Профессорсько-викладацький склад

Сахненко Микола Дмитрович : професор, д.т.н.

Сахненко Микола Дмитрович

професор, д.т.н.

Закінчив ХПІ з відзнакою в 1972 р.
1972-1983 – асистент кафедри технології  електрохімічних виробництв; 1981 – захистів кандидатську дисертацію; 1983-2000 – доцент кафедри;
2000 – доктор технічних наук; 2001 – професор кафедри технічної електрохімії; з 2011 – завідувач кафедри фізичної хімії.

Автор понад 500 наукових праць, 60 патентів та авторських свідоцтв. Підготував 12 кандидатів наук.

 Нагороди:

Відзнака МОН "За наукові досягнення", золоті медалі Міжнародного Cалону винаходів та нових технологій "Новий Час", Диплом і відзнака "Укрпатенту", грамоти ХОК профспілки, почесна грамота  Української асоціації корозіоністів

 Організаційно-наукова діяльність: Член Української асоціації корозіоністів; Член спеціалізованої вченої ради Д 64.050.03 в НТУ "ХПІ"; Член експертної ради технологій легкої, харчової та з хімічної промисловості Міністерстві освіти та науки України; Член наукової ради з проблеми "Електрохімія" Національної академії наук України; Член Академії наук Вищої освіти України; Член Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії і протикорозійного захисту при Президії НАН України; Член Програмного та Організаційного комітету національних електрохімічних з’їздів, 2005, 2008, 2011; Член Програмного та Організаційного комітету Міжнародної конференції "Nanotechfest" (Харків, Україна), 2010; Член Організаційного комітету міжнародних конференцій "Корозія" (Львів, Україна), 2008, 2010, 2012; Член Організаційного комітету міжнародної конференції  "Неорганічна хімія" (Харків, Україна), 2011.

Напрямки наукових досліджень:
Функціональні покриття металами і сплавами
Синтез оксидних і модифікованих електродних матеріалів
Мікроплазмове оксидування сплавів алюмінію і титану
Електрохімічний дизайн та діагностика каталітично активних матеріалів
Системи знешкодження газоподібних викидів
Електрохімічний синтез надпровідних органічних матеріалів
Воднепроникність і деградація конструкційних матеріалів
Корозійний моніторинг та інгібіторний захист
Прогнозування ресурсу захисних покриттів в умовах експлуатації
Моделювання складних електрохімічних систем і процесів
Застосування засобів штучного інтелекту для  оптимізації режимів синтезу та властивостей функціональних покриттів

Монографії:
Ведь М.В., Сахненко М.Д. Каталітичні та захисні покриття сплавами і складними оксидами: електрохімічний синтез, прогнозування властивостей: Монографія. – Харків: НТУ "ХПІ", 2010. – 272 с.
Сахненко Н.Д. Ведь М.В. Мониторинг и прогнозирование защитных свойств органических покрытий: Монография. –  Харьков : Новое слово, 2012. – 288 с.
Байрачная  Т., Ведь М., Сахненко Н. Электролитические сплавы вольфрама. Получение и свойства. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 164 с.

Підручники,науково-методичні посібники:
Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П. Основи теорії корозії та захисту металів. – Харків: НТУ "ХПІ", 2005. – 240 с.
Ведь М.В., Ярошок Т.П., Сахненко М.Д.,  Булавін В.І., Орехова Т.Ю. Практикум з основ біохімії та біофізики: Навчально-методичний посібник. – Харків: НТУ "ХПІ".– 2005. – 112 с.
Сахненко М.Д., Ведь М.В., Штефан В.В., Волобуєв М.М. Теоретичні основи хімії рідкісних і розсіяних елементів: Підручник. –  Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 424 с.

Вибрані публікації:
Sakhnenko N., Ved M., Nikiforov K. Simulation of metal – polymer coating system for service life prediction // Simulation practice and theory. – 1998. –V.6, № 7. – С.647-656
Pospelov A., Ved M., Sakhnenko N. High-conductivity organic metals as electrode materials // Material science. – 2002. – V.20, № 3. – P.65-72
Ved M., Sakhnenko N., Shtefan V. Simulation of the Chromate free treatment for aluminum alloys using artificial neuron networks // Advances in Materials Science. – Gdansk: GTU, 2007. – V.7, №2 (12). – P.284-289
E.Lunarska, O.Chernyayeva, M.Ved, N.Sakhnenko. Oxide film formed on Ti by the microark anodic method // Ochrona przed Korozja. – 2007. – № 11A. – P.265 – 269.
Ведь М.В., Сахненко Н.Д. Формирование покрытий оксидами марганца и кобальта на сплавах алюминия // Коррозия: материалы, защита. – 2007, №10. – С.36-40
Сахненко М.Д., Капустенко П.О., Перевертайленко О.Ю., Демирський С.В. Корозійна стійкість матеріалів у системах гарячого водопостачання// Вісник НТУ «ХПІ».- 2007.- №32.- С.12-15.
Ведь М.В., Сахненко М.Д., Ведь М.М.  Моделювання каталітичної активності гальванічних сплавів із застосуванням штучних нейронних мереж // Вопросы химии и химической технологии.– Днепропетровск: УДХТУ, 2008.– № 2.–  С.169 – 173
E.Lunarska, N.Sakhnenko, M.Ved Modyfikacja powierzchni tytanu metoda elektrochemiczno  plazmowa // Inzinieria Materialowa, 2009. – № 5. –  P.298-301
Сахненко Н.Д., Ведь М.В., Зинь И.Н., Корний С.А. Принципы повышения коррозионной стойкости сплавов алюминия: гомогенизация поверхности // Украинский химический журнал.– К: ІЗНХ, 2010.– Т.76, № 9. – С. 50–55
Буняк Б .Т., Сахненко М.Д., Шевченко Р.О. Вплив електро-кінетичних процесів на ймовірність виникнення аварій під час буріння свердловин на нафту та газ // Нафтова і газова промисловість.- 2011. - № 1.- С. 22-24.
Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Богоявленская Е.В. Моделирование процесса формирования покрытий смешанными оксидами на алюминии // Коррозия: материалы, защита.- 2011, №8.- С.42-47
Ведь М.В., Сахненко Н.Д., Глушкова М.А. Каталитическая активность покрытий на основе переходных металлов // Энерготехнологии и ресурсосбережение.– Киев: Институт газа НАНУ. – 2012. – № 3. – С. 38– 43.
M.Ved, M.Glushkova, N.Sakhnenko Catalitic properties of binary and ternary alloys based on silver // Functional Materials, 2013. – Vol. 20, №1. – P.87- 91.

 

sakhnenko@kpi.kharkov.ua

Некрасов Олександр Павлович : професор, к.т.н.

Некрасов Олександр Павлович

професор, к.т.н.

Закінчив НТУ «ХПІ» з відзнакою в 1972 р.
На кафедрі фізичної хімії з 1980 р.
1980-1981 рр. – старший викладач
1981-1996 рр. – доцент
з 1996 р. – професор
З 1993 р. по теперішній час – декан факультету технології органічних речовин

Викладацька діяльність: Веде всі види занять із студентами денної і заочної форм навчання

Викладає курси: фізична і колоїдна хімія; поверхневі явища та дисперсні системи

Навчально-методичні розробки: Автор 4 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, у тому числі: Некрасов А.П. Лабораторный практикум по коллоидной химии: Учебное пособие для студентов химических специальностей всех форм обучения (соавтор Веретенченко Б.А.). - Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. -  276 с.

Вибрані наукові публікації

  • Дослідження структурних властивостей функціональних жирових систем при зберіганні (співавтор Подлісна О.В.) // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Хар­ків, 2011. – №5
  • Дослідження кінетики ферментативного ацидолізу жирів (співавтор Подлісна О.В.) // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Хар­ків, 2011. – №6
  • Дослідження дії іммобілізованих ліпаз на процес ензимного ацидолізу жирів (співавтор Подлісна О.В.) // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – №59
  • Особливості структурно-механічних характеристик майонезів функціонального призначення (співавтор Плахотна Ю.М.) // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Хар­ків, 2012. – №2

Усього 92 публікації, з яких 12 патентів

 Державні нагороди: Диплом Першого ступеня МОНМС України, численні нагороди профспілок України, почесна відзнака Харківської обласної ради «Слобожанська слава» та інші.

 


Близнюк Ольга Миколаївна : професор, д.т.н.

Близнюк Ольга Миколаївна

професор, д.т.н.

Закінчила у 1986 році Харківський політехнічний інститут за спеціальністю – технологія неорганічних речовин.
Кандидат технічних наук з 1991 року. Кандидатську дисертацію захистила 14.06.1991 року у спеціалізованій раді Д 64.050.03 при Харківському політехнічному інституті ім. В.І. Леніна, номер диплома КД №028119.
Вчене звання доцента кафедри фізичної хімії присвоєно 29 листопада 1996 року, номер атестату ДЦ №005156.
Докторську дисертацію захистила 25 листопада 2009 року у спеціалізованій раді Д 64.050.03 при Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (м. Харків), номер диплома ДД №008268.
Доктор технічних наук з 2010 року.
Вчене звання професора кафедри фізичної хімії присвоєно 23 грудня 2011 року, номер атестату 12ПР №007522

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації 19 років, у т. ч. у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" (НТУ "ХПІ" ) – 19 років.

Викладає курси лекцій: 

"Біофізична хімія", "Фізична та біофізична хімія",
"Біоколоїдна хімія", "Колоїдна та біоколоїдна хімія".

Опублікувала два навчальних посібника з курсів "Біофізична хімія", "Фізична та біофізична хімія" для студентів напряму підготовки 6.051401 "Біотехнологія", навчальний посібник з курсу "Наукові дослідження",
а також методичні вказівки з курсу "Фізична хімія" для студентів напряму 6.051301 "Хімічна технологія"
загальним обсягом 960 сторінок, що використовуються в навчальному процесі для забезпечення підготовки до практичних і самостійних занять та складання іспитів.

Основні наукові публікації:

• Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. Кінетичний аналіз накопичення дефектів в радіаційній технології модифікації структури кристалів опроміненням // Вісник НТУ «ХПИ». – 2010. – Вип. №11. Обсяг 4 с. (фахове наукове видання України);
• Близнюк О.М., Савенков А.С., Яковишин В.О., Масалітіна Н.Ю., Огурцов О.М. Зниження виходу нітроген (І) оксиду при високотемпературному окисненні аміаку // Вісник НТУ «ХПИ». – 2010. – Вип. №13. Обсяг 5 с. (фахове наукове видання України);
• Близнюк О.М., Савенков А.С., Яковишин В.О., Масалітіна Н.Ю., Огурцов О.М. Утворення N2O в технології нітратної кислоти // Хімічна промисловість України. – 2010. – №3(98). Обсяг 5 с. (фахове наукове видання України);
• Близнюк О.М., Савенков А.С., Огурцов О.М. Fe–Zr–O каталізатори. Кінетичні дослідження взаємодії з реакційним середовищем високотемпературного окиснення аміаку // Хімічна промисловість України. – 2010. – №5(100). – Обсяг 4 с. (фахове наукове видання України);
• Близнюк О.М., Савенков А.С., Огурцов О.М. Дослідження кінетичних закономірностей низькотемпературного окиснення аміаку до N2O на Mn-Ni-Bi-Li-O каталізаторі // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2011. – №1. Обсяг 5 с. (фахове наукове видання України);
• Близнюк О.М., Савенков А.С., Огурцов О.М. / Особливості структури Co-Zr-Cr-Li-O каталізатору і його каталітичні властивості в реакції окиснення аміаку до нітроген (II) оксиду // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №1. Обсяг 4 с. (фахове наукове видання України);
• Огурцов А.Н., Близнюк О.Н., Масалитина Н.Ю. Определение термодинамических параметров процесса термической инактивации дефектов в радиационной технологии модификации кристаллов облучением // Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №2. Обсяг 3 с. (фахове наукове видання України);
• Огурцов О.М., Масалітіна Н.Ю., Близнюк О.М. Моделювання кінетики дегідрування біополімерів ДНК стимульованого дисоціативним приєднанням електронів в технології модифікації матеріалів електронними збудженнями // Інтегровані технології та енергозбереження. – 2011. – №2. Обсяг 8 с. (фахове наукове видання України);
• Близнюк О.М., Савенков А.С., Огурцов О.М. Исследование физико-химических свойств кобальт- и железосодержащих оксидных катализаторов селективного восстановления N2O аммиаком // Вісник НТУ «ХПИ». – 2011. – Вип. №27. Обсяг 8 с. (фахове наукове видання України);
• Савенков А.С., Близнюк О.Н., Вяткин Ю.Г., Яковишин В.А. Кинетическая модель окисления аммиака на платиноидном катализаторе // Хімічна промисловість України. – 2011. – №5(106). Обсяг 5 с. (фахове наукове видання України);
• Близнюк О.Н., Дженюк А.В., Долженко Ю.І., Огурцов О.М., Руднева С.І. Термохімія: задачі з курсу фізичної хімії та методичні вказівки до їх самостійного розв’язання для студентів напряму "Хімічна технологія" – Харків: НТУ «ХПИ», 2005. Обсяг 80/16 с;
• Огурцов А.Н., Близнюк О.Н. Физико-химические основы биотехнологии. Биотермодинамика. Учебное пособие для студентов направления подготовки 051401 "Биотехнология", в том числе для иностранных студентов / ISBN 978-966-593-884-2. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. Обсяг 256/128 с. (навчальний посібник, затверджений редакційно-видавничою радою НТУ «ХПИ»);
• Огурцов А.Н., Близнюк О.Н. Электрогенез биомембран и механизмы мембранной сигнализации. Учебное пособие для студентов направления подготовки 051401 "Биотехнология", в том числе для иностранных студентов. – ISBN 978-966-593-784-5. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2010. Обсяг 224/112 с. (навчальний посібник, затверджений редакційно-видавничою радою НТУ «ХПИ»);
• Огурцов А.Н., Близнюк О.Н. Научные исследования и научная информация. Учебное пособие для студентов направления подготовки 051401 "Биотехнология", в том числе для иностранных студентов. – ISBN 978-966-593-884-2. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. Обсяг 400/200 с. (навчальний посібник, затверджений редакційно-видавничою радою НТУ «ХПИ»).


Руднєва Світлана Іванівна : доцент, к.х.н.

Руднєва Світлана Іванівна

доцент, к.х.н.

Закінчила ХГУ з відзнакою у 1971 р.
1971-1979рр. – молодший науковий співробітник ХГУ; 1979-1988 – старший науковий співробітник, доцент кафедри фізичної хімії КПІ; 1988-1995рр. – доцент кафедри фізичної хімії ХПІ; 1995-1998рр. – у зв’язку з роботою чоловіка за кордоном співробітник посольства України в Брюсселі; з 1998 р. – доцент кафедри фізичної хімії НТУ «ХПІ».

Викладацька діяльність: Веде всі види занять із студентами денної та заочної форм навчання з курсу фізичної хімії.

Завдання для студентів заочної форми навчання: фізична хімія IV семестрфізична хімія V семестр

Вибрані методичні розробки:

• «Фазові рівноваги в хімічній інженерії» Методичні вказівки до побудови та інтерпретації діаграм стану) // Харків, НТУ«ХПІ», 2004;
• Методичні вказівки та багатоваріантні контрольні завдання з курсу фізичної хімії // Харків, НТУ«ХПІ», 2007;
• Учебно-методическое пособие «Термодинамика и химические равновесия» // Харків, НТУ«ХПІ», 2008;
• Методичні вказівки до самостійного вивчення питань, пов’язаних з електрохімією // Харків, НТУ«ХПІ»2008;
• «Електрохімія» Індивідуальні завдання та вказівки до їх виконання (співавтор Н.В.Решетняк) // Харків, НТУ«ХПІ», 2010;
• «Кінетика» Методичні вказівки до самостійного вивчення питань, пов’язаних з кінетикою (співавтор А.В. Дженюк)// Харків, НТУ«ХПІ» 2012.

Галузь наукових інтересів: Термодинамічні характеристики процесів іонної асоціації незаряджених і заряджених кислот у водних розчинах.

Вибрані наукові публікації:

• Термодинамические характеристики процесса ионной ассоциации неорганических кислот в водных растворах (соавторы Ю.Я. Фиалков, Т.А. Каменская) // Укр. хим. журнал. 2001. Т.67, №10;
• Comparison of thermodynamic characteristic of chemical equilibria in solutions calculated from the equilibrium constant polyterms in different concentration scales (Співавтор Ю.Я.Фіалков) // Journal of Molecular Liquids.2002.100/1/59-54;
• Термодинамические характеристики процесса ионной ассоциации незаряженных и заряженных протонных кислот в водных растворах (соавторы Т.А.Каменская, Ю.Я.Фиалков) // VIII Международная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах (тезисы доклада), Иваново, 2001.


Поспелов Олександр Петрович : доцент, к.т.н.

Поспелов Олександр Петрович

доцент, к.т.н.

Поспелов Олександр Петрович

доцент, к.т.н.

Закінчив ХПІ з відзнакою в 1975 році.

З 1975 по 2016 працював на кафедрі технічної електрохімії НТУ «ХПІ» на посаді інженера (1975-1979), молодшого наукового співробітника (1979 -1983), асистента (1983-1990), старшого наукового співробітника (1990 - 1993), доцента (1993 - 2016). З 2016 року - доцент кафедри фізичної хімії.

Область наукових інтересів: розмірні ефекти в фізико-хімічних системах.

Вибрані публікації:

  1. Поспелов А.П. Основы термодинамического анализа простых и сложных систем : учеб. пособ./А.П. Поспелов. – Х.: НТУ «ХПИ», 2012. – 108 с.
  1. Gennadii Kamarchuk, Alexander Pospelov, and Ievgeniia Kushch. Sensors for Exhaled Gas Analysis: An Analytical Review. In: “Volatile biomarkers: non-invasive diagnosis in physiology and medicine”. Ed. by A. Amann and D. Smith. Amsterdam: Elsevier, Chapter 15, p. 265 - 300. 2013.
  1. Kamarchuk, G. V., Pospelov, A. P., Savitsky, A. V. and Koval’, L.V. (2014). Nonlinear cyclic transport phenomena in copper point contacts. Low Temp. Phys. 40, No.10, pp. 1198-1205.
  1. A. P. Pospelov, A. I. Pilipenko, G. V. Kamarchuk, V. V. Fisun, I. K. Yanson, and E. Faulques. A New Method for Controlling the Quantized Growth of Dendritic Nanoscale Point Contacts via Switchover and Shell Effects. J. Phys. hem. C , 2015, 119 (1), pp 632–639. DOI: 10.1021/jp506649u
  1. I. Kushch, N. Korenev, L. Kamarchuk, A. Pospelov, A. Kravchenko, L. Bajenov, M. Kabulov, A. Amann, G. Kamarchuk. On the importance of developing new generation of breath tests for Helicobacter pylori detection. J. Breath Res. 9, No. 4, December 2015.
  1. G.V. Kamarchuk, A.P. Pospelov, L.V. Kamarchuk, and I.G. Kushch. Point-Contact Sensors and Their Medical Applications for Breath Analysis: A Review. In: Nanobiophysics: Fundamentals and Applications. Ed. by V. A. Karachevtsev. Chapter 11, p. 327-379. (Pan Stanford Publishing Pte. Ltd., 2015). ISBN 978-981-4613-96-5 (Hardcover), 978-981-4613-97-2 (eBook); www.panstanford.com.

 


Дженюк Анатолій Володимирович : доцент

Дженюк Анатолій Володимирович

доцент

Закінчив ХПІ в 1982 р. На кафедрі фізичної хімії з 1988 р.
1995 р. – асистент;  1996-2004 рр. – старший викладач; з 2004 – доцент.

Викладацька діяльність: Веде всі види занять із студентами денної і заочної форм навчання

Викладає курси: фізичної хімії (для студентів хімічних факультетів); хімії (для студентів факультету ЕМБ).

Завдання для студентів заочної форми навчання: хімія

Вибрані методичні розробки:

• Термохімія (задачі з курсу фізичної хімії та методичні вказівки до їх самостійного розв’язання) (співавтори Ю.І, Долженко, О.М.Близнюк) // Харків, НТУ «ХПІ» 2005;
• Навчально-методичний посібник «Практикум з курсу фізичної хімії» (співавтори Б.А.Веретенченко, Ю.І. Долженко) // Харків, НТУ „ХПІ” 2007;
• Дистанційний курс «Физическая химия дисперсных систем» // Харків, НТУ «ХПІ» 2008;
• Навчально-методичний посібник «Тести з фізичної хімії» (співавтори Ю.І. Долженко, В.М.Кошкін) // Харків, НТУ «ХПІ» 2010;
• Навчально-методичний посібник «Гетерогенные равновесия в многокомпонентных системах с жидкой фазой» (співавтори Б.А.Веретенченко, Ю.І. Доженко) // Харків, НТУ «ХПІ» 2010.

Галузь наукових інтересів: Педагогіка.

Вибрані наукові публікації:

• Cyclic testing technology as improvement of testing techniques (co-author Bondarenko V.V.)// «Nauka i studia» NR 12 (122), Przemysl, 2014;
• Стратегія вищої освіти у ХХI столітті і майбутнє інтелекту України (співавтор В.М. Кошкін) // «Світогляд» №6, Київ, 2008;
• Циклічне тестування як удосконалення методів контролю і засвоєння навчального матеріалу // «Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, педагогіка, психологія» .№2., Харків, НТУ «ХПІ» 2007.


Овчаренко Ольга Олександрівна : асистент

Овчаренко Ольга Олександрівна

асистент

Закінчила НТУ «ХПІ» по спеціальності хімічна технологія органічних речо-вин.  У  2016 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему «Композиційні електрохімічні  покриття на основі міді та нікелю, модифіковані ультрадис-персними частками» по спеціальності технічна електрохімія.

Викладацька діяльність: Веде всі види занять з дисциплін: фізична хімія; фізична  хімія дисперсних систем; фізична та колоїдна хімія; поверхневі яви-ща та дисперсні системи.

Галузь наукових інтересів:

Функціональні покриття металами та сплавами.

Монографії

Овчаренко О.А., Сахненко М.Д., Ведь М.В. Нанокомпозиционные покрытия наоснове меди и никеля. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016 – 159 с.

Ovcharenko O.A., Sakhnenko N.D., Ved’ M.V. Elektodeposition and properties of nickel  coatings  and  foil  reinforced   with   alumina.   Promising   Materials  and Processes  in  Technical Electrochemistry: Monograp – Kyiv.: KNUTD, 2016. – p. 107 – 111.

Патенти

Овчаренко О.А.,   Сахненко М.Д.,  Ведь М.В.,  Богоявленська О.В.  Електроліт для одержання покриттів,  армованих нанорозмірними оксидами. Патент на корисну модель № 88976 МПК (2014.01) C25D 15/00, C25C 3/18 (2006.01).

Овчаренко О.А.,  Сахненко М.Д.,  Ведь М.В.,  Богоявленська О.В. Спосіб отри-мання гідрозолю оксиду алюмінію. Патент на корисну модель №88994 МПК (2014.01) C01F 7/02 (2006.01), B01J 13/00.

Овчаренко О.А.,  Сахненко М.Д.,  Ведь М.В.,  Богоявленська О.В.  Спосіб одер-жання  армованої  нанорозмірними  частинками  оксидами  алюмінію мідної фольги. Патент на корисну модель № 88995 МПК (2014.01) C25C 1/12 (2006.01), C25D 1/00.

Вибрані публікації

Ovcharenko O.A.,   Sakhnenko N.D.,   Ved’ M.V.   Electrodeposition  and  Physico-mechanical  Properties  of  Coatings and  Foil of Copper Reinforced with Nanosize Aluminum Oxide.  Russian Journal of Applied Chemistry, 2014, Vol. 87, No. 5, pp. 596−600.

Овчаренко О.А., Сахненко М.Д., Ведь М.В.  Влияние  допантов на физико-хи-мические свойства электролитических фольг. Актуальные  проблемы теории и практики электрохимических процессов: Сборник статей молодых ученых. В 2 т. – Саратов : CГТУ им.Ю.А.Гагарина, 2014. – Т.1. – С .139 – 143.

Овчаренко О.А.,  Сахненко H.Д.,  Ведь М.В.   Физико-механические  свойства электролитических фольг, армированных наноразмерным  оксидом.  Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та еко-логія. – Харків. : НТУ «ХПІ», 2014. – № 27 (1070). – С.53 – 58.

Овчаренко О.A.,   Сахненко H.Д.   Влияние  допантов  на  физико-химические свойства электролитических фольг. Нанотехнологии.  Наука и производство, 2014. - №3 (30). – С. 27 - 30.

Ovcharenko O.A.,  Sakhnenko N.D.,  Ved’ M.V.  Copper  (nickel)  based  composite coatings reinforced with nanosized oxides. Functional materials, 2015.–Vol. 22(1). – pp. 105-109.

Ovcharenko O.A.,  Sakhnenko N.D.,  Ved’ M.V.  Electrochemical  Synthesis  of   Ni-ckel-Based  Composite Materials Modified with  Nanosized Aluminum Oxide. Rus-sian Journal of Applied Chemistry, 2015, Vol. 88, No. 2, pp. 267−271.

Ovcharenko O.A.,  Sakhnenko N.D.,  Ved’ M.V.   Physicomechanical  properties  of Cu-Al2O3 electroplating compositions. Materials  Science, 2015. – Vol. 50, № 5. – рр. 646-652

Овчаренко О.А., Сахненко H.Д., Ведь М.В.  Влияние наноструктурного оксида на   физико-механические    свойства    электролитических    фольг.    Наукова Україна:  Збірник статей II Всеукраїнської наукової конференції (з міжнарод-ною участю) 23-24  травня 2016 року. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2016. – с. 124 – 128.

Овчаренко О.O.,  Ведь М.В.,  Сахненко М.Д., Зюганова С.І., Горохівський А.С., Каракуркчі Г.В., Славкова М.О.  Корозійно-електрохімічні властивості метал-оксидних і композитних систем.  Корозія-2016:  ХІІІ  Міжнародна  конферен-ція  «Проблеми корозії та протикорозійного  захисту конструкційних  матері-алів».  –  Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, 2016. – с. 157 – 162.

Ovcharenko O.O.,  Sakhnenko N.D.,  Ved’ M.V.   Physicomechanical  Properties  of Composite Electrochemical  Coatings  and  Foils  Based on  Nickel  and Reinforced with   Al2O3.   Materials   Science, 2017. – Vol. 53, Issue 3, 1 November. – рр. 374-384.