Вибіркові дисципліни

Каталог силабусів вибіркових навчальних дисциплін

Каталог силабусів навчальних дисциплін 3 семестру

кафедра 121-“Парогенераторобудування”
2.1.1 Комп’ютерне моделювання та САПР об’єктів й елементів устаткування атомної енергетики / Computer simulations and CAD of nuclear power equipment objects and elements download_7832
2.1.2 Математична статистика та аналіз досвіду експлуатації АЕС / Mathematical Statistics and Analysis of NPP Operational Experience download_7832
2.1.3 Конструкційні матеріали атомної енергетики / Construction materials of nuclear power download_7832
2.1.4 Механіка суцільних середовищ та моделювання устаткування АЕС / Continuum Mechanics and simulation of NPP equipment download_7832
2.1.5 Надійність устаткування АЕС / Reliability of NPP equipment download_7832
2.1.6 Імітаційне моделювання реакторних установок АЕС та елементів їхнього устаткування / Simulation of nuclear reactor systems and components of their equipment download_7832
2.1.7 Ресурс елементів устаткування АЕС та його розрахункове обґрунтування / Eelements of NPP equipment useful life and its justification settlement download_7832
2.1.8 Внутрішньореакторні процеси при експлуатації АЕС та їхнє комп’ютерне моделювання / Intra-reactor processes during NPP operation and their computer simulation download_7832
2.1.9 Безпека атомної енергетики та радіаційний захист на АЕС / Nuclear safety and radiation protection at NPP download_7832
2.1.10 Проблеми ремонту та технічного обслуговування устаткування АЕС / Repair and maintenance problems of nuclear facilities download_7832
2.1.11 Парові котли ТЕС та їхні сучасні науково-практичні проблеми / TPP steam boilers and their modern scientific and practical problems download_7832
2.1.12 Конструкційні матеріали теплоенергетики / Construction materials for heat power engineering download_7832
2.1.13 Надійність устаткування ТЕС / TPP equipment reliability download_7832
2.1.14 Ресурс елементів устаткування ТЕС та його розрахункове обґрунтування / TPP equipment resource and its computational study download_7832
2.1.15 Надійність енергоблоків ТЕС / Reliability of termal power plants download_7832

кафедра 122-“Турбінобудування”
2.1.16 Оптимальне проектування в турбінобудуванні / Optimal design of a turbine construction download_7832
2.1.17 Теплофізичний експеримент / Тhermal experiment download_7832
2.1.18 Сучасні методи аналізу аеродинамічних процесів в решітках турбомашин / Modern methods of analysis aerodynamic processes in turbines nozle and blade cascade download_7832
2.1.19 Системи охолодження роторів та опор газових турбін / Сooling systems of the supports and rotors of gas turbines download_7832

кафедра 123-“Теплотехніка та енергоефективні технологiї”
2.1.20 Ексергетичні методи аналізу / Exergy analysis methods download_7832
2.1.21 Техніко-економічне та фінансове обґрунтування енергозберігаючих заходів та проектів реконструкції / Feasibility study of energy conservation measures and reconstruction projects download_7832

кафедра 124-“Двигуни та гібридні енергетичні установки”
2.1.22 Методологія планування, організації проведення досліджень двигунів внутрішнього згоряння / The methodology of planning, organizing research of internal combustion engines download_7832
2.1.23 Сучасні обладнання, технології і стенди для проведення досліджень двигунів внутрішнього згоряння / Modern equipment, technology and research stands for internal combustion engines download_7832
2.1.24 Сучасні методи моделювання процесів в двигунах внутрішнього згоряння / Modern methods of modeling processes in internal combustion engines download_7832
2.1.395 Визначення і нейтралізація шкідливих викидів в двигунах внутрішнього згоряння / Determination and neutralization of harmful emissions in internal combustion engines download_7832
2.1.25 Основи комплексної оцінки експлуатаційних показників двигунів внутрішнього згоряння / An integrated assessment of operational performance of internal combustion engines download_7832
2.1.26 Керування процесами сумішоутворення в двигунах внутрішнього згоряння / Control of mixing processes in internal combustion engines download_7832
2.1.27 Технології зміцнення, відновлення та ремонту деталей двигунів внутрішнього згоряння / Technology enhancement, restoration and repair parts for internal combustion engines download_7832
2.1.28 Прогресивні інформаційні технології в двигунах внутрішнього згоряння / Progressive Information Technologies in internal combustion engines download_7832
2.1.29 Основи доводки конструкції двигунів внутрішнього згоряння / Fundamentals tuning the design of internal combustion engines download_7832

кафедра 126-“Електричні машини”
2.1.30 Об’єктно-орієнтоване проектування електричних машин / Object-oriented design of electric machines download_7832
2.1.31 Сучасні методи діагностики електричних машин / Modern methods of diagnostics of electrical machines download_7832
2.1.32 Алгоритми керування електричних машин в програмному комплексі Matlab-Simulink / Electrical machinery control algorithm in the software sector Matlab-Simulink download_7832

кафедра 128-“Промислова і біомедична електроніка”
2.1.36 Силова електроніка в сучасних системах електропостачання та електроживлення / Power electronics in modern power supply and power supply systems download_7832
2.1.37 Силова електроніка та відновлювальні джерела енергії / Power electronics and renewable energy sources download_7832
2.1.38 Сучасні схемні рішення перетворювачів електричної енергії та їх алгоритми роботи / Modern circuit solutions of electric energy converters and their algorithms download_7832
2.1.39 Електромагнітна сумісність в системах електропостачання та електроживлення / Electromagnetic compatibility in power supply and power supply systems download_7832
2.1.40 Цифрові системи керування перетворювачами електричної енергії / Digital control systems for electrical energy converters download_7832
2.1.41 Схемотехніка сучасних перетворювачів та її моделювання в середовищі MATLAB / Circuitry of modern converters and its modeling in the MATLAB environment download_7832
2.1.42 Інформаційні технології в біомедичній електроніці / Information technologies in biomedical electronics download_7832
2.1.43 Надійність елементів та систем в біомедичній електроніці / Reliability of elements and systems in biomedical electronics download_7832
2.1.44 Алгоритми керування складними біомедичними системами / Algorithms for controlling complex biomedical systems download_7832
2.1.45 Програмне забезпечення для дослідження біомедичних сигналів / Software for the research of biomedical signals download_7832
2.1.46 Квантові хірургічні і терапевтичні апарати / Quantum surgical and therapeutic devices download_7832
2.1.47 Сучасні аспекти телемедицини / Modern aspects of telemedicine download_7832

кафедра 130-“Електричні станції”
2.1.54 Моделювання та управління генерацією електроенергії / Modeling and control energy consumption download_7832
2.1.55 Стійкість та динаміка енергосистем / Stability and dynamic of power systems download_7832
2.1.56 Системи накопичення енергії / Energy Storage Systems download_7832
2.1.57 Відновлювана енергетика / Renewable energy download_7832

кафедра 131-“Передача електричної енергії”
2.1.58 Компенсація реактивної потужності в електроенергетичних системах / Reactive power compensation in power systems download_7832
2.1.59 Сучасні представлення про передачу електричної енергії змінним та постійним струмом / The modern idea of the transmission of
electric energy alternating and direct current
download_7832

2.1.60 Засоби та методи захисту обладнання електричних мереж від перенапруг / Means and methods of protection equipment electric networks surge download_7832
2.1.61 Струми в землі / The currents in the ground download_7832

кафедра 132-“Автоматизація та кібербезпека енергосистем”
2.1.62 Облік та якість електричної енергії / Accounting and quality of electricity download_7832
2.1.63 Цифрові системи керування / Digital control systems download_7832

кафедра 133-“Електроізоляційна та кабельна техніка”
2.1.64 Фізико-технічі методи та нанотехнології при створенні оптоволоконних кабельних систем / Physical and technical methods and nanotechnologies in the creation of fiber-optic cable systems download_7832
2.1.65 Математичне та фізичне моделювання при проектуванні та виробництві інформаційних кабельних систем / Mathematical and physical modeling in design and production of informational cable systems download_7832 download_7832
2.1.66 Надійність та методи неруйнівного контролю електроізоляційних конструкцій / Reliability and nondestructive testing of electrical insulation constructions download_7832 download_7832
2.1.403 Фізико-технічні методи та нанотехнології створення електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем / The physical and technical methods and nanotechnologies of creating electrical insulation, cable and fiber optic systems download_7832 download_7832

кафедра 134-“Технічна кріофізика”
2.1.70 Актуальні питання сучасних методів отримання холоду / Actual issues of modern methods of cold download_7832
2.1.71 Сучані енергозаощаджуючі технології / Modern energy saving technology download_7832

кафедра 136-“Загальна електротехніка”
2.1.75 Методи розрахунку теплових процесів в електричних машинах / Methods for calculating thermal process in electrical machines download_7832
2.1.76 Методи розрахунку електричних машин ударної дії / Methods for calculating electric machines Impact download_7832
2.1.77 Лінійні електричні машини / Linear electric cars download_7832

кафедра 141-“Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском”
2.1.80 Дослідження процесів обробки тиском / Research of pressure treatment processes download_7832
2.1.81 Формування наукових поглядів обробки тиском / Formation of scientific views of pressure treatment download_7832

кафедра 142-“Ливарне виробництво”
2.1.82 Основи наукових досліджень та організація НДР у ливарному виробництві / Fundamentals of scientific research and organization of research in foundry download_7832
2.1.83 Сучасний математичний апарат для проведення наукових досліджень / Modern mathematical apparatus for research download_7832
2.1.84 Історія розвитку наукових шкіл кафедри ливарного виробництва / The history of the development of scientific schools of the Department of foundry production download_7832
2.1.85 Конструювання обладнання ливарного виробництва / Designing of foundry equipment download_7832
2.1.86 Синтез та аналіз ливарних сплавів / Synthesis and analysis of casting alloys download_7832
2.1.87 Управління якістю та сертифікація виливків / Quality management and certification of casting download_7832
2.1.88 Сучасні методи формоутворення у ливарному виробництві / Modern methods of shaping in the foundry download_7832
2.1.89 Комп’ютерно-інтегровані методи проектування ливарних технологій та обладнання / Computer-integrated design methods of casting technologies and equipment download_7832
2.1.90 Інженерне моделювання технологій литва та механічних властивостей виливків / Engineering simulation technology of casting and mechanical properties of castings download_7832
2.1.91 Адаптивні і оптимальні системи автоматичного керування / Adaptive and optimal systems of automatic control download_7832
2.1.92 Методи обробки наукового експерименту / Processing methods of a scientific experiment download_7832

кафедра 143-“Матеріалознавство”
2.1.93 Теорія сплавів і сплави з особливими властивостями / A theory of alloys and alloys with the special properties download_7832
2.1.94 Міцність матеріалів / Durability of materials download_7832
2.1.95 Композиційні матеріали / Composition materials download_7832
2.1.96 Фізико-хімія матеріалознавства / Physics and Chemistry of Materials Science download_7832
2.1.97 Вплив вуглецю і домішок на властивості сталей / Effect of carbon and impurities on the steel properties download_7832
2.1.98 Порошкова металургія / Powder metallurgy download_7832
2.1.99 Теорія конденсованого стану / Theory of the condensed state download_7832

кафедра 146-“Технологія машинобудування та металорізальні верстати”
2.1.100 Основи проектування прогресивних технологічних процесів виготовлення деталей, складання машин / Bases of planning of progressive technological processes of making of details, stowage of machines download_7832
2.1.101 Технологічні основи формування точності й якості поверхонь деталей машин / Technological bases of forming of exactness and quality of surfaces of details of machines download_7832
2.1.103 Методи управління точністю й якістю обробки та складання / Methods of management exactness and quality of treatment and stowage download_7832
2.1.104 Методи механічної обробки, їх стабільність і надійність / Methods of tooling, their stability and reliability download_7832
2.1.105 Моделювання, проектування й оптимізація технологічних процесів у машинобудуванні / A design, planning and optimization of technological processes, is in an engineer download_7832

кафедра 147-“Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка”
2.1.110 Імовірнісні підходи до вирішення науково-технічних завдань вдосконалення сучасних матеріалів та процесів їх обробки / Probabilistic approaches to solving scientific and technical tasks of modern materials perfection and processes of their treatment download_7832
2.1.111 Сучасні напрямки і методологія наукових досліджень інструмента і процесів обробки важкооброблюваних матеріалів / Modern directions and methodology of instrument and processes of treatment of hard-processing materials scientific research download_7832

кафедра 149-“Підйомно-транспортні машини і обладнання”
2.1.112 Сучасний стан і тенденції наукових досліджень в галузі піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Current status and trends of research of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.113 Планування, методи і сучасні технічні засоби дослідження піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Research planning methods and modern means of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.114 Спеціальні розділи динаміки піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Special sections dynamics of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.115 Операційні системи піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Operating systems of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.116 Математичне моделювання та підготовка до публікації результатів досліджень піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Mathematical modeling and preparation for the publication of research results of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.117 Прогнозування залишкового ресурсу піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів на підставі експертних висновків / Predicting residual life of linlifting-and-shifting machines and logistic systems based on expert conclusions download_7832
2.1.118 Аналіз та синтез раціональних приводів сучасних піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Analysis and synthesis of rational drives of modern linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.119 Наукові підходи до підвищення безпечності експлуатації піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Scientific approaches to improving the safety of operation of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.120 Методи оптимізації руху піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів Методи оптимізації руху піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Methods of optimize traffic of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.121 Оптимізаційні методи проектувння конструкцій піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Optimization methods of structural design of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832

кафедра 150-“Гідравлічні машини”
2.1.122 Математичне моделювання просторової течії в гідромашинах / Mathematical modelling of spatial flow in hydromachines download_7832
2.1.123 Моделювання робочого процесу гідромашин / Modelling of the working process of hydromachines download_7832
2.1.124 Теорія аналізу систем гідро- пневмоавтоматики / Analysis theory of hydropneumatic automation systems download_7832
2.1.125 Теорія синтезу схем гідро- пневмоавтоматики / Synthesis theory of hydropneumatic automation schemes download_7832
2.1.126 Теорія структурного аналізу схем гідропневмоприводів / Structure analysis theory of hydropneumatic drives schemes download_7832
2.1.127 Теорія структурного синтезу систем гідропневмоприводів / Structure synthesis theory of hydropneumatic drives systems download_7832
2.1.128 Теорія надійності схем гідропневмоагрегатів / Reliability theory of hydropneumatic units schemes download_7832
2.1.129 Синтез систем регулювання гідротурбін / Synthesis of regulation systems of hydroturbines download_7832
2.1.130 Синтез схем систем гідропневмоавтоматики / Synthesis of schemes of hydropneumatic automation systems download_7832
2.1.131 Аналіз схем систем гідропневмоавтоматики / Analysis of schemes of hydropneumatic automation systems download_7832

кафедра 152-“Автомобіле- і тракторобудування”
2.1.159 Моделювання і аналіз динамічних процесів в автомобілях та тракторах / Modeling and analysis of dynamic processes in cars and tractors download_7832
2.1.160 Теорія та розрахунок гідроприводів у складі транспортних засобів різного призначення / Theory and calculation of hydraulic vehicles consisting of various purpose download_7832
2.1.161Гібридні трансмісії в автомобіле – і тракторобудування / The hybrid transmission in the car – and tractor construction download_7832
2.1.162 Трансмісійний матричний аналіз автомобілів та тракторів / Transmission matrix analysis automobiles and tractors download_7832
2.1.163 Електронна та мікропроцесорна техніка в системах автомобілів та тракторів / Electronic and microprocessor technology systems in cars and tractors download_7832
2.1.164 Сучасні інформаційні технології проектування автомобілів та тракторів / Modern information technology design cars and tractors download_7832

кафедра 153-“Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова”
2.1.165 Структурно-параметричний синтез механічних планетарних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of mechanical planetary transmissions download_7832
2.1.166 Структурно-параметричний синтез гідродинамічних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of hydrodynamic transmissions download_7832
2.1.167 Структурно-параметричний синтез гідрооб’ємномеханічних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of hydrostatic-mechanical transmissions download_7832
2.1.168 Структурно-параметричний синтез електромеханічних і гібридних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of electrical and hybrid transmissions download_7832
2.1.169 Структурно-параметричний синтез регульованих систем підресорювання колісних машин / Structurally-parametrical synthesis of adjustable suspension system of wheeled vehicles download_7832
2.1.170 Структурно-параметричний синтез регульованих систем підресорювання гусеничних машин / Structurally-parametrical synthesis of adjustable suspension system of tracked vehicles download_7832

кафедра 154-“Хімічна техніка та промислова екологiя”
2.1.173 Наукові дослідження в галузі створення екологічночистих маловідходних, енерго та ресурсозберігаючих технологій / Investigation in the field of environmentally friendly low-waste , energy and resource saving technologies download_7832
2.1.174 Правові аспекти управління природоохоронною діяльністю / Legal Aspects of Environmental Management download_7832
2.1.430 Принципи екологічної рівноваги та динаміки екосистем / Principles of ecological balance and ecosystems dynamics download_7832
2.1.176 Екологічно сталий розвиток міст / Environmentally sustainable cities development download_7832
2.1.177 Екологічні прилади та системи контролю характеристик досліджуваних об’єктів / Environmental control devices and systems for objects characteristics control download_7832

кафедра 161-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”
2.1.190 Моделювання на основі даних / Data-based modeling download_7832

кафедра 161-“Математичне моделювання та інтелектуальні обчислення в інженерії”, кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем, кафедра 170-“Прикладна математика”
2.1.192 Стійкість динамічних систем / Stability of Dynamical Systems download_7832

кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”, кафедра 170-“Прикладна математика”
2.1.193 Асимптотичні методи / Asymptotic Methods download_7832

кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”
2.1.195 Математичний апарат в задачах управління та навігації / Mathematical Tools for problems of Control and Navigation download_7832
2.1.196 Теорія оцінювання, фільтрації та ідентифікації в стохастичних динамічних процесах / Theory of Estimation, Filtering and Identification for Stochastic Dynamical Systems download_7832
2.1.197 Кінематика та динаміка обертання твердого тіла / Kinematics and Rotation Dynamics of Rigid Body download_7832

кафедра 164-“Радіоелектроніка”
2.1.199 Поширення радіохвиль в іоносферній плазмі / Propagation of radio waves in the ionosphere plasm download_7832
2.1.200 Магнітосфера, її характеристики та фізичні процеси в ній / Magnetosphere, its characteristics and physical processes in it download_7832
2.1.201 Хвильові процеси в іоносфері та іоносферні неоднорідності / Wave processes in the ionosphere and ionospheric inhomogeneities download_7832
2.1.202 Динамічні процеси в атмосфері та іоносфері / Dynamic processes in the atmosphere and ionosphere download_7832
2.1.203 Дослідження іоносфери та міжпланетної плазми за допомогою космічних апаратів та наземних радіофізичних методів / The study of the ionosphere and the interplanetary plasma using spacecraft and ground-based radio physical methods download_7832
2.1.204 Спеціальні розділи фізики іоносферної плазми / Special sections of ionospheric plasma physics download_7832

кафедра 165-“Фізика металів і напівпровідників”
2.1.205 Фізичні процеси та стійкість матеріалів атомної енергетики / Physical processes and stability of nuclear energy materials download_7832
2.1.206 Фізика матеріалів в екстремальних умовах / Physics of materials in extreme conditions download_7832
2.1.207 Фізика та технології матеріалів для біології та медицини / Physics and technology of materials for biology and medicine download_7832
2.1.208 Вуглецеві наноматеріали / Carbon nanomaterials download_7832
2.1.209 Основи мезоскопики / Fundamentals of mesoscopic system download_7832

кафедра 167-“Мікро- та наноелектроніка”
2.1.210 Кристалічні сонячні елементи / Crystalline solar cells download_7832
2.1.211 Хімічні технології формування наноструктурованих шарів / Chemical engineering of nanostructured layers download_7832
2.1.212 Інноваційні інтелектуальні системи для накопичення і перетворення фотоелектричних станцій / Innovative intelligent systems for accumulation and transformation of photovoltaic plants download_7832
2.1.213 Комбіновані геліоенергетичні установки / Combined heliopower plants download_7832
2.1.214 Конструктивно-технологічні рішення концентраторів сонячного випромінювання / Structural and technological solutions of solar radiation concentrator download_7832
2.1.215 Приладові гетеросистеми оптоелектроніки і геліоенергетики на основі ієрархічних наноструктур / Instrument heterosystems of optoelectronics and heliopower engineering on the base of hierarchical nanostructures download_7832

кафедра 168-“Фізика”
2.1.216 Іоно-плазмові технології формування наноструктурованих шарів напівпровідників / Ion-plasma technologies for the formation of nanostructured layers of semiconductors download_7832
2.1.217 Матеріали термоелектричної енергетики / Materials of thermoelectric power engineering download_7832
2.1.218 Прилади на основі наноструктурованих шарів напівпрвідників / Devices based on nanostructured layers of semiconductors download_7832

кафедра 181-“Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології”
2.1.221 Каталітичні та масообмінні процеси в технологіях зв’язаного азоту, метанолу, сульфатної кислоти, мінеральних добрив та каталізаторів / Catalytic and mass transfer processes in the technologies of bound nitrogen, methanol, sulfuric acid, mineral fertilizers and catalysts download_7832

кафедра 182-“Технічна електрохімія”
2.1.222 Практичне застосування електрохімічних методів у технічних системах / Practical application of electrochemical methods in technical systems download_7832

кафедра 183-“Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей”
2.1.223 Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неметалічних силікатних композиційних матеріалів та покриттів / Physical-chemical principles of the new heat-resistant nonmetallic silicate composite materials and coatings developing download_7832

кафедра 184-“Органічний синтез та фармацевтичні технології”
2.1.224 Сучасні технології органічного синтезу продуктів хіміко-фармацевтичної, косметичної, харчової промисловості, аналіз та обробка експериментальних даних / Modern technologies of organic synthesis products of the chemical-pharmaceutical, cosmetic, food industries, analysis and processing of experimental data download_7832

кафедра 186-“Технології жирів та продуктiв бродiння”
2.1.225 Сучасні проблеми хімії та технології жирів / Modern problems of chemistry and technology of fats download_7832
2.1.226 Сучасні проблеми технології ефірних олій / Modern problems of essential oils technology download_7832
2.1.227 Сучасні проблеми технології парфумерно-косметичних продуктів / Modern technology problems perfume and cosmetic products download_7832
2.1.228 Сучасні проблеми технології продуктів бродіння і виноробства / Modern problems of technology products of fermentation and winemaking download_7832
2.1.229 Інноваційні харчові інгредієнти в технологіях харчової промисловості / Innovative technologies and food ingredients in the food industry download_7832
2.1.230 Європейські вимоги до безпеки харчових продуктів / European requirements for food safety download_7832

кафедра 187-“Технологія переробки нафти, газу і твердого палива”
2.1.231 Сучасні технології переробки вуглеводневої сировини / Modern technologies of hydrocarbon processing download_7832 download_7832

кафедра 188-“Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя”
2.1.232 Теоретичні основи біотехнології / Theoretical foundations of biotechnology download_7832
2.1.233 Фундаментальні основи біоінженерії / Fundamental basics of bioengineering download_7832
2.1.234 Нанобіотехнологія / Nanobiotechnology download_7832
2.1.235 ДНК-нанотехнології / DNA-nanotechnologies download_7832
2.1.236 Епігенетика / Epigenetics download_7832
2.1.237 Наукові основи біосинергетики / Scientific foundations of biosynergetics download_7832
2.1.238 Моделювання динамічних біологічних систем / Modelling of dynamical biological systems download_7832
2.1.239 Сучасні експериментальні методи біотехнології та біоінженерії / Modern experimental techniques of biotechnology and bioengineering download_7832
2.1.240 Фізична біохімія / Physical biochemistry download_7832
2.1.241 Хімічна фізика та біокаталіз / Chemical physics and biocatalysis download_7832
2.1.242 Фізико-хімічні основи молекулярної біології / Physico-chemical principles of molecular biology download_7832
2.1.243 Молекулярна біоенергетика / Molecular bioenergetics download_7832
2.1.244 Сучасні проблеми нанофармації / Modern problems of nanopharmacy download_7832

кафедра 189-“Видобування нафти, газу та конденсату”
2.1.245 Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів / Prediction, searches and exploration of hydrocarbons download_7832 download_7832
2.1.246 Комплексний підхід до організації видобутку і міжпромислового та магістрального транспорту вуглеводнів / An integrated approach to oil and gas exploration, interfiled and magistral (main) transport of hydrocarbons download_7832
2.1.247 Розробка алгоритмів та програм для оптимального видобутку і транспорту вуглеводнів / Development of algorithms and software for optimal extraction and transport of hydrocarbons download_7832 download_7832
2.1.248 Принципи розробки та підготовки вуглеводнів з використанням сучасного нафтогазопромислового обладнання / Principles of hydrocarbons processing using modern oil-gas field equipment download_7832
2.1.249 Сучасні методи інтенсифікації нафтогазоконденсатовилучення / Modern methods of intensification of oil-gas-condensate extraction download_7832
2.1.250 Буріння як фактор стабілізації видобутку на пізній стадії експлуатації родовища / Drilling as a factor in stabilizing production at a late stage of field operation download_7832 download_7832

кафедра 190-“Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів”
2.1.251 Наукові проблеми хімії, фізики та технології полімерних матеріалів / Scientific problems of chemistry, physics and technology of polymeric materials download_7832
2.1.252 Сучасні технології одержання та переробки полімерів та композиційних матеріалів на їх основі / Modern technologies for production and processing of polymers and composite materials based on them download_7832

кафедра 191-“Інтегровані технології, процеси і апарати”
2.1.253 Оптимізація процесів тепломасообміну складних систем / Heat and mass transfer processes optimization of complex systems download_7832

кафедра 193-“Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття”
2.1.254 Сучасні напрями розвитку в галузі одержання прогресивних лакофарбових матеріалів та покрить / Modern ways of development in the field of production of advanced paint materials and coatings download_7832

кафедра 194-“Фізична хімія”
2.1.255 Електрохімічний дизайн функціональних матеріалів : проєктування, синтез, діагностика / Electrochemical design of functional materials: engineering, synthesis, diagnostics download_7832

кафедра 201-“Маркетинг”
2.1.426 Актуальні проблеми маркетингового середовища та аспекти результативності бізнесу / Modern forms of business-communications download_7832
2.1.427 Формування маркетингових інструментів управління підприємством / Formation of marketing tools for enterprises download_7832
2.1.260 Сучасні форми бізнес-комунікацій / Modern forms of business-communications competitiveness download_7832
2.1.428 Маркетинговий інструментарій управління конкурентоспроможністю підприємства / Development marketing management tools of enterprise download_7832
2.1.261 Маркетингове обгрунтування формування стратегій розвитку підприємства / Marketing substantiation of formation of strategies of development of the enterprise download_7832
2.1.429 Формування взаємовідносин між підприємством, партнерами та споживачами / Formation of mutual relations between the enterprise, partners and consumers download_7832
2.1.295 Математична теорія ігор та стратегічна поведінка / Game theory and strategic behavior download_7832
2.1.296 Інтелектуальний аналіз даних / Data mining download_7832
2.1.297 Моделі і методи фінансової математики / Models and methods of financial mathematics download_7832
2.1.298 Актуальні напрями розвитку цифрової економіки / Current directions of digital economy development download_7832

кафедра 202-“Економіка бізнесу i міжнародні економічні відносини”
2.1.264 Актуальні проблеми розвитку економіки української промисловості / Actual prodlems of marketing environment and aspects of the business effectiveness download_7832
2.1.265 Логістичне забезпечення економічних процесів на підприємстві / Logistical support of economic processes at the enterprise download_7832
2.1.266 Економічне обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків в діяльності підприємства / Economic rationale of business decisions and risk assessment in the enterprise download_7832
2.1.267 Інноваційні технології управління людськими ресурсами / Innovative human resource management technologies download_7832
2.1.268 Економіка та управління інноваціями: європейський досвід / Economics and Management of Innovation: European Experience download_7832
2.1.269 Сучасні методи та інноваційні технології в управлінні персоналом / Modern methods and innovative technologies in personnel management download_7832
2.1.270 Основні тенденції та концепції управління інтелектуальним капіталом / Main trends and concepts in intellectual capital management download_7832
2.1.271 Сучасні проблеми виробничого менеджменту / Contemporary issues in operations management download_7832
2.1.272 Новітні підходи до планування та контролю на промисловому підприємстві / Novel approaches to planning and control in an industrial company download_7832
2.1.273 Інтернет економіка та особливості ведення інтернет-менеджменту / Internet economy and specificity of Internet management download_7832
2.1.274 Спеціальні розділи інноваційного менеджменту / Special topics in innovation management download_7832

кафедра 204-“Менеджмент”
2.1.281 Теорія організації (поглиблений курс) / Organization theory (advanced course) download_7832
2.1.282 Сучасні інфомаційні технології у менеджменті / Modern information technology in management download_7832
2.1.283 Сучасні методи та системи управління / Modern methods and systems of management download_7832
2.1.284 Технологічний менеджмент / Technology management download_7832
2.1.285 Управління результативністю бізнесу / Business performance management download_7832
2.1.286 Управління знаннями та інноваціями в зовнішньоекономічній діяльності / Management of knowledge and innovation in foreign economic activity download_7832
2.1.287 Управління міжнародними високотехнологічними підприємствами / Management of international high-technology companies download_7832
2.1.288 Теорія міжнародного бізнесу / International business theory download_7832
2.1.289 Методи дослідження міжнародного середовища бізнесу / Methods for international business environment analysis download_7832
2.1.290 Стратегічне управління міжнародними компаніями / Strategic management of international companies download_7832
2.1.291 Міжнародний менеджмент команд, проектів, процесів, ланцюгів поставок / International management of projects, processes and supply chains download_7832
2.1.293 Міжнародний маркетинг / International marketing download_7832

кафедра 205-“Облік і фінанси”
2.1.275 Фінансовий і управлінський облік та звітність як інформаційна база фінансового менеджменту / Financial and managerial accounting and reporting as information base for financial management download_7832
2.1.276 Моделі й методи прийняття рішень в аналізі / Models and methods of decision making in analysis download_7832
2.1.278 Статистичні методи у наукових дослідженнях / Statistical methods in scientific research download_7832
2.1.279 Аналіз інвестиційних проектів / Investment project analysis download_7832
2.1.280 Соціальна відповідальність в контексті стійкого розвитку підприємства / Social responsibility in the context of sustainable development of a company download_7832

кафедра 206-“Підприємництва, торгівлі і логістики”
2.1.431 Управління товарним асортиментом та безпекою товарів / Product portfolio and product safety management download_7832
2.1.432 Організаційно-економічних проблеми розвитку торгівлі в умовах глобалізації / Institutional and economic challenges of trade development in the context of globalization download_7832
2.1.433 Методологія та методи дослідження стану та кон’юнктури товарних ринків / Methodology and methods of commodity market research download_7832
2.1.434 Управління біржовою діяльністю та економічна політика учасників біржової системи / Stock Exchange Management and Economic Policy of Shareholders download_7832
2.1.435 Інтелектуальна власність та трансфер технології / Intellectual property and technology transfer download_7832
2.1.436 Бізнес-моделювання в підприємницький діяльності та фінансового ринку / Business Modelling in Business and Financial Market download_7832
2.1.437 Аналіз даних та багатовимірна статистика в системі бізнес-менеджменту / Data analysis and multidimensional statistics in the business management system download_7832
2.1.438 Соціальне підприємництво / Social entrepreneurship download_7832
2.1.439 Консалтингові послуги в сфері підприємництва / Business consulting services download_7832
2.1.440 Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень в бізнесі / Information and analytical support for decision-making in business download_7832
2.1.441 Міжнародні стандарти ведення бізнесу та міжнародний науково-технологічний обмін / International Business Standards and International Science and Technology Exchange download_7832
2.1.442 Виміри та моделювання глобального економічного розвитку / Dimensions and modeling global economic development download_7832
2.1.443 Сучасний інструментарій бізнес-комунікацій в підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності / Modern tools of business communications in entrepreneurship, trade and exchange activity download_7832
2.1.444 Маркетинг-менеджмент на ринку товарів та у сфері послуг / Marketing management in the goods and services market download_7832
2.1.445 Методи кількісної економіки та аналіз соціально-економічних даних / Methods of quantitative economics and socio-economic data download_7832

кафедра 208-“Міжкультурна комунікація та іноземна мова”
2.1.301 Соціологія інтернет-комунікацій / Sociology of Internet communications download_7832
2.1.302 Соціальні комунікації в глобальному суспільстві / Social communications in a global society download_7832

кафедра 301-“Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна”
2.1.303 Професійно-етичні засади педагогічної діяльності / Professional and Ethical Principles of Pedagogical Activity download_7832
2.1.304 Методика викладання загальнонаукових та фахових дисциплін у закладах освіти / Methods of teaching general scientific and professional disciplines in educational institutions download_7832
2.1.305 Педагогічні технології в освіті / Pedagogical Technologies in Education download_7832
2.1.306 Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти / Monitoring and Pedagogical Control in Education download_7832
2.1.307 Педагогічна та професійна психологія / Pedagogical and Professional Psychology download_7832
2.1.308 Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників вищої школи / Pedagogical Skills of Academic Teaching Staff in High School download_7832
2.1.385 Гендерні дослідження в сучасній психологічній науці / Gender research in modern psychological science download_7832
2.1.386 Психологія здоров’я особистості в умовах професійного розвитку / Psychology of personal health in terms of professional development download_7832
2.1.387 Стрес-менеджмент / Stress management download_7832
2.1.388 НЛП – технології в діловому спілкуванні / NLP – technology in business communication download_7832
2.1.389 Психологія саморегуляції / Psychology of self-regulation download_7832
2.1.390 Психологія кризових станів / Psychology of crisis states download_7832
2.1.391 Технології впливу у професійній комунікації / Technologies of influence in professional communication download_7832
2.1.392 Психологія особистості в медіапросторі / Psychology of personality in the media space download_7832
2.1.393 Психологічні основи організації онлайн-навчання / Psychological foundations of online learning download_7832
2.1.394 Психологія лідерства / Psychology of leadership download_7832

кафедра 304-“Інтелектуальнi комп’ютернi системи”
2.1.309 Основи семантичних технологій представлення знань. Лінгвістичні та онтологічні моделі / Fundamentals of semantic technologies of knowledge representation. Linguistic and ontological models download_7832
2.1.310 Використання методів машинного навчання для обробки текстової інформації / Using machine learning methods to process textual information download_7832

кафедра 305-“Соціологія і публічне управління”
2.1.311 Соціальні технології управління та проектування / Social management and design technologies download_7832
2.1.312 Основи підготовки наукових публікацій / Fundamentals of preparation of scientific publications download_7832
2.1.313 Гендерна рівність як актуальна проблема сучасності / Gender equality as an urgent problem of our time download_7832
2.1.314 Новітні методи аналізу соціологічної інформації / The latest methods of analysis of sociological information download_7832
2.1.315 Сучасні інформаційні війни і конфлікт цивілізацій / Modern information wars and the conflict of civilizations download_7832
2.1.316 Методологія організації наукових досліджень / Methodology of scientific research organization download_7832
2.1.446 Політика соціального та гуманітарного розвитку / Policy of social and humanitarian development download_7832
2.1.447 Механізми державного регулювання економічної сфери / Mechanisms of state regulation of the economic sphere download_7832
2.1.448 Публічне управління післявоєнним відновленням країни / Public management of post-war reconstruction of the country download_7832
2.1.450 Ринок праці і державне регулювання зайнятості / The labor market and state regulation of employment download_7832
2.1.451 Прогнозування та планування в публічному управлінні / Forecasting and planning in public administration download_7832

кафедра 307-“Філософія”
2.1.317 Феноменологія / Phenomenology download_7832
2.1.318 Базові концепції в історії філософської думки / Core concepts in the history of philosophical mind download_7832
2.1.319 Українська філософія: традиції та новації / Ukrainian philosophy: traditions and novations download_7832
2.1.320 Ідентичність та духовна ідентифікація особистості в рамках філософських традицій / Identity and spiritual identification in philosophical traditions download_7832
2.1.321 Екологічна футурологія / Ecological future stadies download_7832
2.1.322 Філософія політики та права / Philosophy of politics and law download_7832
2.1.323 Етнофілософія та культурні стереотипи / Ethno-philosophy and the cultural stereotypes download_7832
2.1.325 Гуманітарні проблеми високих технологій / Humanitarian problems of high-technologies download_7832

кафедра 310-“Українознавство, культурологія та історія науки”
2.1.326 Етномовні процеси в Україні у ХХ на початку ХХІ ст. / Ethnological processes in Ukraine in the 20th – at the beginning of the 21st centuries download_7832
2.1.327 Історія НТУ «ХПІ» / History of NTU “KhPI” download_7832
2.1.328 Сучасні напрями історичних досліджень / Modern trends in historical research download_7832
2.1.329 Світова художня культура / World Art Culture download_7832
2.1.330 Історія української державності / History of Ukrainian statehood download_7832
2.1.331
Міжнародні відносини та зовнішня політика: європейський вимір / International relations and foreign policy: European dimension download_7832

2.1.332 Українське національне відродження 1920-х рр. / Ukrainian national renaissance of 1920s download_7832
2.1.333 Історія культури Слобідської України / History of Culture of Sloboda Ukraine download_7832

кафедра 321-“Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.”
2.1.334 Моделі та інформаційні технології оцінки та управління якості процеса розробки програмного забезпечення / Models and information technologies for evaluating and managing the quality of the software development process download_7832
2.1.335 Прогнозування на основі нейроних мереж / Prediction based on neural networks download_7832

кафедра 322-“Системний аналіз та інформаційно-аналітичні технології”
2.1.336 Математичне та комп’ютерне моделювання керованих технологічних процесів / Mathematical and computer modeling of controlled technological processes download_7832
2.1.337 Сучасні методи ідентифікації параметрів об’єктів керування / Modern methods of identification of parameters of controled objects download_7832
2.1.338 Інтелектуальні системи керування / Intelligent control systems download_7832
2.1.339 Теорія і методи оптимального керування / Theory and methods of optimal control download_7832
2.1.340 Методи оптимізації систем та процесів керування / Optimization methods of control systems and processes download_7832
2.1.341 Робастні системи керування / Robust control system download_7832
2.1.342 Основи системного аналізу та теорії систем / Fundamentals of Systems analysis and systems theory download_7832

кафедра 323-“Стратегічне управління”
2.1.343 Методи вибору та синтезу методології управління проєктами / Methods of selection and synthesis of project management methodology download_7832
2.1.344 Математичні моделі та методи формування портфелів проєктів / Mathematical models and methods of project portfolio formation download_7832

кафедра 324-“Комп’ютерна математика і аналіз даних”
2.1.345 Прогнозна аналітика на основі машинного навчання / Forecasting analytics based on machine learning download_7832
2.1.346 Обернені задачі машинного навчання / Inverse problems of machine learning download_7832
2.1.347 Аналiз i розпiзнавання зображень на основi глибокого навчання / Analysis and image recognition based on deep learning download_7832

кафедра 328-“Кібербезпека”
2.1.404 Інформаційна безпека хмарних сервісів / Information security of cloud services download_7832
2.1.405 Комплексний захист інфокомунікаційних систем / Comprehensive protection of info-communication systems download_7832
2.1.406 Інтелектуальний аналіз даних та процесів систем безпеки / Data- and process-mining of security systems download_7832
2.1.407 Поведінкова кібербезпека / Behavioral cybersecurity download_7832
2.1.408 Методи і технології моніторингу та аудиту інформаційної безпеки / Methods and technologies of information security monitoring and audit download_7832
2.1.409 Кібер-криміналістика / Cyber forensics download_7832
2.1.410 Методи побудови постквантових криптосистем / Methods of constructing postquantum cryptosystems download_7832
2.1.411 Сучасні методи захисту соціо-кіберфізичних систем / Modern methods of protection of socio-cyber-physical systems download_7832
2.1.412 Новітні технології забезпечення кібербезпеки на основі технології блокчейн / Modern blockchain based technologies for cybersecurity download_7832
2.1.413 Методи аналізу артефактів систем безпеки / Methods of analysis of security system artifacts download_7832

кафедра 351-“Обчислювальна техніка та програмування”
2.1.348 Еволюційні методи комп’ютерного моделювання / Evolutionary methods of computer modeling download_7832
2.1.349 Сучасні системи штучного інтелекту / Modern artificial intelligence systems download_7832

кафедра 352-“Системи інформації ім. В.О. Кравця”
2.1.350 Математичні моделі мереж / Mathematical models of networks download_7832
2.1.351 Сучасні програмні засоби моделювання систем / Modern software for modeling systems download_7832
2.1.396 Експериментальні методи досліджень інфокомунікацій / Experimental reserch methods in infocommunications download_7832
2.1.397 Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання / Modern problems and methods of mathematical and computer simulation download_7832
2.1.398 Оптоелектронне обладнання телекомунікаційних систем / Optoelectronic equipment of telecommunication systems download_7832
2.1.399 Когнитивні інфокомунікаційні системи / Cognitive infocommunication systems download_7832
2.1.400 Теорія телетрафіку та теорія черг / Teletraffic Engineering and queuing theory download_7832
2.1.401 Оптимізація цифрових телекомунікаційних мереж / Optimization of Digital Telecommunication Networks download_7832
2.1.402 Дослідження математичних моделей телекомунікаційних систем / Researches of mathematical models of telecomunication systems download_7832

кафедра 353-“Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики”
2.1.374 Сучасна товщинометрія матеріалів і виробів / Modern thickness measurement of materials and products download_7832 download_7832
2.1.375 Новітні досягнення контролю та діагностики / New advances of testing and diagnostics download_7832 download_7832
2.1.376 Прилади і системи ультразвукового контролю / Devices and systems of ultrasonic testing download_7832 download_7832
2.1.377 Сучасна дефектоскопія матеріалів і виробів / Modern defectoscopy of materials and products download_7832 download_7832
2.1.378 Далекодіючий ультразвук в промисловості / Long-range ultrasound in industry download_7832 download_7832
2.1.379 Сучасні прилади і системи медичної діагностики / Modern devices and systems of medical diagnostics download_7832 download_7832

кафедра 354-“Автоматика та управління в технічних системах”
2.1.356 Методи візуалізації в мультимедійних системах та системах віртуальної реальності / Visualization methods in multimedia systems and virtual reality systems download_7832
2.1.357 Моделювання і оптимізація керованих процесів у динамічних системах / The modeling and optimization of managed processes in dynamic systems download_7832
2.1.358 Моделі, методи й алгоритми управління рухомими об’єктами / Models, methods and control algorithms moving objects download_7832
2.1.359 Методи візуалізації в мультимедійних системах та системах віртуальної реальності / Imaging methods in multimedia systems and virtual reality download_7832
2.1.360 Діагностика комп’ютерно-інтегрованих систем / Diagnosis of computer-integrated systems download_7832
2.1.361 Високоефективні архітектури комп’ютерних систем і мереж загального та спеціального призначення / Highly architecture computer systems and networks and special download_7832

кафедра 355-“Мультимедійні інформаційні технології і системи”
2.1.362 Сучасні методи стиснення та відтворення мультимедійного контенту / Modern methods of compression and playback of multimedia content download_7832
2.1.363 Сучасні методи обробки мультимедійних даних / Modern methods of multimedia data processing download_7832
2.1.364 Сучасні методи спектрального аналізу мультимедійних даних / Modern methods of spectral analysis of multimedia data download_7832
2.1.365 Математичні методи обробки сигналів та зображень / Mathematical methods of signal and image processing download_7832

кафедра 356-“Розподілені інформаційні системи і хмарні технології”
2.1.366 Аналіз і дослідження методів виявлення вразливостей пристроїв Інтернету речей / Analysis and research methods for detecting vulnerabilities devices Internet of Things download_7832
2.1.367 Програмна інженерія розподілених інформаційних систем / Software engineering of distributed information systems download_7832
2.1.368 Сучасні моделі невизначеності (нечітка теорія ймовірностей) / Modern models of uncertainty (fuzzy probability theory) download_7832
2.1.369 Сучасні моделі невизначеності (нечітка математика вищих порядків) / Modern models of uncertainty (fuzzy mathematics higher orders) download_7832
2.1.370 Спеціальні методи дослідження систем керування в умовах невизначеності / Special methods of research systems in conditions of uncertainty download_7832
2.1.371 Сучасні методи управління в умовах багаторівневої невизначеності / Modern methods of control in conditions of multi-level uncertainty download_7832
2.1.372 Методи оптимізації розподілених систем керування в умовах невизначеності / Optimization Methods of Distributed Control Systems under Uncertainty download_7832
2.1.373 Компараторна ідентифікація параметрів систем багатофакторного оцінювання / Comparatory identification of the parameters of the multivariate system estimation download_7832

кафедра 357-“Інформаційно-вимірювальні технології і системи”
2.1.352 Системи тестового контролю / Systems of test control download_7832 download_7832
2.1.353 Планування наукових досліджень в галузі приладобудування / Planning of scientific research in the field of instrument making download_7832 download_7832
2.1.354 Актуальні проблеми метрологічного забезпечення / Actual problems of metrological support download_7832 download_7832
2.1.355 Компютеризовані вимірювальні засоби і системи / Computerized measuring equipments and systems download_7832 download_7832

кафедра 358-“Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу”
2.1.380 Спеціальні розділи теорії автоматичного керування / Special topics of automatic control theory download_7832
2.1.381 Математичне моделювання процесів та виробництв як об’єктів керування / Mathematical modeling of processes and plants as objects of management download_7832
2.1.382 Алгоритмізація та програмування мікропроцесорних систем керування / Algorithmic and programming of microprocessor control systems download_7832
2.1.383 Проектування інформаційно-керуючих комплексів технологічних систем / Design information control systems of technological systems download_7832
2.1.384 Адаптивні системи керування технологічними процесами / Adaptive process control systems download_7832

Каталог силабусів навчальних дисциплін 4 семестру

кафедра “Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.”
2.2.385 Сучасні моделі та методи штучного інтелекту / Modern models and methods of artificial intelligence download_7832
2.2.386 Інформаційні технології обробки великих даних / Information technologies of big data processing download_7832
2.2.387 Інформаційні технології в розподілених системах / Information technologies in distributed systems download_7832
2.2.388 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень / Information technologies to support decision making download_7832
2.2.389 Сучасні технології управління інформацією / Modern information management technologies download_7832

кафедра “Стратегічне управління”
2.2.390 Управління науковими проєктами та дослідженнями / Management of Scientific Projects and Research download_7832
2.2.391 Управління науково-технологічним розвитком підприємств / Management of Enterprise Scientific and Technological Development download_7832
2.2.396 Правове регулювання авторського права / Legal regulations of the author’s right download_7832
2.2.397 Інновації, технології та патентне право / Technologies that Patent Law download_7832
2.2.398 Науково-технічні інформаційні ресурси та патентно-кон’юнктурні дослідження / Scientific and technical information resources and patent-conjuncture research download_7832
2.2.399 Управління інтелектуальною власністю / Management Intellectual Maintenance download_7832

кафедра “Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна”
2.2.392 Основи педагогіки вищої школи / Fundamentals of pedagogy of higher school download_7832
2.2.393 Педагогічна риторика / Pedagogical rhetoric download_7832
2.2.394 Професійна культура викладача / Professional culture of teacher download_7832
2.2.395 Методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічній школі / Methodology and logic of scientific and pedagogical activity in the higher technical school download_7832

кафедра “Комп’ютерна математика і аналіз даних”
2.2.400 Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем / Mathematical Models and Computer Simulation of Complex Systems download_7832
2.2.401 Математичні методи оптимізації та прийняття рішень / Mathematical methods for optimization and decision making download_7832
2.2.402 Ймовірнісні та нечіткі моделі та методи в техніці та економіці / Probabilistic and Fuzzy Models and Methods in Engineering and Economics download_7832
2.2.403 Математичні методи обчислювального інтелекту та машинного навчання / Mathematical Methods of Computational Intelligence and Machine Learning download_7832

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору інших рівнів вищої освіти