Магістратура

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА

«Інтелектуальний аналіз даних» 

Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 113 Прикладна математика

галузі знань 11 Математика і статистика

Кваліфікація: Магістр з прикладної математики

Мета освітньої програми:

Забезпечити підготовку фахівців-дослідників в галузі прикладної математики, здатних формулювати, розв’язувати та узагальнювати складні задачі та проблеми у своїй професійній діяльності та здійснювати професійну інноваційну діяльність для виконання наукових та проектних робіт з використанням фундаментальних та спеціальних методів математичних і комп’ютерних наук, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців-дослідників, що володіють математичними методами та інформаційними технологіями машинного навчання та штучного інтелекту для пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень.

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Загальна підготовка
Детальніше
Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами 3 Залік 
Інтелектуальна власність 3 Залік 
Іноземна мова за професійним спрямуванням 3 Залік 
Спеціальна (фахова) підготовка
Детальніше
Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Нелінійні процеси і моделі 4 Іспит
Обернені задачі теорії динамічних систем 4 Іспит
Методи обчислювального експерименту 3 Іспит
Сучасні чисельні методи 4 Іспит
Організація виробництва програмних продуктів 4 Іспит
Наукова підготовка

 

Детальніше
Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Основи наукових досліджень 4 Іспит
Філософські проблеми сучасного наукового пізнання 3 Залік
Сучасні проблеми інтелектуального аналізу даних 5 Іспит
Сучасні проблеми прикладної математики 4 Іспит
Науково-дослідна практика 11 Залік
Атестація (підготовка кваліфікаційної роботи (КР)) 19 Захист КР
ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ  
Профільна підготовка
Профільний пакет дисциплін 1 “Інтелектуальний аналіз великих даних”
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Математичні методи штучного інтелекту 5 Іспит
Методи та технології роботи з великими даними 5 Іспит
Моделі і аналіз мультіагентних систем 5 Іспит
Динамічні задачі машинного навчання 5 Іспит
Профільний пакет дисциплін 2 “Інтелектуальний аналіз текстів, сигналів та зображень”
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Математичні методи штучного інтелекту 5 Іспит
Аналіз та синтез природньомовної інформації 5 Іспит
Глибоке навчання у задачах аналізу даних 5 Іспит
Математичні методи комп’ютерного зору 5 Іспит
Дисципліни вільного вибору профільної підготовки (згідно переліку)
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Дисципліни профільної підготовки 1 3 Залік
Дисципліни профільної підготовки 2 3 Залік
Дисципліни профільної підготовки 3 3 Залік
Дисципліни вибору правового та психологічного спрямування
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Дисципліна психологічного спрямування 3 Залік
Дисципліна правового спрямування 3 Залік
Дисципліни науково-професійного спрямування (згідно переліку)
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Дисципліна НПС1 4 Іспит
Дисципліна НПС3 4 Іспит
Дисципліна НПС3 4 Залік