122 Computer science. Artificial intelligence and project management

Освітня програма: "Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами"

Освітня програма: “Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами

Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»

Гарант освітньої програми: Гринченко Марина Анатоліївна

1. Профіль освітньо-професійної програми

1 – Загальна інформація
Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Навчально-науковий інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра стратегічного управління
Кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій
Кафедра інформаційних систем та технологій
Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Рівень – бакалавр
Кваліфікація – бакалавр з комп’ютерних наук
Рівень з НРК перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл
Офіційна назва освітньої програми Освітньо-професійна програма
«Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів EKTS,
термін навчання 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію: серія РД-ІV № 2158945 від 12.08.2013 р. термін дії до 01.07.2024 р.
(подовжено згідно постанови КМУ №295 від 16.03.2022 р.)
Передумови Повна загальна середня освіта
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми До наступної акредитації
Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/
2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні ме-тоди й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впрова-дження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних орга-нізаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.
3 – Характеристика освітньої програми
Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність, програма) Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки»
Програма: «Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами»
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма орієнтована на осіб, які мають повну середню освіту та бажають побудувати власну професійну траєкторію, орієнтовану на розробку та застосування математичних методів, алгоритмів та програмних засобів для ви-рішення завдань наукової та інженерної діяльності, пов’язаної зі сферами комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Об’єкт(и) вивчення та/або діяльності: Математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об’єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань; методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності і реалізація алгоритмів, великі дані та високопродуктивні обчислення.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Теоретичний зміст предметної області: сучасні моделі, методи, алгоритми, технології, процеси та способи отримання, представлення, оброблення, аналізу, передачі, зберігання даних в інформаційних системах.

Методи, методики, технології: математичні моделі, методи та алгоритми розв’язання теоретичних і прикладних задач, що виникають при розробці інформаційних технологій; сучасні технології та платформи програмування; методи збору, аналізу розподіленої інформації; технології та методи проєктування, розроблення та забезпечення якості складових інформаційних технологій; CASE-технології моделювання та проєктування інформаційних систем.

Інструменти та обладнання: розподілені обчислювальні системи; комп’ютерні мережі; мобільні та хмарні технології, системи управління базами даних, платформи програмування та операційні системи, системи управління проєктами.

Основний фокус освітньої програми Сучасні концепції та методи реалізації обчислень, алгоритмічне та програмне забезпечення систем штучного інтелекту, консолідації даних, управління ІТ-проєктами та управління командою проєкта.
Ключові слова: комп’ютерні науки, математичні моделі, алгоритми; мови та технології програму-вання; багаторівневі та високопродуктивні обчислення; штучний та обчислювальний інтелект, уп-равління проєктами.
Особливості програми Широке коло орієнтованих на студента індивідуальних траєкторій навчання за вибірковими профільованими пакетами освітніх компонент, вибірковими пакетами професійної підготовки за спільними програмами з ІТ підприємствами, які входять у коло засновників і учасників Громадської організації «Харківський кластер інформаційних технологій» та окремими професійними дисциплінами, які пов’язані з інженерією даних та знань, штучним інтелектом, управлінням проєктами, а також за освітніми компонентами, які допомагають студентам сформувати «м’які» компетентності.

Навчання здійснюється з застосуванням інноваційних педагогічних технологій, зокрема – проєктного підходу в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» НТУ «ХПІ», де студенти мають можливість оволодіти практичними навичками розробки та тестування програмного забезпечення, а також розвинути soft skills, які необхідні сучасному фахівцю з комп’ютерних наук для роботи в ІТ компаніях та ІТ підрозділах.
Проведення практики в ІТ компаніях та участь студентів у реальних проєктах.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Відповідно до вимог стейкхолдерів з індустрії інформаційних технологій первинні посади визначаються з урахуванням наявності практичного досвіду роботи у випускників.
При наявності практичного досвіду три і більше місяців випускники можуть претендувати на таки посади (ролі у проєктах): програміст; розробник програмних продуктів, програміст прикладний
Професійні можливості випускників (відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010).
2131.2 Адміністратор бази даних
2131.2 Адміністратор даних
2131.2 Інженер з програмного забезпечення ком-п’ютерів
2132.2 Інженер-програміст
2132.2 Програміст (база даних)
2131.2 Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
2132.2 Програміст прикладний
2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів
3121.2 Фахівець з інформаційних технологій
3121.2 Фахівець з розробки та тестування про-грамного забезпечення
3121.2 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
3121.2 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
2447.2 Фахівець з управління проектами та про-грамами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
Відповідно до вимог стейкхолдерів з індустрії інформаційних технологій первинні посади визначаються з урахуванням наявності практичного досвіду роботи у випускників.
При наявності практичного досвіду три і більше місяців випускники можуть претендувати на таки посади (ролі у проєктах): програміст; розробник програмних продуктів, програміст прикладний з можливістю додавати префікс, який позначає стек технологій, наприклад, С++-програміст, .net-програміст, Java-розробник програмних продуктів і хмарних сервісів, web-програміст, Python-розробник прикладних програмних продуктів, фахівець з якості та тестування програмного забезпечення тощо.
Випускники, які не мають практичного досвіду, можуть претендувати на ці та інші посади з переліку Класифікатора професій ДК 003:2010, які наведено вище, у якості стажерів (інтернів, практикантів) або асистентів.
Подальше навчання Можливість продовження освіти на наступному (магістерському) рівні вищої освіти за відповідними освітньо-професійними або освітньо-науковими програмами.
Можливість післядипломної освіти для отримання професійної кваліфікації за відповідними професійними стандартами.
Набуття додаткових освітніх і професійних компетентностей у системі неформальної освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та оцінювання
Оцінювання Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, контрольні та індивідуальні завдання, тестування тощо), заліки та іспити (усні та письмові), захист курсових робіт та реальних проєктів з презентацією, публічний захист кваліфікаційної роботи. Оцінювання здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 100 – бальною шкалою та шкалою ECTS (A, B, C, D, E, FX, F).
Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, дистанційне навчання в системі MSOffiсе 365, самонавчання, навчання через лабораторну практику, навчання на основі досліджень.
Викладання проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарських, практичних занять, лабораторних робіт.
Також передбачена самостійна робота з можливістю консультацій з викладачем за окремими освітніми компонентами, індивідуальні заняття, групова проєктна робота, «challenge-based learning» у навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» НТУ «ХПІ».
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук, штучного інтелекту та управління проєктами або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій і методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою..
ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК9. Здатність працювати в команді.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань.
ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні (фахові) компетентності спеці-альності СК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.
СК2. Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.
СК3. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.
СК4. Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.
СК5. Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.
СК6. Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.
СК7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.
СК8. Здатність проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.
СК9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.
СК10. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника.
СК11. Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач.
СК12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.
СК13. Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж.
СК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
СК15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проєктування.
СК16. Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.
СК17. Здатність проєктувати та розробляти системи штучного інтелекту на основі використання моделей, методів та засобів інженерії даних та знань із застосуванням патернів (шаблонів) проєктування та представлення даних
СК18. Застосовувати моделі Explainable AI, які роз’яснюються на основі використання бібліотек, розширень та фреймворків мови Python, для проєктування систем штучного інтелекту, хмарні сервіси для управління проєктуванням систем штучного інтелекту
СК19. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи планування змісту, строків та вартості проєкту, методи вирішення задач розробки проєкту за допомогою програмних засобів та методології управління ІТ проектами, програмного інструментарію для управління ІТ проектами
СК20. Знання принципів командної роботи, командних цінностей, основ конфліктології, здійснювати підбір і підготовку інформації та задач проєктній команді, ставити цілі, формулювати завдання для реалізації проєктів. Оцінювати результати діяльності команд та колективів у сфері
інформаційних технологій, забезпечувати ефективність їх діяльності.
7 – Результати навчання
Результати навчання
РН1 Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп’ютерних наук.
РН2 Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.
РН3 Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.
РН4 Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.
РН5 Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.
РН6 Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв’язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.
РН7 Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.
РН8 Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.
РН9 Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.
РН10 Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.
РН11 Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).
РН12 Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.
РН13 Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.
РН14 Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об’єктно-орієнтованої методології проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.
РН15 Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних даних.
РН16 Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.
РН17 Розробляти системи штучного інтелекту на основі використання моделей, методів та засобів інженерії даних та знань із застосуванням патернів (шаблонів) проєктування та представлення даних.
РН18 Застосовувати моделі Explainable AI, які роз’яснюються на основі використання бібліотек, розширень та фреймворків мови Python, для проєктування систем штучного інтелекту, хмарні сервіси для управління проєктуванням систем штучного інтелекту.
РН19 Володіти сучасними технологіями розробки та управління проєктами використовуючи програмні засоби розробки проєктів.
РН20 Застосовувати принципи командної роботи, командних цінностей, основ конфліктології та методи оцінювання результатів діяльності команд та колективів у сфері інформаційних технологій.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення освітньої програми відпові-дає постанові Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності за-кладів освіти» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24.03.2021. Додаток 15-16).
Матеріально-технічне забезпечення Матеріально-технічне забезпечення освітньої про-грами відповідає постанові Кабінету Міністрів Ук-раїни від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24.03.2021 Дода-ток 17).
НТУ «ХПІ» має навчальні аудиторії, які відпові-дають вимогам для проведення занять за програмою. В навчальному процесі використовується комп’ютерна техніка кафедр, яка задовольняє ви-моги за кількістю та якістю обладнання.
Інформаційне та на-вчально-методичне забезпечення Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої програми відповідає постанові Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (зі зміна-ми, внесеними згідно з Постановою КМ № 365 від 24.03.2021. Додаток 18).
Наукова бібліотека університету та кафедри, які ведуть підготовку за програмою, мають базову літературу (підручники, методичні посібники, монографії) та періодичні видання, що використовується для викладання і навчання. Студенти мають фізичний доступ до неї. Більшість джерел інформації доступні студентам в Internet або представлені в базах даних кафедр.
9 – Академічна мобільність
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Академічна мобільність в межах України базується на двосторонніх договорах між НТУ «ХПІ» та закладами вищої освіти України.
Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу.
регламентує «Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників НТУ
«ХПІ», яке розміщено на веб-сайті навчального відділу (http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/dokumenti-ntu-hpi-2/).
«Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права на повторне навчання в НТУ «ХПІ», яке також розміщено на веб-сайті навчального відділу, встановлює процедуру відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються на ліцензованих у встановленому порядку освітніх програмах.
Міжнародна кредитна мобільність двосторонніх договорах між НТУ «ХПІ» та закладами вищої освіти зарубіжних країн-партнерів та регламентується «Положенням про навчання студентів та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників НТУ «ХПІ» у провідних ЗВО та наукових установах за кордоном»
(http://library.kpi.kharkov.ua/files/documents/polozhennya_pro_pidvishhennya_kvalifikatsiyi_2019_22_04_2019.pdf).
Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах країн-партнерів.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних студентів може проводитись на загальних умовах, у тому числі за індивідуальним графіком. Окремі компоненти освітньої програми можуть викладатися англійською мовою.
Частка науково-педагогічних працівників, які забезпечують провадження навчального процесу англійською мовою, мають документ, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче B2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR).

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знайти у навчальному плані за посиланням.

3. Розподіл змісту освітньої програми за групами компонентів та циклами підготовки

№ п/п Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти (кредитів / %)
Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми Всього за весь термін навчання
1 2 3 4 5
1 Загальна підготовка 52 / 22 52 / 22
2 Професійна та практична підготовка 128 / 53 128 / 53
3 Дисципліни вільного вибору 60 / 25 60 / 25
Всього за весь термін навчання 180 / 75 60 / 25 240 / 100

Форма аттестації здобувачів вищої освіти

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Комп’ютерні науки. Штучний інтелект та управління проєктами» проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи, яка передбачає розв’язання типової спеціалізованої задачі або практичної проблеми у галузі комп’ютерних наук із застосуванням теоретичних положень та практичної реалізації.

У кваліфікаційній роботі не може бути фальсифікацій або академічного плагіату (текстових або інших запозичень без відповідних посилань на першоджерела). Кваліфікаційна робота обов’язково розміщується в репозитарії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно та завершується видачою документа (диплома) встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: «Бакалавр з комп’ютерних наук» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Вибіркові освітні компоненти. Профільні блоки

01. Управління проєктами в сфері інформаційних технологій

Стисла характеристика
Особливістю дисциплін блоку призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, Java Script, Python, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена з урахуванням вимог IEEE, IPMA, PMI, ISO/IEC 12207, враховує досвід кращих університетів світу. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT-директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління реальними проектами.

02. Штучний інтелект та інженерія даних

Стисла характеристика
Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, що відтворює математичні методи та алгоритми когнитивних обчислень.

Предметом навчання за спеціалізацією є методи, алгоритми та засоби обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища, штучні нейронні мережі, інформаційні технологій консолідації інформації та представлення знань на всіх етапах життєвого циклу даних, інші технології та засоби штучного інтелекту, які в процесі машиного навчання моделюють поведінку людського мозку для прийняття рішень та розпізнавання образів.

У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в будь-якій сфері застосування інформаційних технологій, або продовжити навчання в магістратурі.

03. Innovation Сampus

Стисла характеристика
Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• розробки інформаційних систем для забезпечення роботи великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки баз даних для розв’язання завдань зберігання та обробки даних у роботі великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки архітектури програмного забезпечення для великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• проектування веб-застосунків у відповідності до визначених вимог із застосуванням ефективних технологій реалізації програмних систем;
• основних засад формування та розвитку команд IT-проектів.

Дисципліни вільного вибору

Перелік та зміст вибіркових освітніх компонентів можна знайти у навчальному плані за посиланням.

Додаткова інформація

Повний текст освітньої програми

Інші документи