Історія кафедри

Кафедра “Металознавство та термічна обробка металів (з 2007 року – “Матеріалознавство”) була створена у 1932 році і її очолив д. т. н., проф. О. В. Терещенко. Кафедра являє собою одну із найстаріших в політехнічному інституті з підготовки інженерів-технологів-дослідників.

Своїми науковими дослідженнями з початку своєї діяльності кафедра сприяла розвитку та удосконаленню технологій термічної та хіміко-термічної обробки деталей на підприємствах Харкова – лідера машинобудування у Радянському Союзі. В післявоєнні роки кафедрою керував к. т. н., доц. В. В. Гавранек. Пізніше – к. т. н., доц. І. О. Тананко, д. ф.-м. н., проф. О. І. Ільїнський, а в наступний час – д. ф.-м. н., проф. О. В. Соболь.

GavranekVVВ. В. Гавранек очолював кафедру “Металознавство та термічна обробка металів” з 1945 по 1972 р. В цей час на кафедрі виконано ряд важливих для народного господарства країни науково-дослідних робіт. До числа найбільш вагомих наукових здобутків кафедри під керівництвом В. В. Гавранека слід віднести дослідження процесів кавітації лопаток гідротурбін. Він підготував 5 кандидатів наук.

З початку 1960-х років кафедра “Металознавство та термічна обробка металів” плідно працює з кафедрою фізики металів та напівпровідників, де Л. С. Палатніком була створена наукова школа по фізики тонких плівок і плівковому матеріалознавству. Тісна взаємодія при формуванні напрямків науково-практичної діяльності у галузі практичного матеріалознавства стало основою завідування кафедрою “Металознавства та термічної обробки металів” з 1972 року по теперішній час колишніми аспірантами Л.С. Палатника. Завідувачами кафедри “Металознавство та термічна обробка металів” (з 2007 р. – “Матеріалознавство”) у ці роки були: з 1972 по 1986 р. – к. т. н., доц. І. О. Тананко, з 1986 по 2010 р. – д. ф.-м. н., проф. О. І. Ільїнський, а з січня 2010 року по теперішній час- д. ф.-м. н., проф. О. В. Соболь.

TanankoIAІ. О. Тананко продовжила курс її попередників (д. т. н., проф. О. В. Терещенко, к. т. н., доц. В. В. Гавранек) на укріплення зв’язків зпровідними підприємствами України у вирішенні проблем термічної та хіміко-термічної обробки виробів машинобудування. Серед найбільш важливих результатів досягнутих пiд ії керiвництвом слід відзначити розвиток технології поверхневого зміцнення лопаток турбін обробкою струмом високої частоти (СВЧ) та технології лазерного зміцнення циліндрів та коленвалів двигунів внутрішнього згоряння. Започаткована В. В. Гавранеком перспективна робота по СВЧ обробці металів була виконана під керівництвом І. О. Тананко групою дослідників у складі В. Ф. Зозулі, Ю. І. Шумакова, М. А. Погрібного, З. В. Богатирьова.

Технологія лазерного зміцнення циліндрів та коленвалів двигунів внутрішнього згоряння для НВО “Завод ім. Малишева” була виконана І. О. Тананко сумісно с А. А. Левченко та іншими співробітниками кафедри.

Наукова дослідна робота в ці роки була спрямована на виконання за держзамовленнями конкретних прикладних проблем для підприємств і наукових установ СРСР та УРСР. Найбільш важливими з них стали здобутки, пов’язані з розробкою та впровадженням нових технологій, що суттєво підвищили функціональні властивості виробів. Це перш за все дослідження термічної НВЧ обробки шестерен (І. О. Тананко, Ю. І. Шумаков, З. В. Богатирьова, Т. О. Протасенко) – впроваджено на Харківському заводі самохідних шасі; дослідження термічної СВЧ обробки лопаток турбін (Ю. І. Шумаков, В. Ф. Зозуля, М. А. Погрібний) – впроваджено на Харківському заводі Турбоатом; дослідження впливу на працездатність метізного інструменту процесу борування (О. О. Павлюченко, В. М. Пивоваров, Ж. С. Бобух) – впроваджено на Харківському інструментальному заводі і Харківський завод тракторних двигунів; дослідження захисних зносостійких вакуумно-плазмових покриттів (М. С. Борушко, В. М. Мацевітий, В. М. Береснев) – впроваджено на оборонних підприємствах. У цей же час М. С. Борушко створив першу у вищих навчальних закладах УРСР вакуумно-плазмову лабораторію.

І. О. Тананко підготувала 8 кандидатів наук, серед яких В. М. Пивоваров, М. А. Погрібний (у 1981 році під науковим керівництвом І. О. Тананко захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження особливостей формування структури та властивостей вискохромистих сталей при відновлювальному наплавленні важконавантажених деталей машин і розробці ефективних методів наступної термічної обробки”) і Г. А. Махатілова (у 1986 році під науковим керівництвом І. О. Тананко захистила кандидатську дисертацію на тему “Вивчення структурної та концентраційної неоднорідності мартенситу після загартування і низькотемпературного відпуску з метою оптимізації технологічних процесів зміцнюючої обробки сталей”).

IlinskyAIСеред найбільш важливих наукових здобутків колективу кафедри під керівництвом професора О. І. Ільїнського є розробка фізичнихоснов створення нового класу нанокомпозитів у вигляді фольг та покриттів з багатошаровою та дисперсно-зміцненою структурою. Ці композити за своїми фізико-механічними властивостями значно перевершують відомі сучасні матеріали. До складу групи дослідників увійшли доц. А. І. Зубков, О. С. Терлецький, С. І. Лябук, М. П. Сапелкін, с. н. с. А. О. Подтележніков і М. В. Бурлакова. Більш детальніше про становлення цієї групи можна переглянути тут.

Здійснені у 1985-1990 роках дослідження захисних покриттів та фольг нанокомпозитів метал – метал та метал – окис з високими функціональними властивостями, які одержані шляхом випаровування та конденсації у вакуумі (О. І. Ільїнський, Г. Є. Лях, А. І.Зубков, О. С. Терлецький та ін.)– впроваджено на НВО “Енергія”, “Істок”, (м. Москва), “Хартрон”, Завод “Комунар”.

Здійснені у ці же роки дослідження захисних покриттів з високими функціональними властивостями, які одержані мікродуговим оксидуванням на сплавах алюмінію та титану (В. В. Білозеров, Г. І. Махатілова) – впроваджено на Харківському заводі ім. Малишева та Харківському заводі Холодильних машин.

За кошти від виконання госпдоговірних робіт на кафедрі придбано сучасні рентгенівські дифрактометри, електронний мікроскоп, комп’ютеризована установка для механічних випробувань тощо.

Професор О. І. Ільїнський підготував 18 кандидатів наук. Він автор понад 200 наукових праць серед яких монографія: “Структура та міцність вакуумних конденсатів металів, сплавів та композитів”, а також 20 авторських свідоцтв на винаходи і патенти. О. І. Ільїнський обраний до складу Міжнародної ради “Фізика міцності” (Росія, м. С-Петербург).

Соболь 073-1Під керівництвом професора О.В. Соболя на кафедрі започаткован новий напрямок наукової діяльності який полягає у розробці фізико-матеріалознавчих основ керованої зміни фазового складу, структури, напруженого стану та функціональних характеристик нового типу високоміцних надтвердих наноматеріалів створених на основі самоорганізаційного розшарування у нерівноважному стані квазібінарних боридних, нітридних та карбідних систем. В цьому напрямку О. В. Соболем опубліковано понад 180 наукових праць, серед яких монографії (“Самоорганізація в низькорозмірних системах” 120 стор.; “Генезис пористих систем”, 112 стор; “Процеси пороутворення у конденсованих наносистемах”, 96 стор.; “Механічні властивості покриттів на основі титану”, 84 стор; “Кластерні та наноструктурні матеріали” т.3, 516 стор.) та навчальні посібники (“Теорія фракталів(нескінченне наближення)”, 206 стор; “Процеси розпаду пересичених твердих розчинів”, 204 с.)

Роботи в цьому напрямку спрямовані на створення нового класу матеріалів з унікально високими механічними властивостями на основі вакуумних покрить з нанокристалічно-аморфно-кластерною структурою і здійснюються спільно з ХНУ, СумДУ, НФТЦ НАН України, ННЦ “ХФТІ” НАН України, ІМФ НАН України, ІСМ НАН України, БелДУ (Росія), БДУ (Білорусія) та інш..

Кафедра Матеріалознавства багато років підтримує міжнародні наукові зв’язки. Так, співпраця з фірмою “Tefal” (Франція) полягає в розробці захисних покриттів металів (В. В. Білозеров, А. І. Махатілова), з Анхойским політехнічним інститутом (КНР) – дослідження та розробка плівкових нагрівачів (О. І. Ільїнський, Е. В. Зозуля).

Багато випускників кафедри стали відомими вченими та керівниками найвизначніших підприємств – наприклад, доктора технічних наук, професора Дяченко С. С., Бобро Ю. Г., заступник Головного металурга ХТЗ Білецький М. С., Головний металург НПО “ФЕД” Шепель С. В. та інші. Випускники кафедри плідно працюють не тільки в Україні, а також в Росії, Болгарії, Китаї, В’єтнамі, Лівії та інших країнах світу.

Наукове консультування виконання дослідницьких робіт на кафедрі здійснювали академіки НАН України І. М. Неклюдов, В. М. Ажажа.

За пропозицію науково-дослідного інституту хімічного машинобудування кафедра Матеріалознавства останні 10 років сумісно веде з цією установою підготовку інженерно-технічного персоналу підприємств для України у напрямку “Експертиза стану обладнання та трубопроводів хімічного машинобудування”.

За останні 6 років відбувся успішний захист виконаних на кафедрі дисертацій – докторських (Ю.М. Мацевітий, В.М. Береснев) та кандидатських (С.І. Лябук, В.В. Субботіна, О.М. Реброва, Є.В. Ящеріцин, О.Є. Бармін).