Аспірантура

ОНП

Освітньо-наукова програма «Комп’ютерна інженерія» третього (доктора філософії) рівня вищої освіти

 

СІЛАБУСИ ДИСЦИПЛІН 

1       Обов’язкові навчальні дисципліни / Compulsory academic disciplines

1.1    Цикл загальнонаукових дисциплін  / Body of general scientific disciplines
1.1.1 Світоглядні та соціокультурні основи науково-технічної діяльності / Worlde Image and Social-Cultural Basis of the Scientific and Technical Activity
1.1.2 Іноземна мова для комунікації у науково-педагогічному середовищі / Foreign Languages for Communication in a Scholarly and Pedagogical Environment
1.1.3 Представлення наукових результатів  / Presentation of scientific results

1.2    Цикл фахових дисциплін  / Body of special  disciplines
1.2.1 Нейронні мережі в задачах обробки інформації / Neural networks in information processing tasks
1.2.2 Високорівнева мова проєктування обчислювальних систем / High-level design language for designing computer systems
1.2.3 Методологія побудови систем підтримки прийняття рішень  / Methodology for building decision support systems

2       Вибіркові навчальні дисципліни / Elective academic disciplines

2.1    Вибіркові навчальні дисципліни третього семестру
2.1.1 Еволюційні методи комп‘ютерного моделювання / Evolutionary methods of computer modeling
2.1.2 Сучасні системи штучного інтелекту / Modern artificial intelligence systems
2.1.3 Методи візуалізації в мультимедійних системах та системах віртуальної реальності / Visualization methods in multimedia systems and virtual reality systems
2.1.4 Сучасні методи стиснення та відтворення мультимедійного контенту / Modern methods of compression and playback of multimedia content
2.1.5 Сучасні методи обробки мультимедійних даних / Modern methods of multimedia data processing
2.1.6 Сучасні методи спектрального аналізу мультимедійних даних / Modern methods of spectral analysis of multimedia data
2.1.7 Математичні методи обробки сигналів та зображень / Mathematical methods of signal and image processing
2.1.8 Математичні моделі мереж / Mathematical models of networks
2.1.9 Сучасні програмні засоби моделювання систем / Modern software for modeling systems
2.1.10 Аналіз і дослідження методів виявлення вразливостей пристроїв Інтернету речей / Analysis and research methods for detecting vulnerabilities devices Internet of Things
2.1.11 Програмна інженерія розподілених інформаційних систем / Software engineering of distributed information systems

2.2    Вибіркові навчальні дисципліни четвертого семестру
2.2.1 Сучасні моделі та методи штучного інтелекту / Modern models and methods of artificial intelligence
2.2.2 Інформаційні технології обробки великих даних / Information technologies of big data processing
2.2.3 Інформаційні технології в розподілених системах / Information technologies in distributed systems
2.2.4 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень / Information technologies to support decision making
2.2.5 Сучасні технології управління інформацією / Modern information management technologies
2.2.6 Управління науковими проєктами та дослідженнями / Management of Scientific Projects and Research
2.2.7 Управління науково-технологічним розвитком підприємств /  Management of Enterprise Scientific and Technological Development
2.2.8 Основи педагогіки вищої школи / Fundamentals of pedagogy of higher school
2.2.9 Педагогічна риторика / Pedagogical rhetoric
2.2.10 Професійна культура викладача / Professional culture of teacher
2.2.11 Методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічній школі / Methodology and logic of scientific and pedagogical activity in the higher technical school
2.2.12 Правове регулювання авторського права / Legal regulations of the author’s right
2.2.13 Інновації, технології та патентне право / Technologies that Patent Law
2.2.14 Науково-технічні інформаційні ресурси та патентно-кон’юнктурні дослідження / Scientific and technical information resources and patent-conjuncture research
2.2.15 Управління інтелектуальною власністю / Management Intellectual Maintenance
2.2.16 Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем / Mathematical Models and Computer Simulation of Complex Systems
2.2.17 Математичні методи оптимізації та прийняття рішень / Mathematical methods for optimization and decision making
2.2.18 Ймовірнісні та нечіткі моделі та методи в техніці та економіці / Probabilistic and Fuzzy Models and Methods in Engineering and Economics
2.2.19 Математичні методи обчислювального інтелекту та машинного навчання / Mathematical Methods of Computational Intelligence and Machine Learning

3       Практика / Practice
3.1    Педагогічна / Pedagogical

 

2320