Фахові дисципліни

Каталог силабусів фахових навчальних дисциплін

Освітні, педагогічні науки
1.2.1 Інформаційні технології в педагогічній та науковій діяльності / Information Technologies in Pedagogical and Scientific Activity download_7832
1.2.2 Методи та методологія педагогічного дослідження / Techniques and Methodology of Pedagogical Research download_7832
1.2.3 Лідерство в освіті / Leadership in Education download_7832
1.2.4 Дидактика та педагогічні інновації / Didactics and Pedagogical Innovation download_7832
1.2.5 Наукові основи вищої професійної освіти і підготовки майбутніх фахівців / Scientific Bases of Higher Professional Education and Training of Future Specialists download_7832
Історія науки та українознавство
1.2.1 Історія української науки і техніки / History of Ukrainian science and technique  download_7832
1.2.2 Методологія наукових досліджень / Methodology of scientific research download_7832
Філософія
1.2.1 Теорії раціоналізму: науково-філософські та педагогічні методології / Theories of rationality: scientific, philosophical and pedagogical methodologies download_7832
1.2.2 Філософсько-антропологічний дискурс сучасності / Philosophical-anthropological discourse of contemporanity download_7832
1.2.3 Філософський аналіз сучасного суспільства / Philosophical analyses of contemporary society download_7832
Економіка
1.2.1 Інформаційне забезпечення наукових досліджень в економіці / Information support of scientific research in economics download_7832
1.2.2 Управління інноваційно-інвестиційними проектами / Management of innovation and investment projects download_7832
1.2.3 Організаційний механізм управління інтелектуальною власністю / Organizational mechanism of intellectual property management download_7832
1.2.4 Сучасні проблеми математичного моделювання в управлінні економічними системами / Modern problems of mathematical modeling in the management of economic systems download_7832
1.2.5 Актуальні проблеми економіки в умовах глобалізації / Contemporary economic problems under globalization download_7832
1.2.6 Економічний потенціал підприємства: методи оцінки та використання / The economic potential of the enterprise: the methods of evaluation and usage download_7832
Психологія
1.2.1 Інформаційні-комунікаційні технології для наукового пошуку у психології / Information and communication technologies for scientific research in psychology download_7832
1.2.2 Методологічні основи психологічних досліджень / Methodological bases of psychological researches download_7832
1.2.3 Сучасні кількісні методи аналізу даних психологічних досліджень / Modern quantitative methods of analysis of psychological research data download_7832
1.2.4 Сучасні технології самовдосконалення та кар’єрного успіху / Modern technologies of self-improvement and career success download_7832
1.2.5 Психологія професіоналізму майбутнього фахівця / Psychology of professionalism of the future specialist download_7832
1.2.6 Психологія розвитку людини / Psychology of human development download_7832
1.2.7 Психологічні засади та логіка педагогічної діяльності / Psychological principles and logic of pedagogical activity download_7832
Соціологія
1.2.1 Теоретична соціологія / Theoretical sociology download_7832
1.2.2 Методологія планування й організації досліджень в соціології / Methodology of planning and organization of research in sociology download_7832
1.2.3 Теорія інформаційного суспільства / Information society theory download_7832
1.2.4 Соціологія в системі вищої освіти / Sociology in the system of higher education download_7832
Фінанси, банківська справа та страхування
1.2.1 Сучасні методи досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні / Methodology of scientific research in Finance, banking and insurance download_7832
1.2.2 Фаховий семінар з фінансів, банківської справи та страхування / Special topic seminar in Finance, banking and insurance download_7832
Менеджмент
1.2.1 Сучасні методи досліджень у менеджменті / Methodology of scientific research in maangement download_7832
1.2.2 Фаховий семінар з менеджменту / Special topic seminar in management download_7832
Маркетинг
1.2.1 Інноваційний маркетинг / Innovative marketing download_7832
1.2.2 Діагностіка маркетингової діяльності підприємства / Diagnostics of marketing activities of the enterprise download_7832
1.2.3 Маркетинг знань / Marketing of knowledge download_7832
1.2.4 Кількісні методи в управлінні маркетингом / Quantitative in Marketing Management download_7832
1.2.5 Інноваційні технологіі педагогічної діяльності вищої освіти сфери маркетингу / Innovative technologies of pedagogical activities of higher education in the field of marketing download_7832

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1.2.1 Розробка та імплементація інноваційних стартап-проєктів:  механізми та технології проєктного менеджменту / Development and implementation of innovative start-up projects: mechanisms and technologies of project management download_7832
1.2.2 Практика розвитку підприємництва в контексті цифрової трансформації та державної політики в умовах глобалізації / Business development practices in the context of digital transformation and public policies in the context of globalization download_7832
1.2.3 Педагогічні технології у вищій освіті та методика викладання дисциплін з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Pedagogical technologies in higher education and methods of teaching disciplines in entrepreneurship, trade and stock exchange activities download_7832
1.2.4 Методологія та організація наукових досліджень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності / Methodology and organization of scientific research in entrepreneurship, trade and stock exchange activities download_7832

Екологія
1.2.1 Вплив антропогених факторів на сучасні екосистеми / Influence of anthropogenic factors on modern ecosystem download_7832
1.2.2 Сучасні проблеми екології / Modern environmental problems download_7832
1.2.3 Управління екопроектами та міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля / Environmental Project’s Management and International cooperation in Environmental Protectio download_7832
1.2.4 Методи обробки експериментальної інформації та результатів досліджень, стандартизація наукових розробок в галузі екології / Experimental data processing methods and investigation results, scientific designs standardization in the field of ecology download_7832
1.2.5 Методи контролю шкідливих речовин у зразках повітря, грунту, води та продовольчої сировини / Control methods of harmful substances in samples of air, soil , water and food raw materials download_7832
1.2.6 Педагогічні технології у вищій освіті та методика викладання екологічних дисциплін / Pedagogical technologies in higher education and methods of teaching environmental disciplines download_7832

Фізика та астрономія
1.2.1 Сонце, об’єкти сонячної системи та міжпланетна матерія / Sun, solar system objects and interplanetary matter download_7832
1.2.2 Сучасні педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та радіофізичних дослідженнях геокосмічного простору / Modern pedagogical and information technologies in higher education and radiophysical research of geospace download_7832
Прикладна фізика та наноматеріали
1.2.1 Дифракційні методи вивчення дефектної структури / Diffraction methods of defect structure investigation download_7832
1.2.2 Сучасні фізичні методи дослідження хімічного складу / Modern physical methods of chemical composition investigation download_7832
1.2.3 Методологія наукової та педагогічної діяльності в прикладній фізиці та наноматеріалах / Methodology of scientific and pedagogical activity in applied physics and nanomaterials download_7832
Прикладна математика
1.2.1 Наближені та чисельні методи розв’язання нелінійних задач / Approximate and Numerical Methods for Solving Nonlinear Problems download_7832
1.2.2 Педагогічні та інформаційні технології у прикладній математиці / Pedagogical and Information Technologies in Applied Mathematics download_7832
1.2.3 Постановки, підходи та методи розв’язання задач прикладної математики / Statements, Approaches and Methods for Solving Problems of Applied Mathematics download_7832
Комп'ютерні науки
1.2.1 Методи та моделі штучного інтелекту в комп’ютерних науках / Methods and models of artificial intelligence in computer science download_7832
1.2.2 Методологія наукової та педагогічної діяльності в комп’ютерних науках / Methodology of scientific and pedagogical activity in computer sciences download_7832
1.2.3 Управління науковими на інноваційними проєктами в галузі інформаційних технологій / Management of research on innovative projects in the field of information technology download_7832
Комп'ютерна інженерія
1.2.1 Нейронні мережі в задачах обробки інформації / Neural networks in information processing tasks download_7832
1.2.2 Високорівнева мова проектування обчислювальних систем / High-level design language for designing computer systems download_7832
1.2.3 Методологія побудови систем підтримки прийняття рішень / Methodology for building decision support systems download_7832
Кібербезпека
1.2.1 Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях / Mathematical methods, models and information technologies in scientific research download_7832
1.2.2 Методологія наукової та педагогічної діяльності в науках кіберзахисту / Methodology of scientific and pedagogical activity in cyber defense sciences download_7832
1.2.3 Моделювання механізмів кібербезпеки / Modeling cybersecurity mechanisms download_7832
Прикладна механіка
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в прикладній механіці / Current theoretical and practical problems in applied mechanics download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях прикладної механіки / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in applied mechanics download_7832
Матеріалознавство
1.2.1 Структури та функціональні властивості матеріалів / Structures and functional properties of materials download_7832
1.2.2 Види термічної обробки / Types of heat treatment download_7832
Галузеве машинобудування
1.2.1 Сучасний стан та загальні тенденції розвитку наукових досліджень в галузевому машинобудуванні / The current state and general trends in the development of scientific research in sectoral mechanical engineering download_7832
1.2.2 Основи чисельних методів, оптимізації і математичного моделювання в дослідженнях об’єктів галузевого машинобудування / Fundamentals of numerical methods, optimization and mathematical modeling in research of objects of sectoral mechanical engineering download_7832
1.2.3 Основи підготовки і проведення експ. досліджень та обробки результатів експерименту в галузевому машинобудуванні / Fundamentals of preparation and conduct of experimental research and processing of experimental results in sectoral mechanical engineering download_7832
1.2.4 Інноваційні проекти і стартапи в галузевому машинобудуванні / Innovative projects and start-ups in sectoral mechanical engineering download_7832

Металургія
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в металургії / Current theoretical and practical problems in metallurgy download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях механічної інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in mechanical engineering download_7832
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки / Modern theoretical and practical problems of electric power, electrical engineering and electromechanics download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях електроенергетики, електротехніки та електромеханіки / Pedagogical and information technologies in higher education and research in power engineering, electrical engineering and electromechanics download_7832
Енергетичне машинобудування
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми енергетичного машинобудування / Current theoretical and practical problems of energy-generating machinery download_7832
1.2.2 Інформаційні та педагогічні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях енергетичного машинобудування / Information and pedagogical technologies in the field of education and scientific research in energy machinery download_7832
Атомна енергетика
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в енергетичній технології та інженерії / Current theoretical and practical problems in energetical technology and engineering download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях енергетичної інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in energy engineering download_7832
Теплоенергетика
1.2.1 Сучасні методи системного аналізу теплоенергетичних об’єктів / Modern system analysis of thermal power objects download_7832
1.2.2 Сучасні методи досліджень температурного стану / Temperature state modern research methods download_7832
1.2.3 Методологія наукової та педагогічної діяльності у теплоенергетиці / Methodology of scientific and pedagogical activity in heat power engineering download_7832
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій / Current theoretical and practical problems in automation and computer-integrated technologies download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in automation and computer-integrated technologies download_7832
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
1.2.1 Інформаційно-вимірювальні технології контролю та діагностики / Information-measuring technology for testing and diagnostics download_7832 download_7832
1.2.2 Сучасні системи передачі інформації / Modern systems of transmission of information download_7832 download_7832
Хімічні технології та інженерія
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в хімічній технології та інженерії / Current theoretical and practical problems in chemical technology and engineering download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях хімічної інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in chemical engineering download_7832
Біотехнології та біоінженерія
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в біотехнологіях та біоінженерії / Current theoretical and practical problems in biotechnologies and bioengineering download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях в біотехнологіях та біонженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in biotechnologies and bioengineering download_7832
Електроніка
1.2.1 Керування науковими дослідженнями та планування експериментів / Research management and experiment planning download_7832
1.2.2 Програмування та моделювання об’єктів цифрової обробки сигналів / Programming and modeling of digital signal processing objects download_7832
Телекомунікації та радіотехніка
1.2.1 Марківські моделі інфокомунікаційних мереж / Markov models of infocommunication networks download_7832
1.2.2 Програмні засоби та технології моделювання мереж / Applications and technologies for networks simulation download_7832
Харчові технології
1.2.1 Сучасні проблеми та перспективи розвитку харчових технологій / Modern problems and prospects of food technology development download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях харчової інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research food engineering download_7832
1.2.3 Сучасні методи аналізу харчових продуктів / Modern methods of analysis food products download_7832
Нафтогазова інженерія та технології
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в нафтогазовій технології та інженерії / Current theoretical and practical problems in oil and gas technology and engineering download_7832 download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях нафтогазової інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in oil and gas engineering download_7832 download_7832
Озброєння та військова техніка
1.2.1 Сучасний стан та загальні тенденції розвитку наукових досліджень в галузі озброєння та військової техніки / The current state and general trends in the development of scientific research in weapons and military equipment download_7832
1.2.2 Основи чисельних методів, оптимізації і математичного моделювання в дослідженнях об’єктів озброєння та військової техніки / Fundamentals of numerical methods, optimization and mathematical modeling in research of objects of weapons and military equipment download_7832
1.2.3 Основи підготовки і проведення експериментальних досліджень та обробки результатів експерименту в галузі озброєння та військової техніки / Fundamentals of preparation and conduct of experimental research and processing of experimental results in weapons and military equipment download_7832
1.2.4 Інноваційні проекти і стартапи в галузі озброєння та військової техніки / Innovative projects and start-ups in weapons and military equipment download_7832
Автомобільний транспорт
1.2.1 Наукові основи трансмісійного матричного аналізу і генерації математичних моделей в галузі транспорта / Scientific bases of transmission matrix analysis and generation of mathematical models in the field of transport download_7832
1.2.2 Експлуатаційні властивості електричних та гібридних автомобілів / Operational properties of electric and hybrid cars download_7832
Публічне управління та адміністрування
1.2.1 Теорія і історія публічного управління / Theory and history of public administration download_7832
1.2.2 Механізм публічного управління соціально-економічними змінами / Mechanism of public management of socio-economic changes download_7832
1.2.3 Аналіз публічної політики/ Analysis of public policy download_7832
1.2.4 Управління якістю вищої освіти та саморозвитком НПП / Management og the quality of higher education and self-development of scientific and pedagogical download_7832
1.2.5 Публічна служба / Public service download_7832
1.2.6 Суспільні трансформації і соціальні технології в публічному управлінні / Social transformations and social technologies in public administration download_7832