Методичний кабінет

Методичний кабінет кафедри вищої математики знаходиться в 308 ауд. ГАК. На стелажах кабінету розташовується навчальна література для студентів 1-го і 2-го курсів, представлена ​​методичними вказівками до вирішення прикладів, методичними, навчально-методичними і навчальними посібниками, написаними співробітниками кафедри більш ніж за 25 років. Студенти можуть підібрати для роботи над їх цікавить темою майже з усіх країн курсу «Вища математика» необхідну літературу. Крім того, в методичному кабінеті є різний роздатковий матеріал для розрахунково-графічних завдань. Студенти можуть працювати з обраної методичною літературою як в кабінеті, так і взяти з собою під заставу читацького квитка бібліотеки НТУ «ХПІ»

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проведення тестового контролю знань з вищої математики за темою «ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»

І.М. Католик

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до проведення тестового контролю знань
з вищої математики за темою
«ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»

Ці методичні вказівки включають тестові завдання з теми «Диференціювання функції однієї змінної», що є однією з найважливіших тем курсу математичного аналізу і складається з розділів «Техніка диференціювання» та «Застосування похідної». Для успішного засвоєння цієї теми студенти мають бути ознайомлені з поняттям похідної функції, таблицею похідних та правилами диференціювання, геометричним змістом похідної та застосуванням її для аналізу поведінки функції, побудови її графіка тощо.

Рецензент доц. І.В. Антонова


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійної роботи над розділом «Диференціальне числення функції однієї змінної»

І.М. Католик, В. М. Олексенко

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для самостійної роботи над розділом
«Диференціальне числення функції однієї змінної»
з курсу Вищої математики для студентів
спеціальності 101 – «Технології захисту довкілля»

З метою самостійно навчитися диференціювати функції та систематизувати свої математичні знання детально розв’язано понад сорок задач. Запропоновані таблиці похідних та диференціалів функцій бажано знати, що значно допоможе при розв’язуванні задач з вищої математики як за вказаною темою, так і при вивченні деяких інших розділів вищої математики в майбутньому.

Рецензент проф. Ю.І. Першина


Методичні вказівки до проведення тестового контролю знань з вищої математики за темою «Визначений інтеграл»

А. М. Гайдаш, Т. А. Немченко

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ПРОВЕДЕННЯ
тестового контролю знань з вищої математики за темою
«ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ»

Методичні вказівки до проведення тестового контролю знань з вищої математики за темою «Визначений інтеграл» для студентів усіх спеціальностей ННІ енергетики, електроніки та електромеханіки, ННІ механічної інженерії і транспорту, ННІ хімічних технологій та інженерії.

Рецензент проф. Тулученко Г. Я.


РЯДИ

Г. Я. Тулученко

РЯДИ

Даний навчальний посібник присвячено організації аудиторної та самостійної роботи студентів у процесі вивчення теми «Ряди». Зміст навчального посібника погоджено з робочими програмами навчальної дисципліни для студентів усіх спеціальностей навчально-наукового інституту
енергетики, електроніки та електромеханіки НТУ «ХПІ». Метою розробки навчального посібника є допомога в ефективній організації різних видів навчальної діяльності студентів, в тому числі дистанційної та самостійної.

Навчальний посібник містить: теоретичний матеріал, необхідний для самостійного виконання
студентами індивідуальних розрахункових завдань; приклади розв’язання стандартних задач; варіанти завдань для самостійного виконання.


ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Ю. І. Першина, Н. В. Черемська, Т. Т. Черногор

ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Навчально-методичний посібник з курсу вищої математики «Похідна та її застосування» має за мету допомогти студентам у формуванні їх математичного мислення, а також набути практичних навичок у диференціюванні функцій однієї змінної та застосуванні похідної при дослідженні функції та побудові її графіка.

У даному посібнику приділено достатню увагу детальному роз’ясненню методів розв’язання типових завдань за темою «Похідна та її застосування». Контекст учбового матеріалу відповідає програмі навчання студентів технічних спеціальностей.

Навчально-методичний посібник складається з двох частин, до складу яких входять необхідний теоретичний матеріал, детальний розбір типових задач, приклади для аудиторної та самостійної роботи, до яких додаються відповіді, а також містить 25 варіантів розрахунково-графічних завдань для індивідуальної роботи студентів.


ФУНКЦІЇ ДЕКІЛЬКОХ ЗМІННИХ. СКАЛЯРНІ ПОЛЯ

Н. О. Чікіна, І. В. Антонова

ФУНКЦІЇ ДЕКІЛЬКОХ ЗМІННИХ. СКАЛЯРНІ ПОЛЯ

Навчально-методичний посібник містить основні теоретичні положення, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи різних рівнів складності з розділів курсу вищої математики «Функції декількох змінних», «Скалярні поля». Призначений для студентів та викладачів вищих технічних навчальних закладів.

Посібник містить теоретичну частину курсу та достатню кількість розв’язаних практичних завдань, який вже кілька років викладається студентам кафедрою вищої математики НТУ «ХПІ». Зміст посібника повністю відповідає Робочій програмі навчальної дисципліни «Вища математика. Частина 2». Автори поєднали ці дві теми не випадково, бо вважають це доцільним, оскільки є прямий зв’язок між практичним застосуванням цих двох тем. Мова йде про задачі знахо-дження найменшого та найбільшого значення функцій в замкненій області і ві-домого ітераційного алгоритму – методу градієнтного спуску.


ГРАНИЦІ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ

Ю. І. Першина, О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор

ГРАНИЦІ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ

Навчально-методичний посібник призначений для студентів техні-чних спеціальностей, які вивчають тему «Границі та неперервність функ-цій». Складено на основі досвіду авторів читання лекцій та проведення практичних занять.

Робота складається з одинадцяти розділів. У першому розділі нада-ні короткі відомості з теорії границь. В розділах з другого по восьмий ви-кладається техніка обчислення границь та детально пояснюються методи розв’язання типових завдань, які представлені в дев’ятому розділі «Розра-хунково-графічні завдання». Для того, щоб краще орієнтуватися в матеріалі при виконанні завдань РГЗ, поряд з кожним заголовком вказаний у дужках номер цього завдання. Десятий розділ – це тести для оперативного контро-лю викладачами знань студентів. РГЗ і тести розроблені на 30 варіантів. Одинадцятий розділ – довідковий матеріал. Наприкінці посібника надано відповіді до розрахунково-графічних завдань.


Подвійний та потрійний інтеграли обкладинка

Ю. І. Першина, О. П. Пріщенко, Н. В Черемська, Т. Т. Черногор

ПОДВІЙНИЙ ТА ПОТРІЙНИЙ ІНТЕГРАЛИ

Навчальний посібник присвячений одній з найважливіших тем математичного аналізу – подвійним та потрійним інтегралам. Складається з чотирьох частин. У перших двох частинах докладно висвітлюється теоретичний матеріал з кратних інтегралів. У третій та четвертій частині посібника розглянуто завдання, пов’язані з обчисленням подвійних та потрійних інтегралів. Посібник також містить завдання для самостійної роботи.

 

 


Невизначений та визначений інтеграли

Ю. І. Першина, О. П. Пріщенко, Н. В Черемська, Т. Т. Черногор

НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛИ

Навчально-методичний посібник складається з двох частин «Невизначений інтеграл» та «Визначений інтеграл», до складу яких входять необхідний теоретичний матеріал, детальний розбір типових задач, а також приклади для аудиторної та самостійної роботи, до яких додаються відповіді, крім того, містить завдання для контрольної роботи.

 

 


Диференціальні рівняння та їх застосування

О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Навчально-методичний посібник з курсу вищої математики для студентів хімічних спеціальностей

Навчально-методичний посібник містить детально роз’яснені методи розв’язання типових диференціальних рівнянь, методику розв’язання задач з хімічним змістом та 25 варіантів розрахункових завдань до них.

 


Методичні вказівки "Похідна та її застосування"ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Укладачі: О. П. Пріщенко, О. С. Чорна

Методичні вказівки до проведення практичних занять

Методичні вказівки до проведення практичних занять за темою «Похідна та її застосування» для студентів усіх спеціальностей. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 36 с.

 


Невизначений інтегралНЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Укладачі: Н.В Черемська, Т. Т. Черногор

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з теми «Невизначений інтеграл» складаються з 6 практичних занять та охоплюють навчальну програму з курсу вищої математики для студентів усіх спеціальностей.

 

 


Визначений інтегралВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Укладачі: І. І. Цехмістро, Н.В Черемська, Т.Т. Черногор

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

У методичних рекомендаціях наведено задачі за темою «Визначений інтеграл та його застосування» для п’яти практичних занять, передбачених діючою робочою навчальною програмою з вищої математики для студентів усіх спеціальностей.

 


Тестові завдвння з курсу вищої матетматики Потаніна Т. В.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

з курсу вищої математики

Укладач: Т. В. Потаніна

   Тести з курсу вищої математики розроблено для їх застосування при проведенні оперативного контролю поточної і проміжної атестації студентів з метою оцінки рівня їх приготування за даною дисципліною.

 

 


ТЕОРІЯ ПОЛЯ

Т. С. Полянська, О. С. Чорна

ТЕОРІЯ ПОЛЯ

Навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник містить детально роз’яснені методи розв’язання типових задач за темою «Теорія поля» і завдання для контрольної роботи.

 

 

 


ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРАЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Составитель Т.С.Полянская

Методические указания для проведения практических занятий

Методические указания для проведения практических занятий и контрольных работ по высшей математике по теме «Линейная алгебра» для студентов технических специальностей НТУ «ХПИ»