Наукова діяльність

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі, студенти та аспіранти кафедри «Радіоелектроніка» ведуть наукову роботу спільно з Інститутом іоносфери. Позитивним прикладом співпраці фундаментальної науки, розвитку прикладних досліджень та вищої школи стала діяльність ННЦ «Іоносфера», створеного на кафедрі «Радіоелектроніка».

Кафедра «Радіоелектроніка» та Інститут іоносфери НАН і МОН України

Наукова та освітня діяльність здійснюється шляхом реалізації спільних науково-освітніх програм і наукових досліджень Інституту іоносфери та кафедри «Радіоелектроніка», взаємного залучення наукових та науково-педагогічних співробітників до освітньої та науково-дослідної діяльності, залучення обдарованої студентської молоді до наукових розробок, спільного використання унікального наукового обладнання, яким є комплекс радарів НР.

Залучення талановитої студентської молоді до наукової роботи сприяє підвищенню активності студентів, їх творчому зростанню та дає можливість формування науково-педагогічного потенціалу Інституту іоносфери та кафедри «Радіоелектроніка».

Талановиті студенти кафедри «Радіоелектроніка»

Науково-дослідна робота студентів здійснюється за двома напрямами. Насамперед, це робота, яка становить частину навчального процесу, зокрема практичні заняття, лабораторні роботи, курсове та дипломне проектування. Завдання на проведення науково-дослідної роботи пов’язані з тематикою кафедри, Інституту іоносфери і новими напрямами розвитку радіофізики та радіоелектроніки.

Іншою формою залучення студентів до наукових досліджень є робота, що проводиться в межах діяльності ННЦ «Іоносфера». У ході робіт у студентів з’являється можливість брати участь у проведенні експериментів та оформленні результатів у вигляді статей, доповідей і винаходів.

 

У 2010-х роках зростають показники підготовки наукових кадрів, зокрема впродовж 2008–2015 років було захищено 10 кандидатських дисертацій.

Підготовка наукових кадрів у 2010х роках (дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата наук):

2013 рік.

Котов Дмитро Володимирович. Тема: «Варіації іонного складу зовнішньої іоносфери над Україною за даними метода некогерентного розсіяння». Спеціальність: 04.00.22 – Геофізика; керівник: Чорногор Л. Ф.

2014 рік.

Богомаз Олександр Вікторович. Тема: «Підвищення ефективності перетворення інформації в системі діагностування стану іоносферного середовища». Спеціальність: 05.13.05 – Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування; керівник: Пуляєв В.О.

2015 рік.

Кацко Софія Валеріївна. Тема: «Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння». Спеціальність: 04.00.22 – Геофізика; керівник: Чорногор Л. Ф.

Левон Олена Олександрівна. Тема: «Напівпровідниковий двоканальний регульований компенсатор неактивних складових повної потужності». Спеціальність: 05.09.12 – Силова електроніка; керівник: Домнін Ігор Феліксович.

2017 рік.

Кузьменко Наталія Олексіївна. Тема: «Становлення та розвиток наукових досліджень геокосмосу в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)». Спеціальність: 07.00.07 – Історія науки й техніки; керівник: Тверитникова О. Є.

Кафедра «Радіоелектроніка» регулярно приймає участь у багатьох вітчизняних та міжнародних конференціях і семінарах:

– Всеукраїнська конференція з космічних досліджень;

– Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування»;

– Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки»;

– Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я – MicroCAD»;

– International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere»;

– International Conference «Problems of Geocosmos»;

– інші регіональні та зарубіжні конференції.

Міжнародна науково-технічна конференція в НТУ «ХПІ»

Традиційною формою організації наукової студентської роботи, що широко застосовується в НТУ «ХПІ», є участь у студентському науково-технічному товаристві. Діяльність товариства на кафедрі «Радіоелектроніка» спрямована на підвищення наукового та інженерно-практичного рівня студентів та сприяє становленню студентів як науковців.

Важливим аспектом підвищення освітньо-кваліфікаційної підготовки студентів-радіофізиків та виявлення обдарованої молоді було їхнє залучення до участі у різноманітних галузевих олімпіадах. Щороку студенти брали участь у Всеукраїнських олімпіадах з фізики та радіотехніки, де займали призові місця. У 2013–2018 роках студенти кафедри «Радіоелектроніка» виборювали призові командні місця у Всеукраїнській студентській олімпіаді з радіотехніки, а також успішно виступали в індивідуальних заліках.