Магістратура

Методичне забезпечення дисциплін освітньо навчальної програми “Інтелектуальний аналіз даних”  другого (магістерського) рівня

 

ВОК — Вибіркові освітні компоненти

Інженерія машинного навчання

Аналіз і синтез природньомовної інформації

Основна література

1. Кононова К. Ю. Машинне навчання. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 301 с.

2. G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. – New York: Springer, 2015. – 440 с. – ISBN 978-146-147-138-7.

3. P. Harrington. Machine Learning in Action. – Shelter Ireland, NY: Manning, 2012. – 400 с. – ISBN 978-966-423-364-1.

4. О. В. Бісікало,Формальні методи образного аналізу та синтезу природно- мовних конструкцій. Монографія, Вінниця: ВНТУ, 2013, – 316 с. – ISBN 978-966-641-528-1.

5. Principles of Natural Language Processing by Susan McRoy is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted. – ISBN 978-1-7376595-0-1, EPub – ISBN 978-1-7376595-1-8.

Додаткова література

6. A. Burkov. Machine Learning Engineering. – True Positive Inc., 2020. – 310 p. – ISBN 978-199-957-957-9.

7. M. Kubat. An Introduction to Machine Learning. – Springer Cham, 2021. – 458 p. – ISBN 978-303-081-935-4.

8. S.T. Wierzchoń, M.A. Kłopotek. Modern Algorithms of Cluster Analysis – Springer, Cham, 2018. – 421 p. – ISBN 978-3-319-69308-8.

9.S.T. Wierzchoń, M.A. Kłopotek. Modern Algorithms of Cluster Analysis – Springer, Cham, 2018. – 421 p. – ISBN 978-3-319-69308-8.

10. M. Kubat. An Introduction to Machine Learning. – Springer Cham, 2021. – 458 p. – ISBN 978-303-081-935-4.

Інтернет-ресурси

11. https:// en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing

12. https:// www.deeplearning.ai /courses /natural- language-p rocessing -specialization/

Методи обробки сигналів

Основна література

1. Основи та методи цифрової обробки сигналів: від теорії до практики: навч. посібник / уклад. : Ю. О. Ушенко, М. С. Гавриляк, М. В. Талах, В. В. Дворжак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 308 с. – ISBN 978-966-423-639-0.

2. T. Holton. Digital Signal Processing: Principles and Applications. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 1058 p. – ISBN 978-110-841-844-7.

3. S. Palani. Principles of Digital Signal Processing. – Springer Cham, 2022. – 677 p. – ISBN 978-303-096-321-7.

Додаткова література

4. S. Esakkirajan, T. Veerakumar, B. Subudhi. Digital Signal Processing. – McGraw-Hill, 2021. – 579 p. – ISBN 978-935-460-029-6.

5. A.-H. Najmi, T. K. Moon. Advanced Signal Processing: A Concise Guide. – McGraw-Hill, 2020. – 352 p. – ISBN 978-126-045-893-0.

6. P.S.R. Diniz. Signal Processing and Machine Learning Theory. – Academic Press, 2023. – 1234 p. – ISBN 978-032-391-772-8.

Інтернет-ресурси

7. https:// en.wikipedia.org/wiki/ Digital_ signal _processing

Методи обробки зображень

1 Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications (Texts in Computer Science) 2nd ed. 2022 Edition. – ISBN 978-3-030-34372-9 (eBook).
2 Ian Goodfellow, Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, – MIT Press, 2016.
3 «Digital Image Processing» авторства Rafael C. Gonzalez та Richard E. Woods.

Моделі соціальних мереж

Основна література

1. Побудова реалістичних соціальних графів на основі публічних сторінок соціальної мережі.

2. Теорія графів і соціальні мережі.

3. Мазуренко, В & Shtovba, Serhiy. (2015). ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ. Вісник Вінницького політехнічного інституту.

https:// www.researchgate.net /publication / 279535422_OGLAD_MODELEJ_ANALIZU_SOCIALNIH_MEREZ

https:// pzs.dstu.dp.ua/ DataMining/ social /bibl/ SNA.pdf

4. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Рівест Р., Стайн К. Вступ до алгоритмів. К.: К. І. С., 2019. 1288 с. – ISBN 978-617-684-239-2.

5. Network Science by Albert-Laszlo Barabasi

Додаткова література

6. Дискретна математика: Конспект лекцій (Частина 1) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 113 «Прикладна математика», освітньої програми «Наука про дані та математичне моделювання» / О.Л.Темнікова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 154 с.

7. Network Science

8. Network Sciense 1st Edition by Albert-Laszlo Barabasi, Marton Postal / Cambridge University Press, 475 p.

Сематичний WEB

Основна література
1 Мосіюк О. О. WEB-технології. Частина 1. Верстка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2020. – 56 с.
2 Трофименко О. Г. Веб-технології та веб-дизайн : навч. посібник / О. Г. Трофименко, О. Б. Козін, О. В. Задерейко, О. Є. Плачінда. – Одеса : Фенікс, 2019. – 284 с. – ISBN 978-966-928-394-8.
3 Пасічник О. Г., Пасічник О. В., Стеценко І. В. Основи веб-дизайну / О. Г. Пасічник, О. В. Пасічник,

І. В. Стеценко : [Навч. посіб.]. – К.: Вид. група BHV. – 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-552-228-7.

4 Creating Semantic Web Contents with Prot?g?-2000. N. Noy, M. Sintek, S. Decker, M. Crubezy, R. Fergerson, M. Musen // IEEE Intelligent Systems, March/April pages 60-71, 2019.
5 Esra Açikgül Firat. Effects of instruction supported by web 2.0 tools on prospective teachers’ biotechnology literacy / EsraAçikgülFirat, MustafaSerdarKöksal // Computers & Education. – 2019. – Vol. 135. – P. 61–74.
  Додаткова література
6  Лєсна Н.С., Фоменко О.А. Дослідження методів і моделей асинхронного оновлення даних для підвищення продуктивності web-систем / Наука онлайн: міжнародний електронний науковий журнал. – 2019. – №1. – С. 6-10.
Інтернет-ресурси
7 база задач з програмування.
8 база алгоритмічних задач.

Методи захисту інформації та кібербезпека

Основна література
1 Євсеєв С.П. Кібербезпека: сучасні технології захисту. / Євсеєв С.П, Остапов С.Е., Король  О.Г. // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: «Новий Світ- 2000», 2019. – 678 с.
2 Інформаційна безпека. Підручник / В. В. Остроухов, М. М. Присяжнюк, О. І. Фармагей, М. М. Чеховська та ін.; під ред. В. В. Остроухова – К.: Видавництво Ліра-К, 2021. – 412 с.
3 Євсєев С. П. Кібербезпека: основи кодування та криптографії/ С. П. Євсеєв, О. В. Мілов, С. Е. Остапов, О. В. Сєвєрінов. – Харків: Вид. «Новий Світ-2000», 2023. – 657 с.
4  Кібербезпека в сучасному світі : матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Одеса, 19 листопада 2021 р.) / за ред. О. В. Дикого ;уклад.: С. А. Горбаченко, Н. І. Логінова. – Одеса, 2020. – 148 с.
5 Лісовська Ю. Кібербезпека. Ризики та заходи. – К.: Кондор, 2019. – 272 с.
  Додаткова література
6 Євсеєв С. П. КІБЕРБЕЗПЕКА: ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З ОСНОВ КРИПОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ / С. П. Євсеєв, О. В. Мілов, О. Г. Король – Львів: «Новий Світ – 2000с, 2020 . – 241 с.
7 Edited by Serhii Yevseiev, Volodymir Ponomarenko, Oleksandr Laptiev, Oleksandr Milov. Synergy of building cybersecurity systems: monograph / S. Yevseiev, V. Ponomarenko, O. Laptiev, O. Milov and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 188 p.
8 Криптоаналіз. КриптографічніІ протоколи / О. М. Гапак // Навчальний посібник з курсу «Комп’ютерна криптографія» для студентів інженерно-технічного факультету спеціальності 123-«Комп’ютерна інженерія». Ужгород: видавництво ПП «АУТДОР-ШАРК», 2021р. – 96 с.

Мови формальних специфікацій

Основна література

1. Formal Specification Using Z, David Lightfoot, Jim Woodcock., 2003 

2. Linz, Peter. An introduction to formal languages and automata / Peter Linz. – 5th ed. p. cm. Includes bibliographical references and index. – ISBN9781449615529.

3. Spivey, J. M. The Z Notation: A Reference Manual. – Prentice Hall International Series in Computer Science, 1992. – 155 р.

4. Jia, X. ZTC: A Type Checker for Z Notation. User’s Guide. – DePaul University. USA: Division of Software Engineering, School of Computer Science, Telecommunication, and Information Systems, 1998, – 44 р.

5. Jacky, J. The Way of Z: Practical Programming with formal Methods. – USA, New York: Cambridge University Press, 1997. – 350 р.

Додаткова література

6. Омельчук Л.Л. Формальні методи специфікації програм. 

7. Spivey, J. M. The Z Notation: A Reference Manual. – Prentice Hall International Series in Computer Science, 1992. – 155 с.

8. Jia, X. ZTC: A Type Checker for Z Notation. User’s Guide. – DePaul University. USA: Division of Software Engineering, School of Computer Science, Telecommunication, and Information Systems, 1998, – 44 с.

9. Jacky, J. The Way of Z: Practical Programming with formal Methods. – USA, New York: Cambridge University Press, 1997. – 350 с.

10. УкрІНТЕІ, 2010. – 78 с.

11. Anne Haxthausen. Lecture Notes on The RAISE Development Method. – UNU/IIST, 1999. – 20 с.

12. Chris George. Introduction to RAISE. UNU-IIST report No. 249.– UNU/IIST, 2002. – 128 с.

Інтернет-ресурси

13. http://www. cyb.univ. kiev.ua/ library /books /omelchuk- 10.pdf

14. https:// web.archive.org /web/ 20150930020243 /http:// www.programs factory.un iv.kie v.ua/r u/co ntent/ books/2/75

 

Фінансова та актуарна математика

Основна література
1 Голіченко, І. І. Фінансова математика та елементи актуарної математики [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 111 «Математика» спеціалізації «Страхова та фінансова математика» / І. І. Голіченко, О. І. Клесов, О. А. Тимошенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 104 с.
2  Фінансова математика [Текст]: підручник / О. В. Зайцев. – Суми: СумДУ, 2022. – 610 с. – ISBN 978-966-657-916-7.
3 Панасенко О. В. Фінансова математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Панасенко, С. В. Прокопович ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (43,6 МБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 263 с. – ІSBN 978-966-676-716-8.
4 Козьменко О. В. Актуарні розрахунки. навчальний посібник, Суми: Університетська книга, 2014. – 224 с. – ISBN 978-966-680-588-4.
5  Актуарна математика. Ч. 1: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / упоряд.: О. М. Іє, С. А. Сотникова; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – 132 с.
6 Заболоцький М.В., Прокопишин І.А., Основи фінансової математики: навч. Посібник – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2016 – 144 с.
  Додаткова література
7 Василевич Л.Ф., Семеняка С.О. Фінансова математика: навч. посіб. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 228 с.
8 Roberts, A. J. Elementary calculus of financial mathematics / A. J. Roberts. p. cm. – (Mathematical modeling and computation; 15) Includes bibliographical references and index. – ISBN 978-0-898716-67-2.

Техгологія блокчейн

Основна література
1 Блокчейн і децентралізовані системи [Текст]: навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти : у 3 ч. – Харків: ПРОМАРТ, 2021. – (Distributed Lab). – ISBN 978-617-7634-40-8. Ч. 1 / П. Кравченко, Б. Скрябін, О. Дубініна. – 2021. – 458 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 449-458.
2 Блокчейн і децентралізовані системи [Текст]: навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти : у 3 ч. – Харків: ПРОМАРТ, 2021. – (Distributed Lab). – ISBN 978-617-7634-40-8. Ч. 2 / П. Кравченко [та ін.]. – 2021. – 420 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 415-420.
3 Блокчейн і децентралізовані системи [Текст]: навч. посіб. для студентів закл. вищ. освіти : у 3 ч. – Харків : ПРОМАРТ, 2021. – (Distributed Lab). – ISBN 978-617-7634-40-8. Ч. 3 / П. Кравченко [та ін.]. – 2021. – 329 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 317-329.
4 Kud, Aleksandr. Methodology for determining whether a blockchain token corresponds to a digital asset [Text]: methodical man. / A. A. Kud. – Kharkiv : KRPOCH, 2019. – 51 p. : tab. – Назва у вих. відом.: Методика діагностики токену блокчейну на відповідність цифровому активу / А. А. Кудь. – Бібліогр.: с. 47-50. – 5000 пр. прим.
5 Blockchain and accounting. Available at: [in Ukrainian, 2024].

Модуль тестування програмного забеспечення

1 Perry, William, and Rice, Randall. Surviving the Top Ten Challenges of Software Testing: A People-Oriented Approach. United States, Pearson Education, 2013. – 202 p.
2 Martin, Robert C.. The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers. United Kingdom, Pearson Education, 2011. – 256 p. – ISBN 978-0137081073/
3  Khorikov, Vladimir. Unit Testing Principles, Practices, and Patterns. United States, Manning, 2020. – 304 p. – ISBN 9781617296277.
4  Osherove, Roy. The Art of Unit Testing: With Examples in C#. United States, Manning, 2013. – 292 p. – ISBN 9781617290893.
Beck, Kent. Test Driven Development: By Example. United Kingdom, Pearson Education, 2022. – ISBN-13: 9780137585236.
6  Meszaros, Gerard. xUnit Test Patterns: Refactoring Test Code. United Kingdom, Pearson Education, 2007. – 944 p. – ISBN 978-0-13-149505-0.

Новітні технології захисту інформації

Основна література
1 Закон України «Про критичну інфраструктуру», від 16.11.2021 № 1882-IX..
2 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури», від 19 червня 2019 р. № 518.
3 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання об’єктів критичної інформаційної інфраструктури», від 9 жовтня 2020 р. № 943.
4 Методичні рекомендації щодо підвищення рівня кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 06 жовтня 2021 року № 601.
5 Технічні вимоги на створення спеціалізованого програмного забезпечення «Державний реєстр об’єктів критичної інформаційної інфраструктури». Наказ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 2022, 31 с.
6 Закон України «Про критичну інфраструктуру» (Проект).
7 Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію кіберзахисту в банківській системі України» (Проект).
8 Технології захисту інформації. / С. Е. Остапов, С. П. Євсєєв, О.Г. Король. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – 471 с.
9 Synergy of building cybersecurity systems: monograph / S. Yevseiev, V. Ponomarenko, O. Laptiev, O. Milov and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 188 p.
10 Models of socio-cyber-physical systems security: monograph / S. Yevseiev, Yu. Khokhlachova, S. Os- tapov, O. Laptiev and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2023. – 168 p.
11  Modeling of security systems for critical infrastructure facilities: monograph / S. Yevseiev, R. Hryshchuk, K. Molodetska, M. Nazarkevych and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. – 196 p.
  Додаткова література
4 ISO/IEC 27001. «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Системи управління інформаційною безпекою».
5 ISO/IEC 27002. «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Практичні правила керування інформаційною безпекою».
  ISO/IEC 27005. «Інформаційні технології. Методи забезпечення безпеки. Управління ризиками інформаційної безпеки».

Теорія та методи соціальної інженерії в кібербезпеці

Основна література
1 Ozkaya, Erdal. Learn Social Engineering: Learn the art of human hacking with an internationally renowned expert. Packt Publishing Ltd, 2018. – 557 p. – ISBN-10 1788837924. – ISBN-13 978-1788837927
2  Alexander, Michael; Wanner, R. Methods for understanding and reducing social engineering attacks. SANS Inst., 2016, 1: 1-32.
3 Грищук Р. В., Даник Ю. Г. Основи кібербезпеки: монографія / відп. ред. проф. Ю. Г. Даник, Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 636 с.
4  Hadnagy, Christopher. Social engineering: The science of human hacking. John Wiley & Sons, 2018 – 330 p.
5 Michael Bazzell. Open Source Intelligence Techniques: Resources for Searching and Analyzing Online Information Paperback – 2021. – 666 p. – ISBN-10 1530508908. –
ISBN-13 978-1530508907.
6 Ethical Hacking: 3 in 1- Beginner’s Guide+ Tips and Tricks+ Advanced and Effective measures of Ethical Hacking Paperback – July 23, 2020 – 456 p. – ISBN-13 979-8668892228.
7 Бурячок В. Л. Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект. [Підручник]. / В. Л. Бурячок, В. Б. Толубко, В. О. Хорошко, С. В. Толюпа /.– Львів: «Магнолія», 2018. – 320 с.
8 Modeling of security systems for critical infrastructure facilities: monograph / S. Yevseiev, R. Hryshchuk, K. Molodetska, M. Nazarkevych and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. – 196 p.

Психологія лідерства в бізнесі

Основна література
1 Методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни “Проективні методи в психології” : для магістрів очної та заочної форми навчання спец. 053 “Психологія” / уклад.: Н. В. Підбуцька, Ж. Б. Богдан ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – 25 с.
2 Розвиток когнітивних якостей у  бізнес-лідерів: навчальний посібник / Гура Т.В. – К.: «Пріоритети», 2016. – 40 с. – ISBN 978-617-7288-70-0.
3 Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.) : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 277 с.
4 Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч. посіб. / О. О. Нестуля, С. І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375 с.
5 Емоційний інтелект лідера у сфері бізнесу : навчальний посібник / А. Є. Книш; за заг. ред. О. Г. Романовського, С. В. Калашникової. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016, – 40 с. – ISBN 978-617-7288-30-4.
  Додаткова література
6 Кононець М.О. Психологія професійної моральності підприємця: теорія і сучасна практика: монографія/ М.О. Кононець. – К. :ДІЯ 2013. – 165 с.
7 Трудовий потенціал бізнес-лідера : навчальний посібник / В. М. Мороз. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с. – ISBN 978-617-7288-89-2.
8 Бізнес-лідерство і когнітивні якості  : навчальний посібник / О. Г. Романовський. – К.  : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016. – 40 с. – ISBN 978-617-7288-23-6.
9  Viv Shackleton. Business Leadership (Essential Business Psychology).

Психологія лідерства в освіті

Основна література
1 Ігнатюк О. А. Формування готовності майбутнього інженера до професійного самовдосконалення: теорія і практика [Текст]: монографія / О. А. Ігнатюк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 432 с.
2  Філософія управління: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Кремень, С. М Пазиніч, О. С. Пономарьов. – К.: Знання України, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-316-188-4.
3 . Кремень В. Г., Пазиніч С. М., Пономарьов О. С. Філософія управління. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – Харків: НТУ «ХПІ», – 2008. – 524 с. – ISBN 978-966-593-593-3.
4 Бондарчук О. І., Нежинська О. О. Лідерство у діяльності керівника  освітньої організації: Спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. – Київ, –2017. –36 с.
5 Бізо Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів ; за заг. ред. І. Ібрагімової. – К. : Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 2012. – 400 с. – ISBN 978-617-661-029-8
6 Кремень В. Г., Пазиніч С. М., Пономарьов О. С. Людська діяльність як об’єкт філософської рефлексії. Філософія і сучасність. 201. Вип. 6. С. 5-10.
7 Пономарьов О. С. Модель професійної діяльності фахівця: Текст лекції. – Харків: НТУ «ХПІ», –2006. – 28 с.
8 Сергєєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: Посібник. – Івано-Франківськ, –2015. – 296 с.
  Додаткова література
9  Соціальне пізнання і логіка управління : монографія / В. М. Бабаєв, О. С. Пономарьов, С. М. Пазиніч ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 182 с.
10 Моделювання діяльності фахівця : навч.-метод. посібник / О. С. Пономарьов, Н. В. Середа, М. К. Чеботарьов ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. – 58 с.
11 Дистанційний курс для слухачів магістерської програми з педагогіки вищої школи. – Харків: ФЛ-П Черняк Л. О., – 2018. – 94 с.
12 Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти : монографія; за ред. О. Г. Романовського, О. С. Пономарьова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 292 с.
13 Стандарт вищої освіти України. Рівень вищої освіти другий (магістерський). Галузь знань 01. Освіта педагогіка. Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки. Видання офіційне. Міністерство освіти і науки України. – Київ, – 2021.
14 Товажнянський Л. Л., Романовський О. Г., Пономарьов О. С., Черваньова З. О. Педагогіка управління : Навч. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», – 2003. – 408 с.

Основи професійної психології

Основна література

1. Підбуцька Н. В. Психологічні основи професіоналізму інженера: структура, динаміка та закономірності розвитку : [монографія] / Н. В. Підбуцька; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : «Діса плюс», 2016. – 295 с.

2. Конфліктне спілкування в інженерній діяльності : навч. посібник / О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов, Н. В. Підбуцька ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. – 292 с.

3. Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія / Кокун О. М. ; Ін–т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ : ДП «Інформ. – аналіт. агенство», 2012. – 200 с.

4. Ложкін Г. В. Психологія праці : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Ложкін Г. В., Волянюк Н. Ю., Солтик О. О. – Хмельницький, 2013. – С. 147–153.

5. Орбан-Лембрик, Лідія Ернестівна. Психологія професійної комунікації: монографія / Л. Е. Орбан -Лембрик. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2019. – 527 с. – ISBN 978-966-2147-64-3.

6. Психологія праці у звичайних та екстремальних умовах [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [М. С. Корольчук та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 651 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 601-612. – 150 прим. – ISBN 978-966-629-729-0.

Правове регулювання інноваційної діяльності

1 Конституція України: від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
2 Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України // Схвалено Постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 року N 916-XIV.
3 Про інноваційну діяльність: Закон України: від 04.07.2002 р. № 40-ІV // Відомості ВРУ. – 2002. – № 38. – С. 266.
4  Господарський кодекс: вiд 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – С. 144.
5 Цивільний кодекс: вiд 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – С. 356.
6 Про інвестиційну діяльність: Закон України: від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –1991. – № 47. – С. 646.
7 Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України: від 08.09.2011 р. № 3715-VІ // Відомості Верховної Ради. – 2011. – № 13.
8 Про наукову та науково-технічну діяльність: Закон України,  від 26.11. 2015 року № 848-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25.
9 Про вищу освіту: Закон України від 01.07. 2014 року № 1556-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004.
10  Інноваційний менеджмент: Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика» освітньо-професійної програми «Наука про дані та математичне моделювання» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; укладачі: С. О. Пермінова, Т. В. Лазоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 335 КБ). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2021.125 с.
11  Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки [Текст] / С. І. Архієреєв, Т. В. Тарасенко ; Національний ін-т стратегічних досліджень. Регіональний філіал у м. Харкові. – Х. : Золоті сторінки, 2008. – 112 с.: рис. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-400-119-6.
12 Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. /В.О. Василенко, В.Г. Шматько; За ред. В.О. Василенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 440 с.
13 Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження [Текст] : монографія / В. О. Гусєв ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 624 с. – ISBN 978-966-374-644-9.
14 Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник / П. Г. Перерва [та ін.] ; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Планета-Прінт, 2019. – 1002 с.

Інформаційне право

Основна література
1  Інформаційне право в медіа сфері : конспект лекцій / Л. В. Перевалова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2018. – 163 с.
2 Інформаційне право в медіа сфері : навч.-метод. посібник / Л. В. Перевалова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2018. – 191 с.
3 Правознавство : хрестоматія для студентів ден. та заочн. форми навчання усіх спец. / упоряд.: Л. В. Перевалова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Панов А. М., 2019 – 220 с.
4  Договірне право : навч.-метод. посібник / Г. М. Гаряєва ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 128 с.
5  Адміністративне право України : навч.-метод. посібник / Г. М. Гаряєва ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 212 с.
6 Тезаурус з правознавства: / Перевалова Л.В., Гаєвая О.В., Гаряєва Г.М., Кузьменко О.В., Лисенко І.В., Ткачов М.М. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – 194с.
7 Правові засади управлінської діяльності: навч.-метод. посіб. / Л. В. Перевалова, О. В. Гаевая, Г. М. Гаряєва, І. В. Лисенко. – Харків : ФОП Панов А. М., 2020. – 50 с.
8 Правове регулювання внутрішнього ринку Європейського Союзу : навч.-метод. посіб. / Л. В. Перевалова, О. В. Гаевая, Г. М. Гаряєва. -Харків : ФОП Панов А. М., 2020. – 68 с.
9 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з правових дисциплін для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей / уклад.: О. В. Гаевая, Г. М. Гаряєва, І. В. Лисенко, Л. В. Перевалова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021 – 128 с.
  Додаткова література
10 Інноваційний потенціал України: прогнозно-аналітичні оцінки [Текст] / С. І. Архієреєв, Т. В. Тарасенко ; Національний ін-т стратегічних досліджень. Регіональний філіал у м. Харкові. – Х. : Золоті сторінки, 2008. – 112 с. – ISBN 978-966-400-119-6.
11 Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. /В.О. Василенко, В.Г. Шматько; За ред. В.О. Василенко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2015. – 440 с.
12  Державна інноваційна політика: методологія формування і впровадження [Текст] : монографія / В. О. Гусєв ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 624 с. – ISBN 978-966-374-644-9.
13  Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник / П. Г. Перерва [та ін.] ; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Планета-Прінт, 2019. – 1002 с.
14 Інформаційне право: навчальний посібник / А. Ю. Нашинець-Наумова. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. – 136 с.
15 Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Інформаційне право»: конспект лекцій / І.О. Грицай. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 123 с.
16 Право особи на доступ до публічної інформації: адміністративно-правове забезпечення і захист [Текст] / О.М. Сибіга – Київ: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 370 с. – ISBN 978-966-916-818-4.
17 Інформаційне право та інформаційне законодавство / В. М. Брижко, В. М. Фурашев ; НДІІП НАПрН України. – 2-ге вид., допов. – Харків : Право, 2021. – 288 с. – ISBN 978966998-080-9.

Авторське право та суміжні права

Основна література
1 Гаряєва Г. М. Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист : навч.-метод. посіб./ Гаряєва Г. М. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.-152с. – ISBN 978-617-7305-02-5.
2 Перевалова Л. В., Гаєвая О. В., Гаряєва Г. М., Лисенко І. В., Муренко О. Л. : Правова охорона та розпорядження правами інтелектуальної власності :навч.-метод. посіб. / Перевалова Л.В., Гаєвая О. В., Гаряєва Г. М., Лисенко І. В., Муренко О. Л. – Харків.: ФОП Панов А. М., 2018.-162с. – ISBN 978-617-7541-77-5
3 Аврамова О. Є., Васильєва Н. Г., Перевалова Л. В. Правові засади інтелектуальної власності в Україні : навч.посіб. / Аврамова О. Є., Васильєва Н. Г., Перевалова Л. В. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011 – 136с. – ISBN 978-966-593-912-2.
4 Вахонєва Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні: навч. посібник. 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Київ: Дакор, 2019. – 576 с. – ISBN 978-617-7020-68-3.
5 Інтелектуальна власність:навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Аксютіна А. В., Нестерцова-Собакарь О. В., Тропін В. В. та ін. Аксютіна А. В., Нестерцова-Собакарь О. В., Тропін В. В. та ін. – Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. – 140 с.
6 Цивільно-правова охорона та захист авторського права в сучасних умовах технологічного розвитку [Текст] : монографія / Колектив авторів : О. О. Штефан, А. С. Штефан, І. І. Петренко, О. О. Мацкевич, В. М. Троцька, С. А. Петренко; за наук. ред. Н. М. Мироненко. – Київ : НДІ інтелектуальної Інтелектуальна власність власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2014. – 341 с.
7  Журавльов Д.В.Чижмарь К. І. Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність. Вид-во ЦУЛ, 2020. – 224 с. – ISBN 978-611-01-1220-8.
8  Інтелектуальна власність: магістерський курс : підручник / П. Г. Перерва [та ін.] ; ред.: П. Г. Перерва, В. І. Борзенко, Т. О. Кобєлєва ; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : Планета-Прінт, 2019. – 1002 с.
  Законодавчі акти
9 Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
10 Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356. 
11  Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
12 Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст.135. [Електронний ресурс].
13  Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.
14 Господарський кодекс: вiд 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – С. 144.
15 Закон України «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст.64.

Авторське право у цифровому суспільстві

Основна література
1 Вахонєва Т. М. Авторське право і суміжні права в Україні : Навчальний посібник. – Київ : ВД «Дакор», 2019. – 2-ге вид., перероб. і доп. – 576 с.
2 Право інтелектуальної власності : підручник / за заг. ред. С.Б. Булеци, О.І. Чепис. Ужгород: РІК-У, 2019. 488 с.
3 Державне підприємство «Інститут інтелектуальної власності»
4 Попова Л.М. Інтелектуальна власність : підручник /  Л.М. Попова., А.В. Хромов, І.В. Шуба: Харків, «Федорко», 2021. –с. 262.
5 Про авторське право і суміжні права: Закон України від 15 квітня 2023 р. № 2811-IX.
6  Synergy of building cybersecurity systems: monograph / S. Yevseiev, V. Ponomarenko, O. Laptiev, O. Milov and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 188 p.
7 Models of socio-cyber-physical systems security: monograph / S. Yevseiev, Yu. Khokhlachova, S. Os- tapov, O. Laptiev and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2023. – 168 p.
8 Modeling of security systems for critical infrastructure facilities: monograph / S. Yevseiev, R. Hryshchuk, K. Molodetska, M. Nazarkevych and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. – 196 p.
  Додаткова література
9 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності: Закон України від 20 березня 2023 р. № 2974-IX.
10 Про внесення змін до деяких законів щодо створення національного органу інтелектуальної власності: Закон України  від 16.06.2020 № 703-IX.
11 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 31 грудня 2023 р. № 3687-XІІ.
12 Конституція України : Закон України від 28. 06. 1996 р.
13  Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 №435-IV.
14 Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV.
15 Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс України від 06.11.1991. №1798-XII.
16  Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971 р. Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv vid 24.07.1971 r.
17 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини).
18 Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності
19  Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року.
20 Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р.
21 Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII.

ООК — Обов’язкові освітні компоненти

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Основна література
1  Гуліч О. О. Англійська мова для фізико-математичного напряму : метод. рек. для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня фіз.-мат. напряму за спец.: 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 Середня освіта (Інформатика) / О. О. Гуліч; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2020. – 86 с. 
2 Professional English in use. Publishing and Printing: навчальний посібник для студентів спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. І. Антоненко, І. П. Борковська, Н. В. Чіжова. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,2 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 169 с. 
3 Diana Hopkins, Pauline Cullen. IELTS Grammar for Bands 6.5 and above. Cambridge University Press, 2021. – 268p.
4  Functional structures of academic English. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів всіх спеціальностей / уклад. Лазарєва О. Я., Ковтун О. О., Дьомочка Л. В., Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – 44c.
5  Доронкіна, Н. Є. Практикум англомовного професійного спрямування. Збірник текстових завдань: навчальний посібник / Н. Є. Доронкіна, Л. В. Ломакіна ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 153 Кбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 82 с.
6  O. Lazareva, O. Kovtun, L. Dyomochka. Science speaks English. Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. – 276 р.
  Додаткова література
7 Запотічна Р. А. English for Specific Purposes: Economics in Use. (Англійська мова для спеціальних цілей: Економіка у практиці) : навчальний посібник / Р. А. Запотічна. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. – 88 с.
8  Сковронська І. Ю. English for Information Technology and Computing: інтерактивний навчальний посібник / І. Ю. Сковронська, Л. І. Кузьо, Т. П. Дяк. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 228 с.
9  English grammar tests: methodological recommendations for students’ independent work / L. G. Budanova, O. V. Karasyova, N. V. Latunova, I. S. Latunov ; ed. by L. G. Budanova. – Kharkiv : NUPh, 2019. – 63 p.
10 Budanova, L. G. Test your vocabulary : the collection of tests for independent students’ work / L.G. Budanova, O. V. Shcherbina. – Kharkiv : NUPh, 2019. – 48 p.
11 O’Dell Felicity. Objective Advanced. Student’s Book. 4th ed. / O’Dell Felicity, Broadhead Annie. – Cambridge University Press, 2019. – 232p.

Інтелектуальна власніть

Основна література
1 Сайт Світової організації інтелектуальної власності (WIPO).
2 Державне підприємство «Інститут інтелектуальної власності»
3  Попова Л. М. Інтелектуальна власність : підручник / Л. М. Попова., А. В. Хромов, І. В. Шуба : Харків, «Федорко», 2021, с. 262.
4 Про авторське право і суміжні права: Закон України від 15 квітня 2023 р. № 2811-IX.
5 Synergy of building cybersecurity systems: monograph / S. Yevseiev, V. Ponomarenko, O. Laptiev, O. Milov and others. – Kharkiv : PC TECHNOLOGY CENTER, 2021. – 188 p.
6  Models of socio-cyber-physical systems security: monograph / S. Yevseiev, Yu. Khokhlachova, S. Os- tapov, O. Laptiev and others. – Kharkiv: PC TECHNOLOGY CENTER, 2023. – 168 p.
7 Modeling of security systems for critical infrastructure facilities: monograph / S. Yevseiev, R. Hryshchuk, K. Molodetska, M. Nazarkevych and others. – Kharkiv : PC TECHNOLOGY CENTER, 2022. – 196 p.
  Додаткова література
8 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності: Закон України від 20 березня 2023 р. № 2974-IX.
9 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 31 грудня 2023 р. № 3687-XІІ.

Основи наукових досліджень

Основна література
1 Марта Мальська, Наталія Паньків Основи наукових досліджень : навчальний посібник / Марта Мальська, Наталія Паньків. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 226 с.
2 Evans (2021) Cultural Anthropology.
3 Вітченко А. О., Вітченко А. Ю. Основи наукових досліджень у вищій школі : підруч. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 272 с. – ISBN 978-617-7986-53-8.
4 Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Єрмошкіна, О. В. Крилова, О. І. Замковий, Н. В. Антипенко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : Журфонд, 2022. – 227 с.
5 Бориченко К. В., Гудзь А. О., Панфілов О. Є. Методологія та організація наукових досліджень : навч.-метод. посіб для здобувачів вищої освіти 1 курсу магістрат. ф-ту адвокатури та антикорупц. діяльності [Електронне видання] / К. В. Бориченко, А. О. Гудзь, О. Є. Панфілов. – Одеса : Фенікс, 2022. – 48 с.
6  Methodology and Principles of Scientific Research / Kolomiiets, A. M., Gromov, Y. V. Вінниця : ВДПУ, 2020. – 188 с. (англійською мовою).
  Додаткова література
7 Основи наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та економічних і менеджерських спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Уклад.: О. О. Носирєв, І. А. Федоренко. Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – 44 с.
8 Основи наукових досліджень: робочий зошит / Н. І. Поліхун, К. Г. Постова, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. – 72 с.
9 Scientific Research in Education (2021) Richard J. Shavelson and Lisa Towne / National Academy Press, Washington, DC, 188 p.

Філософські проблеми сучасного наукового пізнання

Основна література
1 Філософські проблеми сучасно наукового пізнання: підручник для студентів-магістрів усіх спеціальностей і форм навчання. / Я. В. Тарароєв; О. О. Дольська; Т. М. Дишкант та ін. Харків : Видавець Іванченко І. С., 2023. 550 с.
2 Заремський М. Й. З – 34 Філософія науки: навчально-методичний посібник для аспірантів. Глухів, 2022. – 211 с.
3  Філософія науки: підручник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, О. А., Коваленко, Т. В. Розова [та ін.]; за ред. О. П. Сидоренка – Одеса, 2020. – 230 с.
4 Філософія науки: навчальний посібник / О. І. Ісакова, Н. В. Щербакова. – Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2019. – 227
5 Стежко, З. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навч. посіб. / З. В. Стежко, С. П. Римар ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 141 с.
6 Житарюк І. В. Філософія освіти, науки та окремих її галузей. Конспект лекцій: Навч.посібник. – 2-ге вид., стереотипне. Київ : Видавництво «Людмила», 2022. – 620 с.

Сучасні проблеми прикладної математики

Основна література

1. Методи аналізу даних : навчальний посібник для студентів / Бахрушин В. Є. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 268 с.

2. Черняк О. І. Інтелектуальний аналіз даних: підручник. – К: Знання, 2014. – 599с.

3. Іванов С.М., Максишко Н.К., Бречко Д.О. Інтелектуальний аналіз даних: конспект лекцій/ С.М. Іванов, Н.К Максишко Н.К., Д.О. Бречко, – Запоріжжя: ЗНУ, 2020. – 156 с.

4. Kretowski, M. Evolutionary Decision Trees in Large-Scale Data Mining /M. Kretowski, – Cham: Springer International Publishing, June 2019, 180 p. – ISBN 978-3-030-21851-5.

5. Ranga Suri N.N.R., Murty N., Athithan M.G. Outlier Detection: Techniques and Applications. A Data Mining Perspective / N.N.R. Ranga Suri, N. Murty, M.G. Athithan.,- Cham: Springer International Publishing, 2019, 214 p. – ISBN 978-3-030-05127-3

6. Samanta D., Banerjee A. Computationally Intensive Statistics for Intelligent/ D. Samanta, A.Banerjee ,  Springer, 2021, 218 p

Додаткова література

7. A. Burkov. Machine Learning Engineering. – True Positive Inc., 2020. – 310 p.  ISBN 978-199-957-957-9

8. M. Kubat. An Introduction to Machine Learning. – Springer Cham, 2021. – 458 p.  ISBN 978-303-081-935-4

9. S.T. Wierzchoń, M.A. Kłopotek. Modern Algorithms of Cluster Analysis  Springer, Cham, 2018.  421 p.  ISBN 978-3-319-69308-8.

10. Sakarkar Gaurav, Patil Gaurav, Dutta Preteek Machine Learning Algorithms Using Python Programming / Gaurav Sakarkar, Gaurav Patil, Preteek Dutta , – Nova Science Publishers. Inc., June 2021, 170 p.  ISBN 978-1-53619-512-5.

11. Srinivas M., Sucharitha G., Matta A., Chatterjee P. / M. Srinivas, G. Sucharitha, A. Matta, P. Chatterjee Machine Learning Algorithms and Applications: Theory and Applications,-Wiley-Scrivener Publishing, August 2021, 368 p.  ISBN 978-1-119-76924-8.

Інтернет-ресурси

12. https:// www.coursera .org/ professional- certificates/ ibm-data- science

13. https:// www.coursera .org/ specializations/ applied- data- science

Математичні методи машинного навчання 1

Основна література

1. Кононова К. Ю. Машинне навчання. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 301 с.

2. R.N. Rao. Machine Learning in Data Science Using Python. – Dreamtech Press, 2022. – 956 p. – ISBN 978-939-154-046-3.

3. P. Chatterjee, M. Yazdani, F. Fernández-Navarro, J. Pérez-Rodríguez. Machine Learning Algorithms and Applications in Engineering. – New York: Taylor & Francis, 2023. – 314 p. – ISBN 978-036-756-912-9.

Додаткова література

4. A. Burkov. Machine Learning Engineering. – True Positive Inc., 2020. – 310 p. – ISBN 978-199-957-957-9.

5. M. Kubat. An Introduction to Machine Learning. – Springer Cham, 2021. – 458 p. – ISBN 978-303-081-935-4

Інтернет-ресурси

6. https:// en.wikipedia.org/ wiki/ Machine_learning

Некоректні задачі обробки даних

Основна література
1 Некоректно поставлені задачі та методи їх розв’язування: Підручник / М. Г. Охріменко, І. Д. Фартушний, А. Б. Кулик . К.: В-во «Політехніка», 2016. – 225 с.
2 Гребенюк С. М., Панасенко Є. В., Тітова О. О. Методи розв’язання некоректних задач: навчальний посібник для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Математика». / С. М. Гребенюк, Є. В. Панасенко, О. О. Тітова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – 64с.
3  Методи та засоби комп’ютерної реконструктивної томоґрафії: Навчальний посібник / Б. І. Яворський, Т. М. Рафа. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 107 с.
4 Андруник В. А., Висоцька В. А., Пасічник В. В., Чирун Л. Б., Чирун Л. В. Чисельні методи в комп‘ютерних науках: навчальний посібник – Львів : Видавництво «Новий світ – 2000», 2017. – 470 с.
5 Matthias J. Ehrhardt and Lukas F. Lang. Inverse Problems. Lecture Notes Lent Term 2017/2018. – 76 p.
6 David E. Tyler. A short course of robust statistics. Rutgers, The State University of New Jersey. – 92 p.
7 Guillaume Bal. Introduction to Inverse Problems. University of Chicago, Chicago. 2019. – 229 p.
8  Rick Aster, Brian Borchers, Cliff Thurber. Parameters estimation and inverse problems. 2019. – 392 p. Elsevier Inc.

Математичні методи машинного навчання 2

Основна література

1. Кононова К. Ю. Машинне навчання. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – 301 с.

2. R.N. Rao. Machine Learning in Data Science Using Python. – Dreamtech Press, 2022. – 956 p. – ISBN 978-939-154-046-3.

3. P. Chatterjee, M. Yazdani, F. Fernández-Navarro, J. Pérez-Rodríguez. Machine Learning Algorithms and Applications in Engineering. – New York: Taylor & Francis, 2023. – 314 p. – ISBN 978-036-756-912-9.

Додаткова література

4. A. Burkov. Machine Learning Engineering. – True Positive Inc., 2020. – 310 p. – ISBN 978-199-957-957-9.

5. M. Kubat. An Introduction to Machine Learning. – Springer Cham, 2021. – 458 p. – ISBN 978-303-081-935-4.

Інтернет-ресурси

6. https://en.wikipedia.org/ wiki/ Machine learning

Нелінійні процеси і моделі

Основна література
1 Dynamical Systems Theory Bjorn Birnir ¨ Center for Complex and Nonlinear Dynamics and Department of Mathematics University of California Santa Barbara, 2008, Bjorn Birnir. All rights reserved.
2 Estimation of Nonlinear Dynamic Systems Theory and Applications Thomas B. Schön. Department of Electrical Engineering Linköpings universitet, SE–581 83 Linköping, Sweden Linköping 2006. 
3 Елементи теорії біфуркацій: Методичні вказівки та навчальні завдання / Уклад.: А.Л. Гречко, М.Є. Дудкін.–К.:НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2021.
  Додаткова література
4 D. K. Arif, Fatmawati, D. Adzkiya, Mardlijah, H. N. Fadhilah and P. Aditya. Analysis of the Model Reduction Using Singular Perturbation Approximation on Unstable and Non-Minimal Discrete-Time Linear Systems and Its Applications, Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 19 (3) (2019) 362–371.
5 Чисельні методи розв’язання прикладних задач: навч. посіб. / О. А. Гончаров, Л. В. Васильєва, А. М. Юнда. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 142 с. – ISBN 978-966-657-828-3.
6  Luis T. Magalh˜aes and Carlos Rocha. Methods of Nonlinear Dynamical Systems Theory. Departamento de Matem´atica • Instituto Superior T´ecnico • Lisboa, 1991

Матаевристичні методи оптимізації

Основна література

1. Glover F. and Kochenberger G., eds. Handbook of Metaheuristics. – Norwell: Kluwer Academic Publishers, 2002.

2. P. Agrawal, H. F. Abutarboush, T. Ganesh and A. W. Mohamed, “Metaheuristic Algorithms on Feature Selection: A Survey of One Decade of Research (2009-2019),” in IEEE Access, vol. 9, pp. 26766-26791, 2021.

3. Agrawal, P., Abutarboush, H. F., Ganesh, T., & Mohamed, A. W. (2021). Metaheuristic Algorithms on Feature Selection: A Survey of One Decade of Research (2009-2019). IEEE Access, 9, 26766–26791.

4. Dorigo M. and St ̈utzle T. Ant Colony Optimization: Overview and Recent Advances // M. Gendreau and J.-Y. Potvin, editors, Handbook of Metaheuristics, volume 146 of International Series in Operations Research & Management Science, chapter 8, pages 227-263. – New York: Springer, 2010.

5. Dehghani, M., Trojovská, E., & Trojovský, P. (2022). A new human-based metaheuristic algorithm for solving optimization problems on the base of simulation of driving training process.  Scientific Reports , 12(1), 9924.

6. Ahmad, S. (2022). Electromagnetic Field Optimization Based Selective Harmonic Elimination in a Cascaded Symmetric H-Bridge Inverter. Energies, 15 (20), 7682.

Додаткова література

7. Вступ до генетичних алгоритмів машинного навчання.

8. Динамічне програмування, жадібні алгоритми.

Інтернет-ресурси

9. Електронний ресурс.

10. Vinicius Fulber-Garcia, Heuristics vs. Meta-Heuristics vs. Probabilistic Algorithms, May 2023