Історія кафедри

У перші роки незалежності України Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” став єдиним українським вищим навчальним закладом, де можна було отримати вищу патентну освіту. Саме в НТУ “ХПІ” на спеціальному факультеті патентознавства Міжгалузевого інституту післядипломної освіти (МІПО), у той час – підвищення кваліфікації, у 1992 році було розпочато перепідготовку спеціалістів відповідної кваліфікації, що стало початком створення національної системи підготовки кадрів для сфери інтелектуальної власності України. За 27 років, що пройшли з тих пір, у системі післядипломної освіти НТУ «ХПІ» отримали вищу патентну освіту понад 900 фахівців, у тому числі щонайменше як 170 співробітників вищого українського державного урядового органу з питань інтелектуальної власності (патентного відомства, комітету, департаменту, служби, а зараз – департаменту у складі Мінекономрозвитку України) і Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) та понад 80-ти із 508 патентних повірених України, які утворюють на сьогодні найбільш обізнану в питаннях практичного використання інтелектуальної власності професійну спільноту, у тому числі 32 патентних повірених – харків’ян.

Досвід підготовки фахівців для сфери інтелектуальної власності України, який отримано на спецфакультеті патентознавства у 90-х роках, було використано при створенні в НТУ “ХПІ” нової випускаючої кафедри “Інформатика та інтелектуальна власність” (ІІВ). Відповідно до наказу ректора НТУ «ХПІ» від 12.05.1999 р. № 146-І “Про створення кафедри “Інформатика та інтелектуальна власність” головним завданням кафедри визначено підготовку бакалаврів за напрямом “Комп’ютерні науки” та спеціалістів (а у наслідку і магістрів) за спеціальністю “Інтелектуальна власність”. Першим завідувачем кафедри ІІВ стає директор МІПО НТУ “ХПІ” проф. Солощук М.М, а першими викладачами – доценти Дерев’янко О.С. і Старусєв О.Г.

Започаткування підготовки фахівців з інтелектуальної власності на базі бакалаврату “Комп’ютерні науки” було одним з перших кроків щодо забезпечення в університеті реалізації концепції інтегрованої підготовки на стику сучасних галузей знань та життєдіяльності людини. Тому випускникам кафедри ІІВ надається інтегрована кваліфікація “інженер-системний аналітик, фахівець (магістр) з інтелектуальної власності”.

У 2010 році на кафедрі ІІВ було відкрито підготовку магістрів ще за однією сучасною спеціальністю – “Консолідована інформація” (з 2017 року – вибірковий профільований напрям «Інженерія даних та знань» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»). З 2018 року розпочата підготовка магістрів комп’ютерних наук за освітньою програмою (спеціалізацією) «Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії».

За 22 роки існування кафедра ІІВ забезпечила підготовку 374 бакалаврів комп’ютерних наук, 127 спеціалістів та 93 магістрів з інтелектуальної власності, а також 95 магістрів з консолідованої інформації, інженерії даних та знань.

Всі вони отримали первинні професійні посади і почали трудову діяльність або як програмісти, розробники програмного забезпечення, баз даних та веб-сервісів, або як фахівці з інтелектуальної власності, що можуть забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку технологічних інновацій, експертизу, набуття та захист прав цифрової інтелектуальної власності, їх вартісну оцінку, ліцензування, трансфер та використання у господарчому обігу.

Чималий внесок в цю роботу внесли як діючі, так і колишні науково-педагогічні працівники кафедри ІІВ – зав. кафедри Паржин Ю.В. (професор, д.т.н.),    професори Артамонова Н.О. (д.н. соціальних комунікацій, завідувач відділу наукового аналізу та моніторингу інтелектуальної власності в Державній установі «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»),  Орлюк О.П. (д.ю.н., академік, директор Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка), доценти Гладких Т.В., Галкин С.О., Герасименко В.М., Єльчанінов Д.Б., Капінос М.М., Кривобок Р.В. (заст. завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»), Любченко Н.Ю., Подорожняк А.О., Пугачов Р.В., Шуба І.В., старші викладачі Сидоренко О.В. (к.ю.н., юрисконсульт), Панасенко І.А. (к.і.н.), Фастовський Е.Г. (сертифікований Java-розробник), Соболь М.О. (к.т.н.), зав. навчальної лабораторії Куцак В.А. та Олійник М.О., інженери Вікленко А.В., Єськова Л.Д., Поляков А.В., Шелковін Є.І. та інші.

Назавжди остануться у доброї пам’яті випускників і співробітників кафедри ІІВ імена доцентів Дерев’янко О.С., Косіло М.С. та Сомхієвої О.С., ст.викладача патентного повіреного України Лерантович Е.Т., які вже пішли з життя, але своїм відношенням до професійного долгу, вимогливістю і, у той же час, доброзичливістю до студентів і колег заслужили велику повагу колективу кафедри.

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” в частині, що стосується вивчення у вищих навчальних закладах основ інтелектуальної власності, та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004 р. № 811 “Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” кафедрі ІІВ доручається нове завдання, а саме – запровадити з 2005/2006 навчального року викладання для студентів університету, які навчаються за освітньо-професійними програмами (ОПП) спеціаліста і магістра за всіма напрямами та спеціальностями підготовки, навчальну дисципліну “Інтелектуальна власність”. Таким чином, кафедра ІІВ стає загально університетською для більш як 125 навчальних груп п’ятого курсу усіх спеціальностей університету.

Крім того, після визначення НТУ “ХПІ” у 2005 році наказом МОН України у якості Регіонального центру підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності, викладачам кафедри ІІВ було доручено забезпечення реалізації цієї програми. За 13 років існування цієї програми у Регіональному центрі пройшли навчання 134 викладача з 16 областей України, яких залучено до викладання загальної для всіх освітньо-професійних програм підготовки навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність».

Ще одне важливе завдання ректорату університету кафедра ІІВ отримала з метою виконання низки наказів МОН України про підвищення ефективності роботи ВНЗ з оцінки та розв’язання організаційних, правових, економічних, інформаційних, кадрових та інших проблем при комерційному використанні отриманих в ВНЗ результатів науково-дослідних робіт та іншої творчої діяльності та наказів ректора від 15 лютого 2005 року № 77-І “Про створення Центру комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій НТУ “ХПІ” і від 2 березня 2005 року № 120-І “Про поглиблену підготовку аспірантів НТУ “ХПІ” за навчальними дисциплінами ОПП спеціальності “Інтелектуальна власність”.

Відповідно до цього завдання з метою кадрового забезпечення процесів управління інтелектуальною власністю і трансфером технологій в базових структурних підрозділах університету саме кафедрі ІІВ було доручено створити з числа аспірантів, які бажають отримати додаткові знання з окремих навчальних дисциплін ОПП підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.000002 “Інтелектуальна власність”, навчальну групу аспірантів для поглибленої підготовки та тренінгів з інтелектуальної власності.

За чотирнадцять років, що минуло, учасниками цієї навчальної програми стало майже 120 аспірантів, з числа яких 60 у подальшому не тільки успішно захистили кандидатські дисертації, але і отримали додаткову вищу освіту з інтелектуальної власності.

К 2009 року кафедра ІІВ вже має сучасну інформаційно – технологічну та комп’ютерну базу, яка створювалась і розвивається завдяки співробітництву НТУ “ХПІ” та всесвітньо відомої корпорації ІВМ. Викладачі кафедри ІІВ у 2004-2010 рр. неодноразово виборюють перемогу у престижному академічному конкурсі ІВМ Faculty Award, а кращі студенти отримують можливість і з 2008 року починають проходити стажування у провідних наукових підрозділах ІВМ – Центральному науково-дослідному центрі ім.Т.Уотсона (Нью-Йорк, США) та Дослідницькій лабораторії у Цюріху (Швейцарія) за програмою IBM Great Minds.

У 2010 році на кафедрі створюється Академічний центр компетенції ІВМ в НТУ «ХПІ», в якому студенти та викладачи університету мають змогу отримати підтримку своїй професіональній діяльності та навчанню завдяки участі в низці заходів програми IBM Academic Initiative.

На кафедрі працює інформаційно-технологічний інкубатор “ІТ Incubator TEAM – IT2”, участь у якому дозволяє випускникам та викладачам кафедри отримати сучасні навички роботи з новітніми інформаційно-телекомунікаційними технологіями в реальних “start-up” – проектах з розробки програмного забезпечення для чисельних замовників з різних куточків земної кулі.

У 2010 – 2019 роках участникі цих проектів – випускники та співробітники кафедри склали кістяк команди професійних програмістів відомої в Україні ІТ – компанії, яка працює під торговельною маркою INSART® (https://www.insart.com/) і є засновником Харківського інформаційно-технологічного кластеру (https://it-kharkiv.com/) та учасником авторитетної професійної Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua).

На початку 2019 року НТУ «ХПІ» та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://www.ndiiv.org.ua/index.php/ua/) створюють на кафедрі ІІВ спільний Науково-освітній центр «Цифрова інтелектуальна власність», мета діяльності якого – сприяння цифровій трансформації і розвитку постіндустріального суспільства, розвитку науки, технологій та інновацій, забезпечення надання консалтингових, інформаційно-аналітичних та експертних послуг, організації підвищення кваліфікації фахівців, викладачів навчальних закладів та наукових працівників з питань інтелектуальної власності.

За останні роки на кафедрі ІІВ захищено 5 дисертацій на здобуття наукових ступенів, у тому числі:

 • Проф. Паржин Ю.В., на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, тема дисертації «Моделі і методи побудови архітектури і компонентів детекторних нейроморфних комп’ютерних систем»;
 • Проф. Артамонова Н.О., на здобуття наукового ступеню доктора наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, тема дисертації: «Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку»;
 • Ст. викл. Сидоренко О.В., на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право, тема дисертації: “Патентно-правова охорона винаходу, пов’язаного з комп’ютерною програмою” та ін.

Основні зусилля науково-педагогічних працівників кафедри у науковій сфері зосереджено на виконанні наступних науково-дослідних робіт:

 • Теорія та моделювання когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації інформації;
 • Фундаментальні дослідження проблем глобалізації інтелектуальної власності в цифровій економіці».

У інноваційному портфоліо науково-педагогічного колективу кафедри містяться результати досліджень та розробок за наступними напрямками:

 • штучні нейронні мережі, машинне навчання, глибоке навчання та розпізнавання образів, дистанційне зондування та обробка мультиспектральних зображень, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, системи електронного документообігу (проф. Паржин Ю.В., доц. Галкин С.О., доц. Подорожняк А.О.);
 • інтелектуальний аналіз великих даних, семантичні мережі та пошукові системи, функціональне та об’єктно-орієнтоване програмне забезпечення розподілених та паралельних систем підтримки прийняття рішень (доц. Любченко Н.Ю.);
 • промислові платформи розробки і виконання високопродуктивного, масштабованого та розподіленого корпоративного програмного забезпечення, мережевих та веб-сервісів (ст.викл. Фастовський Е.Г.);
 • візуалізація даних, топогеодезичне та балістико-навігаційне забезпечення, геоінформаційні і супутникові навігаційні системи (доц. Пугачев Р.В., доц. Соболь М.О.);
 • системологія, вербальний аналіз, функціональне моделювання складних систем, бізнес-інтелідженс та збалансована система показників діяльності підприємств,  державних та неприбуткових організацій (доц. Єльчанінов Д.Б.);
 • розробка та супровід ERP та MRP систем з планування ресурсів підприємства, виробництва і продажу, CRM та SCM систем з управління взаємовідносинами з клієнтами та ланцюгами поставок (доц. Соболь М.О.);
 • патентні дослідження та ландшафти,  інформаційно-аналітичний супровід цифрових інновацій, комерціалізація результатів науково-технічних розробок і трансфер технологій, комерційна таємниця та управління правами інтелектуальної власності в життєвому циклі програмного забезпечення (проф. Артамонова Н.О., проф. Солощук М.М., доц. Капінос М.М., доц. Шуба І.В., ст.викл. Сидоренко О.В.).

Станом на 01 січня 2022 року у складі науково-педагогічного колективу кафедри ІІВ – 2 доктори наук, 9 кандидатів наук, 1 патентний повірений України, 4 провідні фахівці ІТ-індустрії, які мають більш як 10-річний досвід розробки сучасного програмного забезпечення та системної інтеграції.

Кафедру «Інформатика та інтелектуальна власність» протягом понад 20-ти років з дати створення очолював Солощук Михайло Миколайович, к.т.н., професор, патентний повірений України, директор інформаційно-технологічної компанії ТОВ «Інститут перспективних досліджень та технологій «ІНСАРТ» (INSART Ltd.), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 4 винаходів, 3 навчальних посібників з грифом МОН України та підручника «Інтелектуальна власність» для студентів і слухачів закладів вищої та післядипломної освіти. Нагороджений Почесними знаками МОН України «Відмінник освіти України» та «Петро Могила». Сфера наукових та професійних інтересів – теорія та проектування спеціалізованих процесорів цифрової обробки псевдовипадкових послідовностей та сигналів, управління інтелектуальною власністю, комерціалізація науково – технічних розробок та трансфер технологій, підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з комп’ютерних наук, інформаційних технологій консолідації інформації та цифрової інтелектуальної власності.

Вручення нагороди ІВМ Faculty Award проф. Солощуку М.М. (2004 рік)

З 1 вересня 2020 року кафедру очолює д.т.н., професор Паржин Юрій Володимирович, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, відомий український фахівець з комп’ютерних наук і інженерії штучних нейронних мереж, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з комп’ютерних наук, інформаційних технологій та систем.

Після запровадження в дію нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року № 266), кафедра ІІВ продовжує забезпечувати підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії (PhD), які здатні проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук, володіють сучасними методами, засобами та технологіями для проектування і розробки алгоритмічного та програмного забезпечення систем консолідації інформації, підтримки прийняття рішень, штучного інтелекту та сенсорного сприйняття навколишнього середовища, когнитивних та знання-орієнтованих систем, з забезпеченням охорони та комерціалізації прав цифрової інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інформаційних технологій.

Для вступу в НТУ «ХПІ» на 1-й курс за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» і надалі, щоб навчатися на кафедрі ІІВ, абітурієнтам необхідно обрати освітню програму підготовки бакалаврів «Комп’ютерні науки», яка визнана у 2020 році Харківським ІТ Кластером і його партнерами такою, що «адаптована до вимог ІТ-індустрії».

Харківський ІТ Кластер_Адаптовано до вимог ІТ індустрії_2020

 

Компетентності, які набувають студенти, та програмні результати їх навчання відповідно до освітньої програми «Комп’ютерні науки» відповідають Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології», який затверджено та введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. № 962.

У 2021 році в програми підготовки бакалаврів і магістрів за освітніми програмами «Комп’ютерні науки» на кафедрі ІІВ внесено зміни і доповнення, які враховують рекомендації щодо розроблення освітніх програм з «комп’ютингу», викладені в «ACM / IEEE Computing Curricula Report 2020 December 31» (https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/curricula-recommendations/cc2020.pdf).

Особливістю освітньої програми підготовки бакалаврів «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на кафедрі ІІВ є широке коло орієнтованих на студента індивідуальних траєкторій навчання за наступними вибірковими профільованими пакетами освітніх компонент та навчальними дисциплінами:

Інженерія даних та знань (Data and Knowledge Engineering)

методи та засоби аналізу даних, комп’ютерна графіка та 3D моделювання, технології та засоби великих даних, основи візуалізації даних, принципи і парадигми Java, корпоративні технології Java, інженерія знання-орієнтованих систем, основи програмної інженерії тощо.

 Штучний інтелект і машинне навчання (Artificial Intelligence and Machine Learning)

прикладний комп’ютерний зір, основи схемотехніки та технології інтернету речей, принципи та парадигми Python, розробка web-сервісів на Python, штучні нейронні мережі, технології та засоби машиного навчання, інженерія глубинного навчання, технології вбудованого штучного інтелекту, оточуючий інтелект, управління розробуою та якістю програмного забезпечення тощо.

Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії

(Intellectual Property in Software and Hardware Engineering)

основи інтелектуальної власності, авторське право и суміжні права, інтелектуальна власність в цифровому суспільстві, патентна інформація та хмарні ресурси, інформаційна аналітика цифрових інновацій, кломерційна таємниця в програмній та комп’ютерній інженерії, комерціалізація цифрових стартапів, засоби індиввідуалізації та основи бренд-менеджменту тощо.

Фокусом навчання за всіма вибірковими профільованими компонентами освітньої програми є програмне забезпечення хмарних сервісів (Software as a  service – SaaS) та платформ консолідації інформації (Platform as a service – PaaS). Архітектурні рішення таких сервісів плануються, проектуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів розробки корпоративних застосунків, web-програмування, штучного інтелекту, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задоволення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

Випускники кафедри ІІВ мають можливість продовжити своє навчання на кафедрі за її науковими напрямками для отримання наукового ступеня доктора наук (PhD), а також, як правило після короткострокового стажування, отримують первинне робоче місце в інформаційно-технологічних компаніях, які об’єднані у спільних освітніх проєктах, наприклад, таких громадських організацій, як Асоціація «Інформаційні технології України» та «Харківський ІТ Кластер» на підставі  договорів про співпрацю з НТУ «ХПІ». Серед них – лідери ІТ індустрії: ІВМ Україна, NIX Solutions, EPAM Systems, Sigma Software, INSART Ltd. та інші.

При працевлаштуванні відповідно до вимог стейкхолдерів з індустрії інформаційних технологій первинні посади випускників освітніх програм визначаються з урахуванням наявності у них практичного досвіду роботи. При наявності практичного досвіду три і більше місяців випускники можуть претендувати на таки посади (ролі у проєктах): програміст; розробник програмних продуктів і хмарних сервісів, програміст прикладний (у тому числі з поглибленими компетентностями у сфері цифрової інтелектуальної власності) з можливістю додавати префікс, який позначає стек технологій, наприклад, С++-програміст, .net-програміст, Java-розробник програмних продуктів і хмарних сервісів, web-програміст, Python-розробник прикладних програмних продуктів, фахівець з якості та тестування програмного забезпечення тощо.

Випускники, які не мають практичного досвіду, можуть претендувати на ці та інші посади з переліку Класифікатора професій ДК 003:2010 за кодами 2131.2 та 2132.2 у якості стажерів (інтернів, практикантів) або асистентів.