Профессорсько-викладацький склад

Сахненко Микола Дмитрович : професор, д.т.н.

Сахненко Микола Дмитрович

професор, д.т.н.

Закінчив ХПІ з відзнакою в 1972 р.
1972-1983 – асистент кафедри технології  електрохімічних виробництв; 1981 – захистів кандидатську дисертацію; 1983-2000 – доцент кафедри;
2000 – доктор технічних наук; 2001 – професор кафедри технічної електрохімії; з 2011 – завідувач кафедри фізичної хімії.

Автор понад 500 наукових праць, 60 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 12 кандидатів наук.

 Нагороди:

Відзнака МОН "За наукові досягнення", золоті медалі Міжнародного Cалону винаходів та нових технологій "Новий Час", Диплом і відзнака "Укрпатенту", грамоти ХОК профспілки, почесна грамота  Української асоціації корозіоністів

 Організаційно-наукова діяльність: Член Української асоціації корозіоністів; Член спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 в НТУ "ХПІ"; Член експертної ради технологій легкої, харчової та з хімічної промисловості Міністерстві освіти та науки України; Член наукової ради з проблеми "Електрохімія" Національної академії наук України; Член Академії наук Вищої освіти України; Член Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії і протикорозійного захисту при Президії НАН України; Член Програмного та Організаційного комітету національних електрохімічних з’їздів, 2005, 2008, 2011; Член Програмного та Організаційного комітету Міжнародної конференції "Nanotechfest" (Харків, Україна), 2010; Член Організаційного комітету міжнародних конференцій "Корозія" (Львів, Україна), 2008, 2010, 2012; Член Організаційного комітету міжнародної конференції  "Неорганічна хімія" (Харків, Україна), 2011.

Напрямки наукових досліджень:
Функціональні покриття металами і сплавами
Синтез оксидних і модифікованих електродних матеріалів
Мікроплазмове оксидування сплавів алюмінію і титану
Електрохімічний дизайн та діагностика каталітично активних матеріалів
Системи знешкодження газоподібних викидів
Електрохімічний синтез надпровідних органічних матеріалів
Воднепроникність і деградація конструкційних матеріалів
Корозійний моніторинг та інгібіторний захист
Прогнозування ресурсу захисних покриттів в умовах експлуатації
Моделювання складних електрохімічних систем і процесів
Застосування засобів штучного інтелекту для  оптимізації режимів синтезу та властивостей функціональних покриттів

Монографії:
Ведь М.В., Сахненко М.Д. Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними оксидами: електрохімічний синтез, прогнозування властивостей: Монографія. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 272 с.
Сахненко Н.Д. Ведь М.В. Мониторинг и прогнозирование защитных свойств органических покрытий: Монография. –  Харьков : Новое слово, 2012. – 288 с.
Байрачная  Т., Ведь М., Сахненко Н. Электролитические сплавы вольфрама. Получение и свойства. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 164 с.

Підручники,науково-методичні посібники:
Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П. Основи теорії корозії та захисту металів. – Харків: НТУ "ХПІ", 2005. – 240 с.
Ведь М.В., Ярошок Т.П., Сахненко М.Д.,  Булавін В.І., Орехова Т.Ю. Практикум з основ біохімії та біофізики: Навчально-методичний посібник. – Харків: НТУ "ХПІ".– 2005. – 112 с.
Сахненко М.Д., Ведь М.В., Штефан В.В., Волобуєв М.М. Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів: Підручник. –  Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 424 с.

Вибрані публікації:
Sakhnenko N., Ved M., Nikiforov K. Simulation of metal – polymer coating system for service life prediction // Simulation practice and theory. – 1998. –V.6, № 7. – С.647-656
Pospelov A., Ved M., Sakhnenko N. High-conductivity organic metals as electrode materials // Material science. – 2002. – V.20, № 3. – P.65-72
Ved M., Sakhnenko N., Shtefan V. Simulation of the Chromate free treatment for aluminum alloys using artificial neuron networks // Advances in Materials Science. – Gdansk: GTU, 2007. – V.7, №2 (12). – P.284-289
E.Lunarska, O.Chernyayeva, M.Ved, N.Sakhnenko. Oxide film formed on Ti by the microark anodic method // Ochrona przed Korozja. – 2007. – № 11A. – P.265 – 269.
Ведь М.В., Сахненко Н.Д. Формирование покрытий оксидами марганца и кобальта на сплавах алюминия // Коррозия: материалы, защита. – 2007, №10. – С.36-40
Сахненко М.Д., Капустенко П.О., Перевертайленко О.Ю., Демирський С.В. Корозійна стійкість матеріалів у системах гарячого водопостачання// Вісник НТУ «ХПІ».- 2007.- №32.- С.12-15.
Ведь М.В., Сахненко М.Д., Ведь М.М.  Моделювання каталітичної активності гальванічних сплавів із застосуванням штучних нейронних мереж // Вопросы химии и химической технологии.– Днепропетровск: УДХТУ, 2008.– № 2.–  С.169 – 173
E.Lunarska, N.Sakhnenko, M.Ved Modyfikacja powierzchni tytanu metoda elektrochemiczno  plazmowa // Inzinieria Materialowa, 2009. – № 5. –  P.298-301
Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Зинь И.Н., Корний С.А. Принципы повышения коррозионной стойкости сплавов алюминия: гомогенизация поверхности // Украинский химический журнал.– К: ІЗНХ, 2010.– Т.76, № 9. – С. 50–55
Буняк Б .Т., Сахненко М.Д., Шевченко Р.О. Вплив електро-кінетичних процесів на ймовірність виникнення аварій під час буріння свердловин на нафту та газ // Нафтова і газова промисловість.- 2011. - № 1.- С. 22-24.
Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Богоявленская Е.В. Моделирование процесса формирования покрытий смешанными оксидами на алюминии // Коррозия: материалы, защита.- 2011, №8.- С.42-47
Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Глушкова М.А. Каталитическая активность покрытий на основе переходных металлов // Энерготехнологии и ресурсосбережение.– Киев: Институт газа НАНУ. – 2012. – № 3. – С. 38– 43.
M.Ved, M.Glushkova, N.Sakhnenko Catalitic properties of binary and ternary alloys based on silver // Functional Materials, 2013. – Vol. 20, №1. – P.87- 91.

 

sakhnenko@kpi.kharkov.ua

Желавська Юлія Анатоліївна : доцент, к.т.н.

Желавська Юлія Анатоліївна

доцент, к.т.н.

Желавська Юлія Анатоліївна

 

Закінчила Харківський державний політехнічний університет 1996 році з відзнакою. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: "Совершенствование электрохимических технологий переработки соединений кобальта Понад 15 років працювала на посаді наукового співробітника кафедри технічної електрохімії, з вересня 2019 р. - доцент кафедри фізичної хімії.

Викладацька діяльність Проводить лекційні і лабораторні заняття за дисциплінами "Фізична хімія дисперсних систем" та "Фізична хімія" англійською мовою, є виконавцем  ініціативної науково-дослідної роботи кафедри, приймає участь у роботі міжнародних та украінських конференцій, виконує обов'язки профгрупорга кафедри фізичної хімії

Виборані наукові публікації

– O. Smirnova, A. Brovin, A. Pilipenko, Y. Zhelavska. Studying the kinetics of electrode reactions on copper, silver and gold in acid thiourea-citrate electrolytes. – Materials Today Proceedings. – 2019. – Vol. 6. – P. 141–149;

– V. Bairachnyi, N. Rudenko,Y. Zhelavska, A. Pilipenko. Using aluminum alloys in the electrochemical hydrogen production. Materials Today Proceedings. – 2019. – Vol. 6. – P. 299–304.

– Alexei Pilipenko,  Antonina Maizelis, Hanna Pancheva1, Yulia Zhelavska. Electrochemical oxidation of VT 6 titanium alloy in oxalic acid solutions. Chem. Chem. Technol., 2020, Vol. 14, No. 2, pp. 221–226

– Патент на корисну модель № 136231 Україна, МПК С25D 3/00 (2019.01). «Спосіб електрохімічного осадження електрокаталітичного покриття сплавом нікель-ванадій» / Б.І. Байрачний, Ю.А. Желавська, Н. О. Руденко, О.М. Фіногенов; заявник та патентовласник  НТУ «ХПІ». - № u201901903; заяв.25.02.2019; опубл. 12.08.2019, Бюл. №15.

– Патент на корисну модель № 138391 Україна, МПК С25F 3/16 (2006.01), С25F 3/22 (2006.01). «Електроліт для електрорхімічного полірування срібла» / О.Л. Смирнова, о.І. Пилипенко, С.А. Лещенко, Ю.А. Желавська, Б.В. Осипа; заявник та патентовласник  НТУ «ХПІ». - № u201905361; заяв.20.05.2019; опубл. 25.11.2019, Бюл. №22.

– Н.А. Руденко, Л.Н. Бондаренко, Ю.А. Желавская, Б.И. Байрачный Энергосберигающий и экологически безопасный способ электрохимического получения водорода с алюмодеполяризующим циклом. Экология и промышленность. – 2019. – №1. – С.18 – 21.

– Забіяка Н.А., Байрачний В.Б., Руденко Н.О., Желавська Ю.А. Вплив технологічних параметрів на ефективність виділення водню шляхом розчинення алюмінієвого сплаву АК-7 . Сolloquium-journal. – Warszawa, Poland. – 2019. – №6 (30). – С. 24 – 27.;

 

Синтез водню розчиненням сплаву алюмінію (АМГ) в лужнохлоридних розчинах / [Руденко Н., Желавська Ю., Байрачний Б.] // VIIІ Український з’їзд з електрохіміїтаVI Науково-практичний семінарстудентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу»: матеріали конференції: у 2-х ч. – Ч. 2 . – Львів. – Львівський національний університет ім. Івана Франка. – 2018. – С. – 353.

 

Использование сплавов алюминия для электрохимического получения водорода из щелочно-хлоридных растворов /[ Б. И. Байрачный, Ю.А. Желавская, А.И. Пилипенко, Н.А. Руденко, Н.А. Забияка ] // Современные электрохимические технологии и оборудование : материалы докладов Международной научно-технической конференции, 13-17 мая 2019 г. – Минск : БГТУ, 2019. – С. 209-212.

Получение водорода растворением алюминиевых сплавов в щелочно-хлоридных растворах / [Байрачный Б.И., Желавская Ю.А., Руденко Н.А., Забияка Н.А.] // XV Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании» (Варна, 3-6 июня 2019 г.): Материалы (в 2-х томах) том 2. – Болгария. – Технический университет – 2019. – С. 32-35.

Developing an electrocatolytic Ni-V coating as cathode material for the electrochemical production of hydrogen with an alumo-depolarizing cycle. // Rudenko N. O., Zhelavska Yu. A., Rudneva S. I., Djenyuk A. V. /Current chemical problems:  III International (XIII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists: abstracts. –  Vinnytsia: – Vasyl’ Stus Donetsk National University. – 2020. – P. 139.

 


Некрасов Олександр Павлович : професор, к.т.н.

Некрасов Олександр Павлович

професор, к.т.н.

Закінчив НТУ «ХПІ» з відзнакою в 1972 р.
На кафедрі фізичної хімії з 1980 р.
1980-1981 рр. – старший викладач
1981-1996 рр. – доцент
з 1996 р. – професор
З 1993 р. по теперішній час – декан факультету технології органічних речовин

Викладацька діяльність: Веде всі види занять із студентами денної і заочної форм навчання

Викладає курси: фізична і колоїдна хімія; поверхневі явища та дисперсні системи

Навчально-методичні розробки: Автор 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, у тому числі: Некрасов А.П. Лабораторный практикум по коллоидной химии: Учебное пособие для студентов химических специальностей всех форм обучения (соавтор Веретенченко Б.А.). - Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. -  276 с.

Вибрані наукові публікації

  • Дослідження структурних властивостей функціональних жирових систем при зберіганні (співавтор Подлісна О.В.) // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Хар­ків, 2011. – №5
  • Дослідження кінетики ферментативного ацидолізу жирів (співавтор Подлісна О.В.) // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Хар­ків, 2011. – №6
  • Дослідження дії іммобілізованих ліпаз на процес ензимного ацидолізу жирів (співавтор Подлісна О.В.) // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – №59
  • Особливості структурно-механічних характеристик майонезів функціонального призначення (співавтор Плахотна Ю.М.) // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Хар­ків, 2012. – №2

Усього 92 публікації, з яких 12 патентів

 Державні нагороди: Диплом Першого ступеня МОНМС України, численні нагороди профспілок України, почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава» та інші.

 


Руднєва Світлана Іванівна : доцент, к.х.н.

Руднєва Світлана Іванівна

доцент, к.х.н.

Закінчила ХГУ з відзнакою у 1971 р.
1971-1979рр. – молодший науковий співробітник ХГУ; 1979-1988 – старший науковий співробітник, доцент кафедри фізичної хімії КПІ; 1988-1995рр. – доцент кафедри фізичної хімії ХПІ; 1995-1998рр. – у зв’язку з роботою чоловіка за кордоном співробітник посольства України в Брюсселі; з 1998 р. – доцент кафедри фізичної хімії НТУ «ХПІ».

Викладацька діяльність: Веде всі види занять із студентами денної та заочної форм навчання з курсу фізичної хімії.

Завдання для студентів заочної форми навчання: фізична хімія IV семестрфізична хімія V семестр

Вибрані методичні розробки:

• «Фазові рівноваги в хімічній інженерії» Методичні вказівки до побудови та інтерпретації діаграм стану) // Харків, НТУ«ХПІ», 2004;
• Методичні вказівки та багатоваріантні контрольні завдання з курсу фізичної хімії // Харків, НТУ«ХПІ», 2007;
• Учебно-методическое пособие «Термодинамика и химические равновесия» // Харків, НТУ«ХПІ», 2008;
• Методичні вказівки до самостійного вивчення питань, пов’язаних з електрохімією // Харків, НТУ«ХПІ»2008;
• «Електрохімія» Індивідуальні завдання та вказівки до їх виконання (співавтор Н.В.Решетняк) // Харків, НТУ«ХПІ», 2010;
• «Кінетика» Методичні вказівки до самостійного вивчення питань, пов’язаних з кінетикою (співавтор А.В. Дженюк)// Харків, НТУ«ХПІ» 2012.

Галузь наукових інтересів: Термодинамічні характеристики процесів іонної асоціації незаряджених і заряджених кислот у водних розчинах.

Вибрані наукові публікації:

• Термодинамические характеристики процесса ионной ассоциации неорганических кислот в водных растворах (соавторы Ю.Я. Фиалков, Т.А. Каменская) // Укр. хим. журнал. 2001. Т.67, №10;
• Comparison of thermodynamic characteristic of chemical equilibria in solutions calculated from the equilibrium constant polyterms in different concentration scales (Співавтор Ю.Я.Фіалков) // Journal of Molecular Liquids.2002.100/1/59-54;
• Термодинамические характеристики процесса ионной ассоциации незаряженных и заряженных протонных кислот в водных растворах (соавторы Т.А.Каменская, Ю.Я.Фиалков) // VIII Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах (тезисы доклада), Иваново, 2001.


Поспелов Олександр Петрович : доцент, к.т.н.

Поспелов Олександр Петрович

доцент, к.т.н.

Поспелов Олександр Петрович

доцент, к.т.н.

Закінчив ХПІ з відзнакою в 1975 році.

З 1975 по 2016 працював на кафедрі технічної електрохімії НТУ «ХПІ» на посаді інженера (1975-1979), молодшого наукового співробітника (1979 -1983), асистента (1983-1990), старшого наукового співробітника (1990 - 1993), доцента (1993 - 2016). З 2016 року - доцент кафедри фізичної хімії.

Область наукових інтересів: розмірні ефекти в фізико-хімічних системах.

Вибрані публікації:

  1. Поспелов А.П. Основы термодинамического анализа простых и сложных систем : учеб. пособ./А.П. Поспелов. – Х.: НТУ «ХПИ», 2012. – 108 с.
  1. Gennadii Kamarchuk, Alexander Pospelov, and Ievgeniia Kushch. Sensors for Exhaled Gas Analysis: An Analytical Review. In: “Volatile biomarkers: non-invasive diagnosis in physiology and medicine”. Ed. by A. Amann and D. Smith. Amsterdam: Elsevier, Chapter 15, p. 265 - 300. 2013.
  1. Kamarchuk, G. V., Pospelov, A. P., Savitsky, A. V. and Koval’, L.V. (2014). Nonlinear cyclic transport phenomena in copper point contacts. Low Temp. Phys. 40, No.10, pp. 1198-1205.
  1. A. P. Pospelov, A. I. Pilipenko, G. V. Kamarchuk, V. V. Fisun, I. K. Yanson, and E. Faulques. A New Method for Controlling the Quantized Growth of Dendritic Nanoscale Point Contacts via Switchover and Shell Effects. J. Phys. hem. C , 2015, 119 (1), pp 632–639. DOI: 10.1021/jp506649u
  1. I. Kushch, N. Korenev, L. Kamarchuk, A. Pospelov, A. Kravchenko, L. Bajenov, M. Kabulov, A. Amann, G. Kamarchuk. On the importance of developing new generation of breath tests for Helicobacter pylori detection. J. Breath Res. 9, No. 4, December 2015.
  1. G.V. Kamarchuk, A.P. Pospelov, L.V. Kamarchuk, and I.G. Kushch. Point-Contact Sensors and Their Medical Applications for Breath Analysis: A Review. In: Nanobiophysics: Fundamentals and Applications. Ed. by V. A. Karachevtsev. Chapter 11, p. 327-379. (Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2015). ISBN 978-981-4613-96-5 (Hardcover), 978-981-4613-97-2 (eBook); www.panstanford.com.

 


Дженюк Анатолій Володимирович : доцент

Дженюк Анатолій Володимирович

доцент

Закінчив ХПІ в 1982 р. На кафедрі фізичної хімії з 1988 р.
1995 р. – асистент;  1996-2004 рр. – старший викладач; з 2004 – доцент.

Викладацька діяльність: Веде всі види занять із студентами денної і заочної форм навчання

Викладає курси: фізичної хімії (для студентів хімічних факультетів); фізичної та колоїдної хімії, поверхневих явищ та дисперсних систем

Вибрані методичні розробки:

• Термохімія (задачі з курсу фізичної хімії та методичні вказівки до їх самостійного розв’язання) (співавтори Ю.І, Долженко, О.М.Близнюк) // Харків, НТУ «ХПІ» 2005;
• Навчально-методичний посібник «Практикум з курсу фізичної хімії» (співавтори Б.А.Веретенченко, Ю.І. Долженко) // Харків, НТУ „ХПІ” 2007;
• Дистанційний курс «Физическая химия дисперсных систем» // Харків, НТУ «ХПІ» 2008;
• Навчально-методичний посібник «Тести з фізичної хімії» (співавтори Ю.І. Долженко, В.М.Кошкін) // Харків, НТУ «ХПІ» 2010;
• Навчально-методичний посібник «Гетерогенные равновесия в многокомпонентных системах с жидкой фазой» (співавтори Б.А.Веретенченко, Ю.І. Доженко) // Харків, НТУ «ХПІ» 2010.

Галузь наукових інтересів: Педагогіка.

Вибрані наукові публікації:

• Cyclic testing technology as improvement of testing techniques (co-author Bondarenko V.V.)// «Nauka i studia» NR 12 (122), Przemysl, 2014;
• Стратегія вищої освіти у ХХI столітті і майбутнє інтелекту України (співавтор В.М. Кошкін) // «Світогляд» №6, Київ, 2008;
• Циклічне тестування як удосконалення методів контролю і засвоєння навчального матеріалу // «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, педагогіка, психологія» .№2., Харків, НТУ «ХПІ» 2007.