Про кафедру

логотип кафедриУ 2016 році кафедрі технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» виповнилось 90 років. Днем народження кафедри, як самостійної одиниці, слід рахувати 1926 рік. Хоча кафедра має витоки ще з 1910 року – як складова частина кафедри технології мінеральних речовин, яку очолив видний вчений академік Є.І. Орлов.

Підготовка спеціалістів, наукові дослідження в області силікатних технологій були започатковані в 1910 році на кафедрі мінеральної сировини під керівництвом академіка Орлова Є.І., який також здійснював функції декана хімічного факультету. Знаний вчений хімік-технолог, доктор хімічних наук, заслужений професор, Орлов Є.І. є автором більш ніж 130 наукових робіт, в тому числі, монографії з технології виробництва силікатів, мінеральних пігментів тощо. Його наукові дослідження в галузі загальної хімічної технології стали підґрунтям для створення наукової школи з фізико-хімії силікатів.

Кафедру технології кераміки було створено в 1926 році в складі Харківського Хіміко-технологічного інституту. Першим завідуючим кафедрою (1926 – 1941 рр.) та засновником наукової школи був вчений зі світовим імя’м, Герой Соціалістичної Праці, тричі Лауреат Державних премій, Заслужений діяч науки і техніки, академік АН УССР і чл.-кор. АН СССР, д.т.н., професор П.П. Будніков. Петро Петрович виховав цілу плеяду відомих у нас і за кордоном вчених: д.т.н., професора Г.В. Куколєва (очолював кафедру з 1944 по 1974 рр.), академіка НАН України А.С. Бережного (очолював кафедру з 1974 по 1984 рр.), професорів Л.Д. Свірського, Є.І. Ведя, Н.В. Пітака та багато інших.

Наукове керівництво П.П. Буднікова відрізнялося гострим відчуттям найбільш важливих сучасних проблем, які поставали перед вітчизняною наукою і технікою, з урахуванням їх розробки за кордоном; глибокими теоретичними знаннями; надзвичайно широким діапазоном досліджень; новаторством та винахідливістю, що яскраво виявлялися в оригінальному та ефективному вирішенні наукових проблем; визначною здібністю до сполучення теоретичних розробок із практичними завданнями; вмінням успішно переносити у свою галузь науки і техніки досвід, набутий в інших областях. Дослідженнями П.П. Буднікова були визначені та сформульовані вузлові питання проблем фізико-хімії та технології силікатів в наукових роботах, які налічують 800 наукових праць, серед них – понад 50 монографій та підручників. Академік П.П. Будніков проводив фундаментальні дослідження в області хімічно стійких, вогнетривких і високовогнетривких матеріалів для коксової, хімічної та металургійної промисловості. Його наукові праці присвячено кінетиці твердофазних реакцій, термохімії в’яжучих речовин, вивченню хімічної та термічної стійкості вогнетривів, корозії цементів і бетонів.

В наступні роки кафедру очолювали та керували науковою школою доц. З.А. Лівсон (1941-1944 рр.), проф. Г.В. Куколєв (1944-1974 рр.), акад. А.С. Бережной (1974-1984 рр.), проф. М.І. Рищенко (з 1984 року).

Область наукових інтересів проф. Куколєва Г.В. – теоретичні дослідження в області фізико-хімічної механіки та теорії спікання глинистих і силікатних матеріалів, практична спрямованість результатів наукових досліджень. Г.В. Куколєв – автор 150 наукових праць, з них – передові підручники «Фізична хімія» та «Фізична хімія силікатів», «Задачник по хімії та фізичній хімії силікатів», «Технологія кераміки та вогнетривів». У роки завідування проф. Г.В. Куколєва кафедра внесла неоціненний вклад у розвиток фізико-хімічних основ виробництва кераміки, вогнетривів, в’яжучих матеріалів, скла та жаростійких покриттів, у реконструкцію заводів вогнетривкої промисловості, у впровадження енергозберігаючих технологій з використанням поверхнево-активних речовин і відходів різних виробництв.

З 1974 р. кафедру очолив вчений зі світовим ім’ям в області фізичної хімії силікатів, засновник субсолідусної будови діаграм стану багатокомпонентних силікатних систем, академік НАНУ А.С. Бережной. Академік А.С. Бережной має більше 200 наукових праць; у фундаментальних монографіях по фізичній хімії силікатів узагальнено роботи в області твердофазових реакцій та будови багатокомпонентних систем оксидів. Ім’я академіка А.С. Бережного, професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей носить філіал кафедри – ПАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів». Академіка А.С. Бережного включено в словник міжнародного біографічного фонду в Кембриджі «Видатні люди ХХ сторіччя».

З часу заснування кафедри для всіх досліджень існував загальний напрям, який визначив назву наукової школи кафедри “Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неметалічних силікатних композиційних матеріалів та покриттів”. Вищевказаний напрям був визначений академіком П.П. Будніковим та розвинутий в подальшому проф. Г.В. Куколєвим, проф. Є.І. Вєдєм, акад. А.С. Бережним, проф. Л.Д. Свірським. Розвиток наукової школи кафедри здійснюється на основі власних досягнень її видатних співробітників з урахуванням світових тенденцій в області створення передових технологій і передбачає розширення наукових досліджень в сфері нанотехнологій, біоматеріалів і біотехнологій, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, нетрадиційних технологій тощо.

Завідуючі кафедрою в ретроспективі

З 1984 р. по теперішній час кафедру очолює її випускник, д.т.н., професор, академік Української технологічної академії Михайло Іванович Рищенко. Наказом президента України № 726/2008 “Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України” РИЩЕНКУ Михайлу Івановичу присвоэне звання «Заслужений працівникосвіти України» (2008 рік). В 2009 році Рищенку М.І. присвоєне вчене звання «Почесний професор Дніпропетровського державного хіміко-технологічного університету». В 2010 році Рищенко М.І. нагороджений Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом”. Він є відомим вченим, спеціалістом в області технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів. Заслугою проф. М.І. Рищенко є орієнтація науково-дослідної тематики кафедри на развиток передових технологій, енерго- та ресурсозбереження.

Кафедра сьогодні

Педагогічний та науковий потенціал кафедри в теперішній час представлений 49 співробітниками, серед яких 9 докторів та 14 кандидатів технічних наук і доцентів. Серед них д.т.н., професор, академік Української технологічної академії, Заслужений працівник освіти України, Почесний професор Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», нагороджений грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» Рищенко М.І., д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України Лісачук Г.В.; д.т.н., професор, Президент емаль’єрної асоціації України Брагіна Л.Л.; д.т.н., професор, член наукової ради НАНУ за проблемою «Неорганічна хімія» Семченко Г.Д.; д.т.н., професор, член експертної ради ДАК України Пітак Я.М., д.т.н., професор Шабанова Г.М., які є керівниками основних наукових напрямків: розробка високоресурсних щільноспечених керамічних матеріалів нової генерації для техніки та будівництва широкого спектру застосування; технологія створення силікатних та композиційних матеріалів і покриттів із заданими, у тому числі, спеціальними властивостями шляхом керованого фазо- та структуроутворення; розробка технології жаростійких склокерамічних, склокомпозиційних та склоемалевих покриттів для захисту металів; низькотемпературний синтез наноутворень та порошків тугоплавких сполук і створення високоефективних конструкційних, композиційних матеріалів та вогнетривів з використанням золь-гель процесу; фізична хімія багатокомпонентних оксидних систем; фізико-хімічні основи створення радіаційностійких та вогнетривких в’яжучих матеріалів спеціального призначення та бетонів на їх основі.

За останні 5 років отримали науковий ступінь доктора технічних наук професор Федоренко О.Ю., доцент Саввова О.В., старший науковий співробітник Корогодська А.М.

Щорічно вчені кафедри публікують 70-80 статей в періодичних вітчизняних та зарубіжних фахових та цитованих виданнях, приймають участь більш ніж в 10 міжнародних конференціях і виставках в Україні і за її межами: в Німеччині, Чехії, Франції, Іспанії, Італії, Туреччині, Швеції, Англії, Йорданії тощо. За останні 10 років кафедрою видано 15 монографій, 16 навчальних посібників, понад 10 збірок методичних вказівок.

У виконанні наукових досліджень беруть активну участь студенти 3-6 курсів, які доповідають свої результати на республіканських та міжнародних конференціях, є співавторами численних публікацій та винаходів.

Випускники кафедри працюють також на підприємствах різних галузей промисловості України, в країнах близького і далекого зарубіжжя (Росія, Білорусь, США, Канада, Німеччина, Франція, Ізраїль та ін.).

На протязі всіх років існування кафедра співпрацює з провідними інститутами НАН України: Інститутом надтвердих матеріалів, Інститутом проблем матеріалознавства, Інститутом колоїдної хімії і хімії води, Інститутом проблем машинобудування, Українським фізико-технічним інститутом, Інститутом проблем енергозбереження, а також із закордонними інститутами та підприємствами: Інститутом хімії силікатів РАН (м. Санкт-Петербург, Росія), Російським хіміко-технологічним університетом імені Д.І. Менделєєва (м. Москва, Росія), Інститутом мінералогії УрВРАН (м. Міас, Росія), НПО «Технологія» (м. Обнінськ, Росія), Бєлгородським державним технологічним університетом імені В.Г. Шухова (м. Бєлгород, Росія), Технологічним інститутом (м. Мінськ, Білорусь), Національним інститутом фармацевтики (м. Кишинів, Молдова), Інститутом хімії республіки Комі (м. Сиктивкар), Університетом технології, бізнесу та дизайну (м. Вісмар, Німеччина), Інститутом будівельних матеріалів імені Ф.А. Фінгера (м. Веймар, Німеччина), фірмами «Mefrit» та «EMO FRITE» (Чехія), Національними асоціаціями емаль’єрів США, Франції, Італії.

Якщо Ви вирішили присвятити свою діяльність створенню сучасних і перспективних матеріалів, без яких не обходиться жодна галузь промисловості, запрошуємо Вас на навчання в НТУ «ХПІ», ВНЗ вищого рівня кваліфікації, з напрямку підготовки 6.051301, спеціальність 05130104 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Підготовку з цієї спеціальності веде кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей факультету технології неорганічних речовин.

На кафедрі передбачається відкриття нової спеціалізації “біомедсклокераміка”. Це новий перспективний напрямок досліджень можливості застосування спеціальних склокерамічних матеріалів в області медицини.

У відповідності з наказом № 452-1 від 26 вересня 2011 року рішенням Вченої Ради НТУ “ХПІ” затверджені научні напрямки в межах наукової школи кафедри:

  • Розробка високоресурсних щільноспечених керамічних матеріалів нової генерації для техніки та будівництва широкого спектру застосування (керівник – д.т.н., проф. Рищенко Михайло Іванович)
  • Технологія створення силікатних та композиційних матеріалів і покриттів із заданими, у тому числі, спеціальними властивостями шляхом керованого фазо- та структуроутворення (керівник – д.т.н., проф. Лісачук Георгій Вікторович)
  • Низькотемпературний синтез наноутворень та порошків тугоплавких сполук і створення високоефективних конструкційних, композиційних матеріалів та вогнетривів з використанням золь-гель процесу (керівник – д.т.н., проф. Семченко Галина Дмитрівна)
  • Розробка технології жаростійких склокерамічних, склокомпозиційних та склоемалевих покриттів для захисту металів (керівник – д.т.н., проф. Брагіна Людмила Лазарівна)
  • Фізико-хімічні основи створення радіаційностійких та вогнетривких в’яжучих матеріалів спеціального призначення та бетонів на їх основі (керівник – д.т.н., проф. Шабанова Галина Миколаївна)
  • Фізична хімія багатокомпонентних оксидних систем (керівник – д.т.н., проф. Пітак Ярослав Миколайович)

Підготовка на кафедрі ведеться за кваліфікаційними рівнями:

  • Бакалавр хімічної технології (4 роки).
  • Магістр – інженер-дослідник (6 років).

За побажанням підприємств підготовка спеціалістів на контрактній основі можлива за індивідуальними навчальними програмам і планам з урахуванням специфіки конкретного виробництва.

Усім бажаючим студентам надається можливість навчатися після 4-го курсу на економічному факультеті нашого університету (заочно), а також у Французько-Українському центрі університету, що дає можливість отримати диплом міжнародного рівня за спеціальностями «Промисловий менеджмент» і «Екологічний менеджмент».

Одночасно з навчанням на кафедрі бажаючі можуть отримати освіту на спеціалізованій кафедрі військової підготовки НТУ «ХПІ» з присвоєнням відвовідного військового звання.
На кафедрі успішно функціонує магістратура, аспірантура і докторантура.