Tutorials

Monographs:

2020
Некоторые аспекты технологии идентификации криминально значимой информации в многоязычных текстовых массивах : монография/ Н. Ф. Хайрова, О. Ж. Мамырбаев, К. Ж. Мухсина. – Алматы : ИИВТ, 2020. – 92 с. – Режим доступа: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48648
Information system development for teaching staff performance evaluation/ K. V. Melnyk, N. V. Borysova, V. I. Melnyk / Інформаційні технології та автоматизація : монографія / кол. авт. : З. В. Бондаренко, Н. В. Борисова, О. В. Бурдейна  [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Котлика. – Одеса : Астропринт, 2020. – 248 с. – С. 46-54
Automated system for students’ knowledge testing / K. V. Melnyk, N. V. Borysova // Modern Problems Of Computer Science And IT-Education : collective monograph / [editorial board K. Melnyk, O. Shmatko]. – Vienna : Premier Publishing s.r.o., 2020. – 236 p. – P. 193-207
Розробка інформаційної системи для вирішення задачі автоматизації процесу підбору персоналу / К. В. Мельник, Н. В. Борисова // Актуальні проблеми інформаційних систем і технологій: монографія / Н. Борисова, В. Васянін та ін.; за наук. ред. проф. В. Вичужаніна. – Одеса: НУ «ОМА», 2020. – 296 с. – С.129-142
2018
Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису : монографія / Є. В. Купріянов ; Укр. мовно-інформ. фонд НАНУ. – Київ : УМІФ НАНУ, 2018. – 250 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39709
Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков, Т. П. Любченко, Є. В. Купріянов та ін. – Т. 2: Граматичні системи. – Київ : Український мовно-інформаційний фонд HAH України, 2018. – 300 c. – Режим доступу:  https://movoznavstvo.org.ua/files/tom_2_B5_print.pdf
Лінгвістично-інформаційні студії : праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков, Н. М. Заїка,  Є. В. Купріянов та ін. – Т. 3: Тлумачна лексикографія, Кн. 2: Системна семантика тлумачних словників. – Київ : Український мовно-інформаційний фонд HAH України, 2018. – 250 c. – Режим доступу:  https://movoznavstvo.org.ua/files/tom_3_bk2_B5_print.pdf
2016
Kh_Sh_Mon Информационно-лингвистические технологии экстракции и идентификации глубинных знаний в текстах : монография / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова. – Харьков : ФЛП Коряк С.Ф., 2016. – 205 с. – На рус. яз.
2013
Kanishcheva_lambert Лингвотехнологии идентификации знаний в информационных системах : монография / О.В. Канищева, Н.В. Шаронова. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 173 с. – На рус. яз.
2012
book8 Кибернетическая педагогика : онтологический инжиниринг в обучении и образовании : Монография / Н.Ф. Хайрова, К.А. Метешкин, О.И. Морозова, Л.А. Федорченко. – Харьков : ХНАГХ, 2012. – 207  с.
 2010
book9 Математические модели знаний и их реализация с помощью алгебропредикатных структур / Н.В. Шаронова, В.И. Булкин . – Донецк : Макеевский экономико-гуманитарный институт, 2010. – 304 с.
Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті / О.О. Оробінська та ін.; за заг. ред. к.т.н., проф. Степанова В.П. – Харків : вид. ХНЕУ, 2010. – 188 с.
 2002
book5 Автоматизированные информационные системы : задачи обработки информации / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова. – Харьков : ХГУ “НУА”, 2002. – 120 с.
1993
book10 Компараторная идентификация лингвистических объектов : монография / Ю.П. Шабанов-Кушнаренко, Н.В. Шаронова.  – К. : Изд-во ин-та системных иссл. образования Украины, 1993. – 116 с.

 

Textbooks and methodical recommendations:

2021
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Корпусна лінгвістика” : для студентів спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”. Ч. 1 / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова, О. О. Оробінська. – Харків : Панов А. М., 2021. – 46 с. – Режим доступу:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54745

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Корпусна лінгвістика” : для студентів спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”. Ч. 2 / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова, О. О. Оробінська. – Харків : Панов А. М., 2021. – 51 с. – Режим доступу:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54746

2020
Современные технологии обработки текстовых данных на базе пакета NLTK Python : учеб. пособие / Н. Ф. Хайрова, О. Ж. Мамырбаев, С. В. Петрасова, К. Ж. Мусхина ; ред. Л. Л. Яковлева. – Харьков : ТОВ “В справі”, 2020. – 134 с. – Режим доступа:   http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49200 (Рекомендовано Вченою радою НТУ «ХПІ»)
Сучасні технології Web-програмування : навч. посібник / Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова. – Харків : Панов А. М., 2020. – 112 с. – Режим доступу:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44868 (Рекомендовано Вченою радою НТУ «ХПІ»)
Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці : навч. посібник / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова. – Харків : Панов А. М., 2020. – 124 с. – Режим доступу:   http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44872 (Рекомендовано Вченою радою НТУ «ХПІ»)
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення основ роботи з СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 38 с. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48511
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Створення та використання екранних форм засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 40 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48513
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Ознайомлення з основними командами мови SQL, що забезпечують маніпулювання даними на прикладі СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 58 с. –URI:   http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48515
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення засобів для розробки звітів засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 с. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48516
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 за темою “Створення складних звітів за допомогою майстра звітів та їх модифікація засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 24 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48517
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Додавання графиків і діаграм в звіти засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 c. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48518
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Об’єднання розроблених раніше прикладних компонентів і створення застосування. Вивчення основ інформаційної безпеки при роботі з СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 16 с. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48519
2019
English communication practice = Практикум з мовної комунікації (англійська мова) : textbook for the students of “Applied and Computational Linguistics” / S. V. Petrasova, T. V. Bratus, S. I. Nikonorov. – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2019. – 73 p. – Режим доступу:   http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42601
Стилістика перекладу = Stylistics in translation: навч.-метод. посібник / Є. В. Купріянов, Д. О. Гулієва. – Харків : [Напольська А. В.], 2019. – 129 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39863
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків” : для студ. спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика” / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – 53 с. – Режим доступу:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42475
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 1 : for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A. ; NTU “KhPI”. – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2019. – 22 p. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44231
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 2 : for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A. ; NTU “KhPI”. – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2019. – 20 p. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44237
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 3 : for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A. ; NTU “KhPI”. – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2019. – 17 p. – URI:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44242
Методичні вказівки з виконання і захисту наукових рефератів з дисципліни “Структурна лінгвістика” : для студентів спеціальності 035 “Філологія” / уклад.: Є. В. Купріянов, О. М. Юрченко, Д. О. Гулієва ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Напольська А. В., 2019. – 27 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/43210
Закріплення навичок мовної компетентності німецької та англійської мов : методичні вказівки до практичних занять з курсiв “Практичний курс німецької мови” та “Практичний курс англійської мови” для студ. спец. “Прикладна лiнгвiстика” = Die Festigung des Wissens und Könnens der Linguistischen Kompetenz der Deutschen und Englischen Sprachen : methodische anweisungen = Linguistic Competence of German and English Language Skills Consolidation : methodical instruction / уклад.: Ю. В. Бунтурі, Т. В. Полянська, А. І. Трофімова-Герман. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – 55 c. – На нім., англ., укр. мовах. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39529
2018
Практичний курс німецької мови з дисциплiни “Друга iноземна мова” : навч. посібник / Ю. В. Бунтурі, О. В. Єфименко. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 204 с. – На укр., нім. мовах. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36864
Met_2018 Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра : для студентів спеціальності “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика” / уклад.: Н.Ф. Хайрова, С.В. Петрасова, Н.С. Угольнікова. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 33 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/ KhPI-Press/46320
2016
Kh_P_TB Информационные интеллектуальные системы и семантический веб : учеб. пособ. / Н.Ф. Хайрова, С.В. Петрасова. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. – 170 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/46318
Sh_K_TB Математическое моделирование в лингвистике : учеб. пособие / Н.В. Шаронова, О.В. Канищева. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. – 188 с. – Режим доступу:  http://library.kpi.kharkov.ua/TUF/ resource_1880/index.htm
B_K_TB Основы веб-технологий : учеб. пособие / Н.В. Борисова, О.В. Канищева. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. – 226 с. – Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/TUF/Borisova_2016.pdf
Kh_K_TB Основы программирования на С++ : учеб. пособие / Н.Ф. Хайрова, О.В. Канищева, З.А. Кочуева. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. – 176 с. – Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/TUF/ resource_1879/index.htm
2014

Internet-технологии в бизнесе : учебное пособие / А.Н. Гуржий, А.В. Карпухин, В.А. Тимофеев, Е.В. Алисейко, З.А. Кочуева. – Харьков : Компания «СМИТ», 2014. – 340 с.

2013
Основы отечественного и зарубежного делопроизводства на ПК : текст лекций / Н.В. Борисова, О.В. Канищева. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. – 241 с. – На рус. яз. – Режим доступа:  http://archive.kpi.kharkov.ua/View/43708/
Основы отечественного и зарубежного делопроизводства на ПК : лабораторный практикум / Н.В. Борисова, О.В. Канищева. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2013. – 176 с. – На рус. яз. – Режим доступа:  http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3424
Контрольные работы по латинскому языку и методические указания по их выполнению : Для студентов I курса специальности «Прикладная лингвистика» / НТУ «ХПИ». Авт.-сост. : Е.Н. Юрченко – Х., 2013. – 36 с.
2012
book3 Основы информатики и компьютерной техники : Учебное пособие / Н.Ф. Хайрова, Н.А. Шанидзе, З.А. Кочуева, Н.В. Борисова. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2012. – 174 с.- Режим доступа: http://library.kpi.kharkov.ua/TUF/resource_1486/ index.htm
2007
book6 Современные технологии обучения в высшей школе : Учебное пособие / Н.В. Шаронова, Э.Г. Петров, Л.Н. Радванская. – Харьков : Коллегиум, 2007. – 172 с.
2005
book7 Організаційна культура керівника : Навчальний посібник для спеціальності “Адміністративний менеджмент” / В.М. Бабаєв, Н.В. Шаронова. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2005. – 260 с. Гриф наданий МОНУ, лист № 14/18.2-2719 від 20.12.2004 р.
2002
book4 Самосовершенствование преподавателя: Учебное пособие / Н.В. Шаронова,  Э.Г. Петров, Л.Н. Радванская. – Херсон : ОЛДИ-плюс, 2002. – 144 с.
2001
book2 Организационное поведение : Учебное пособие для студентов экономических специальностей / Н.В. Шаронова. – Харьков : ХГУ “НУА”, 2001. – 208 с. Гриф наданий МОНУ, лист № 14/18.2-776 від 05.06.2001 р.
1998
book1 Машинный перевод : Учебное пособие / Н.Ф. Хайрова, И.В. Замаруева. – Харьков : Око, 1998. – 82 с.