Теми дисертаційних робіт

 Теми дисертаційних робіт аспірантів 2023 року вступу

01 Освіта/Педагогіка
011 Освітні, педагогічні науки
Аспірант / PhD student:
Євтифієв Андрій Сергійович / Yevtyfiiev Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Резнік Світлана Миколаївна / Reznik Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Професійна підготовка майбутніх магістрів фізичної культури і спорту до організації оздороовсих та спортивних заходів / Professional training of future masters of physical culture and sports for the organization of health and sports events
Аспірант / PhD student:
Качайло Костянтин Володимирович / Kachailo Kostiantyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Грень Лариса миколаївна / Hren Larysa

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування культури ділового спілкування у майбутніх лікарів у закладах вищої освіти / Formation of a culture of business communication among future doctors in institutions of higher education
Аспірант / PhD student:
Кірсанов Іван Юрійович / Kirsanov Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Грень Лариса Миколаївна / Hren Larysa

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування емоційного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери у закладах вищої освіти / Formation of emotional intelligence of future specialists in the social sphere in institutions of higher education
Аспірант / PhD student:
Поліщук Денис Вікторович / Polishchuk Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романовський Олександр Григорович / Romanovskiy Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування організаційної культури майбутніх викладачів вищої школи у закладах вищої освіти / Formation of organizational culture of future higher education teachers in higher education institutions
Аспірант / PhD student:
Поліщук Дмитро Вікторович / Polishchuk Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ігнатюк Ольга Анатоліївна / Ihnatiuk Olha

Тема дисертації / Dissertation title:
Розвиток професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі підготовки на третьому освітньо-науковому рівні в умовах закладів вищої освіти / Development of professional and pedagogical competence of future higher education teachers in the process of training at the third educational and scientific level in higher education institutions
Аспірант / PhD student:
Сидоренко Олександр Олександрович / Sydorenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ігнатюк Ольга Анатоліївна / Ihnatiuk Olha

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування готовності майбутніх викладачів вищої школи до педагогічної творчості у процесі підготовки в умовах закладів вищої освіти / Formation of future higher education teachers` readiness for pedagogical creativity in the process of training in higher education institutions environment
Аспірант / PhD student:
Хазієв Арсеній Вадимович / Khaziyev Arseniy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Грень Лариса Миколаївна / Hren Larysa

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування лідерських якостей у майбутніх психологів у закладах вищої освіти
Formation of leadership qualities in future psychologists in institutions of higher education
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
Аспірант / PhD student:
Кондратьєв Віталій Юрійович / Kondratiev Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гутник Марина Валеріївна / Gutnyk Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Історія розвитку та використання кібербезпеки в Україні: аналіз кібератак та заходів захисту (1970р. – початок XXI ст.) / The history of the development and use of cybersecurity in Ukraine: analysis of cyber attacks and protective measures (1970 – early 21st century)
Аспірант / PhD student:
Крамський Володимир Володимирович / Kramskyi Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шишкіна Євгенія Костянтинівна / Shyshkina Yevheniia

Тема дисертації / Dissertation title:
Гейміфікація історії Античності у методології публічної цифрової історії XXI ст. /
Gamification of the history of Antiquity in the methodology of public digital history in the 21st century
Аспірант / PhD student:
Меньшиков Станіслав Олександрович / Menshykov Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гутник Марина Валеріївна / Hutnyk Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Наукова та організаційна діяльність професора Я.І.Шнєе у контексті розвитку турбінобудування в Україні / Scientific and organisational activity of Professor J.I. Schnee in the context of turbine engineering development in Ukraine
Аспірант / PhD student:
Петлінська Юлія Вікторівна / Petlinska Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Робак Ігор Юрійович / Robak Igo

Тема дисертації / Dissertation title:
Специфіка медичного повсякдення населення Наддніпрянської та Слобідської України в
умовах гітлерівської окупації (1941-1944) / The specifics of the medical daily life of the population of the Dnieper and Sloboda Ukraine during the conditions of Hitler’s occupation (1941-1944)
Аспірант / PhD student:
Тимофєєв Андрій Вадимович / Tymofieiev Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Радогуз Сергій Анатолійович / Radohuz Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Науково-педагогічна та організаційна діяльність Віктора Тимофійовича Долбні (1924 – 2021) на тлі розвитку промислової електроніки в Україн / Scientific-pedagogical and organizational activities of Viktor Timofiyovych Dolbny (1924 – 2021) at the background of the development of industrial electronics in Ukraine
Аспірант / PhD student:
Ходак Євген Олександрович / Khodak Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дворкін Ігор Володимирович / Dvorkin Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Українське музейництво ХІХ – початку ХХ ст. в сучасній історіографії / Ukrainian museology of the 19th and early 20th centuries in modern historiography
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
Аспірант / PhD student:
Горева Вікторія Юріївна / Horeva Viktoriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яків Володимирович / Tararoyev Yakiv

Тема дисертації / Dissertation title:
Філософське підґрунтя сучасного розуміння «теорії еліт» / The philosophical basis of the modern understanding of the “theory of elites”
Аспірант / PhD student:
Захаров Вячеслав Анатолійович / Zakharov Viacheslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яків Володимирович / Tararoyev Yakiv

Тема дисертації / Dissertation title:
Філософське підгрунтя інформаційних технологій: проблема керівництва / Philosophical basis of information technologies: the problem of leadership
Аспірант / PhD student:
Захаров Євгеній Вячеславович / Zakharov Yevhenii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яків Володимирович / Tararoyev Yakiv

Тема дисертації / Dissertation title:
Філософсько-методологічні засади аналізу сучасної світової економічної системи / Philosophical and methodological foundations of the analysis of the modern world economic system
Аспірант / PhD student:
Косс Андрій / Koss Andrey

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дольська Ольга Олексіївна / Dolska Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Біотехнологічний вимір тілесності людини: соціально-філософський аналіз / Biotechnological measurement of human physicality: socio-philosophical analysis
Аспірант / PhD student:
Круць Олександр Анатолійович / Kruts Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Годзь Наталія Борисівна / Godz Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Онтологічний і екзистенційний виміри життєдіяльності військового в умовах сучасної війни та повоєння / Ontological and existential dimensions of the life of the military in the conditions of modern war and post-war
Аспірант / PhD student:
Кузьменко Наталя Анатоліївна / Kuzmenko Natalia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Годзь Наталія Борисівна / Godz Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Людина в умовах сучасної кризи: соціально-філософський аспект / Human in the conditions of the modern crisis: socio-philosophical aspect
Аспірант / PhD student:
Шимченко Ольга Вікторівна / Shymchenko Olga

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Годзь Наталія Борисівна / Godz Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Сучасні інформаційні технології як чинник трансформації суспільства / Modern information technologies as a factor in the transformation of society
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Аспірант / PhD student:
Бердос Максим Петрович / Berdos Maxim

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Косенко Андрій Васильович / Kosenko Andriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розвиток методів економічної оцінки використання інтелектуальних технологій на підприємстві / Development of methods of economic assessment of the use of intellectual technologies at the enterprise
Аспірант / PhD student:
Братух Олександр Володимирович / Bratukh Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Глізнуца Марина Юріївна / Glisznutsa Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Економічна оцінка процесів діджиталізаціі комерційної діяльності підприємства / Economic evaluation of the processes of digitization of the commercial activity of the enterprise
Аспірант / PhD student:
Вознюк Єгор Олегович / Vozniuk Iegor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучинський Володимир Анатолiйович / Kuchynskyi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування механiзму уnравлiння персоналом на засадах штучного iнтелекту / Formation of a human resource management mechanism based on artificial intelligence
Аспірант / PhD student:
Глущенко Олександр Олександрович / Glushchenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Глізнуца Марина Юріівна / Gliznutsa Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Розвиток методів стимулювання інноваційної діяльності підприємства / Development of methods of stimulating innovative activity of the enterprise
Аспірант / PhD student:
Думчиков Володимир Миколайович / Dumchykov Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Глізнуца Марина Юріівна / Gliznutsa Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Економічні детермінанти розвитку інноваційної активності підприємств на засадах проектного підходу / Economic determinants of the development of innovative activity of enterprises on the basis of the project approach
05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Аспірант / PhD student:
Надточій Альона Вадимівна / Nadtochii Alona

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Підбуцька Ніна Вікторівна / Pidbutska Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Психологічні техніки впливу особистості у конфліктній взаємодії / Psychological techniques of personal influence in conflict interaction
Аспірант / PhD student:
Овчиннікова Ольга Валеріївна / Ovchynnikova Olha

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Підбуцька Ніна Вікторівна / Pidbutska Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Розвиток стресостійкості майбутніх психологів методами гештальт-терапії / Development of stress resistance of future psychologists using Gestalt therapy methods
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Аспірант / PhD student:
Григор’єва Світлана Василівна / Birіukova Maryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бірюкова Марина Василівна / Birіukova Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Адаптаційний потенціал сучасних українців: соціологічний аспект / Adaptation potential of modern Ukrainians: sociological aspect
Аспірант / PhD student:
Терещенко Антон Анатолійович / Tereshchenko Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мороз Володимир Михайлович / Moroz Volodymy

Тема дисертації / Dissertation title:
Соціальні відносини та взаємодія стейкхолдерів в системі внутрішнього забезпечення якості вищої освіти: соціологічний аспект / Social relations and interaction of stakeholders in the system of internal quality assurance of higher education: sociological aspect
07 Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Аспірант / PhD student:
Безносенко Вадим Васильович / Beznosenko Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єршова Наталя / Iershova Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Фінансове регулювання розвитку малого бізнесу в Україні / Financial regulation of small business development in Ukraine
Аспірант / PhD student:
Біський Сергій Никодимович / Biskyi Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Міщенко Володимир Акимович/ Mishchenko Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Теоретико-методичне забезпечення реформування бюджетного фінансування цільових програм розвитку національної економіки / Theoretical and Methodological Basis for Reforming the Budgetary Financing of Targeted Programs for the Development of the National Economy
Аспірант / PhD student:
Івахно Павло Вікторович / Ivakhno Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фальченко Олена Олександрівна / Falchenko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення оцінки ринкової вартості бізнес-проектів в сфері децентралізованих фінансів / Improving the assessment of the market value of business projects in the field of decentralized finance
Аспірант / PhD student:
Колонтаєвський Роман Геннадійович / Kolontaevsky Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Татаринцева Юлія Леонідівна/ Tataryntseva Yuliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методичного забезпечення формування інвестиційних інструментів на основі використання блок-чейн технологій / Improving the methodological basis for the formation of investment instruments based on the use of blockchain technologies
Аспірант / PhD student:
Корешников Федір Юрійович / Koreshnikov Fedir

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кузнецова Світлана Олександрівна / Kuznetsova Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування інвестиційних модельних портфелей в умовах високої волантильності фінансових ринків / Formation of investment model portfolios in conditions of high volatility of financial markets
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Аспірант / PhD student:
Воронов Гліб Георгійович / Voronov Hlib

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шматько Наталія Михайлівна / Shmatko Nataliya

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління розподіленими командами в ІТ сфері в умовах BANI та VUCA / Management of distributed IT teams in BANI and VUCA conditions
Аспірант / PhD student:
Івчик Василь Васильович / Ivchyk Vasyl

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шматько Наталія Михайлівна / Shmatko Nataliya

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління трансформацією бізнесу на основі штучного інтелекту / Business transformation management based on artificial intelligence
Аспірант / PhD student:
Крючко Олександр Миколайович / Kriuchko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маковоз Оксана Сергіївна / Makovoz Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління віддаленою роботою персоналу організації / Management of the remote work of the organization’s personnel
Аспірант / PhD student:
Купригін Максим Олегович / Kuprygin Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Колєсніченко Анастасія Сергіївна / Koliesnichenko Anastasiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування інвестиційної політики промислового підпримства в кризових умовах / Formation of investment policy of an industrial enterprise in crisis conditions
Аспірант / PhD student:
Лемешев Олег Олегович / Lemeshev Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шматько Наталія Михайлівна / Shmatko Nataliya

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування інтеграційної інформаційної системи управління бізнес-процесами підприємства / Formation of an integrated information system for managing enterprise business processes
Аспірант / PhD student:
Лисенко Сергій Миколайович / Lysenko Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маковоз Оксана Сергіївна / Makovoz Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Оцінка впливу цифрової трансформації на управління бізнес-процесами / Assessment of the impact of digital transformation on business process management
Аспірант / PhD student:
Татарінов Олександр Володимирович / Tatarinov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Давидюк Тетяна Вікторівна/ Davydiuk Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення системи бюджетування промислового підприємства / Improving the budgeting system of an industrial enterprise
Аспірант / PhD student:
Устименко Олег Олександрович / Ustymenko Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Данько Тарас / Danko Taras

Тема дисертації / Dissertation title:
Трансформація стратегічного менеджменту в міжнародних аутсорсингових компаніях / Transformation of strategic management in international outsourcing companies
Аспірант / PhD student:
Хабалевський Віктор Анатолійович / Khabalevskyi Viktor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коптєва Ганна Миколаївна / Koptieva Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування проектних команд на основі холакратії / Formation of project teams based on holacracy
Аспірант / PhD student:
Шевченко Роман Олександрович / Shevchenko Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маковоз Оксана Сергіївна / Makovoz Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування інноваційної інфраструктури сталого розвитку сервісних підприємств нафтогазового комплексу / Formation of innovative infrastructure for sustainable development of service enterprises of the oil and gas complex
07 Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Аспірант / PhD student:
Анопа Антон Станіславович / Anopa Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ілляшенко Сергій Миколайович / Illiashenko Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Організаційно-економічні засади управління маркетинговими стратегіями інноваційних команд в цифровій економіц / Organizational and economic foundations of managing marketing strategies for innovative teams in the digital economy
Аспірант / PhD student:
Бур’ян Олег Олексійович / Burian Oleg

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Косенко Олександра Петрівна / Kosenko Oleksandra

Тема дисертації / Dissertation title:
Маркетингове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Marketing support of foreign economic activity of
enterprises
Аспірант / PhD student:
Дрепін Іван Миколайович / Drepin Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Райко Діана Валеріївна / Raiko Diana

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління розвитком підприємства на засадах цифрового маркетингу / Enterprise development management based on digital marketing
Аспірант / PhD student:
Клімов Максим Володимирович / Klimov Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заруба Віктор Яковлевич / Zaruba Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Маркетингові стратегії просування інновацій в закладах освіти / Marketing strategies for promoting innovations in educational institutions
Аспірант / PhD student:
Коломієць Артем Олександрович / Kolomiiets Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шипуліна Юлія Сергіївна / Shypulina Yuliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління поведінкою споживачів за допомогою інструментів цифрового маркетингу / Managing consumer behavior with digital marketing tools
Аспірант / PhD student:
Косенко Євген Анатолійович / Kosenko Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шипуліна Юлія Сергіївна / Shypulina Yuliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління маркетинговими стратегіями малих підприємств / Management of marketing strategies of small enterprises
Аспірант / PhD student:
Кривомлін Володимир Володимирович / Kryvomlin Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Райко Діана Валеріївна / Raiko Diana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування маркетингово-комунікаційної політики підприємства / The enterprise’s marketing and communication policy formation
Аспірант / PhD student:
Кролівець Ігор Валерійович / Krolivets Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Райко Діана Валеріївна / Raiko Diana

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління маркетингом на промисловому підприємстві / Marketing management at the enterprise
Аспірант / PhD student:
Лучинський Максим Володимирович / Luchynskyi Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Косенко Олександра Петрівна / Kosenko Oleksandra

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування механізму використання соціальних мереж в сучасних маркетингових технологіях / Formation of a mechanism for the use of social networks in modern marketing technologies
Аспірант / PhD student:
Лялько Кирило Андрійович / Lialko Kyrylo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Косенко Олександра Петрівна / Kosenko Oleksandra

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування стратегії управління брендами / Formation of brand management strategy
Аспірант / PhD student:
Масалаб Олександр Васильович / Masalab Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заруба Віктор Яковлевич / Zaruba Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування механізму івент-маркетингу на підприємствах / Formation of event-marketing mechanism at enterprises
Аспірант / PhD student:
Оборіна Анастасія Юріївна / Oborina Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Косенко Олександра Петрівна / Kosenko Oleksandra

Тема дисертації / Dissertation title:
Digital-маркетинг як основа формування антикризової програми підприємства / Digital marketing as the basis for forming the company’s anti-crisis program
Аспірант / PhD student:
Перерва Олександр Петрович / Pererva Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романчик Тетяна Володимирівна / Romanchik Tetyana

Тема дисертації / Dissertation title:
Маркетингове забезпечення конкурентних переваг інтелектуальних технологій / Marketing support of competitive advantages of intelligent technologies
Аспірант / PhD student:
Самойлов Олександр Володимирович / Samoilov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романчик Тетяна Володимирівна / Romanchyk Tetіana

Тема дисертації / Dissertation title:
Застосування рекламних технологій при формуванні рівня конкурентоспроможності підприємства / Application of advertising technologies in forming the level of competitiveness of the enterprise
Аспірант / PhD student:
Семенютін Артем Олександрович / Semeniutin Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шипуліна Юлія Сергіївна / Shypulina Yuliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління вибором інструментів цифрового маркетингу для розвитку дистанційної освіти / Managing the choice of digital marketing tools for the development of distance education
Аспірант / PhD student:
Смоляр Юрій Юрійович / Smoliar Iurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шипуліна Юлія Сергіївна / Shypulina Yuliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Організаційно-економічні засади онлайн торгів продукції лісового господарства України / Organizational and economic principles of online auctions of forestry products of Ukraine
Аспірант / PhD student:
Струк Дмитро Михайлович / Struk Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романчик Тетяна Володимирівна / Romanchyk Tetіana

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління маркетинговими ризиками в рекламному бізнесі / Management of marketing risks in the advertising business
Аспірант / PhD student:
Чернобровкін Андрій Вадимович / Chernobrovkin Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заруба Віктор Яковлевич / Viktor Zaruba

Тема дисертації / Dissertation title:
Використання цифрових комунікацій для створення стійких брендів підприємств / Using digital communications to create sustainable corporate brands
Аспірант / PhD student:
Чмерук Тарас Юрійович / Chmeruk Taras

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заруба Віктор Яковлевич / Zaruba Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Маркетингове забезпечення планування обсягів виробництва компанії в умовах випадкових коливань попиту / Marketing support for the company production volume planning during unpredictable demand fluctuations
Аспірант / PhD student:
Шеін Олексій Сергійович / Shein Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Косенко Олександра Петрівна / Kosenko Oleksandra

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування маркетингової стратегії на b2b ринках / Formation of marketing strategy in b2b markets
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Аспірант / PhD student:
Волкодав Владислав Юрійович / Volkodav Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шапран Євген Миколайович / Shapran Evgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення механізмів використання криптовалюти у діяльності малих і середніх підприємств з метою підвищення їх інвестиційної привабливості / Improving the mechanisms for using cryptocurrency in the activities of small and medium-sized enterprises in order to increase their investment attractiveness
Аспірант / PhD student:
Грабченко Михайло Анатолійович / Hrabchenko Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гапоненко Ольга Євгенівна / Haponenko Olha

Тема дисертації / Dissertation title:
Організаційно-економічна складова інформаційного забезпечення управлінської діяльності торговельних підприємств / Organizational and economical components of information support for management activities of trade enterprises
Аспірант / PhD student:
Гудименко Вячеслав Павлович / Gudymenko Viacheslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мащенко Марина Анатоліївна / Mashchenko Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка комплексної системи управління асортиментом і товарними запасами підприємства з адаптацією до швидких ринкових трансформацій / Compex managing system development for the enterprise product range and inventory with adaptation to rapid market transformations
Аспірант / PhD student:
Гузь Остап Богданович / Huz Ostap

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сергієнко Олена Андріанівна / Serhiienko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Імплементація інтегрованих методик щодо діагностики інвестиційно-інноваційної привабливості підприємств глобального нафтогазового ринку / Implementation of integrated methods for diagnosing the investment and innovation attractiveness of enterprises in the global oil and gas market
Аспірант / PhD student:
Кизлюк Олександр Анатолійович / Kyzliuk Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гапоненко Ольга Євгенівна / Haponenko Olha

Тема дисертації / Dissertation title:
Рiтейл як складова національної системи життєзабезпечення населення країни в контексті мегатрендів / Retail as a component of national life support of the country’s population in the context of megatrends
Аспірант / PhD student:
Ковтун Артем Олегович / Kovtun Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шапран Євген Миколайович / Shapran Evgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Моніторинг та оцінка детермінант стійкого розвитку продовольчого ринку: галузеві та територіальні особливості / Monitoring and evaluation of determinants of sustainable development of the food market: sectoral and territorial features
Аспірант / PhD student:
Мащенко Роман Васильович / Mashchenko Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шапран Євген Миколайович / Shapran Yevhen

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління підприємницькими ризиками інвестиційних проєктів ринку нерухомості / Management of entrepreneurial risks in real estate investment projects on the market
Аспірант / PhD student:
Момотков Ігор Сергійович / Momotkov Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мащенко Марина Анатоліївна / Mashchenko Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка стратегій просування товарів із застосуванням нейротехнологій соціальних мереж посередницькими комерційними структурами/Development of goods promotion strategies using neurotechnologies of social networks by intermediary commercial structures
Аспірант / PhD student:
Савченко Роман Олегович / Savchenko Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шапран Євген Миколайович / Shapran Evgeny

Тема дисертації / Dissertation title:
Імплементація аналітичних інструментів в аналізі реакцій фондового ринку на зміни зовнішнього середовища та впливу світових індексів на основі адаптивного підходу / Implementation of analytical tools in the analysis of stock market reactions to changes in the external environment and the influence of world indices based on an adaptive approach
Аспірант / PhD student:
Черкашин Сергій Анатолійович / Cherkashyn Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мащенко Марина Анатоліївна / Mashchenko Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення механізмів стимулювання інноваційної активності підприємництва на національному рівні / Enhancing mechanisms for stimulating innovation activity at the national level in entrepreneurship
Аспірант / PhD student:
Чернов Олександр Олександрович / Chernov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сергієнко Олена Андріанівна / Serhiienko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження тенденцій розвитку метапросторових бізнес-колаборацій на прикладі компаній роздрібної торгівлі / Research of trends in the development of meta-spatial business collaborations on the example of retail companies
Аспірант / PhD student:
Швець Анастасія Дмитрівна / Shvets Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мащенко Марина Анатоліївна / Mashchenko Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Концепція маркетингової павутини як інноваційного елемента в системі стратегічного розвитку стартап-проекту / The concept of the marketing web as an innovative element in the system of strategic development of a startup project
10 Природничі науки
101 Екологія
Аспірант / PhD student:
Зіньковський Артем Олександрович / Zinkovskyi Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Цейтлін Мусій Абрамович / Tseitlin Musii

Тема дисертації / Dissertation title:
Вирішення екологічних задач при удосконаленні технологій переробки поліфракційних відходів споживання / Solving environmental problems while improving processing technologies
polyfractional consumption waste
Аспірант / PhD student:
Іваненко Дмитро Сергійович / Ivanenko Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Цейтлін Мусій Абрамович / Tseitlin Musii

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення екологічної безпеки об’єктів складування та захоронення твердих відходів шляхом знешкодження фільтратів та стічних вод/Improving the environmental safety of storage and disposal facilities of solid waste by neutralization of filtrates and wastewater
Аспірант / PhD student:
Крючкова Валерія Валеріївна / Kriuchkova Valeriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тихомирова Тетяна Сергіївна / Tykhomyrova Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка концепції сталого поводження з текстильними відходами / Development of the concept of sustainable management of textile waste
Аспірант / PhD student:
Лученко Олександр Федорович /Lutsenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Манойло Євгенія Володимирівна / Manoilo Yevheniia

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення екологічної безпеки та мінімізація впливу на довкілля полігонів ТПВ/ Improving the environmental safety of storage and disposal facilities of solid waste by neutralization of filtrates and wastewater
Аспірант / PhD student:
Макєєв Павло Валентинович / Makieiev Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Байрачний Володимир Борисович/ Bairachnyi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Екологізація процесів сталої переробки складних та некласифікованих відходів споживання / Greening of complex and unclassified sustainable processing processes consumption waste
Аспірант / PhD student:
Соболєв Сергій Анатолійович / Soboliev Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зінченко Марія Георгіївна / Zinchenko Mariia

Тема дисертації / Dissertation title:
Оцінка екологічних ризиків впливу на довкілля технологій термічної переробки відходів/Assessment of environmental risks of the impact on the environment of thermal technologies
waste processing
Аспірант / PhD student:
Титаренко Андрій Ігорович / Tytarenko Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Самойленко Наталія Миколаївна / Samoilenko Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація природокористування в контексті концепції сталого управління та селективного збору відходів споживання / Optimization of nature use in the context of the concept of sustainable management and selective collection of consumer waste
Аспірант / PhD student:
Трембіцький Дмитро Сергійович / Trembitskyi Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Цейтлін Мусій Абрамович / Tseitlin Musii

Тема дисертації / Dissertation title:
Оцінка екологічних ризиків впливу на довкілля технологій термічної переробки відходів/Environmental assessment and minimization of the impact on the urban environment nature protection complexes
10 Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Аспірант / PhD student:
Гарбуз Дмитро Олександрович / Harbuz Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Камарчук Геннадій Васильови, Зубарєв Євгеній Миколайович / Kamarchuk G., Zubarev E.

Тема дисертації / Dissertation title:
Структурні та електрофізичні властивості точково-контактних сенсорних мультиструктур / Structural and electrophysical properties of point-contact sensor multistructures
Аспірант / PhD student:
Чернов Ігор Олександрович / Chernov Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Малихін Сергій Володимирович, Красноруцький Володимир Семенович / Malykhin Serhiy, Krasnorutskyy Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка нейтронопоглинаючих матеріалів з підвищеними характеристиками працездатності для органів регулювання реактору ВВКР-1000 / Development of neutron-absorbing materials with increased performance characteristics for the control bodies of the VVKR-1000 reactor
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Аспірант / PhD student:
Бородін Марія Анатоліївна / Borodin Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Татарінова Оксана Андріївна / Tatarinova Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка хмарно-орiентованого методу розрахунку конструктивних елементiв з функцiонально-градiєнтних матерiалiв / Development of a cloud-oriented method for calculating structural elements with functionally graded materials
Аспірант / PhD student:
Броварник Олексій Олексійович / Brovarnyk Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бреславський Дмитро Васильович / Breslavsky Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методу для аналізу даних та моделювання соціодинамічних процесів / Development of a method for data analysis and modeling of sociodynamic processes
Аспірант / PhD student:
Грошевий Михайло Олександрович / Hroshevyi Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Татарінова Оксана Андріївна / Tatarinova Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методу для визначення закономірностей та формулювання рівнянь стану довготривалої поведінки металевих матеріалів за допомогою аналізу зображень / Development of a method for determining regularities and formulating equations of state for the long-term behavior of metallic materials using image analysis
Аспірант / PhD student:
Догадайло Олександр Сергійович / Dohadailo Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Успенський Валерій / Uspenskyi Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи навігації та групового управління БПЛА / Methods of navigation and group control of UAVs
Аспірант / PhD student:
Маніліч Микола Сергійович / Manilich Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Трубаєв Олександр Іванович / Trubaiev Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Математичне моделювання напружено-деформованого стану силосів та додаткового обладнання зерносховищ з метою забезпечення їх стійкості та міцності в процесі експлуатації / Mathematical modeling of the stress-strain state of silos and additional equipment of grain storage complexes in order to ensure their stability and strength during operation
Аспірант / PhD student:
Приходько Назар Павлович / Prykhodko Nazar

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Трубаєв Олександр Іванович / Trubaev Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка математичних моделей для прогнозування ресурсу трубопровідних систем з урахуванням корозійного-ерозійного зносу / Development of mathematical models for predicting the resource of pipeline systems taking into account corrosion-erosive wear
Аспірант / PhD student:
Хорошун Андрій Сергійович / Khoroshun Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бреславський Дмитро Васильович / Breslavsky Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методу для аналізу та формалізації залежностей фізико-механічних даних від температурно-силових умов / Development of a method for analysis and formalization of the dependence of physical and mechanical data on temperature and loading conditions
Аспірант / PhD student:
Шабанов Геннадій Вікторович / Shabanov Hennadii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Андрєєв Юрій Михайлович / Andrieiev Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка та вдосконалення методів розрахунку механічної поведінки робототехнічних пристроїв / Development and improvement of methods for calculating the mechanical behavior of robotic devices
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Аспірант / PhD student:
Андрієнко Сергій Олексійович / Andriienko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Раскін Лев Григорович / Raskin Lev

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи оцінки та прогнозування надійності напівмарківських систем /
Models and methods of estimating and predicting the reliability of semi-Markov systems
Аспірант / PhD student:
Баканов Владислав Андрійович / Bakanov Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Александрова Тетяна Євгеніївна / Aleksandrova Tetyana

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка моделі генеративного інтелектуального агента для комп’ютерної гри з недетермінованим простором взаємодії з середовищем / Development of a model of a generative intelligent agent for a computer game with a non-deterministic space of interaction with the environment
Аспірант / PhD student:
Бовкун Ігор Костянтинович / Bovkun Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гамаюн Ігор Петрович / Gamayun Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційні технології системи управління та обміну конфіденційними персональними даними на основі технології блокчейн / Models and information technologies of the system of management and exchange of confidential personal data based on blockchain technology
Аспірант / PhD student:
Бондар Дмитро Вікторович / Bondar Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Басова Євгенія Володимирівна / Basova Yevheniia

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка моделей, інформаційної технології для удосконалення процесів виготовлення елементів машин ансамблевими методами машинного навчання / Development of models and information technology for improving the processes of manufacturing machine elements using ensemble machine learning methods
Аспірант / PhD student:
Власенко Віталій Владиславович / Vlasenko Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Раскін Лев Григорович / Raskin Lev

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи оцінки та прогнозування стану старіючих напівмарківських систем / Models and methods for assessing and predicting the state of aging semi-Markov systems
Аспірант / PhD student:
Гатунов Артур Павлович / Hatunov Artur

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Раскін Лев Григорович / Raskin Lev

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи планування виробництва в умовах нечітких вихідних даних / Models and methods of production planning under conditions of fuzzy input data
Аспірант / PhD student:
Калінін Денис Вікторович / Kalinin Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Северин Валерій Петрович / Severyn Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та інформаційна технологія анонімізації медичних даних на основі генеративних нейронних мереж / Models, methods and information technology of medical data anonymization based on generative neural networks
Аспірант / PhD student:
Калініченко Антон Максимович / Kalinichenko Viktor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Набока Олена Володимирівна / Naboka Elena

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення та підвищення ефективності механічної обробки за рахунок впровадження сучасних методів та засобів контролю технологічного процесу / Improving the efficiency of machining through the implementation of modern methods and equipment for technological monitoring
Аспірант / PhD student:
Косенко Владислав Анатолійович / Kosenko Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Москаленко Валентина Володимирівна / Valentina Moskalenko

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційна технологія побудови траєкторії розвитку компанії з використанням методів машинного навчання / Models and information technology for building the company’s development trajectory using machine learning methods
Аспірант / PhD student:
Лапін Микита Олексійович / Lapin Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Паржин Юрій Володимирович / Parzhyn Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи побудови та навчання структурних нейронних мереж / Methods for building and training structural neural networks
Аспірант / PhD student:
Лисенко Олександр Олександрович / Lysenko Alexander

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кононенко Ігор Володимирович / Kononenko Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи підтримки прийняття рішень при заміні інструментів розробки в IT проєктах / Decision-support models and methods for the replacement of development
tools in the scope of IT projects
Аспірант / PhD student:
Монастирський Микита Сергійович / Monastyrskyi Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любчик Лелнід Михайлович / Lyubchyk Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів сліпого розділення сигналів з використанням методів машинного навчання / Development of blind signal separation methods using machine learning methods
Аспірант / PhD student:
Редозуб Іван Андрійович / Redozub Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хайрова Ніна Феліксівна / Khairova Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Визначення достовірності публічної інформації із застосуванням удосконалених Large Language Models / Assessing the public information trustworthiness through enhanced LLMs
Аспірант / PhD student:
Рябоконь Роман Миколайович / Riabokon Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сіра Оксана Володимирівна / Sira Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи транспортної логістики в умовах невизначеності / Models and methods of transport logistics under conditions of uncertainty
Аспірант / PhD student:
Сапронов Павло Юрійович / Sapronov Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Володимир Євгенович / Sokol Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційна технологія застосування інформаційних панелей аналітики навчання у системах управління навчанням / Models and information technology for the use of learning analytics dashboards in learning management systems
Аспірант / PhD student:
Сініцин Родислав Сергійович / Skrypka Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єльчанінов Дмитро Борисович / Yelchaninov Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Інформаційна технологія аналізу та синтезу розподілених систем на основі обчислювального інтелекту / Information technology of analysis and synthesis of distributed systems based on computational intelligence
Аспірант / PhD student:
Скрипка Богдан Юрійович / Skrypka Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єльчанінов Дмитро Борисович / Yelchaninov Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Інформаційна технологія аналізу та синтезу розподілених систем на основі обчислювального інтелекту / Information technology of analysis and synthesis of distributed systems based on computational intelligence
Аспірант / PhD student:
Фастовський Едуард Георгійович / 2

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
3 / 4

Тема дисертації / Dissertation title:
5 / 6
Аспірант / PhD student:
Хацько Кирило Олександрович / Khatsko Kyrylo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Нікуліна Олена Миколаївна / Nikulina Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та хмарна технологія оптимізації інформаційної системи за цифровими даними / Models, methods and cloud technology of information
system optimization based on digital data
Аспірант / PhD student:
Яновський Олексій Васильович / Yanovskyi Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тоніца Олег Володимирович / Tonitsa Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Мультиагентний підхід в управлінні мережою поставок / Multiagent approach in supply chain management
12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Аспірант / PhD student:
Гейко Максим Вікторович / Heiko Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гавриленко Світлана Юріївна / Gavrylenko Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення бортової комп’ютерної системи контролю та діагностики дизель-поїзда / Improvement of the on-board computer system of diesel train control and diagnostics
Аспірант / PhD student:
Даценко Сергій Сергійович / Datsenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Георгій Анатолійович / Kuchuk Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі і методи вдосконалення комп’ютерної системи виявлення фейкових новин / Models and methods improving a computer system of fake news detection
Аспірант / PhD student:
Даценко Сергій Сергійович / Datsenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Ніна Георгіївна / Kuchuk Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи комплексного тестування комп’ютерних систем підтримки промислового Інтернету речей/ Methods of comprehensive testing of computer systems supporting the industrial Internet of Things
Аспірант / PhD student:
Кубарєв Артем Ігорович / Kubariev Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Поворознюк Анатолій Іванович / Povoroznyuk Anatoliy

Тема дисертації / Dissertation title:
Система аналізу біометричних зображень на основі розрахунку фрактальної розмірності / Biometric image analysis system based on fractal dimensionality calculation
Аспірант / PhD student:
Малохвій Едуард Едуардович / Malokhvii Eduard

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Георгій Анатолійович / Kuchuk Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод обробки інформації на кінцевих пристроях Промислового Інтернету Речей / Information processing method on end devices of Industrial Internet of Things
Аспірант / PhD student:
Матвєєв Микита Іванович / Matvieiev Мykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Георгій Анатолійович / Kuchuk Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи підвищення ефективності функціонування клієнтських застосунків / Models and methods for improving the efficiency of client applications
Аспірант / PhD student:
Матяш Олексій Юрійович / Matiash Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кожевніков Георгій Костянтинович / Kozhevnikov Georgy

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація хмарних рішень Sap Hybris на основі алгоритмів кластеризації Data mining / Sap Hybris cloud solutions optimization based on Data mining clustering algorithms
Аспірант / PhD student:
Оліфір Максим Вікторович / Olifir Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мезенцев Микола Вікторович / Mezentsev Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи синтезу комп’ютерної системи керування рухомим об’єктом / Models and methods of synthesis of computer control system of a moving object
Аспірант / PhD student:
Приліпа Артем Олегович / Prylipa Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Філатова Ганна Євгенівна / Filatova Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи оптимізації веб-сайтів для низькопотужних та обмежених мереж / Methods of web optimization for low-bandwidth and limited networks
Аспірант / PhD student:
Рудаков Ігор Сергійович / Rudakov Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коломійцев Олексій Володимирович / Kolomiitsev Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод підвищення безпеки польотами безпілотних літальних апаратів в міській забудові на основі технологій машинного навчання / A method for improving the safety of unmanned aerial vehicles in urban areas based on machine learning technologies
Аспірант / PhD student:
Сапальський Олександр Андрійович / Sapalskyi Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Носков Валентин Іванович / Noskov Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження асинхронного коду в JavaScript і методи оптимізації сучасних веб-додатків / Research of asynchronous code in JavaScript and methods of optimising modern web applications
Аспірант / PhD student:
Скорлупін Олександр Володимирович / Skorlupin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Подорожняк Андрій Олексійович / Podorozhniak Andrii

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи за засоби виявлення вибухонебезпечних об’єктів вбудованою комп’ютерною системою автономних безпілотних засобів / Methods and means for the detection of explosive objects by an integrated computer system of autonomous unmanned vehicles
Аспірант / PhD student:
Слободяник Олег Юрійович / Slobodianyk Oleg

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Носков Валентин Іванович / Noskov Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі і методи штучного інтелекту для обробки даних в комп’ютерних мережах / Models and Methods of Artificial Intelligence for Data Processing in Computer Networks
Аспірант / PhD student:
Ставиченко Сергій Григорович / Stavychenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Філатова Ганна Євгенівна / Filatova Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Система підтримки прийняття рішень в кардіології на основі класіфікації сигналів ЕКГ / Decision support system in cardiology based on the EKG signal classification
Аспірант / PhD student:
Тиртишний Дмитро Андрійович / Tyrtyshnyi Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Леонов Сергій Юрійович / Leonov Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація користувацького досвіду: розробка й оцінка програмного середовища для тестування та аналізу продуктивності клієнтської частини в веб-середовищах / Optimizing User Experience: Development and Evaluation of a Robust Framework for Client-Side Performance Testing and Analysis in Web Environments
Аспірант / PhD student:
Федорчак Богдан Петрович / Fedorchak Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Усик Вікторія Валеріївна / Usik Viktoriya

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерна система підтримки прийняття рішень для акустичної експертизи замкнених приміщень / Computer decision support system for acoustic expertise in enclosed spaces
Аспірант / PhD student:
Філатов Валерій Володимирович / Filatov Valerii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Поворознюк Анатолій Іванович / Povoroznyuk Anatolii

Тема дисертації / Dissertation title:
Автоматизована система швидкого пошуку схожих цифрових зображень на основі нечіткої логіки / Automated system for rapid search of similar digital images based on fuzzy logic
12 Інформаційні технології
125 Кібербезпека
Аспірант / PhD student:
Букатич Ілля Вадимович / Bukatych Illia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Олександр Мілов / Oleksandr Milov

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі обміну особистими даними на основі блокчейну / Blockchain-based personal data exchange models
Аспірант / PhD student:
Дунаєв Сергій Владиславович / Dunaiev Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Станіслав Мілевський / Stanislav Milevkiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод підвищення прихованості даних на основі LDPC-кодів / Data Concealment Increasing Method Based on LDPC Codes
Аспірант / PhD student:
Жигалов Михайло Олександрович / Zhyhalov Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Олександр Мілов / Oleksandr Milov

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі синтезу систем безпеки соціокіберфізичних систем / Models of the synthesis of security systems of socio-cyberphysical systems
Аспірант / PhD student:
Печериця Дмитро Вікторович / Pecheritsya Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мілов Олександр / Milov Olexandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі оцінки рівня кіберзахищенності об’єктів критичної інфраструктури / Models for assessing the level of cyber security of critical infrastructure objects
Аспірант / PhD student:
Стеценко Вадим Олегович / Stetsenko Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Станіслав Мілевський / Stanislav Milevskiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод підвищення автентичності данних в смарт технологіях / Smart Technologies Data Authenticity Increasing Method
Аспірант / PhD student:
Уманський Олександр Григорович / Umanskiy Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мілов Олександр Володимирович / Milov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі забезпечення безпеки безперервності банківських бізнес-процесів / Models for ensuring security of banking business processes continuity
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Аспірант / PhD student:
Базікало Сергій Євгенович / Bazikalo Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Миколайович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи підвищення стійкості стелажного обладнання при пошкодженні несучих елементів / Methods of enhancing the stability of rack equipment in the event of damage to load-bearing elements
Аспірант / PhD student:
Бобовніков Олександр Анатолійович / Bobovnikov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клітной Володимир Вікторович / Klitnoi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Аналіз надійності паяних з’єднань елементів детектора на основі сцинтилятору NaI(Tl) в умовах високих термомеханічних навантажень / Reliability analysis of detector elements based on the NaI(Tl) scintillator soldered connections under conditions of high thermomechanical loads
Аспірант / PhD student:
Бочаров Віталій Борисович / Bocharov Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Набока Олена Володимирівна / Naboka Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Контроль та корекція технологічних процесів автоматизованого виробництва при використанні системи універсальних шаблонів та координатно-вимірювальних машин / Control and correction of automated technological processes using the versatile gauge system and coordinate measuring machines
Аспірант / PhD student:
Бурдов Дмитро Володимирович / Burdov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Миколайович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методики оцінки навантажень на елементи контейнерів при їх транспортуванні та переміщенні / Development of a methodology for assessing loads on container elements during their transportation and movement
Аспірант / PhD student:
Забара Олексій Сергійович / Zabara Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Миколайович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Наукові принципи розрахунково-експериментального визначення жорсткосних характеристик з’єднань траверса-стійка стелажно-складського обладнання / Scientific principles of calculation-experimental determination of stiffness characteristics of beam-upright connections of racking and storage equipment
Аспірант / PhD student:
Калініченко Віктор Анатолійович / Kalinichenko Viktor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Набока Олена Володимирівна / Naboka Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення та підвищення ефективності механічної обробки за рахунок впровадження сучасних методів та засобів контролю технологічного процесу / Improving the efficiency of machining through the implementation of modern methods and equipment for technological monitoring
Аспірант / PhD student:
Колісник Костянтин Дмитрович / Kolisnyk Kostiantyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чухліб Віталій Леонідович / Chukhlib Vitalii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка основ технологічних режимів кування гаків великої вантажопідйомності з підвищенням їх якості / Development of the basics of technological regimes of forging hooks with a large load capacity with an increase in their quality
Аспірант / PhD student:
Корчагін Ілля Денисович / Korchahin Illia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Котляр Олексій Віталійович / Kotliar Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Структурно-параметричний синтез компоновок свердлильно-фрезерних верстатів на підставі конструкцій та
технологічних особливостей виготовлення деталей / Structural and parametric synthesis of layouts of drilling and
milling machines on the basis of designs and technological features of manufacturing parts
Аспірант / PhD student:
Лисаченко Андрій Юрійович / Lysachenko Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Миколайович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методики оцінки навантажень на елементи контейнерів при їх транспортуванні та переміщенні / Development of a methodology for assessing loads on container elements during their transportation and movement
Аспірант / PhD student:
Лукашов Андрій Сергійович / Lukashov Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клітной Володимир Вікторович / Klitnoi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення вібраційної стійкості підвіски робочого крісла оператора з адаптивними елементами квазінульової жорсткості / Increasing the vibration resistance of the operator’s work chair suspension with adaptive elements of quasi-zero stiffness
Аспірант / PhD student:
Лукашов Євген Сергійович / Lukashov Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гайдамака Анатолій Володимирович / Gaydamaka Anatoliy

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методу оцінки залишкового ресурсу крупномодульних зубчастих коліс одиничного виконання / Improvement of the method for assessing the remaining life of large-modular single-piece gear wheels
Аспірант / PhD student:
Любимов Михайло Сергійович / Lyubimov Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Миколайович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Методика розрахунково-експериментального визначення жорсткосних характеристик з’єднань стійка-підп’ятник стелажно-складського обладнання / The method of calculation and experimental determination of stiffness characteristics of upright-plate connections of racking and storage equipment
Аспірант / PhD student:
Мазурець Сергій Олександрович / Mazurets Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Миколайович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка наукових принципів визначення параметрів та послідовності зварювання гратчастих структур для забезпечення мінімальності відхилення кінцевої форми виробу від проектної / Development of scientific principles for determining the parameters and sequence of welding lattice structures to ensure the minimum deviation of the final shape of the product from the design
Аспірант / PhD student:
Ткаченко Тарас Юрійович / Тkachenko Taras

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пермяков Олександр Анатолійович / Permiakov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення раціонального завантаження металорізальних верстатів з ЧПК при реверсивному інжинірингу в умовах дрібносерійного виробництва / Technological support for the rational loading of metal-cutting machines with CNC during reverse engineering in the conditions of small-scale production
Аспірант / PhD student:
Юр’єва Марія Віталіївна / Yurieva Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Обробка високоточних зубчастих рейок з урахуванням функціонального зв’язку умов обробки з процесами формоутворення поверхневого шару / Machining high-precision gear rails with regard to the functional relationship between machining conditions and surface layer shaping processes
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Аспірант / PhD student:
Артьомова Світлана Віталіївна / Artomova Svitlana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дмитрик Віталій Володимирович / Dmitrik Vitaly

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології заварювання дефектів литих корпусів турбін / Improvement of patchwork technology for cast turbine casings
Аспірант / PhD student:
Білоус Леонід Олександрович / Bilous Leonid

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лузан Сергій Олексійович / luzan Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Структура та опір абразивному зношуванню наплавленого матеріалу системи Ni–Cr–B–Si із включеннями дисперсних фаз / Structure and resistance to abrasive wear of the deposited material Ni-Cr-B-Si system with inclusions of dispersed phases
Аспірант / PhD student:
Субботін Олександр Володимирович / Subbotin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Колупаєв Ігор Миколайович / Kolupaev Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології мікродугового оксидування алюмінієвих і магнієвих сплавів / Improvement of technology of micro-arc oxidation of aluminum and magnesium alloys
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Аспірант / PhD student:
Демчук Роман Миколайович / Demchuk Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Крупа Євгеній Сергійович / Krupa Yevhenii

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення проточних частин нових типів гідротурбін на основі чисельного моделювання просторового потоку / Improvement of flow parts of new types of hydraulic turbines based on numerical simulation of spatial flow
Аспірант / PhD student:
Джигірей Дмитро Євгенович / Dzhyhirei Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кожушко Андрій Павлович / Kozhushko Andrii

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення експлуатаційних показників системи “двигун-трансмісія” з гібридною установкою засоба аеродромного забезпечення / Increasing the performance of the “engine-transmission” system with a hybrid installation of the airfield support machine
Аспірант / PhD student:
Петренко Олексій Геннадійович / Petrenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ребров Олексій Юрійович / Rebrov Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування методів визначення раціональних типорозмірів шин для комплектування колісних тракторів / Formation of methods for determining rational tire sizes for wheeled tractors
Аспірант / PhD student:
Поляков Валерій Валерійович / Poliakov Valerii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фатєєва Надія Миколаївна / Fatieieva Nadiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення надійності гідросистем за рахунок розроблення методів і засобів оперативної діагностики / Improving the reliability of hydraulic systems by developing methods and means of operational diagnostics
Аспірант / PhD student:
Савенков Дмитро Анатолійович / Savenkov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дранковський Віктор Едуардович / Drankovsky Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація режимних та гідродинамічних параметрів проточної частини високонапірних оборотних гідромашин ГАЕС/Optimization of operating and hydrodynamic parameters of the flow part of high-pressure recirculating hydraulic machines of HSPP
Аспірант / PhD student:
Тиньянов Олександр Дмитрович / Tynianov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дранковський Віктор Едуардович / Drankovsky Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення проточної частини оборотної гідромашини за рахунок погодження гідродинамічних характеристик лопатевих систем / Improvement of the flow part of the rotary hydraulic machine due to the adjustment of the hydrodynamic characteristics of the blade systems
Аспірант / PhD student:
Тімченко Євген Ігорович / 2

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
3 / 4

Тема дисертації / Dissertation title:
5 / 6
Аспірант / PhD student:
Шиян Анатолій Вадимович / Shyian Anatolii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фатєєва Надія Миколаївна / Fatieieva Nadiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Поліпшення характеристик гідросистем для гідростатичних випробувань / Improving the performance of hydraulic systems for hydrostatic testing
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Аспірант / PhD student:
Лук’янов Ігор Валерійович / Lukianov Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка реологічної та математичної моделей формувальної суміші за різних методів ущільнення / Development of rheological and mathematical models of molding mixture for different compaction methods
Аспірант / PhD student:
Мезенцев Сергій Миколайович / Mezentsev Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пономаренко Ольга Іванівна / Ponomarenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Переробка відходів, що містять кольорові метали, металургійним способом з метою отримання комплексних легуючих добавок / Processing of waste containing non-ferrous metals by a metallurgical method in order to obtain complex alloying additives
Аспірант / PhD student:
Слободянюк Роман Степанович / Slobodianuk Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Виробництво листового прокату з підвищеними механічними властивостями / Production of rolled sheets with increased mechanical properties
Аспірант / PhD student:
Шелепко Павло Валерійович / Shelepko Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пономаренко Ольга Іванівна / Ponomarenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Конструкторські та технологічні основи проектування модельного оснащення робочих коліс насосів / Design and technological bases of designing model equipment of pump impellers
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Аспірант / PhD student:
Алісултанов Тимур Нізамудінович / Alisultanov Tymur

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карпалюк Ігор Тимофійович / Ihor Karpaliuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив якості електроенергії на надійність роботи обладнання теплових мереж / The impact of electricity quality on the reliability of heating network equipment
Аспірант / PhD student:
Горюн Олег Олександрович / Horyun Oleg

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карпалюк Ігор Тимофійович / Ihor Karpaliuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Якість електричної енергiї в мережi засобів безперебійного елекропостачання / The quality of electrical energy in networks of means of uninterrupted power supply
Аспірант / PhD student:
Дегтяр Ярослав Дмитрович / Dehtiar Yaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карпалюк Ігор Тимофійович / Ihor Karpaliuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Облік електричної енергії при несиметричних режимах в трифазних мережах / Calculation of electrical energy in asymmetric modes in three-phase networks
Аспірант / PhD student:
Дзеніс Сергій Євгенович / Dzenis Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шайда Віктор Петрович / Shaida Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження впливу підвищення енергоефективності на тепловий стан асинхронних двигунів середньої потужності / Research of the impact of energy efficiency increasing on the thermal state of medium-power asynchronous motors
Аспірант / PhD student:
Іванов Костянтин Ігорович / Ivanov Kostiantyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Омельяненко Віктор Іванович / Omelianenko Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення енергетичної ефективності електричного мотор-вагонного рухомого складу для пасажирських приміських перевезень / Improving the energy efficiency of electric motor-car rolling stock for suburban passenger transportation
Аспірант / PhD student:
Іванов Станіслав Вікторович / Ivanov Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маслієв В’ясечлав Георгійович / Masliiev Viacheslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення електроприводу мотор-вентиляторів локомотивів / Improvement of the electric drive of motor-fans of locomotives
Аспірант / PhD student:
Качан Андрій Володимирович / Kachan Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маслієв В’ячеслав Георгійович / Masliiev Viacheslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Енергоефективний тяговий електропривод промислового маневрового гібридного локомотиву / Energy-efficient traction electric drive of an industrial shunting hybrid locomotive
Аспірант / PhD student:
Козьма Володимир Олександрович / Kozma Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єріцян Багіш Хачикович / Yeritsian Bagish

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення синхронних тягових двигунів для електрорухомого складу / Improvement of synchronous traction motors for electric rolling stock
Аспірант / PhD student:
Колодій Іван Миколайович / Kolodii Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маслієв В’ячеслав Георгійович / Masliiev Viacheslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення тягово-енергетичних характеристик локомотивів з повісним керуванням силою тяги / Improvement of traction and power characteristics of locomotives with suspension control of traction power
Аспірант / PhD student:
Курдюмов Дмитро Сергійович / Kurdiumov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кунченко Тетятна Юріївна / Kunchenko Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Розроблення автоматизованого тестового стенду для розробки та відпрацювання алгоритмів наливу рідин на ваги / Design of an automated testing stand for development and optimization precision liquid dispensing algorithms on weighing scale
Аспірант / PhD student:
Лисенко Євген Вячеславович / Lysenko Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Омельяненко Віктор Іванович / Omelianenko Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Енергоефективна тягова система локомотива з багатодизельною силовою енергетичною установкою / Energy-efficient traction system of a locomotive with a multi-diesel power plant
Аспірант / PhD student:
Логвін Владислав Вікторович / Lohvin Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гриб Олег Герасимович / Hryb Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив якісті електричної енергiї на медичне обладнання / The influence of the quality of electrical energy on medical equipment
Аспірант / PhD student:
Луценко Георгій Анатолійович / Lutsenko Heorhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Котляров Володимир Олегович / Kotlyarov Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Аналіз динаміки сервоприводів роботів з засобами технічного зору / Analysis of the dynamics of robot servo drives using technical vision
Аспірант / PhD student:
Мацугиря Дмитро Сергійович / Matsugyria Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гапон Дмитро Анатолійович / Gapon Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи та засоби виявлення та реєстрації короткочасних перехідних процесів у енергосистемі / Methods and means of detection and registration of short-term transient processes in the power system
Аспірант / PhD student:
Милашич Андрій Володимирович / Mylashych Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чепелюк Олександр Олександрович / Chepelyuk Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення реле температурного захисту трифазних асинхронних електродвигунів напругою до 0,66 кВ / Improvement of temperature protection relay for three-phase induction motors with voltage up to 0.66 kV
Аспірант / PhD student:
Михайличенко Олексій Сергійович / Mykhailychenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маслєнніков Андрій Михайлович / Masliennikov Andrii

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення техніко-експлуатаційних характеристик високооборотного синхронного генератора для систем автономного електропостачання / Increasing the technical and operational characteristics of a high-speed synchronous generator for autonomous power supply systems
Аспірант / PhD student:
Немашкало Валерій Сергійович / Nemashkalo Valerii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Овер’янова Лілія Володимирівна / Overianova Liliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Тягова система магісттрального локомативу з дворежимним живленням / Traction system of a mainline locomotive with bi-mode power supply
Аспірант / PhD student:
Нещерет Володимир Олексійович / Neshcheret Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Омельяненко Віктор Іванович / Omelianenko Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Гібридна тягова система для дизель-поїзду / Hybrid traction system for a diesel train
Аспірант / PhD student:
Пишний Олександр Володимирович / Pyshnyy Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гриб Олег Герасимович / Hryb Oleh Herasymovych

Тема дисертації / Dissertation title:
Якість електричної енергiї в мережi мегаполiса / The quality of electric energy in the network of the metropolis
Аспірант / PhD student:
Порада Андрій Володимирович / Porada Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Валентина Володимирівна/ Shevchenko Valentyna

Тема дисертації / Dissertation title:
Науково-методичні основи створення гідрогенераторів напругою понад 100 кВ для гідроелектростанцій України / Scientific and methodical basis for the creation of hydrogenerators with a voltage of more than 100 kV at Ukraine hydro power plants
Аспірант / PhD student:
Пуха Ігор Володимирович / Pukha Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любарський Борис Григорович / Liubarskyi Borys

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення тягових двигунів електричного транспорту з рідинною системою охолодження / Improvement of traction motors of electric transport with a liquid cooling system
Аспірант / PhD student:
Рибаков Вадим Костянтинович / Rybakov Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Котляров Володимир Олегович / Kotlyarov Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Аналіз методів випробувань вибухозахищеності з урахуванням проектних рішень в електроприводі / Analysis of methods of explosion protection tests considering design decisions in the electric drive
Аспірант / PhD student:
Рой Сергій Вікторович / Roi Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любарський Борис Григорович / Liubarskyi Borys

Тема дисертації / Dissertation title:
Тяговий електропривод локомотиву з груповим приводом колісних пар / Traction electric drive of a locomotive with a group drive of wheel pairs
Аспірант / PhD student:
Силін Максим Костянтинович / Sylin Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пшеничников Дмитро Олексійович / Dmytro Pshenichnikov

Тема дисертації / Dissertation title:
Система перевезень та сортування на базі мобільних роботичних платформ з електроприводом постійного струму / System of transportation
and sorting by base mobile working platforms with direct current electric drive
Аспірант / PhD student:
Сич Олег Анатолійович / Sych Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Рябов Євген Сергійович / Riabov Yevhen

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення енеогетичної ефективності тягової системи магістрального локомотиву / Improving the energy efficiency of the traction system of the mainline locomotive
Аспірант / PhD student:
Тихонов Андрій Сергійович / Tykhonov Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маслієв В’ячеслав Георгійович / Masliiev Viacheslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення тягового електроприводу промислового вивізного локомотиву / Improvement of the traction electric drive of the industrial export locomotive
Аспірант / PhD student:
Чернишенко Євген Геннадійович / Chernyshenko Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Омельяненко Віктор Іванович / Omelianenko Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Енергоефективний тяговий електропривод контактно-акумуляторного маневрового електровозу / Energy-efficient traction electric drive of a contact-battery shunting electric locomotive
Аспірант / PhD student:
Чертіщев Ігор Олексійович / Сhertishchev Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Болюх Володимир Федорович/ Boliukh Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування високовольтних імпульсів для живлення елементів технологічних прискорювачів / Formation of high-voltage pulses for the power supply of elements of technological accelerators
Аспірант / PhD student:
Якунін Олександр Олександрович / Yakunin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маслієв В’ячеслав Георгійович / Masliev Vyacheslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив допоміжних систем швидкісного електрорухомого складу на його силові, енергетичні та експлуатаційні характеристики / The influence of auxiliary systems of high-speed electric rolling stock on its power, energy and operational characteristics
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Аспірант / PhD student:
Васюнін Дмитро Геннадійович / Vasiunin Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфімов Олександр В’ячеславович / Yefimov Oleksanr

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи розробки систем підтримки прийняття рішень експлуатаційним персоналом енергоблоків АЕС за критерієм техніко-економічної ефективності з урахуванням показників надійності / Methods of developing decision-making support systems by operational personnel of NPP power units according to the criterion of technical and economic efficiency, taking into account reliability indicators
Аспірант / PhD student:
Майданюк Сергій Валерійович / Maydanyuk Sergiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кравченко Сергій Сергійович / Kravchenko Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення тактико технічних характеристик вітчизняних БПЛА шляхом розробки двигуна з перспективними показниками / Increasing the tactical and technical characteristics of domestic unmanned aerial vehicle (UAV) by developing an engine with promising indicators
Аспірант / PhD student:
Новіков Максим Костянтинович / Novikov Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Усатий Олександр Павлович / Usatyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Багатокритеріальна, багатопараметрична оптимізація осьових утилізаційних турбодетандерних установок / Multicriterial, multiparameter optimization of axial recycling turbo-expander units
Аспірант / PhD student:
Сидоркін Ігор Дмитрович / Sydorkin Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфімов Олександр В’ячеславович / Yefimov Oleksanr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка та удосконалення моделей обгрунтування ефективності роботи та працездатності відповідальних елементів мультипаливних парових котлів ТЕС та реакторів і парогенераторів АЕС / Development and improvement of models for substantiation of the efficiency of operation and performance of the responsible elements of multi-fuel steam boilers of TPPs and reactors and steam generators of NPPs
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Аспірант / PhD student:
Подобін Андрій Васильович / Podobin Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Каверцев Валерій Леонідович / Kavertsev Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи розробки систем підтримки прийняття рішень експлуатаційним персоналом енергоблоків АЕС за критерієм техніко-економічної ефективності з урахуванням показників надійності / Methods of developing decision-making support systems by operational personnel of NPP power units according to the criterion of technical and economic efficiency, taking into account reliability indicators
Аспірант / PhD student:
Чижик Олександр Володимирович / Chyzhyk Оleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфімов Олександр В’ячеславович / Yefimov Oleksanr

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи розробки систем підтримки прийняття рішень експлуатаційним персоналом енергоблоків АЕС за критерієм техніко-економічної ефективності з урахуванням показників надійності/Methods of developing decision-making support systems by operational personnel of NPP power units according to the criterion of technical and economic efficiency, taking into account reliability indicators
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Аспірант / PhD student:
Безкоровайний Вадим Володимирович / Bezkorovainyi Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ганжа Антон Миколайович / Ganja Anton

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка енергоефективного тепломасообмінного обладнання металургійних виробництв з урахуванням впливу на екологічну безпеку / Development of energy-efficient heat and mass exchange equipment of metallurgical industries, taking into account the impact on environmental safety
Аспірант / PhD student:
Колбасенко Олег Васильович / Kolbasenko Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кошельнік Олександр Вадимович / Koshelnik Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення техніко-економічної, екологічної ефективності та надійності роботи котельних установок активацією горіння водопаливних емульсій / Increasing the technical and economic, environmental efficiency and reliability of boiler installations by activating the combustion of water-fuel emulsions
Аспірант / PhD student:
Шинкаренко Ірина Миколаївна / Shynkarenko Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кошельнік Олександр Вадимович / Koshelnik Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Інтенсифікація тепломасообмінних процесів електромагнітним полем надвисокої частоти / Intensification of heat and mass transfer processes by an ultrahigh frequency electromagnetic field
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Аспірант / PhD student:
Авдеюк Ілля Миколайович / Avdeiuk Ilia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnychenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка технології випалу динасових вогнитривів / Development of the technology of burning dynamite refractories
Аспірант / PhD student:
Ареф’єв Вадим Олегович / Arefiev Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Борисенко Оксана Миколаївна / Borysenko Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Периклазошпінельні вогнетриви з підвищеною термо- та корозійною стійкістю / Periclase-spinel refractories with increased thermal and corrosion resistance
Аспірант / PhD student:
Гарєв Леонід Андрійович / Harev Leonid

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ведь Валерій Євгенійович / Ved Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження теплообміну в складних теплообмінних системах промислових підприємств із суттєвим потенціалом енергозбереження / Study of heat exchange in complex heat exchange systems with significant potential for energy saving
Аспірант / PhD student:
Давидов Денис Валерійович / Davydov Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Моїсєєв Віктор Федорович / Moiseev Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Гідродинамічні та кінетичні закономірності процесів абсорбції на контактних пристроях із регулярною пластинчатою структурою / Hydrodynamic and kinetic
patterns of absorption processes on contact devices with a regular lamellar structure
Аспірант / PhD student:
Деріус Денис Владиславович / Derius Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черкашина Ганна Миколаївна / Cherkashina Anna

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка полімербитонів з відходами руйнівних споруд / Development of polymer bitons with waste from destructive constructions
Аспірант / PhD student:
Жаров Сергій Леонідович / 2

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
3 / 4

Тема дисертації / Dissertation title:
5 / 6
Аспірант / PhD student:
Іщенко Антон Михайлович / 2

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
3 / 4

Тема дисертації / Dissertation title:
5 / 6
Аспірант / PhD student:
Капустяк Антон Юрійович / 2

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
3 / 4

Тема дисертації / Dissertation title:
5 / 6
Аспірант / PhD student:
Квасов Олександр Вікторович / 2

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
3 / 4

Тема дисертації / Dissertation title:
5 / 6
Аспірант / PhD student:
Когтін Артем Анатолійович / 2

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
3 / 4

Тема дисертації / Dissertation title:
5 / 6
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Аспірант / PhD student:
Васильчук Дмитро Петрович / Vasylchuk Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Томашевський Роман Сергійович / Tomashevskyi Roman
Тема дисертації / Dissertation title:
Електронний пристрій з поліпшеними метрологічними характеристиками для вимірювання біомедичних показників на основі п’єзорезонансних пристроїв / Electronic device with improved metrological characteristics for measuring biomedical parameters based on piezoresonance devices
17 Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Аспірант / PhD student:
Компанієць Володимир Олександрович / Kompaniiets Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пустовойтов Павло Євгенович / Pustovoitov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи превентивного гарантування показників QoS у мережах SDN в умовах самоподібного трафіку / Methods of preventive guarantee of QoS indicators in SDN networks in conditions of self-similar traffic
Аспірант / PhD student:
Удалов Дмитро Володимирович / Udalov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пустовойтов Павло Євгенович / Pustovoitov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Виявлення схованих методами цифрової стеганографії каналів передачі інформації в телекомунікаційних мережах / Detection of hidden with the aid of methods of digital steganography channels of information transmission in telecommunication networks
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
255 Озброєння та військова техніка
Аспірант / PhD student:
Веретенніков Ігор Миколайович / Veretennikov Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Стаховський Олег Валерійович / Stakhovsky Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Коба Андрій Миколайович / Koba Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Мельник Юрій Миколайович / Melnyk Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Костянтин Володимирович / Korytchenko Kostyantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Танцюра Ігор Іванович / Tantsuira Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Стаховський Олег Валерійович / Stakhovsky Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme