Завідуючий кафедрою

Доктор філософських наук, професор Тарароєв Яків Володимирович

Закінчив:
Харківський державний університет, 1996 р., кафедра астрономії; аспірантура: Харківський державний університет, 2001 р.

Проблематика та основні ідеї:
Фахівець у галузі філософії науки. Спеціалізується на проблемі онтології науки, насамперед фізики і космології. Автор оригінальної концепції онтологічних підстав сучасного природничо-наукового знання, згідно з яким природна реальність, відображена в теорії, є конструктом людського розуму, що складається з елементів теоретичної та практичної діяльності.

Головні напрями наукових досліджень:
Є визнаним вченим в галузі філософії науки на території Слобожанщини, України та колишнього СРСР. Втілює результати в роботі зі студентством. Науковий керівник 12 бакалаврських і магістерських дипломників, 1 аспіранта. Розвиває науковий потенціал Слобожанщини в тісному контакті з Російською Академією Наук, вузами Москви та інших міст. Є учасником двох грантів інституту «METANEXUS» (США), один з яких спільно з Санкт-Петербурзьким державним університетом та гранту Державного фонду фундаментальних досліджень України. Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини», 2005 р, номінація «Фізика і астрономія». Член спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій з філософії в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Спеціальність:
Філософська антропологія, філософія культури, філософія освіти та філософія викладання.

Сфери інтересів:
Філософія науки, філософські аспекти космології, історія космологічних поглядів і астрономії, історія та філософія фізики, онтологічні основи наукового знання, форми і методи генезису наукового знання, соціокультурні основи науки.

Дисертації:
1. «Гносеологічні проблеми космології раннього всесвіту» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки.
Захист кандидатської дисертації «Гносеологічні проблеми космології раннього всесвіту», 2002р., Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
2. «Онтологічні засади сучасної фізики та космології». Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки.
Захист докторської дисертації «Онтологічні засади сучасної фізики та космології», 2010, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.

Монографії:
1. Онтологические основания современной физики и космологии. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009 – 236 с.
2.
Онтологические основания современной физики и космологии. – М.:УРСС, 2011, 264 с.
3.
Понятия инфляции, тёмной энергии, тёмного вещества в современной космологии – Современная космология: философские горизонты. М.: «Канон+», 2011. 432 с., С.339 – 356.
4.
Современная космология: от универсума к Мультиверсу – Современная космология: философские горизонты. М.: «Канон+», 2011. 432 с., С.295 – 307.
5.
Гносеологические проблемы космологии ранней Вселенной – Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 221 с.
6. Тарароев Я.В. Физика и культурология: единство в современном мире // Від філософії науки до постмодерністських студій культури: кафедра теорії культури і філософії науки в новому тисячолітті:колективна монографія/[колектив авторів] передмова В.А. Суковатої; за заг.ред.В.А. Суковатої, Д.В. Петренка. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – 492 с. С.153 – 162.

Підручники:
1. Философия: Учебно-методическое пособие по курсу философии для иностранных учащихся и студентов всех форм обучения. – Харьков: НТУ “ХПИ” – 2005. – 88 с.
2.
Логика и методология естественнонаучного познания. Учебное пособие. – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина – 2007 – 232 с.
3.Вступ до філософії : навч.-метод. посібник ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : ФОП Іванченко І. С., 2018. – 186 с.