацій – 87
Напрями наукової роботи: дискретна оптимізація, завдання розвитку виробництва, завдання розміщення, управління розвитком комп’ютерних мереж, імітаційне моделювання, структурна оптимізація, системи управління в електроенергетиці.
Навчальна-робота
Лекційні та лабораторні заняття з дисциплін “Комп’ютерна схемотехніка”, “Комп’ютерні мережі”, “Архітектура комп’ютерних комплексів і мереж”, “Технології автоматизованої обробки економічної інформації”, “Технології аналізу даних”, “Технології розробки програмного забезпечення Web-орієнтованих систем “,” Розробка високонавантажених Web-додатків, “Проектування і експлуатація інтегрованих засобів зберігання і обробки даних”.
Керівництво курсовими та дипломними роботами бакалаврів, фахівців і магістрів


Бiлова Марія Олексіївна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 2017 р.
Стаж викладацької роботи – з 2014 р.
Научных публикаций – понад 26
Напрями наукової діяльності: дослідження якості складних об`єктів.

 

 

 

 

 

 

 


Вовк Марина Анатоліївна. Кандидат економічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – с 2016 г.
Стаж викладацької роботи – с 2008 г.
Методичних вказівок – 3.
Наукових публікацій – більше 20.
Напрями наукової і практичної діяльності: комплексна оцінка складних об’єктів, управління проектами.

 

 

 

 

 


Воловщиков Валерій Юрійович. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 1999 р.
Стаж викладацької роботи – з 1999 р.
Науково-педагогічних робіт – 3
Наукових публікацій – 22
Напрямок наукової діяльності: управління функціонуванням та розвитком великих техніко-економічних систем
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Основи програмування”, “Математичні основи автоматизованого управліния”, “Комп’ютерні мережі”, “Технологія програмування”, “Теорія прийняття рішень”, “Знання-орієнтований підхід до розробки програмного забезпечення”

 

 


Голоскокова Анна Олександрівна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Наукометричнi данi: Scholar / Scopus / Scholar кафедри
Стаж роботи на кафедрі з 2009 р.
Стаж викладацької роботи – з 2011 р.
Наукових публікацій більше 5.
Напрямок наукової діяльності: інформаційні технології удосконалення процесу розробки програмного забезпечення, інтелектуальне управління складними системами.

 

 

 

 


Двухглавов Дмитро Едуардович. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 2014 р.
Стаж викладацької роботи – з 1995 р.
Методичних вказівок 4, опублікованих наукових статей – більше 20.
Напрями наукової діяльності: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень, підвищення оперативності стиснення відеопотоків.

 

 

 

 

 


Козуля Марія Михайлівна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедры
Кандидат технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека»
Стаж викладацької роботи з 2014 р.
Стаж роботи на кафедрі з 2016 р.
Наукових публікацій – 50.
Напрямок наукової діяльності: системний аналіз, екологічний моніторинг, інформаційні технології.

 

 

 

 


Лисицький Василь Лаврентійович. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 1969 р.
Стаж викладацької роботи – з 1969 р.
Навчальних публікацій – 12
Наукових публікацій – 80
Напрямок наукової діяльності: системний аналіз і автоматизація усталеним розвитком територій
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Основи дискретної математики”, “Математичні методи дослідження операцій”, “Математична економіка”, “Макроекономіка”, “Основи системного аналізу”
Керівник спеціальності “Інформаційні управляючі системи та технології”
Керівник спеціалізації “Комп’ютерні системи обробки інофрмації та управління”
Куратор гр. ІФ 37А


Літвінова Юлія Сергіївна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 2017 р.
Стаж викладацької роботи – з 2004 р.
Наукових публікацій – більше 25, в т.ч. монографії та підручник.
Напрям наукової діяльності: математичне моделювання для реалізації 3D-друку.

 

 

 

 

 


Лютенко Ірина Вікторівна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедри

Стаж роботи на кафедрі – з 1992 р. по 1995 р., з 1997 р.
Стаж викладацької роботи – з 1997 р.
Статей – 2
Напрямок наукової діяльності: управління розвитком ієрархічних розподілених систем
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій”, “Інформаційна безпека”, “Прикладне ПЗ”, “Організація та планування ЗЕД підприємств”

 

 


Мельник Карина Владимировна. Кандидат технических наук. Доцент кафедры.

Наукометричні дані: ORCID iD / Scholar / Scopus
Стаж роботи на кафедрі – з 2004 р
Стаж викладацької роботи – з 2004 р
Наукових публікацій – понад 25
Напрямок наукової діяльності: системи підтримки прийняття медичних рішень, інтелектуальний аналіз даних
 

 

 

 

 

 


Москаленко Валентина Володимирівна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедри

Стаж роботи на кафедрі – з 1993 р.
Стаж викладацької роботи – з 1994 р.
Наукових публікацій – 11
Напрямок наукової діяльності: економіко-математичне моделювання
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Гроші та кредити”, “Баланси у системі держави”, “Бухгалтерський облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Міжнародний маркетинг”, “Фінансовий та управлінський облік”, “Інвестування”, “Основи маркетингу”
Керівник спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Керівник спеціалізації “Інформаційні системи в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності”.


Орєхов Сергій Валерійович. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 1997 р.
Стаж викладацької роботи – з 1997 р.
Методичних вказівок – 6
Статей – 30
Напрямок наукової та практичної діяльності: штучний інтелект, управлінський консалтинг, моделювання бізнес процесів, 1С, CRM, інтернет технології
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін на англійській мові “Системний аналіз”, “Розробка ВЕБ орієнтованих програмних систем”, “Тестування та якість програмного забезпечення”

 

 


Орловський Дмитро Леонідович. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 1988 р.
Стаж викладацької роботи – з 1994 р.
Навчальних публікацій – 6
Наукових публікацій – 6
Напрямок наукової діяльності: інформаційні технології комплексної автоматизації, автоматизація діяльності підприємств, використання математичних методів для аналізу діяльності підприємств
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Інформаційна безпека”, “Архітектура корпоративних інформаційних мереж”, “Інтегровані інформаційно-управляючі системи”, “Основи проектування баз даних і знань”, “Моделі та структури даних”, “Проектування економічних інформаційних систем”

 

 

 

 


Пашнєв Андрій Анатолійович. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж рботи на кафедрі – з 2018 року. Стаж педагогічної діяльності – з 1988 року.
Автор більше 130 наукових та навчально-методичних публікацій.
Напрям наукової діяльності: оптимізація процесів управління мережевими ресурсами в розподілених комп’ютерних інформаційно-управляючих системах.

 

 

 

 

 

 

 


Сокол Володимир Євгенійович. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 2001 року.
Cтаж викладацької роботи – з 2003 року.
У 2008 році захистив дисертацію в Клагенфурті університеті (Австрія).
Наукових публікацій – понад 10, в тому числі – 1 монографія (у співавторстві).
Напрямок наукової діяльності: Knowledge management and engineering, Corporate eTraining and eLearning, Dual education.

 

 

 


Фонта Наталія Григорівна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Кандидат технічних наук за спеціальністю “Інформаційні технології”.
Стаж роботи на кафедрі – з 2003 р. Стаж викладацької роботи – з 2006 р.
Наукових публікацій – понад 25.
Напрям наукової діяльності: системний аналіз та автоматизація управління підприємством.

 

 

 

 

 


Чередніченко Ольга Юріївна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедри
Стаж роботи на кафедрі – з 1998 р.
Стаж викладацької роботи – з 1998 р.
Наукових публікацій – 10
Напрямок наукової діяльності: проблеми координації і управління розвитком в ієрархічних розподілених соціально-економічних системах, особливості державних механізмів регулювання
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Митне регулювання”
Куратор гр. ІФ 39Д

 

 

 


Шматко Олександр Віталійович. Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри.

Наукометричні дані: Scholar / Scopus / Scholar кафедри

Стаж роботи на кафедрі – з 2008 р.
Стаж викладацької роботи – з 2002 г.
Методичних вказівок – 10, з них 1 – з грифом Вченої Ради НТУ “ХПІ”
Статей – 46,
з них в Scopus – 3, Web of Science -1
Напрями наукової та практичної діяльності: розробка додатків для електронної комерції, системне програмування та операційні системи, розробка додатків для мобільних платформ (Android, iOS, Windows Phone)
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін англійською мовою “Інжиніринг даних в АС”
курси “Системне програмування та операційні системи”, “Розробка програмного забезпечення для мобільних платформ”, “Сервіс-орієнтована архітектура програмних систем”


Ямшанов Ігор Сергійович. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 2000 р.
Стаж викладацької роботи – з 2000 р.
Статей – 4
Напрямок наукової діяльності: автоматизація технологічних процесів

 

 

 

 

 

 


Янголенко Ольга Василівна. Кандидат технічних наук. Доцент кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 2011 р.
Стаж викладацької роботи з 2012 р.
Наукових публікацій – понад 15.
Напрям наукової діяльності: проблеми моніторингу та оцінювання в розподілених соціально-економічних системах.

 

 

 

 

 

 

 


Аркатов Денис Борисович. Кандидат технiчних наук. Старший викладач кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 2010 р
Стаж викладацької роботи – з 2010 р
Наукових публікацій – понад 10.
Напрямок наукової діяльності: Автоматизація управління технологічними процесами.
 

 

 

 

 

 


Єршова Світлана Іванівна. Старший викладач кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 1981 р.
Стаж викладацької роботи – з 1996 р.
Наукових публікацій – 21
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Економетрика”, “Страхування”, “Техніка та технологія галузі”, “Системи технологій”, “Економіко-математичне моделювання”, “Організація виробництва та маркетинг”
 

 

 

 


Космачов Олексій Сергійович. Старший викладач кафедри.

Стаж викладацької роботи – з 1997 р.
Методичних вказівок – 1
Докладів – 2
Напрямок наукової діяльності: системна оптимізація, сучасні інформаційні технології
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Проектування інформаційно-управляючих технологій”, “Адміністрування корпоративних інформаційних систем”, “Інтеграція корпоративних інформаційних систем”
 

 

 

 

 

 


Іванов Лев Вадимович. Старший викладач кафедри.

Стаж роботи на кафедрі – з 1981 р.
Стаж викладацької роботи – з 1981 р.
Навчальних публікацій – більш ніж 10
Наукових публікацій – більш ніж 15
Напрямок наукової діяльності: автоматиховані системи наукових досліджень, об’єктно-орієнтована розробка
Навчально-наукова робота
Заняття з дисциплін “Основи програмування та алгоритмічні мови”, “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Об’єктно-орієнтоване программування”, “Системи технологій”, “Технологія программування”.
 

 

 


Копп Андрій Михайлович. Асистент кафедри, аспірант.

Наукометрические данные: Scholar / Scopus / Scholar кафедры
Стаж роботи на кафедрі – з 2016 р
Стаж викладацької роботи – з 2016 р
Наукових публікацій – 3 наукові статті, 11 тез доповідей / матеріалів наукових конференцій.
Напрямок наукової діяльності: моделювання, аналіз і вдосконалення бізнес-процесів.