Наукові школи кафедри

В даний час на кафедрі склалися наступні науково-дослідницькі напрями, в рамках яких аспірантами та докторантами захищаються дисертації.


Моделювання та управління складними технічними об’єктами
(керівник Дмитрієнко В.Д.)
(напрям засновано в 50 – 60-ті роки першим завідувачем кафедри проф. Васильевим В.Г.)

В останні роки захисти здійснювались за такими спеціальностями:

 • 13.03 – процеси та системи управління (кандидатська дисертація Н.В. Мезенцева);
 • 13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (кандидатська і докторська дисертації С.Ю. Леонова, кандидатські  дисертації Т.В. Гладких, І.І. Шехабат, Р. Расрас, А. Уралова,  А.Ф.Даниленко);
 • 13.07 – автоматизація процесів керування (кандидатська і докторська дисертації О.Ю. Заковоротного,  кандидатські дисертації  М.Й.  Заполовського,   А.І. Баленко,  М.В.  Липчанського,   І.П. Хавіной);
 • 22.09 – електротранспорт (докторська дисертація В.І. Носкова).

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для діагностики, керування та оптимізації технічних та біомедичних об’єктів
(керівник Поворознюк А.І.)
 (напрям засновано в 70-ті роки другим завідувачем кафедри проф. Домниним Ф.А.)

Захисти за такими спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 05.11.17 – біологічні і медичні пристрої та системи.

В рамках даного напрямку захистили докторські дисертації: Поворознюк А.І. (2011), Філатова Г.Є. (2017) та кандидатські дисертації: Максюта Н.В. (2007), Антонова І.В. (2011), Поворознюк О.А. (2010), Бурцев М.В. (2014),  Липчанський М.В., Бойко Д.О. (2017), Гейко Г.В., Бречко В.О.(2019), Главчев Д.М. (2020).

В межах тем виділилися наступні напрямки:

 • розробка інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів;
 • розробка інформаційних систем в медицині;
 • розробка біотехнічних систем обробки біосигналів і медичних зображень;
 • розробка біотехнічних систем обробки результатів лабораторних аналізів і діагностичних систем в різних галузях медицини (генетика, гемореологія, аналіз крові та ін.);
 • розробка біотехнічних систем призначення лікарських препаратів при багатокритеріальному порівнянні препаратів-аналогів;
 • розробка біотехнічних систем оцінки ризиків розвитку професійно обумовлених захворювань.

Методи обробки та захисту інформації у комп’ютерних системах
(керівник Кучук Г.А.)

Захисти за такими спеціальностями:

• 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
• 05.13.06 – інформаційні технології.

В рамках даного напрямку захистили докторські дисертації: Кучук А.І. (2013), Семенов С.Г. (2014), Гавриленко С.Ю.(2020), Кучук Н.Г. (2021), Мелешко Е.В.(2021), кандидатські дисертації: Пашнев А.А. (2001), Козелков О.А. (2006), Воробйов О.В. (2007), Петров О.В. (2014), Давидов В.В., Горюшкіна А.Е. (2016), Кассем Халіфе (2018), Лимаренко В.В (2019), Бульба С.С. (2019), Лисица Д.О, Липчанська О.В.

В межах теми виділилися наступні напрямки:

 • розробка методів та засобів управління інформаційними потоками та ресурсами комп’ютерних та комп’ютеризованих систем та мереж;
 • розробка моделей, методів та засобів розподілу доступу та захисту даних в комп’ютерних системах.

Науковий потенціал та підготовка кадрів 

За час існування кафедри захищено близько 60 кандидатських і 11 докторських дисертації. Найбільше число фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів технічних наук) підготували Корсунов М.І. (8 кандидатів і 2 доктори), Васильєв В.Г. (8 кандидатів), Дмитрієнко В.Д. (10 кандидатів і 3 доктори), Поворознюк А.І. (5 кандидатів і 1 доктора), Семенов С.Г. (5 кандидатів і 3 доктори), Шпильберг А.Я. (5 кандидатів), Калашников В.І. (4 кандидата), Заполовський М.Й. (3 кандидата).      

 

В даний час в штаті кафедрі працює 11 докторів технічних наук (один з кращих показників в НТУ «ХПІ»), багато хто з них є академіками і членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій:

 

 • Дмитрієнко В. Д. – д.т.н., був біля 10 років членом експертної ради ДАК МОНУ. У різний час був членом спеціалізованих рад при НТУ “ХПІ” за спеціальностями: 05.13.03 – процеси та системи управління, 05.13.05  комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.22.09 – електротранспорт, 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Входив в спеціалізовані ради РФ. Член двох спеціалізованих рад НТУ «ХПІ». Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
 • Заковоротний О.Ю. – д.т.н., був вченим секретарем НТУ «ХПІ», член двох спеціалізованих рад НТУ «ХПІ»: Д 64.050.07, спеціальність 05.13.07 – автоматизація процесів керування і Д 64.050.15, спеціальність 05.22.09 – електротранспорт. Академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
 • Кучук Г.А. – д.т.н., академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (АНПРЕ), член спеціалізованих рад НТУ ХПІ і ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Відповідальний редактор журналу, якому присвоєно категорію В та внесено до «Переліку наукових фахових видань України …».
 • Леонов С.Ю. – д.т.н., заст. зав. каф. ННІ КНІТ з науки, гарант програми підготовки аспірантів за фахом 123 Комп’ютерна інженерія; академік Академії наук прикладної радіоелектроніки. Член спеціалізованих рад НТУ ХПІ і ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Відповідальний секретар журналу, якому присвоєно категорію В та внесено до «Переліку наукових фахових видань України …».
 • Носков В.І. – д.т.н., академік Академії залізничного транспорту, член спеціалізованої вченої ради НТУ «ХПІ».
 • Поворознюк А.І. – д.т.н., член-кор. Академії наук прикладної радіоелектроніки, член спеціалізованих рад НТУ ХПІ і ВНТУ (м. Вінниця).
 • Філатова А.Є. – д.т.н., член експертної ради ДАК МОНУ, член.-кор. Академії наук прикладної радіоелектроніки, член спеціалізованої вченої ради НТУ «ХПІ».

Аспірантура

На кафедрі щорічно ведеться прийом до аспірантури 

Участь студентів в НДР: курсове та дипломне проектування, публікації статей та участь в Міжнародних конференціях, призові місця в конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах дипломних робіт бакалаврів і магістрів.