Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту (ННІ МІТ) був створений у 2018 році на базі факультетів: машинобудівного, механіко-технологічного та транспортного машинобудування. До його складу також увійшли по одній кафедрі з енергомашинобудівного факультету й факультету інтегрованих технологій та хімічної техніки.  Стратегічним напрямом діяльності інституту на період 2018-2020 років є забезпечення сталого розвитку навчально-наукового процесу.

До складу інституту входять  14 кафедр, всі кафедри випускаючі. Навчальний процес забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців. Сьогодні в інституті навчається близько 1500 вітчизняних студентів (1250 – бюджетна форма навчання, 250 – контрактна) за 8 спеціальностями по 29 освітнім програмам. В інституті здобувають освіту близько 80 іноземних студентів  з більш ніж 15 країн світу.

Навчальний процес і наукові дослідження проводять біля 250 викладачів та 30 науковців, серед них 75 докторів наук і професорів та біля 120 кандидатів наук і доцентів. Всі спеціальності забезпечені магістерськими програмами навчання. 95–96% випускників забезпечуються працевлаштуванням. Важливими складовими навчального процесу є дистанційна та дуальна освіта.  Зміст освіти формують навчальні плани та програми, створені з урахуванням вимог Болонського процесу.

Середній вік викладачів інституту – 54 роки, керівництва інституту – 48 років.

Науково-дослідні роботи вчених інституту спрямовані на інноваційний розвиток країни. Створюються нові технології для сучасних виробництв, нові зразки техніки. В інституті працюють наукові школи, які ведуть фундаментальні та прикладні дослідження в галузі механіки, машинобудування, матеріалознавства, гідроенергетики, транспорту, екології та інших. В інституті виконуються 3 фундаментальних і 5 прикладних наукових робіт обсягом понад 6 млн. грн.

В аспірантурі та докторантурі навчаються біля 60 аспірантів та 3 докторанти.

За останні роки співробітниками ННІ МІТ було надруковано більше 250 робіт, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of  Science. За результатами наукових робіт у 2017 році видано понад 800 наукових праць, з яких біля 100 у світових журналах за кордоном. Більше 160 робіт надруковано  у співавторстві зі студентами, а 45 наукових праць – студентами самостійно. У 7 спеціалізованих вчених радах на кафедрах ННІ МІТ щорічно захищаються 3-4 докторські та 13-18 кандидатських дисертацій. За останні роки вчені отримали Державну премію в галузі науки і техніки, 3 науковці нагороджені преміями Президента України для молодих вчених.

Інститут має творчі стосунки з університетами іноземних держав, що дозволяє йому інтегруватися в світовий науковий та освітній простір. На підставі грантів щорічно викладачі та студенти виїжджають до закордонних університетів на включене навчання, виробничу практику, наукові конференції та стажування.