Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти існувала в НТУ «ХПІ» з 1975 року. За останню каденцію функціонування спецради було розглянуто 5 докторських та 7 кандидатських дисертацій. Високий рівень роботи спеціалізованої ради характеризується тим, що всі захищені в раді дисертації затверджені Атестаційною колегією МОН України в визначені положенням терміни.

 

Базовою кафедрою в НТУ «ХПІ» зі спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія (05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти) є кафедра «Комп’ютерна інженерія та програмування». За свою понад 60-річну історію, кафедрою було підготовлено 10 докторів наук та понад 75 кандидатів наук зі спеціальностей 05.13.03, 05.13.05, 05.13.06, 05.13.07 та 05.11.17. В 2020 році за спеціальністю 123 – комп’ютерна інженерія була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD). В цей час на кафедрі працюють 12 докторів та 23 кандидати технічних наук. В рамках договорів про співпрацю кафедра «Комп’ютерна інженерія та програмування» активно співпрацює в галузі інформаційних технологій з науковцями Казахстану, Азербайджану, Киргизстану, Ірану, Іорданії, Польші та інших країн світу. Кафедра є учасником міжнародних проектів Європейського Союзу Єразмус+: «GameHub: Співробітництво університет-підприємництво в сфері ігрової індустрії в Україні» (№ 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP); «dСоmFra» (№598236-ЕРР-1-2018-1-LТ-ЕРРКА2-СВНЕ-SР), який спрямовано на розвиток компетентностей у сфері цифрових технологій в Україні, їх розповсюдження та забезпечення інституціональної проектної сталості.

 

В НТУ «ХПІ» є докторантура та акредитована до 01.07.2027 року Освітньо-наукова програма «Комп’ютерна інженерія» третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня зі спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія (Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 2320). В цей час в аспірантурі проходять навчання 11 аспірантів. Готується до захисту 2 докторських дисертації та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD).

 

Спеціалізована вчена рада ставить своєю метою забезпечувати високий рівень вимог при попередньому розгляді та захисті дисертацій, давати кваліфіковану оцінку якості робіт, актуальності та новизни, їх значення для теорії та практики. Рада орієнтуватиме здобувачів на проведення наукових досліджень, які мають важливе значення для потреб промисловості України. Спеціалізована вчена рада буде проводити свою роботу згідно вимог «Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук», затвердженого наказом МОН  України від 13 грудня 2021 року № 1359. На засіданнях ради будуть обговорюватись постанови, накази та рішення відповідальних органів, чинних постанов КМ України та чинного законодавства, а висновки і рекомендації впроваджуватись у практичну діяльність з метою поліпшення підготовки кадрів вищої кваліфікації.

 

Ректорат НТУ «ХПІ» гарантує забезпечення усіх необхідних умов для плідної роботи спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.