Наукова та науково-технічна діяльність 2019

Інформація

про наукову та науково-технічну діяльність

кафедри ТММіСАПР за 2019 рік

У 2019 році на кафедрі «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин» виконувались 3 держбюджетні НДР: 2 прикладні – М1211П, М1212П та розробка молодих вчених М1210. Робота М1211П завершена. Загальний обсяг фінансування за роботами М1210, М1211 та М1212 склав 3341 тис. грн. Виконувалися 3 господарчих договори: № 12673/474дп, №624дп/12762 із ДП «Завод ім. Малишева»; №12937 (613/354) із АТ «Ельворті», м. Кропивницький; обсяг фінансування за цими договорами у поточному році склав 210,0 тис. грн. В межах робочого часу викладачів була закінчена фундаментальна НДР К1201 та розпочата фундаментальна НДР К1202 (обидві без фінансування).

Основні пріоритетні наукові напрями кафедри. Робота М1210 присвячена забезпеченню підвищення службових властивостей елементів військової техніки на основі створення теоретичних засад статистичної механіки композиційних матеріалів. Тематика прикладної держбюджетної роботи М1211П полягала у розробці методів дослідження напружено-деформованого стану корпусних конструкцій транспортних засобів. Тематика прикладної держбюджетної роботи М1212П полягала у розробці методів та моделей для забезпечення міцності елементів машин військового та цивільного призначення на основі дослідження нелінійних моделей контактної взаємодії. Тематика робіт за договорами № 624дп/12762 та 12673/474дп спрямована на визначення міцності деталей двигунів та просторових зварних конструкцій. Договір № 12937 (613/354) спрямований на дослідження напружено-деформованого стану просторових конструкцій сівалок. Тематика фундаментальної НДР К1202 полягала у розвитку методу параметричного моделювання для обґрунтування раціональних технічних рішень елементів складних та надскладних механічних систем.

Науково-педагогічні кадри. Чисельність штатних науково-педагогічних працівників кафедри складає 19 осіб у 2019 р. (у 2015 р. було 25), з них докторів наук – 1, кандидатів наук – 10 (у 2015 р. було 2 доктори наук та 12 кандидатів наук). Кількість аспірантів з відривом від виробництва 7 (у 2015 р. було 3), докторантів – 1 (у 2015 р. був 1). Чисельність працівників НДЧ – 11 (у 2015 р. було 14), з них кандидатів наук – 4 (у 2015 р. був 1 доктор наук та 5 кандидатів наук).

Захищені 3 кандидатські дисертації здобувачами кафедри: ШЕЙЧЕНКО Р. І. за темою «Забезпечення міцності тонкостінних конструкцій із підвищеними технічними характеристиками» за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин (27.06.2019); ІЩЕНКО О. А. за темою «Обґрунтування проектно-технологічних параметрів розділових штампів шляхом підвищення міцнісних та жорсткісних характеристик основних елементів» за спеціальністю 05.03.05 –  Процеси та машини обробки тиском (11.12.2019); РІКУНОВ О.М. за спеціальністю 20.02.14 – Озброєння і військова техніка, спецтема (19.12.2019). Науковий керівник проф. ТКАЧУК М. А.

За звітний період працівниками кафедри опубліковано: 2 монографії. Опубліковано 49 наукових статей та 63 тез доповідей у наукових виданнях, з них – 9 статей та тез у наукометричних виданнях (БД Scopus та Web of Science); 4 – у закордонних виданнях (Беларусь, ПАР, Швейцарія, Німеччина); 26 статей – у фахових виданнях України. Співробітники кафедри прийняли участь у 12 наукових конференціях, в тому числі у 11 міжнародних та 1 закордонній (Болгарія). Отримано 1 патент на корисну модель (Гречка І.П.) та подано 1 заявку на патент на винахід.

За участю студентів 3, 5 та 6 курсів опубліковано 8 статей та 9 тез доповідей на конференції MicroCAD-2019. 5 студентів 3-го та 5-го курсів подали 3 роботи на другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, з них 2 студентів стали переможцями (отримали дипломи I ступеню з галузі «Механічна інженерія» у м. Суми, СумДУ). Дипломна робота ПЕТРЕНКО А.А. (гр. МІТ-М219м) зайняла 3 місце на конкурсі бакалаврських робіт НТУ «ХПІ». 6 студентів 5-го та 6-го курсів брали участь у виконанні НДР М1210, М1211 та М1212 з оплатою.

Співробітники кафедри проф. УСТИНЕНКО О. В., ст.наук.співроб. СЄРИКОВ В. І. та наук.співроб. БОНДАРЕНКО М. О. в рамках програми міжнародної кредитної мобільності Erasmus+K1 пройшли стажування у Словацькому технологічному університеті у Братиславі (STUBA), Словаччина. Аспірантка САВЕРСЬКА М. С. здійснила керівництво групою із 11 студентів ННІ МІТ, що проходили практику за програмою DAAD “Studienpraktika” у Технічному університеті Штутгарта, Інститу будівельної статистики та динаміки.

У 2019 році кафедрою проведено Всеукраїнську студентську олімпіаду з дисципліни: «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні», в якій прийняли участь 55 студентів з 20 вищих навчальних закладів України. II етап проходив 10–12 квітня 2019 року.

Проведено Міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми якості та довговічності зубчастих передач та механічного привода» (ЗП-2019) 25-30 серпня 2019 р., Одеса – Каролино-Бугаз.

 

Зав. кафедри ТММіСАПР                                                                          Микола ТКАЧУК

Comments are closed