Вісник Національного технічного університету «ХПІ»

Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях

Про журнал – У збірнику наведені результати створення, верифікації та впровадження нових математичних методів та моделей для проектування і дослідження зразків сучасної техніки, виробничих процесів та інформаційних технологій різноманітного призначення. Журнал призначено для науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів і фахівців в галузях, де застосовується математичне моделювання.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – Серія КВ № 24552-14462Р від 15.07.2020 р.
Наказом МОН України № 894 від 10 жовтня 2022 року «Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Математичне моделювання в техніці та технологіях» внесено до категорії Б «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».
Галузь науки – 11 – математика та статистика.
Спеціальність – 113 – прикладна математика.
Періодичність 2 рази на рік.
Індексації журналу – ICI Journals Master List, Ulrich’s Periodicals Directory (NewJersey, USA), Crossref, Google Scholar.