Про кафедру

логотип кафедриУ 2026 році кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відзначатиме своє 100 річчя. Днем народження кафедри, як самостійної одиниці, слід вважати 1926 рік. Хоча кафедра має витоки ще з 1910 року – як складова частина кафедри технології мінеральних речовин, яку очолив видний вчений академік Є.І. Орлов.

Підготовка спеціалістів, наукові дослідження в області силікатних технологій були започатковані в 1910 році на кафедрі мінеральної сировини під керівництвом академіка Орлова Є.І., який також здійснював функції декана хімічного факультету. Знаний вчений хімік-технолог, доктор хімічних наук, заслужений професор, Орлов Є.І. є автором більш ніж 130 наукових робіт, в тому числі, монографії з технології виробництва силікатів, мінеральних пігментів тощо. Його наукові дослідження в галузі загальної хімічної технології стали підґрунтям для створення наукової школи з фізико-хімії силікатів.

Кафедру технології кераміки було створено в 1926 році в складі Харківського Хіміко-технологічного інституту. Першим завідуючим кафедрою (1926 – 1941 рр.) та засновником наукової школи був вчений зі світовим імя’м, Герой Соціалістичної Праці, тричі Лауреат Державних премій, Заслужений діяч науки і техніки, академік АН УССР і чл.-кор. АН СССР, д.т.н., професор П.П. Будніков. Петро Петрович виховав цілу плеяду відомих у нас і за кордоном вчених: д.т.н., професора Г.В. Куколєва (очолював кафедру з 1944 по 1974 рр.), академіка НАН України А.С. Бережного (очолював кафедру з 1974 по 1984 рр.), професорів Л.Д. СвірськогоЄ.І. ВедяН.В. Пітака та багато інших.

Наукове керівництво П.П. Буднікова відрізнялося гострим відчуттям найбільш важливих сучасних проблем, які поставали перед вітчизняною наукою і технікою, з урахуванням їх розробки за кордоном; глибокими теоретичними знаннями; надзвичайно широким діапазоном досліджень; новаторством та винахідливістю, що яскраво виявлялися в оригінальному та ефективному вирішенні наукових проблем; визначною здібністю до сполучення теоретичних розробок із практичними завданнями; вмінням успішно переносити у свою галузь науки і техніки досвід, набутий в інших областях. Дослідженнями П.П. Буднікова були визначені та сформульовані вузлові питання проблем фізико-хімії та технології силікатів в наукових роботах, які налічують 800 наукових праць, серед них – понад 50 монографій та підручників. Академік П.П. Будніков проводив фундаментальні дослідження в області хімічно стійких, вогнетривких і високовогнетривких матеріалів для коксової, хімічної та металургійної промисловості. Його наукові праці присвячено кінетиці твердофазних реакцій, термохімії в’яжучих речовин, вивченню хімічної та термічної стійкості вогнетривів, корозії цементів і бетонів.

В наступні роки кафедру очолювали та керували науковою школою доц. З.А. Лівсон (1941-1944 рр.), проф. Г.В. Куколєв (1944-1974 рр.), акад. А.С. Бережной (1974-1984 рр.), проф. М.І. Рищенко (1984-2018 рр.).

Область наукових інтересів проф. Куколєва Г.В. – теоретичні дослідження в області фізико-хімічної механіки та теорії спікання глинистих і силікатних матеріалів, практична спрямованість результатів наукових досліджень. Г.В. Куколєв – автор 150 наукових праць, з них – передові підручники «Фізична хімія» та «Фізична хімія силікатів», «Задачник по хімії та фізичній хімії силікатів», «Технологія кераміки та вогнетривів». У роки завідування проф. Г.В. Куколєва кафедра внесла неоціненний вклад у розвиток фізико-хімічних основ виробництва кераміки, вогнетривів, в’яжучих матеріалів, скла та жаростійких покриттів, у реконструкцію заводів вогнетривкої промисловості, у впровадження енергозберігаючих технологій з використанням поверхнево-активних речовин і відходів різних виробництв

З 1974 р. кафедру очолив вчений зі світовим ім’ям в області фізичної хімії силікатів, засновник субсолідусної будови діаграм стану багатокомпонентних силікатних систем, академік НАНУ А.С. Бережной. Академік А.С. Бережной має більше 200 наукових праць; у фундаментальних монографіях по фізичній хімії силікатів узагальнено роботи в області твердофазових реакцій та будови багатокомпонентних систем оксидів. Ім’я академіка А.С. Бережного, професора кафедри технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей носить філіал кафедри – ПАТ «Український науково-дослідний інститут вогнетривів». Академіка А.С. Бережного включено в словник міжнародного біографічного фонду в Кембриджі «Видатні люди ХХ сторіччя».

З часу заснування кафедри для всіх досліджень існував загальний напрям, який визначив назву наукової школи кафедри “Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неметалічних силікатних композиційних матеріалів та покриттів”. Вищевказаний напрям був визначений академіком П.П. Будніковим та розвинутий в подальшому проф. Г.В. Куколєвим, проф. Є.І. Вєдєм, акад. А.С. Бережним, проф. Л.Д. Свірським. Розвиток наукової школи кафедри здійснюється на основі власних досягнень її видатних співробітників з урахуванням світових тенденцій в області створення передових технологій і передбачає розширення наукових досліджень в сфері нанотехнологій, біоматеріалів і біотехнологій, ресурсо- та енергозберігаючих технологій, нетрадиційних технологій тощо.

З 1984 по 2018 рр. кафедру очолював її випускник, д.т.н., професор, академік Української технологічної академії Михайло Іванович Рищенко. Наказом президента України № 726/2008 “Про відзначення державними нагородами України працівників підприємств, установ та організацій з нагоди Дня незалежності України” РИЩЕНКУ Михайлу Івановичу присвоэне звання «Заслужений працівник освіти України» (2008 рік). В 2009 році Рищенку М.І. присвоєне вчене звання «Почесний професор Дніпропетровського державного хіміко-технологічного університету». В 2010 році Рищенко М.І. нагороджений Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом”. Він є відомим вченим, спеціалістом в області технології тугоплавких неметалічних і силікатних матеріалів. Заслугою проф. М.І. Рищенко є орієнтація науково-дослідної тематики кафедри на развиток передових технологій, енерго- та ресурсозбереження.

З 2018 року кафедру очолює д.т.н., професор, академік Української технологічної академії Ярослав Миколайович Пітак ‒ фундатор всесвітньовідомої наукової школи «Фізико-хімічні основи будови багатокомпонентних оксидних систем». Під його керівництвом підготовлено 9 кандидатів технічних наук та більше 1000 висококваліфікованих фахівців. Я.М. Пітак є автором понад 450 наукових праць, 4 наукових посібників з грифом МОН України, 2 монографій та десятків авторських свідоцтв і патентів. Він є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, член редакційно-видавничої ради АТ «УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного». За свої науково-педагогічні здобутки Я.М. Пітак нагороджений Почесною грамотою та знаком «Відмінник освіти МОН України».

З 2018 року кафедру очолює д.т.н., професор, академік Української технологічної академії Ярослав Миколайович Пітак ‒ фундатор всесвітньовідомої наукової школи «Фізико-хімічні основи будови багатокомпонентних оксидних систем». Під його керівництвом підготовлено 9 кандидатів технічних наук та більше 1000 висококваліфікованих фахівців. Я.М. Пітак є автором понад 450 наукових праць, 4 наукових посібників з грифом МОН України, 2 монографій та десятків авторських свідоцтв і патентів. Він є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, член редакційно-видавничої ради АТ «УкрНДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного». За свої науково-педагогічні здобутки Я.М. Пітак нагороджений Почесною грамотою та знаком «Відмінник освіти МОН України».

Кафедра сьогодні

Педагогічний та науковий потенціал кафедри в теперішній час представлений 14 співробітниками, серед яких 6 докторів та 4 кандидатів технічних наук і доцентів. Серед них д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки, Лауреат Державної премії України Лісачук Г.В.; д.т.н., професор, член експертної ради ДАК України Федоренко О.Ю., д.т.н., професор Шабанова Г.М., які є керівниками основних наукових напрямків: розробка високоресурсних щільноспечених керамічних матеріалів нової генерації для техніки та будівництва широкого спектру застосування; технологія створення силікатних та композиційних матеріалів і покриттів із заданими, у тому числі, спеціальними властивостями шляхом керованого фазо- та структуроутворення; розробка технології жаростійких склокерамічних, склокомпозиційних та склоемалевих покриттів для захисту металів; низькотемпературний синтез наноутворень та порошків тугоплавких сполук і створення високоефективних конструкційних, композиційних матеріалів та вогнетривів з використанням золь-гель процесу; фізична хімія багатокомпонентних оксидних систем; фізико-хімічні основи створення радіаційностійких та вогнетривких в’яжучих матеріалів спеціального призначення та бетонів на їх основі.

За останні 5 років отримали науковий ступінь доктора технічних наук доцент Тараненкова В.В., старший науковий співробітник Борисенко О.М.

Щорічно вчені кафедри публікують 60-70 статей в періодичних вітчизняних та зарубіжних фахових та цитованих виданнях, приймають участь більш ніж в 10 міжнародних конференціях і виставках в Україні і за її межами: в Німеччині, Чехії, Франції, Іспанії, Італії, Туреччині, Швеції, Англії, Йорданії тощо. За останні 10 років кафедрою видано понад 10 монографій, 7 навчальних посібників, 6 збірок методичних вказівок.

У виконанні наукових досліджень беруть активну участь студенти 3-6 курсів, які доповідають свої результати на вітчизняних та міжнародних конференціях, є співавторами численних публікацій та винаходів.

Випускники кафедри працюють також на підприємствах різних галузей промисловості України, в країнах близького і далекого зарубіжжя (Чехія, Словенія, США, Канада, Німеччина, Франція, Ізраїль та ін.).

На протязі всіх років існування кафедра співпрацює з провідними інститутами НАН України: Інститутом надтвердих матеріалів, Інститутом проблем матеріалознавства, Інститутом колоїдної хімії і хімії води, Інститутом проблем машинобудування, Українським фізико-технічним інститутом, Інститутом проблем енергозбереження, а також із закордонними інститутами та підприємствами: Університетом технології, бізнесу та дизайну (м. Вісмар, Німеччина), Інститутом будівельних матеріалів імені Ф.А. Фінгера (м. Веймар, Німеччина), фірмами «Mefrit» та «EMO FRITE» (Чехія), Національними асоціаціями емаль’єрів США, Франції, Італії.

Якщо Ви вирішили присвятити свою діяльність створенню сучасних і перспективних матеріалів, без яких не обходиться жодна галузь промисловості, запрошуємо Вас на навчання в НТУ «ХПІ», ВНЗ вищого рівня кваліфікації за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія», з напрямку підготовки 161.02 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів». Підготовку за цим напрямком веде кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії.

У теперішній час в межах наукової школи кафедри успішно реалізуються такі  напрямки:

  • Фізична хімія багатокомпонентних оксидних систем (керівник – д.т.н., проф. Пітак Ярослав Миколайович)
  • Технологія створення силікатних, склокристалічних та композиційних матеріалів і покриттів із спеціальними властивостями шляхом керованого фазо- та структуроутворення (керівник – д.т.н., проф. Лісачук Георгій Вікторович)
  • Наукові основи енергоощадних і ресурсозберігаючих технологій  керамічних, композиційних, та скломатеріалів для сучасних силікатних виробництв (керівник ‒ д.т.н., проф. Федоренко Олена Юріївна)
  • Розробка високоресурсних керамічних матеріалів нової генерації для техніки і будівництва широкого спектру застосування (керівник – к.т.н., проф. Щукіна Людмила Павлівна)
  • Фізико-хімічні основи створення функціональних і екологічно ефективних будівельних в’яжучих та композиційних матеріалів на їх основі (керівник – д.т.н., проф. Шабанова Галина Миколаївна)
  • Синтез тугоплавких сполук та створення високоефективних конструкційних матеріалів і вогнетривів (керівник – д.т.н., проф. Пітак Ярослав Миколайович)

Підготовка на кафедрі ведеться за кваліфікаційними рівнями:

  • Бакалавр з хімічних технології та інженерії (4 роки на основі повної загальної середньої освіти та 3 роки на основі диплома молодшого спеціаліста).
  • Магістр з хімічних технології та інженерії  (1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців).

За побажанням підприємств підготовка спеціалістів на контрактній основі можлива за індивідуальними навчальними програмам і планам з урахуванням специфіки конкретного виробництва.

Одночасно з навчанням на кафедрі бажаючі можуть отримати освіту на спеціалізованій кафедрі військової підготовки НТУ «ХПІ» з присвоєнням відповідного військового звання.
На кафедрі успішно функціонує магістратура, аспірантура і докторантура.