Силабуси дисциплін вільного вибору

Дисципліни вільного вибору у 5 семестрі

Дисципліна Викладач Файл
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Горовий Дмитро Анатолійович
КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ Горовой Дмитрий Анатольевич
CAPITAL OF THE COMPANY Goroviy Dmitro
ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ДАНИХ (051 Економіка, 075 Маркетинг) Грінберг Галина Леонідівна
СРЕДСТВА АНАЛИЗА ДАННЫХ (051 Экономика, 075 Маркетинг) Гринберг Галина Леонидовна
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ И КРИПТОВАЛЮТ (051-02 Економіка підприємства) Абрамов Федір Володимирович
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ И КРИПТОВАЛЮТ (073-06 Управління підприємницькою діяльністю) Абрамов Федір Володимирович
РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ Кітченко Олена Миколаївна
Ткачова Надія Петрівна
РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ Китченко Елена Николаевна
Ткачева Надежда Петровна
МАРКЕТИНГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Перерва Петро Григорович
МАРКЕТИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Перерва Петр Григорьевич
МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна
МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ Карминская-Белоброва Марина Владимировна
ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ Побережна Наталія Миколаївна
ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  Побережная Наталия Николаевна
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ Прохоренко Олена Вікторівна
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ Прохоренко Елена Викторовна
BUSINESS PLANNING AND PROJECTING
Nataliia Krasnokutska
Olena Prokhorenko
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ Власова Наталія Олексіївна
ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ Власова Наталья Алексеевна
FINANCES OF ENTERPRISES Kochetova Tatyana
МЕТОДИ І МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Степуріна Світлана Олександрівна
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Степурина Светлана Александровна
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС Чайкова Олена Ігорівна
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС Чайкова Елена Игоревна
ІНОЗЕМНА МОВА Неустроєва Гелена Олегівна
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Неустроева Гелена Олеговна
FOREIGN LANGUAGE Neustroieva Gelena

 

Дисципліни вільного вибору у 6 семестрі

Дисциплина Преподаватель Файл
БРЕНДИНГ Чернобровкіна Світлана Віталіївна
БРЕНДИНГ Чернобровкина Светлана Витальевна
BRANDING Chernobrovkina Svitlana
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ БІЗНЕСУ Ларка Людмила Сергіївна
ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕСА Ларка Людмила Сергеевна
ASSESSMENT OF BUSINESS INVESTMENT ATTRACTIVENESS
Larka Ludmila Sergeevna
ОСНОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ (Економіка підприємства, Економічна кібернетика) Яцина Вікторія Валентинівна
ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА (Экономика предприятия, Экономическая кибернетика) Яцына Виктория Валентиновна
ОСНОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ (Фінанси та банківська справа, Податкова справа) Яцина Вікторія Валентинівна
ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА (Финансы и банковское дело, Налоговое дело) Яцына Виктория Валентиновна
ОСНОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ (Менеджмент організацій і адміністрування, Бізнес-адміністрування) Яцина Вікторія Валентинівна
ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА (Менеджмент организаций и администрирование, Бизнес-администрирование) Яцына Виктория Валентиновна
ОСНОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ (Рекламний бізнес, Маркетинговий менеджмент) Яцина Вікторія Валентинівна
ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА (Рекламный бизнес, Маркетинговый менеджмент) Яцына Виктория Валентиновна
МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ Ілляшенко Наталія Сергіївна
МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ Ильяшенко Наталья Сергеевна
ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Долина Ірина Володимирівна
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Долина Ирина Владимировна
ECONOMY AND ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY Dolyna Iryna
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ Мелень Олена Валентинівна
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Мелень Елена Валентиновна
ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Черепанова Вікторія Олександрівна
ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ Черепанова Виктория Александровна
OPERATIONAL MANAGEMENT Cherepanova Victoriia
ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ Данько Тарас Володимирович
Геворкян Артем Юрійович
FUNDAMENTALS OF INTERNATIONAL MARKETING Taras Danko
ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА Данько Тарас Владимирович
Геворкян Артём Юрьевич
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Пятак Тетяна Вікторівна
Мордовцев Олександр Сергійович
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ Пятак Татьяна Викторовна
Мордовцев Александр Сергеевич
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ Степуріна Світлана Олександрівна
УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ Степурина Светлана Александровна
FINANCIAL REPORTING AND FINANCIAL ANALYSIS Kochetova Tatyana
МЕНЕДЖМЕНТ 4 Прохоренко Олена Вікторівна
Яценко Ольга Миколаївна
МЕНЕДЖМЕНТ 4 Прохоренко Елена Викторовна
Яценко Ольга Николаевна
MANAGEMENT 4 Olena Prokhorenko
ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА Шахматова Олена Вікторівна
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Шахматова Елена Викторовна
BUSINESS FOREIGN LANGUAGE Shakhmatova Olena Viktorivna

 

Дисципліни вільного вибору у 7 семестрі

Дисципліна Викладач Файл
SMM-МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА і PR Косенко Олександра Петрівна
Кітченко Олена Миколаївна
SMM-МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА и PR Косенко Александра Петровна
Китченко Елена Николаевна
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ Літвиненко Марія Владиславівна
ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА Литвиненко Мария Владиславна
OWN BUSINESS ORGANIZATION Litvunenko Mariia
АУДИТ Брік Світлана Володимирівна
АУДИТ Брик Светлана Владимировна
ЗАСОБИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Грінберг Галина Леонідівна
СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Гринберг Галина Леонидовна
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАРТАПІВ (Менеджмент організацій і адміністрування) Климова Світлана Олегівна
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТАПОВ (Менеджмент организаций и администрирования) Климова Светлана Олеговна
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАРТАПІВ (Рекламний бізнес) Климова Світлана Олегівна
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТАПОВ (Рекламный бизнес) Климова Светлана Олеговна
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАРТАПІВ (загальна підготовка (вибіркова)) Климова Світлана Олегівна
ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТАПОВ (общая подготовка (на выбор)) Климова Светлана Олеговна
КОМЕРЦІЙНА ЛОГІСТИКА Гармаш Сергій Володимирович
КОММЕРЧЕСКАЯ ЛОГИСТИКА Гармаш Сергей Владимирович
КОНФЛІКТОЛОГІЯ Косенко Андрій Васильович
КОНФЛИКТОЛОГИЯ Косенко Андрей Васильевич
CONFLICTOLOGY Kosenko Andriy Vasilievich
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА БЮДЖЕТУВАННЯ Івахненко Андрій Володимирович
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ Ивахненко Андрей Владимирович
ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ І ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ Степуріна Світлана Олександрівна
ОБОСНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ И ОЦЕНКА РИСКА Степурина Светлана Александровна
МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СТРАХУВАННЯ Чекмасова Ірина Анатоліївна
Кобець Валентин Миколайович
МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ Чекмасова Ирина Анатольевна
Кобец Валентин Николаевич
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Кабанець Ірина Анатоліївна
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Кабанец Ирина Анатольевна
STRATEGIC MANAGEMENT Pavlo Brin
ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Компанієць Ірина
Меченкова Наталя
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ Компаниец Ирина
Меченкова Наталия
FOREIGN LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES Коmpaniiets Iryna
Mechenkova Natalia