Головна Редакційна колегія До відома авторів Свідоцтво Наші координати

До відома авторів

Науково-технічний журнал  «Механіка та машинобудування» відділення механіки та машинобудування Академії наук Вищої освіти України випускається з 1997 р. Періодичність випуску – 2 рази на рік. Перший номер – відкритий, видається авторам, розсилається організаціям обов’язкової розсилки та розміщується на сайтах НБУВ і НТУ «ХПІ». Другий номер – закритий, розсилається згідно відомості розсилки. До опублікування приймаються статті українською, російською або англійською мовами за науковими напрямами:

 • теоретична механіка,
 • прикладна механіка,
 • машинознавство,
 • динаміка та міцність машин,
 • транспортне машинобудування,
 • управління в технічних системах,
 • технологія машинобудування,
 • історія машинобудування.

Документи, що подаються до редколегії для опублікування статті в журналі:

 1. Текст статті (1 прим.) на аркушах формату А4.
 2. Електронна версія статті в текстовому редакторі MS Word.
 3. Рецензія на статтю. Статті з авторством (співавторством) докторів наук можуть подаватися без рецензування
 4. Акт експертизи про можливість опублікування матеріалів у відкритому друку (для статей у відкритий журнал).
 5. Відомості про авторів у вільному вигляді, де міститься наступна інформація:
 • повні прізвище, ім’я та по-батькові кожного з авторів;
 • їх місце роботи та посада, науковий ступінь, вчене звання;
 • контактний телефон.

Складові статті:

 1. Код УДК.
 2. Прізвища і Ініціали авторів, науковий ступінь (при його наявності).
 3. 3. Назва статті.
 4. Текст статті.
 5. Список літератури оформлений відповідно до вимог наказу ВАК України № 342 від 29.05.2007 р. Форма 23. (Бюлетень ВАК України №5,– 2009.– с.26 – 30).
 6. Транслітерація списку літератури.
 7. Анотації українською, російською та англійською мовами. Обсяг анотації до 5 рядків.

Складові статті відокремлюються одна від одної порожнім рядком.

Вимоги до оформлення статті:

 1. Параметри сторінок та тексту:
 • розмір аркуша А4 (210´297 мм);
 • ліве, праве поля – 25 мм, верхнє – 23 мм, нижнє – 27 мм;
 • відступ від краю до колонтитула: верхній – 16 мм, нижній – 22 мм;
 • шрифт Times New Roman, стиль звичайний;
 • розмір шрифту – 12 пт;
 • інтервал між рядками – 1;
 • застосовувати автоматичну розстановку переносів;
 • абзацний відступ – 12,5 мм;
 • вирівнювання абзацу – по ширині.
 1. Формули створюються у вигляді об’єктів редактором формул Equation, центруються. Нумерація ставиться праворуч у дужках, вирівнюється по правому краю. Невеликі формули можна розміщати не в окремому рядку, а прямо в тексті. Після формул потрібно ставити розділові знаки, якщо цього вимагає орфографія. Якщо формула міститься у середині речення, то продовження речення у наступному за формулою рядку здійснюється без відступу. Якщо формула займає окремий рядок перед і після неї повинні бути порожні рядки розміром в 8 пт.

Налаштування редактора Equation для відтворення формул і символів мають вигляд:

 1. Рисунок повинен бути оформлений як окремий згрупований об’єкт у тексті статті, розташування поверх тексту не допускається; рисунок відокремлюється від тексту зверху і знизу порожнім рядком і розташовується після посилання на нього. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру, якість відтворення рисунків кольорової палітри не гарантується. Рисунки нумерують наскрізно арабськими цифрами. Якщо в тексті статті лише один рисунок, його нумерують. Підрисуночний підпис: Рисунок 1 – Назва (якщо є). Підпис центрується, шрифт – 11пт.

Символи на рисунку повинні бути близькими за розміром до основного тексту. Частини рисунку позначаються під рисунком літерами а, б без дужки. Написи на рисунку, позначення його елементів (1, 2, 3) виконують курсивом. Посилання у тексті на рисунки та їх частини мають вигляд (рис. 1), (див. рис. 2 а, б).

 1. Таблиця відокремлюється від тексту зверху і знизу порожнім рядком. Таблиці нумерують наскрізно арабськими цифрами. Якщо в тексті статті подано лише одну таблицю, її нумерують. Назву таблиці друкують з великої літери і розміщують над таблицею з центруванням по розміру таблиці (Таблиця 1 – Гамільтонова матриця). Назва таблиці використовується шрифтом 11пт.
 2. Текст статті має бути структурованим відповідно до вимог МОНУ до наукових публікацій. Стаття подається єдиним файлом та виконується з форматуванням одним розділом в редакторі WORD. Між підрозділами статті пропускається один рядок. Сторінки альбомної орієнтації в тексті не допускаються (ілюстрації та таблиці альбомної орієнтації на повну сторінку розміщаються шляхом їх повороту в межах сторінки портретної орієнтації). У тексті рекомендується використовувати тире середньої довжини.
 3. В статті використовувати лапки: для україно- та російськомовного тексту –«парні», для англомовного – “прямі”.
 4. Список літератури та його транслітерація надаються курсивом, шрифт – 11 пт. Нумерація літератури напівжирним шрифтом.