Федоренко О.Ю.

Федоренко О.Ю.

Федоренко Олена Юріївна

Науковий ступінь – доктор технічних наук

Вчене звання – професор

Посада – професор кафедри

Контактний телефон: (057) 707-64-82

e-mail: fedorenko_e@ukr.net

Профіль на scholar.google

 

Теми захищених дисертацій: 

 1. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Поліфункціональні склокристалічні покриття на основі системи CaO – MgO – Al2O3 – SiO2».
 2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.11 «Щільноспечена кераміка різного функціонального призначення із зниженою температурою випалу».

Наукові інтереси:

 • теоретичні основи отримання і технологія функціональної кераміки і захисних покриттів;
 • низькотемпературний синтез високоресурсних керамічних і композиційних матеріалів;
 • дослідження мінеральної сировини України та розробка технологій його використання у виробництві кераміки різного функціонального призначення.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі в теперішній час:

 1. Основи технології ТНСМ.
 2. Технологія вогнетривких і теплоізоляційних матеріалів, будівельної та побутової кераміки.
 3. Основи наукових досліджень та інформаційних технологій.
 4. Хімічна технологія основних видів ТНСМ.
 5. Поливи.
 6. Матеріалознавство і нанотехнології ТНСМ.
 7. Теоретичні основи формування щільноспеченої кераміки.
 8. Барвники і пігменти.

Науковий та педагогічний досвід:

 • Співавтор 2 монографій і 2 навчальних посібників (українською, німецькою та российською мовами), а також 10 навчально-методичних посібників.
 • Автор більш ніж 300 наукових публікацій, в т.ч. більше 50 статей в рецензованих журналах, 32 патенти, а також тез та текстів доповідей в матеріалах конференцій, нарад і симпозіумів.
 • 20-річний досвід викладання та підготовки спеціалістів технології тугоплавких і неметалевих силікатних матеріалів.
 • Керівник господарчо-договірних проектів.
 • Підготовлено 4 кандидати технічних наук по спеціальності 05.17.11 і 13 магістрів по спеціальності 8.05130104 .
 • Науковий керівник 2 аспірантів та 4 магістрів.

Нагороди:

 • Золота медаль V Міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час» (м. Севастополь, 2009)
 • Грамоти та подяки за  сприяння у підготовці наукових робіт студентів, які стали лауреатами Всеукраїнських та регіональних конкурсів (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 рр.).
 • Диплом лауреата XIII обласного конкурсу «Кращі імена» Харьківської облдержадміністрації в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2011)

Наукові монографії та навчальні посібники:

 1. Стеклокристаллические покрытия по керамике / [Лисачук Г.В., Рыщенко М.И., Белостоцкая Л.А., Трусова Ю.Д., Федоренко Е.Ю., Щукина Л.П.]. − Х.: НТУ «ХПИ», 2008. − 480 с. ((ISBN 978-966-593-640-4).
 2. Europäischer Sanierungskalender / Fenzmer H.,Ryschenko M.,Lesnych N., Fedorenko E., Koss L. ‒ Berlin-Wien-Zürich Beuth Verlag GmBH, 2008. – 524 p.
 3. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах: навч. посібник у 2-х ч. Ч.1. Технологічні розрахунки в хімічних технологіях тугоплавких неметалевих і силікатних / [Брагіна Л.Л., Корогодська А.М., Пітак О.Я. та ін.]; за ред. М.І. Рищенка. − Х.: Підручник НТУ «ХПИ», 2012. − 332 с. (ISBN 978-966-2426-38-0), (ISBN 978-966-2426-39-7 (Ч.1))
 4. Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів у прикладах і задачах: навч. посібник у 2-х ч. Ч.2. Фізико-хімічні системи, фазові рівноваги, термодинаміка, ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів [Федоренко О.Ю., Пітак Я.М., Пітак О.Я., Рищенко М.І.  та ін.]; за ред. М.І. Рищенка. − Х.: Підручник НТУ «ХПИ», 2013. − 326 с.
 5. Керамічні матеріали на основі відходів вугільної промисловості : монографія / Г.В. Лісачук, Л.П. Щукіна, О.Ю. Федоренко, В.В. Цовма; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 140 с.

Статті (за період з 2011 по 2015 рр.):

 1. Федоренко О.Ю. Кам’яно-керамічні матеріали з відходів вугільної промисловості / Федоренко О.Ю., Миколаенко С.М., Руденко Л.В. // Кераміка: наука и жизнь. − 2011. – № 2 (12). – С.10 – 23.
 2. Федоренко Е.Ю. Методологические и технологические аспекты разработки составов и технологи керамогранитной плитки на основе кварц-полевошпатового сырья Украины / Федоренко Е.Ю., Рыщенко М.И., Фирсов К.Н., Вернигора К.П. Стариков В.В. // Будівельні матеріали та вироби. − 2011.– № 2 (67) – С. 2 – 7.
 3. Федоренко О.Ю. Знепрозорені поливи для енергозберігаючої технології побутового фарфору / Федоренко О.Ю., Рищенко М.І., Чиркіна М.А., Міхеєнко Л.О., Хорт М.П. // Сб. научн. трудов XIX междунар. научно-технич. конф. / Под общей ред.к.т.н. В.Ф. Костенко, Д.Н. Почепецкого – Харьков: УкрВОДГЕО. − 2010. – УГНИИ «УкрВОДГЕО». – С. 407 – 417.
 4. Федоренко О.Ю. Системний підхід до збору та використання інформації щодо вітчизняної сировинної бази кварц-польовошпатових матеріалів /Федоренко О.Ю., Рудий М.Г., Рищенко М.І., Щукін А.І., Щукіна Л.П. // Вопросы химии и химической технологи (УДХТУ). − 2011. – № 6. ‒ С. 189–193.
 5. N. Lesnych Dicht oder undicht? Tomografische Analytik von Injektionsmittel-Horizontalabdichtungen an verschiedenen Objekten / N. Lesnych, E.Fedorenko, L.Koss, M.Ryschtschenko, L.Shchukina, H.Venzmer // Abdichten im Holz- und Bautenschutz. Normen, Regeln und Entwicklungen. B+B FORUM Bautenchutz, 28 und 29 April 2011 in Wismar. ‒ Beath Verlag GmbH. Berlin. Wien. Zürich. – С. 29 – 53.
 6. 6. Федоренко О.Ю. Теоретичні основи синтезу енергоефективних щільноспечених керамічних матеріалів / О.Ю. Федоренко // Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2011: VII Międzynarod. nauk.-prakt. konf., 07-15 listop. 2011 r.: tekst wykl. – Przemyśl, 2011. – Vol.48: Chemia i chemiczne technologie. – 2011. – S. 89 − 92.
 7. Федоренко Е.Ю. Технологические аспекты повышения качества клинкерных керамических материалов / Федоренко Е.Ю., Рыщенко М.И., Присяжная Л.В. // Збірка праць УкрНДІВ – 2010. – № 111 – С. 199 − 207.
 8. Федоренко О.Ю. Регулювання реотехнологічних властивостей   тонко керамічних  шлікерів / Федоренко О.Ю., Рищенко М.І., Чиркіна М.А., Синюкова Ю.Є. // Збірка праць УкрНДІВ – 2010. – № 111 – С. 216 − 223.
 9. Рыщенко М.И.Энергосберегающая технология хозяйственно-бытового фарфора / Рыщенко М.И., Федоренко Е.Ю., Чиркина М.А., Дайнеко К.Б. // Материалы международной научно-технической конференции «Инновационные материалы и технологии», г. Белгород. − 2011. − С. 178 − 183.
 10. 10. Venzmer H. Abdichten mit zertifizieren Injektionsmitteln ‒ Neue Merkblatter und neue Entwicklungen / [ Venzmer, E. Fedorenko, D. Rogan, L. Koss, N.Lesnych,
  M. Ryschtschenko, L. Shchukina] // Abdichten im Holz- und Dautenschuts: Normen, Regeln und Entwircklungen. ‒ Berlin‒Wien ‒Zurich Beuth Verlag GmbH. ‒ 2011. ‒ P. 5‒28.
 11. Федоренко Е. Ю. Спекание, фазообразование и свойства низкотемпературной тонкокаменной кераміки на основе комплексних плавней Грузливецкого месторождения / Е. Ю. Федоренко // Вестник НТУ «ХПИ». ‒ Х.: НТУ «ХПИ». ‒ 2011. ‒ Вып. 59. ‒ С. 59-70.
 12. Федоренко О.Ю. Теоретичні принципи отримання щільно спеченої кераміки за умов енергоощадної термообробки / О.Ю. Федоренко // Вестник НТУ «ХПИ». ‒ Х.: НТУ «ХПИ». ‒ 2012. ‒ Вып. 1 ‒ С. 113-117.
 13. Федоренко О.Ю. Дослідження збагачуваності кварц-польовошпатової сировини України та перспективи її використання / О.Ю. Федоренко // Східно-Європейський журнал передових технологій. ‒ 2012. ‒ № 1/5(55). ‒ С. 54‒57.
 14. Коц Л.С. Безбиоцидные фасадне керамические материалы, устойчивые к биологическим загрязнениям / [Л.С. Коц, Н.Ф. Лесных, Е.Ю. Федоренко, Л.П. Щукина] // Керамика и композиционные материалы: VIII Всероссийская конференція (17-20 июня 2013 г. ‒ Сыктывкар. ‒ С. 39-41.)
 15. Федоренко О.Ю. Клінкерні керамічні вироби з використанням базальтових туфів / О.Ю.Федоренко, М.І.Рищенко, Л.В.Присяжна, А.Г.Токарев // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – № 112. –Харків: ПАТ «УкрНДІВ», 2012.– С. 238–243.
 16. Федоренко О.Ю. Електротехнічний фарфор зі зниженою температурою випалу на основі нових видів алюмосилікатної сировини / О.Ю.Федоренко, К.Б.Дайнеко, А.В.Борисенко // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – № 112. -–Харків: ПАТ «УкрНДІВ», 2012.– С. 261–267.
 17. Федоренко О.Ю. Технологічні аспекти отримання щільноспеченої кераміки  в умовах енергоощадної  термообробки / О.Ю.Федоренко, М.А.Чиркіна, Ю.Є.Шаповалова // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”.- Харків: НТУ „ХПІ”. – 2012. – Вип. 68. – С. 183– 187.
 18. Федоренко Е.Ю. Современные перспективы развития сырьевой базы
  электрофарфора / [Е.Ю. Федоренко, К.Б. Борисенко, Л.П. Щукина, А.В. Борисенко] // Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2012: VIII Mezinárod vědec.-prakt. konf., 27 únor – 02 březen 2012. – Praha, 2012. – Díl 31: Chemie a chemická technologie. Zeměpis a geologie – S. 13 – 18.
 19. Дайнеко Е.Б. Состав и свойства низкотемпературного электротехнического фарфора с использованием курьяновского пирофиллита / [Е.Б. Дайнеко, Е.Ю. Федоренко, Н.Ю. Глущенко и др.] // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів
  ім. А.С. Бережного”. – 2013. – № 113. – С.164–170.
 20. Федоренко О.Ю. Розширення сировинної бази виробництва кислотостійкої кераміки // [О.Ю. Федоренко, М.І. Рищенко, Л.С. Коц та інш.] // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – 2013. – № 113. – С.171–178.
 21. Федоренко О.Ю. Методологія підбору  флюсуючої складової керамічних мас з позицій енергоощадження / О. Ю. Федоренко // Вісник НТУ “ХПІ”. – 2013. – № 47. – С. 169–177.
 22. Федоренко Е.Ю. Енергосберегающая технология хозяйственно-бытового фарфора / [Е. Ю. Федоренко, М. И. Рыщенко, Е. Б. Дайнеко] // Стекло и керамика.– 2013. – № 6. – С.20–24.
 23. Lisachuk G. Theoretical background of alkaline–free tin content coatings on ceramics in the system RO–SnO2 – Al2O3 – SiO2 / [G. Lisachuk, O. Fedorenko, O. Pitak, L.Bilostotska and oth.] // Chemistry and chemical technology. – 2013. – Vol. 7. – №.3. – P. 351–354.
 24. Федоренко О. Ю. Вивчення будови багатокомпонентних систем шляхом 3D моделювання їх субсолідосної частини на прикладі системи Na20– K20– Al203–Si02 / О.Ю.Федоренко, К.М.Фірсов, К.Б.Дайнеко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – № 2/6 ( 62 ). – С. 39 -41.
 25. Рыщенко М.И. Теоретические предпосылки интенсификации спекания тонкокерамических материалов / М. И. Рищенко, Е. Ю. Федоренко, Е.Б.Дайнеко,
  М. Ю. Лисюткина // Огнеупоры и техническая керамика. – 2013. – № 11–12. – С. 23-27.
 26. Рыщенко М.И. Техногенные материалы и промышленные отходы как источник сырья для производства строительных материалов / М. И. Рыщенко, Е. Ю. Федоренко,
  Г. В. Лисачук, Г. Н. Шабанова // Экология и промышленность. – Винница. – 2013. – № 4. – С. 10-16.
 27. Присяжна Л.В. Технологічні принципи отримання клінкеру на основі  важкоспіклої  глинистої сировини // [Л.В.Присяжна, О.Ю.Федоренко, С.С.Дьяков, А.Ю.Гопта.] // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – 2013. – № 113. – С.164–170.
 28. Федоренко О.Ю. Енергоощадна технологія клінкерних керамічних виробів дорожнього призначення / О.Ю. Федоренко, М.І. Рищенко Л.В. Присяжна // Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць.Х.: ХНУБА ХОТВ АБУ – 2013. – № 72. – С. 254–259.
 29. Федоренко О.Ю. Технологія, структура та властивості керамічного клінкеру для брукування доріг / О.Ю. Федоренко, М.І. Рищенко, Л.В. Присяжна // Збірник наукових праць УДАЗТ. – Х.: УДАЗТ.– 2013. – С. 172–176.
 30. Коц Л.С. Смачивание керамической поверхности как фактор, определяющий биостойкость фасадной керамики / Л.С. Коц, Е.Ю. Федоренко, Н.Ф. Лесных, Л.П. Щукина // Вестник НТУ «ХПИ». Х.: НТУ «ХПИ». – 2013. – Вип. 16. – С. 132–135.
 31. Технологічна цінність промислових хімічних добавок при їх використанні у виробництві будівельної кераміки / Л.П. Щекіна, Г.В. Лісачук, О.Я. Галушка, О.Ю. Федоренко, Л.О. Міхеєнко //Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції «Новітні шерего- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем» (9-13 вересня, м. Одеса). ‒ Одеса.: Екологія. ‒ С. 232‒234.
 32. Коц Л.С. Методология экспресс-тестирования и прогнозирования биологической стойкости фасадных материалов / Л.С.Коц, Н.Ф.Лесных, Е.Ю.Федоренко // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – Москва.- 2014. – №2.- Т.80. – С. 8-43.
 33. Федоренко О. Ю. Знепрозорені нефритовані поливи для фаянсу та низькотемпературного фарфору / О. Ю. Федоренко, М.І. Рищенко, К. Б. Дайнеко, Ю. В. Пермяков // Scientific Journal “Science Rise”, 2014. – № 4/2 (4). – С.45–49.
 34. Лісачук Г. В. Дослідження впливу тугоплавкої гранітної сировини на властивості щільноспеченої кераміки технічного призначення / [Г. В. Лісачук, О. Ю. Федоренко,
  Л. О. Білостоцька, Ю. Д. Трусова, К. В. Подчасова] // Збірка наукових праць ВАТ УкрНДІВ, 2014 . – № 114. – С. 124–132.
 35. Федоренко О.Ю. Особливості синтезу радіопрозорої кераміки із заданими радіофізичними властивостями / [О. Ю. Федоренко, Г. В. Лісачук, Р. В. Кривобок,
  А. В. Захаров, Є. В. Чефранов, М. Ю. Приткіна, В. І. Ревуцький] // Збірка наукових праць ВАТ УкрНДІВ. – 2014 . – № 114. – С. 133–143.
 36. Коц Л. С. Новые методы тестирования биоустойчивости строительных элементов / [Л. С. Коц, Н. Ф. Лесных, Г. Клинкенберг, Е. Ю. Федоренко] // Вестник НТУ «ХПИ». – Х. – 2014 . – № 52 (1094). – С. 45–53.
 37. 37. Рыщенко М. И. Термодинамические расчеты взаимодействия кристаллических фаз керамических материалов с агрессивными средами / [М. И. Рыщенко,
  Е. Ю. Федоренко, М. Ю. Лисюткина] // Вестник НТУ «ХПИ». – Х. – 2014 . – № 52 (1094). – С. 45–53.
 38. 38. Фон Лаар К. Новые полифункциональный антиграффити системы /
  [К. Фон Лаар, Н. Ф. Лесных, М. Шомман, Е. Ю. Федоренко] // Вестник НТУ «ХПИ». –
  Х. – 2014 . – № 53 (1095). – С. 121–127.
 39. Коц Л.С. Біостійка безбіоцидна фасадна кераміка: принципи і технологія отримання / [Л. С. Коц, М. І. Рищенко, О. Ю. Федоренко, Н. Ф. Лісних] // Будівельні матеріали та вироби. – Київ. – 2014. – № 4(87). – С. 24-27. ( 0,8друк. арк.).
 40. Лисачук Г.В. Прогнозная оценка фазового состава и свойств радиопрозрачной керамики на основе системы SrO-Al2O3-SiO2 / Г.В. Лисачук, Р.В. Кривобок, А.В. Захаров, Е.Ю. Федоренко, Я.Н. Питак // Будівельні матеріали і вироби, 2015 . –2015. – № 1 (88).
 41. Ceramic radiotransparent materials on the basis of BaO-Al2O3-SiO2 and SrO-Al2O3-SiO2 systems / [G.V. Lisachuk, G.V.Krivobok, E.Y. Fedorenko, A.V.Zacharov] // Èpitöanyag Journal of Silicate Based and Composite Materials. – 2015/1. – Vol.67. – N 1. – PP. 20–23.
 42. Лісачук Г.В. Дослідження впливу тугоплавкої гранітної сировини на властивості щільноспеченої кераміки технічного призначення / [ Г.В.Лісачук, О.Ю.Федоренко, Л.О.Білостоцька, Ю.Д.Трусова, В.В.Тараненкова, К.В.Подчасова]  // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – № 114. –Харків: ПАТ «УкрНДІВ», 2014.– С.124-131.
 43. Лісачук Г.В. Особливості синтезу радіопрозорої кераміки із  заданими радіофізичніми властивостями / [Г. В. Лісачук, Р. В. Кривобок, О. Ю. Федоренко,
  А. В. Захаров, Е. В. Чефранов, М. С. Приткіна, В. І. Ревуцький,  К. П. Вернигора ] // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – № 114. –Харків: ПАТ «УкрНДІВ», 2014.– С.133-144.
 44. Рыщенко М.И. Строение системы MgO– Al2O3 –TiO2–SiO2 и ее значение для производства  термически и химически стойкой керамики / [М. И. Рыщенко, Я. Н. Питак, Е. Ю. Федоренко, М. Ю. Лисюткина, О. А. Бурик]  // Вопросы  химии и химтехнологии. – Днепропетровск.– 2015.–Т.3 (101).–С.73–79.
 45. Рыщенко М.И. Тетраэдрация системы MgO–  Al2O3–TiO2–  SiO2  в интервале температур от 1263 К до 1659 К, и ее значение  для производства  огнеупоров  и функциональной керамики / [М. И. Рыщенко, Я. Н. Питак, Е. Ю. Федоренко,
  М. Ю. Лисюткина, А. В. Шевцов]  // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”.  – Харків: ПАТ «УкрНДІВ». – 2015.‒  № 115, С.
 46. Захаров А.В. Теоретичні і технологічні принципи отримання радіо прозорих керамічних матеріалів  в системі SrO-Al2O3-SiO2 / [ А.В.Захаров , Р.В.Кривобок, Г.В.Лісачук, О.Ю.Федоренко, О.С.Рябінін, М.С.Приткіна ] // Збірник наукових праць ПАТ „УкрНДІВогнетривів ім. А.С. Бережного”. – №  115. –Харків: ПАТ «УкрНДІВ».‒ 2015.– С.
 47. Рыщенко М.И. Использование отходов ферротитанового производства при разработке составов масс конструкционной керамики   / [М.І. Рищенко, Е.Ю.Федоренко, М.Ю.Лисюткина, А.В.Шевцов, А.А.Горбунова]  // Экология  и промышленность.–Харьков.– 2015.– №  4.– С.  82‒87.
 48. Рищенко М.И. Перспективность использования тиалитовой  керамики  при изготовлении  химической аппаратуры /[М. И. Рыщенко, Е. Ю. Федоренко, М.Ю. Лисюткина, А.А. Горбунова]  // Будівельні матеріали і вироби. – Київ. –2015. – № 4 (91).–С.70–73.
 49. Федоренко Е.Ю. Разработка глазури для керамических изделий электротехнического назначения / Е. Ю. Федоренко, Е. С. Геворкян, Е. Б. Дайнеко,
  А. В. Горбунова // Керамика наука и жизнь.‒ 2015.‒ № 4(29). ‒ С.4‒14.