Бакалаврат

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ»  2020 – 2021

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 113 Прикладна математика

галузі знань 11 Математика і статистика

Кваліфікація: Бакалавр з прикладної математки

Мета освітньої програми:

Забезпечити підготовку фахівців в галузі прикладної математики, здатних формулювати, розв’язувати та узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних методів математичних і комп’ютерних наук, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати відповідне програмне забезпечення.  

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців, що володіють сучасними математичними методами та інформаційними технологіями інтелектуального пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень.

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Цикл загальної підготовки 
Детальніше
Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Історія та культура України 3 Залік 
Філософія  3 Залік 
Основи економічної теорії  3 Залік 
Іноземна мова 1-4, 7,8  12 Залік (5), іспит 
Математичний аналіз 1-3  17 Іспит(3) 
Алгебра і геометрія  5 Іспит
Лінійна алгебра  4 Іспит
Фізика 1,2  6 Іспит (2) 
Фізичне виховання 1-4  8 Залік (4) 
 

Цикл професійної та практичної підготовки

Професійна підготовка за спеціальністю
Детальніше
Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Вступ до інженерної діяльності (за спеціальностю)  2  Іспит
Математична логіка  4  Іспит
Алгоритмізація та програмування   6  Іспит  
Комп’ютерна діскретна математика  6  Іспит
Теорія ймовірностей  5  Іспит
Об’єктно-орієнтоване програмування  4  Іспит
Диференціальні рівняння і комплексний аналіз  4  Іспит
Математична статистика  4  Іспит
Чисельні методи  4  Іспит
Правознавство  3  Залік 
Рівняння в часткових похідних  3  Залік 
Функціональний аналіз  3  Іспит
Математичне комп’ютерне моделювання та оптимізація  3  Іспит
Комп’ютерна геометрія і графіка  4  Іспит
Теорія керування  3  Іспит
Теорія прийняття рішень  3 Іспит
Основи професійної безпеки та здоров’я людини   3 Іспит
Ділова українська мова та професійна комунікація  3 Іспит
Проєкти за спеціальністю (2,4)  7 Залік (3)
Професійна підготовка за спеціальністю

 

Детальніше
Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Дискретні структури і структури даних 6 Іспит
Теорія і проектування алгоритмів  5 Іспит
Аналіз даних і часових рядів  4 Іспит
Нейромережеві технології  4 Іспит
Розподілені та паралельні обчислення  3 Іспит
Математичні методи машинного навчання  4 Іспит
Нечітки моделі та методи  3 Іспит
Інфраструктура і менеджмент великих даних  3 Іспит
Практична підготовка
Детальніше
Компоненти освітньої програми  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Переддипломна практика  6 Залік
Атестація  6 Захист
 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (ЗА БЛОКАМИ)  

Блоки вибору загальної підготовки (Minor) 
Блок 1 «Аналіз і управління проєктами» 
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Управління ІТ-проектами  3 Залік
Основи бізнес-аналітики  3 Залік
Блок 2 «Право та інтелектуальна власність»
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
IT-право  3 Залік
Інтелектуальна власність  3 Залік
 

Блоки вибору професійної підготовки (Major)

Блок 1 «Інтелектуальний аналіз великих даних» 
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Алгоритмічні мови (за вибором)  6 Іспит
Випадкові процеси і стохастичні системи  4 Іспит
Теорія і проектування баз даних  6 Залік
Розробка програмного забезпеченн 5 Залік
Обернені задачі обробки даних   4 Залік
Прогнозний аналіз  4 Іспит
Обробка та аналіз текстової інформації  4 Іспит
Обробка сигналів та зображень  5 Залік
Методи глибокого навчання  4 Іспит
Проєкти (за вибором) (6,7)  12 Залік
Блок 2 «Інтелектуальний бізнес-аналіз» 
Детальніше
Компоненти освітньої програми Кількість кредитів ЄКТС  Кількість кредитів ЄКТС Форма підсумкового контролю 
Алгоритмічні мови (за вибором)  6 Іспит
Прикладний статистичний аналіз  4 Іспит
Бази даних та інформаційні системи  6 Залік
Моделі і візуалізація даних  5 Залік
Програмні засоби статистичного аналізу  4 Залік
Прогнозний аналіз  4 Іспит
Аналіз експертної інформації  4 Іспит
Фінансова та актуарна математика  5 Залік
Аналіз фінансових ризиків  4 Іспит
Проєкти (за вибором) (6,7)  12 Залік