Історія кафедри

У перші роки незалежності України Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” став єдиним українським вищим навчальним закладом, де можна було отримати вищу патентну освіту. Саме в НТУ “ХПІ” на спеціальному факультеті патентознавства Міжгалузевого інституту післядипломної освіти (МІПО), у той час – підвищення кваліфікації, у 1992 році було розпочато перепідготовку спеціалістів відповідної кваліфікації, що стало початком створення національної системи підготовки кадрів для сфери інтелектуальної власності України. За 27 років, що пройшли з тих пір, у системі післядипломної освіти НТУ «ХПІ» отримали вищу патентну освіту понад 900 фахівців, у тому числі щонайменше як 170 співробітників вищого українського державного урядового органу з питань інтелектуальної власності (патентного відомства, комітету, департаменту, служби, а зараз – департаменту у складі Мінекономрозвитку України) і Державного підприємства «Український інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ) та понад 80-ти із 508 патентних повірених України, які утворюють на сьогодні найбільш обізнану в питаннях практичного використання інтелектуальної власності професійну спільноту, у тому числі 32 патентних повірених – харків’ян.

Досвід підготовки фахівців для сфери інтелектуальної власності України, який отримано на спецфакультеті патентознавства у 90-х роках, було використано при створенні в НТУ “ХПІ” нової випускаючої кафедри “Інформатика та інтелектуальна власність” (ІІВ). Відповідно до наказу ректора університету від 12.05.1999 р. № 146-І “Про створення кафедри “Інформатика та інтелектуальна власність” головним завданням кафедри визначено підготовку бакалаврів за напрямом “Комп’ютерні науки” та спеціалістів (а у наслідку і магістрів) за спеціальністю “Інтелектуальна власність”. Першим завідувачем кафедри ІІВ стає директор МІПО НТУ “ХПІ” проф. Солощук М.М, а першими викладачами – доценти Дерев’янко О.С. і Старусєв О.Г.

Започаткування підготовки фахівців з інтелектуальної власності на базі бакалаврату “Комп’ютерні науки” було одним з перших кроків щодо забезпечення в університеті реалізації концепції інтегрованої підготовки на стику сучасних галузей знань та життєдіяльності людини. Тому випускникам кафедри ІІВ надається інтегрована кваліфікація “інженер-системний аналітик, фахівець (магістр) з інтелектуальної власності”.

З 2010 року на кафедрі ІІВ було відкрито підготовку магістрів ще за одною сучасною спеціальністю – “Консолідована інформація” (з 2017 року – спеціалізація 122-08 «Інженерія даних та знань» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»). З 2018 року розпочата підготовка магістрів комп’ютерних наук за освітньою програмою (спеціалізацією) «Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії».

За 20 років кафедра ІІВ забезпечила підготовку 344 бакалавра комп’ютерних наук, 107 спеціалістів та 92 магістрів з інтелектуальної власності, а також 65 магістра з консолідованої інформації, інженерії даних та знань. Всі вони отримали первинні професійні посади і почали трудову діяльність або як програмісти, розробники програмного забезпечення і баз даних, орієнтованих на комерційне використання, або як фахівці з інтелектуальної власності, що можуть забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку технологічних інновацій, експертизу, набуття та захист прав інтелектуальної власності, їх вартісну оцінку, ліцензування, трансфер та використання у господарчому обігу.

Чималий внесок в цю роботу внесли як діючі, так і колишні науково-педагогічні працівники кафедри ІІВ, професори Артамонова Н.О. (д.н. соціальних комунікацій, завідувач відділу наукового аналізу та моніторингу інтелектуальної власності в Державній установі «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»),  Орлюк О.П. (д.ю.н., академік, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України), доценти Гладких Т.В., Галкин С.О., Герасименко В.М., Єльчанінов Д.Б., Капінос М.М., Кривобок Р.В. (заст. завідувача НДЧ НТУ «ХПІ»), Любченко Н.Ю., Паржин Ю.В., Подорожняк А.О., Пугачов Р.В., Шуба І.В., старші викладачі Лерантович Е.Т. (патентний повірений України), Сидоренко О.В. (к.ю.н., юрисконсульт), Панасенко І.А. (к.і.н.), Фастовський Е.Г. (сертифікований Java-розробник), зав. навчальної лабораторії Куцак В.А. та Олійник М.О., інженери Вікленко А.В., Єськова Л.Д., Поляков А.В., Шелковін Є.І. та інші.

Назавжди остануться у доброї пам’яті випускників і співробітників кафедри ІІВ імена доцентів Дерев’янко О.С., Косіло М.С. та Сомхієвої О.С., які вже пішли з життя, але своїм відношенням до професійного долгу, вимогливістю і, у той же час, доброзичливістю до студентів і колег заслужили велику повагу колективу кафедри.

З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” в частині, що стосується вивчення у вищих навчальних закладах основ інтелектуальної власності, та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004 р. № 811 “Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” кафедрі ІІВ доручається нове завдання, а саме – запровадити з 2005/2006 навчального року викладання для студентів університету, які навчаються за освітньо-професійними програмами (ОПП) спеціаліста і магістра за всіма напрямами та спеціальностями підготовки, навчальну дисципліну “Інтелектуальна власність”. Таким чином, кафедра ІІВ стає загально університетською для більш як 125 навчальних груп п’ятого курсу усіх спеціальностей університету.

Крім того, після визначення НТУ “ХПІ” у 2005 році наказом МОН України у якості Регіонального центру підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності, викладачам кафедри ІІВ було доручено забезпечення реалізації цієї програми. За 13 років існування цієї програми у Регіональному центрі пройшли навчання 134 викладача з 16 областей України, яких залучено до викладання загальної для всіх освітньо-професійних програм підготовки навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність».

Ще одне важливе завдання ректорату університету кафедра ІІВ отримала з метою виконання низки наказів МОН України про підвищення ефективності роботи ВНЗ з оцінки та розв’язання організаційних, правових, економічних, інформаційних, кадрових та інших проблем при комерційному використанні отриманих в ВНЗ результатів науково-дослідних робіт та іншої творчої діяльності та наказів ректора від 15 лютого 2005 року № 77-І “Про створення Центру комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій НТУ “ХПІ” і від 2 березня 2005 року № 120-І “Про поглиблену підготовку аспірантів НТУ “ХПІ” за навчальними дисциплінами ОПП спеціальності “Інтелектуальна власність”.

Відповідно до цього завдання з метою кадрового забезпечення процесів управління інтелектуальною власністю і трансфером технологій в базових структурних підрозділах університету саме кафедрі ІІВ було доручено створити з числа аспірантів, які бажають отримати додаткові знання з окремих навчальних дисциплін ОПП підготовки спеціаліста зі спеціальності 7.000002 “Інтелектуальна власність”, навчальну групу аспірантів для поглибленої підготовки та тренінгів з інтелектуальної власності.

За чотирнадцять років, що минуло, учасниками цієї навчальної програми стало майже 120 аспірантів, з числа яких 60 у подальшому не тільки успішно захистили кандидатські дисертації, але і отримали додаткову вищу освіту з інтелектуальної власності.

К 2009 року кафедра ІІВ вже має сучасну інформаційно – технологічну та комп’ютерну базу, яка створювалась і розвивається завдяки співробітництву НТУ “ХПІ” та всесвітньо відомої корпорації ІВМ. Викладачі кафедри ІІВ у 2004-2010 рр. неодноразово виборюють перемогу у престижному академічному конкурсі ІВМ Faculty Award, а кращі студенти отримують можливість і з 2008 року починають проходити стажування у провідних наукових підрозділах ІВМ – Центральному науково-дослідному центрі ім.Т.Уотсона (Нью-Йорк, США) та Дослідницькій лабораторії у Цюріху (Швейцарія) за програмою IBM Great Minds.

У 2010 році на кафедрі створюється Академічний центр компетенції ІВМ в НТУ «ХПІ», в якому студенти та викладачи університету мають змогу отримати підтримку своїй професіональній діяльності та навчанню завдяки участі в низці заходів програми IBM Academic Initiative.

На кафедрі працює інформаційно-технологічний інкубатор “ІТ Incubator TEAM – IT2”, участь у якому дозволяє випускникам та викладачам кафедри отримати сучасні навички роботи з новітніми інформаційно-телекомунікаційними технологіями в реальних “start-up” – проектах з розробки програмного забезпечення для чисельних замовників з різних куточків земної кулі.

У 2010 – 2019 роках участникі цих проектів – випускники та співробітники кафедри склали кістяк команди професійних програмістів відомої в Україні ІТ – компанії, яка працює під торговельною маркою INSART® (https://www.insart.com/) і є засновником Харківського інформаційно-технологічного кластеру (https://it-kharkiv.com/) та учасником авторитетної професійної Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua).

На початку 2019 року НТУ «ХПІ» та Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/) створюють на кафедрі ІІВ спільний Науково-освітній центр «Цифрова інтелектуальна власність», мета діяльності якого – сприяння цифровій трансформації і розвитку постіндустріального суспільства, розвитку науки, технологій та інновацій, забезпечення надання консалтингових, інформаційно-аналітичних та експертних послуг, організації підвищення кваліфікації фахівців, викладачів навчальних закладів та наукових працівників з питань інтелектуальної власності.

За останні п’ять років на кафедрі ІІВ захищено 5 дисертацій на здобуття наукових ступенів, у тому числі:

 • Проф. Артамонова Н.О., на здобуття наукового ступеню доктора наук з соціальних комунікацій за спеціальністю 00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, тема дисертації: «Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку»;
 • Проф. Паржин Ю.В., на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, тема дисертації «Моделі і методи побудови архітектури і компонентів детекторних нейроморфних комп’ютерних систем»;
 • Ст. викл. Сидоренко О.В., на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право, тема дисертації: “Патентно-правова охорона винаходу, пов’язаного з комп’ютерною програмою” та ін.

Станом на 01 січня 2020 року у складі науково-педагогічного колективу кафедри ІІВ – 2 доктори наук, 9 кандидатів наук, 2 патентних повірених України, 4 провідні фахівці ІТ-індустрії, які мають більш як 10-річний досвід розробки сучасного програмного забезпечення та системної інтеграції. Середній вік викладачів – 49 років.

Основні зусилля науково-педагогічних працівників кафедри зосереджено на наступних напрямках наукових досліджень:

 • Теорія та моделювання когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації інформації;
 • Фундаментальні дослідження проблем глобалізації інтелектуальної власності в цифровій економіці» (№ госреєстрації 0117U003603).

У інноваційному портфоліо науково-педагогічного колективу кафедри містяться результати досліджень та розробок за наступними напрямками:

 • штучні нейронні мережі, машинне навчання, глибоке навчання та розпізнавання образів, дистанційне зондування та обробка мультиспектральних зображень, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, системи електронного документообігу (проф. Паржин Ю.В., доц. Галкин С.О., доц. Подорожняк А.О.);
 • інтелектуальний аналіз великих даних, семантичні мережі та пошукові системи, функціональне та об’єктно-орієнтоване програмне забезпечення систем підтримки прийняття рішень (доц. Любченко Н.Ю.);
 • промислові платформи розробки і виконання високопродуктивного, масштабованого та розподіленого корпоративного програмного забезпечення, мережевих та веб-сервісів (ст.викл. Фастовський Е.Г.);
 • візуалізація даних, топогеодезичне та балістико-навігаційне забезпечення, геоінформаційні і супутникові навігаційні системи (доц. Пугачев Р.В., доц. Соболь М.О.);
 • системологія, вербальний аналіз, функціональне моделювання складних систем, бізнес-інтелідженс та збалансована система показників діяльності підприємств,  державних та неприбуткових організацій (доц. Єльчанінов Д.Б.);
 • розробка та супровід ERP та MRP систем з планування ресурсів підприємства, виробництва і продажу, CRM та SCM систем з управління взаємовідносинами з клієнтами та ланцюгами поставок (доц. Соболь М.О.);
 • патентні дослідження та ландшафти,  інформаційно-аналітичний супровід цифрових інновацій, комерціалізація результатів науково-технічних розробок і трансфер технологій, комерційна таємниця та управління правами інтелектуальної власності в життєвому циклі програмного забезпечення (проф. Артамонова Н.О., проф. Солощук М.М., доц. Капінос М.М., доц. Шуба І.В., ст.викл. Лерантович Е.Т., ст.викл. Сидоренко О.В.).

Кафедру «Інформатика та інтелектуальна власність» протягом 20-ти років очолює Солощук Михайло Миколайович, к.т.н., професор, патентний повірений України, президент інформаційно-технологічної компанії ТОВ «Інститут перспективних досліджень та технологій «ІНСАРТ» (INSART Ltd.), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Теорія і практика інтелектуальної власності», автор понад 70 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 4 винаходів, 3 навчальних посібників з грифом МОН України та підручника «Інтелектуальна власність» для студентів і слухачів закладів вищої та післядипломної освіти. Сфера наукових та професійних інтересів – теорія та проектування спеціалізованих процесорів цифрової обробки псевдовипадкових послідовностей та сигналів, управління інтелектуальною власністю, комерціалізація науково – технічних розробок та трансфер технологій, підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з інформаційних технологій, консолідованої інформації та інтелектуальної власності.

Фото – вручення нагороди ІВМ Faculty Award проф. Солощуку М.М. (2004 рік)

Після запровадження в дію нового Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року № 266), кафедра ІІВ продовжує забезпечувати підготовку фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами підготовки бакалаврів, магістрів та докторів наук, які здатні проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук, володіють сучасними методами, засобами та технологіями для проектування і розробки алгоритмічного та програмного забезпечення систем консолідації інформації, підтримки прийняття рішень, штучного інтелекту та сенсорного сприйняття навколишнього середовища, когнитивних та знання-орієнтованих систем, з забезпеченням охорони та комерціалізації прав цифрової інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інформаційних технологій.

Основними спеціалізаціями кафедри ІІВ, за якими здійснюється прийом абітурієнтів та підготовка фахівців, є наступні:

 • Інженерія даних та знань (Data and Knowledge Engineering);
 • Штучний інтелект і машинне навчання (Artificial Intelligence and Machine Learning);
 • Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Intellectual Property in Software and Hardware Engineering).

Фокусом навчання у всіх спеціалізаціях є програмне забезпечення хмарних сервісів консолідації інформації. Ахітектурні рішення таких сервісів плануються, проєктуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів Web-програмування, штучного інтелекту, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задовільнення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

Випускники кафедри ІІВ мають можливість продовжити своє навчання на кафедрі за її спеціалізаціями для отримання наукового ступеня доктора наук (PhD), а також 100-відсотково отримують первинне робоче місце, як правило, в індустрії інформаційних технологій і працюють архітекторами та розробниками програмного забезпечення і баз даних як компонентів хмарних сервісів консолідації інформації (у тому числі з поглибленими компетентностями у сфері інтелектуальної власності), аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну), візуалізації та аналізу даних тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також в установах і на підприємствах сфери інтелектуальної власності, зокрема, в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування випускників  (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/).