Публікації

Дисертації на здобуття вчених ступенів приймаються до захисту спеціалізованими вченими радами тільки за умови наявності певної кількості публікацій, виконаних у відповідності з певними правилами. Публікації рекомендується робити не в останній момент, а заздалегідь, наприклад, у міру готовності окремих частин дисертаційного дослідження.

Кількість і якість публікацій з теми дослідження є одним з критеріїв оцінки наукової цінності роботи. Досвід показує, що ставлення членів спеціалізованих рад до претендента більш прихильно, якщо число публікацій перевищує встановлене мінімальне число. Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук можна скачати тут.

Мінімальна кількість публікацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук – 5. При цьому хоча б одна стаття повинна бути опублікована в іноземному виданні або у виданні України, включеному в міжнародні наукометричні бази. Усі публікації повинні вийти з друку до прийняття дисертації до захисту. При цьому статті здобувачів вчених ступенів повинні публікуватися в суворо визначених виданнях, перелік яких затверджується ВАК України / Атестаційної колегією (“фахові” видання). Одна зі статей може бути опублікована в електронному фаховому виданні, інші потрібно публікувати в звичайних (паперових) виданнях.

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук можна скачати тут.

У галузі технічних і природничих наук допускається зробити на одну публікацію менше, замінивши її одним патентом на винахід, яке пройшло кваліфікаційну експертизу і безпосередньо стосується результатів дисертації (за наявності такого).

Додаткові вимоги до наукових статей:
Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та в наступні роки, тільки наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Також перед написанням статті не зайвим буде ознайомитися зі статтею Ю.М. Бажала (носить переважно рекомендаційний характер), опублікованій в Бюлетені ВАК №4 за 2003 р, де мова, по суті, йде про:

 • необхідність давати більше посилань у статтях;
 • доцільність посилань на публікації зарубіжних авторів у порівнянні з вітчизняними;
 • необхідність давати посилання на останні (за часом) публікації;
 • перевагу посилань на періодичні видання перед посиланнями на монографії та підручники;
 • необхідність ідентифікації новизни та особистого вкалада здобувача.

Корисні матеріали: