Історія кафедри

Кафедра вищої математики є одним із найстаріших підрозділів нашого інституту. 128 років тому, 15 квітня 1885 року був ухвалений документ «Положення про ХТІ», у якому, зокрема, у §4 можна прочитати: «…в інституті викладаються Закон Божий, вища математика, нарисна геометрія». Проте, в структурі інституту того часу кафедри вищої математики не було. Для викладання курсів вищої математики запрошувалися співробітники Харківського університету.

Так, відомо, що в 1885/1886 навчальному році в ХТІ аналітичну геометрію викладав професор університету Андрєєв К.О., курс диференціального та інтегрального числення читав доцент університету Тихомандрицький М.О. У 1887 році для викладання курсів вищої математики в інститут був запрошений Ляпунов О.М., приват-доцент математики та аналітичної механіки. Пізніше, разом із Стекловым В.А., своїм учнем, Ляпунов О.М. розробляє «методику викладання математики в ХТІ». Стеклов В.А. викладав у ХТІ з 1893 року. В цей же час згадується ім’я професора математики М.Ф. Ковальского. В учбових планах 1902-1903 навчального року серед штатних співробітників ХТІ згадуються Пшеборський А.П., колезький радник, магістр чистої математики, викладачі по найму Лагутинський М.М., приват-доцент університету, що читав в ХТІ курс аналітичної геометрії, і Алексєєвський В.П., приват-доцент університету, магістр чистої математики, який вів курс диференціального та інтегрального числення. З 1909 року курс диференціального та інтегрального числення в ХТІ читав Бєлянкін І.І.

Напевно відомо, що в 1923 році в ХТІ вже була кафедра математики, і її першим керівником був Бржечка Володимир Фомич. На той час йому було 32 роки. У 1916 р. він закінчує фізико-математичний факультет Харківського університету, а в 1917 р. викладає математику в середніх учбових закладах Харкова. З осені 1920 р. він працює на підготовчих курсах при Харківському технологічному інституті, а з березня 1921 року викладає в ХТІ.

Володимир Фомич керував кафедрою математики до самої смерті (7 березня 1954 р.), спочатку в ХТІ, з 1930 р. – в Механіко-машинобудівному, і за сумісництвом в Електротехнічному інституті, а з січня 1950 р. (після злиття) в ХПІ ім. В.І. Леніна. Бржечка В.Ф. багато часу приділяв навчально-методичній роботі з молодими викладачами кафедри. Близько 15 років він був науковим співробітником сектора математичного аналізу Інституту математики при Харківському державному університеті. Бржечка В.Ф. написав більше 30 наукових робіт, присвячених вивченню наближених методів математичного аналізу, ортогональних поліномів, екстремальних властивостей поліномів.

З 1954 року протягом 10 років завідувачем кафедрою вищої математики ХПІ був Кім Енг Ван Інсугович (народився у 1911 р.) – доктор фіз.-мат. наук, професор. З 1963 року Кім Енг Ван Інсугович – член-кореспондент Казахської Академії Наук. Колом його наукових інтересів є рівняння математичної фізики. З 1964 року кафедрою керував Мелентьєв Борис Васильович (народився у 1918 р.), канд. фіз.-мат. наук, доцент.

А з 1971 року завідуючою кафедрою вищої математики стала Мануйлова Аліса Михайлівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент. Мануйлова А.М. (народилася у 1927 р.) пропрацювала в ХПІ 47 років, при цьому на посаді завідувача кафедрою – 18 років. Аліса Михайлівна – випускниця Державного педагогічного університету (м. Москва), закінчила там аспірантуру і в 1954 році захистила кандидатську дисертацію. У той час тематика її наукових досліджень обмежувалася рівняннями математичної фізики. Проте, з початку 70-х років вона почала серйозно займатися розвитком методів прикладної статистики, зокрема, медичною кібернетикою. Нею написані дві монографії і більше 70 наукових статей. Мануйлова А.М. була керівником цілого ряду госпдоговірних і держбюджетних тем; до цієї роботи було залучено багато співробітників кафедри. Особливо ефективною була співпраця з НДІ загальної і невідкладної хірургії, а також Українським НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії. У 80-х роках налагоджуються зв’язки кафедри з Інститутом важкого машинобудування (м. Мішкольц, Угорщина). У 1984-1988 рр. в Харківському Будинку Вчених вона вела Республіканський семінар «Застосування ЕОМ в медицині». У Мануйлової А.М. були аспіранти, більшість з яких успішно захистилися. До практичних результатів її науково-дослідної роботи слід віднести створення автоматизованої інформаційної системи (АІС) «Гострий живіт», що пройшла тестування і рекомендована до впровадження Військово-медичною академією (м. Санкт-Петербург) в цілому ряді клінік України і Росії, а також АІС «Депресія», завдання якої полягало в розпізнаванні маніакально-депресивного психозу і хронічних стресових станів.

Завiдувач кафедри Геворкян Юрій ЛевановичЗ липня 1987 року завідувачем кафедрою стає Геворкян Юрій Левонович (народився у 1945 р.), канд. фіз.-мат. наук, професор. Юрій Левонович в 1968 році закінчив ХДУ ім. Горького, механіко-математичний факультет. З цього ж року Геворкян Ю.Л. – асистент кафедри вищої математики ХПІ ім. В.І. Леніна. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1979 році йому було присвоєне вчене звання доцента, а в 2005 році – вчене звання професора кафедри вищої математики.

Напрям наукових досліджень – функціональний аналіз, геометрія банахових просторів. Протягом багатьох років активно веде наукові дослідження з питань математичного моделювання фізичних процесів з використанням рівнянь математичної фізики. Був відповідальним виконавцем у багатьох госпдоговірних темах на кафедрі, серед яких теми «Исследование тепловых деформаций в мощных паротурбинных агрегатах» (Центральний котлотурбінний інститут, м. Санкт-Петербург), «Исследование распространения электромагнитных волн сквозь неоднородные тела» (УкрДУЗТ, м. Харків) та ін. При виконанні однієї з тем були отримані умови застосування математичних моделей і методів рішення інтегральних рівнянь Фредгольма 1-го порядку, що враховують некоректність задачі, побудованих на дослідженні методів регуляризації за А.Н. Тихоновим.

Активна організаційна й методична робота проф. Геворкяна Ю.Л. сприяла захисту дисертацій співробітниками кафедри. За останні 20 років захистили докторські дисертації Ольшанский В.П., Батигін Ю.В., Піротті Є.Л., Григорьев О.Л., Олексенко В.М. Кандидатські дисертації захистили Полянська Т.С., Чікіна Н.О., Співак О.В., Балака М.Е., Черемська Н.В., Марченко Т.М., Першина Ю.В., Потаніна Т.В., Кулик С.І., Духопельников С.В., Антонова І.В.

Геворкян Ю.Л. як завідувач кафедрою очолює роботу з удосконалення учбового процесу і його методичного забезпечення з метою поліпшення методики викладання вищої математики. Він приділяє велику увагу розробці сучасної навчально-методичної літератури. Підготував і видав більше 30 навчально-методичних робіт, серед яких 16 навчальних посібників, 11 навчально-методичних посібників і 3 підручники, при цьому 10 навчальних посібників з грифом Мінвузу України. Сьогодні це базові підручники, що відображують сучасні погляди в педагогіці на питання фундаментальної математичної підготовки інженерів.

Багато уваги Геворкян Ю.Л. приділяє впровадженню сучасних технологій навчання, сучасних форм самостійної роботи студентів, у тому числі із застосування WEB – технологій. Зараз у вищій школі формується нова концепція вищої освіти, покликана розширити доступ до якісної інформації на будь-якому етапі освіти. Застосування комп’ютерних технологій в учбовому процесі відкриває принципово нові можливості для активізації навчання, у тому числі самостійної роботи студентів. Крім того, подібні системи реалізують навчання в індивідуальному темпі в зручний для студента час відповідно до рівня його підготовки. Нові інформаційні технології істотно міняють форми взаємодії студентів і викладачів в процесі навчання, але при цьому не ставиться мета зруйнувати старі традиції в освіті.

З 2008 р. кафедра проводить Олімпіаду з вищої математики для студентів 1-2 курсів НТУ «ХПІ». З кожним роком росте популярність цієї олімпіади. Вже в 2013 р. у ній взяли участь 112 студентів 8-ми факультетів.

Завiдувач кафедри Першина Юлія ІгорівнаЗ лютого 2022 року завідувачем кафедрою стає Першина Юлія Ігорівна, доктор фізико-математичних наук.

Юлія Ігорівна в 2000 році закінчила з відзнакою ХНУ ім. В.Н.Каразіна механіко-математичний факультет та отримала спеціальність математик, викладач математики та інформатики. З 2006 року працює на кафедрі вищої математики. Бере участь у виконанні держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних роботах у сфері математичного моделювання в комп’ютерній томографії. Захистила в 2007 році дисертацію на тему «Математичне моделювання в комп’ютерній томографії з використанням інтерфлетації функцій». У 2008 р. стала переможцем Третього обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» в номінації «Математика та інформатика». У 2009 і 2012 рр. отримала гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених.

Першина Юлія Ігорівна веде активну організаційну, методичну та наукову роботу. Лауреат премії Кабінету Міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України (розпорядження Кабінету міністрів від 15 червня 2011 р. № 536-р). Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених на 2012-2013 роки. (Постанова № 5 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 07 листопада 2011 року). Грамота Національної академії наук України за цикл робіт «Розв’язання тривимірної та чотиривимірної задач комп’ютерної томографії з використанням операторів інтерфлетації та мішаної апроксимації» (постанова Президії НАН України №36 від 15.02.2012р.).

З 2012 р. – доцент кафедри вищої математики. У 2015 році захистила докторську дисертацію. Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р). Міжнародний грант на участь в 7th European Congress of Mathematics, July 18 – 22, 2016 (Берлін, 2016р). Грамота Міністерства освіти і науки України (2018 р). Міжнародний грант на участь в International Congress of Mathematicians – ICM2018, held at Riocentro Convention Center, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, from August 1–9, 2018. Переможець конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінаціі «Викладач фундаментальних дисциплін» (2018 р.). Міжнародний грант на участь в 8th European Congress of Mathematics, July 5 – 11, 2020 (Portorož, Slovenia, 2020р).

Співробітники кафедри активно займаються науково-дослідною діяльністю, беруть участь в роботі міжнародних наукових конференцій, в обміні досвідом наукових досліджень.

Основні напрями наукових досліджень співробітників кафедри:теория меры,

  • теорія груп,
  • автоматизация процессов управления,
  • многокритериальные задачи оптимизации,
  • фундаментальные проблемы механики и гидродинамики,
  • механика деформированного твёрдого тела,
  • математическая логика и формальные алгоритмические языки,
  • математические модели в экономике, медицине и экологии,
  • моделирование технологических процессов в машиностроении, судостроении, железнодорожного и городского транспорта и др.

За останні 30 років співробітниками кафедри отримано 24 авторські свідоцтва і патенти на винаходи, 18 актів про впровадження наукових розробок.

Високопрофесійний колектив кафедри багато сил та енергії віддає поліпшенню математичної підготовки студентів НТУ “ХПІ”, підвищенню якості та ефективності  учбового процесу. Щорічно викладачі кафедри навчають вищій математиці понад 2 тисячі студентів. За останні роки на кафедрі підготовлено і видано понад 70 методичних розробок, більше 30 навчальних і навчально-методичних посібників, серед яких 10 з грифом Міносвіти України, 5 підручників і 6 монографій.